018-332/2006 Kraški vodovod Sežana d.o.o.,

Številka: 018-332/2006-34-2764

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo vodovodnega materiala ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Cimmex d.o.o., Vojkova 8, Solkan, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana, ki ga zastopa odvetnik mag. Janez Tekavec, Hacquetova 8, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.9.2006.

ODLOČILA

1. Zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

2. Zahteva vlagateljeva za povrnitev stroškov se zavrže kot prepozna.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za dobavo vodovodnega materiala objavil v Uradnem listu RS, št. 73-74, z dne 14.7.2006, pod številko objave Ob-20286/06.

Vlagatelj je dne 9.8.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 21.8.2006 sprejel Sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku z dne 9.8.2006 ugodil in predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.8.2006, naročnika obvestil, da bo kljub omenjeni naročnikovi odločitvi nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v navedenem dopisu navaja, da je naročnikova odločitev v zvezi z uporabo merila "proizvodi iz EU" dvoumna. Vlagatelj pri tem pojasnjuje, da je naročnik v 5. odstavku poglavja OBRAZLOŽITEV navedel, da bo navedbam v zahtevku sledil, v nadaljevanju pa zatrjuje, da se mu samo merilo "proizvodi iz EU" samo po sebi ne zdi sporno. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da z vložitvijo zahtevka ni imel samo namena, da se predmetni postopek javnega naročila razveljavi, temveč da se pojasni tudi uporaba meril, s čimer naj bi se preprečilo vlaganje morebitnih novih zahtevkov pri ponovitvi javnega razpisa, pri tem pa še priglaša povračilo takse.

Naročnik je z dopisom, z dne 30.8.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 31.8.2006, na podlagi 2 odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Pri tem naročnik v dopisu navaja, da je iz obravnavane zadeve razvidno, da je pravovarstveni predlog vlagatelja razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, čemur je v nadaljevanju naročnik tudi v celoti sledil, zato posledično o zahtevku ni mogoče več odločati in ga je potrebno zavreči. Naročnik pri tem še opozarja, da je prav tako potrebno zavreči tudi vlagateljev zahtevek za povračilo takse. Vlagatelj je po naročnikovih navedbah zahtevo za povračilo takse podal v dopisu dne 26.8.2006, torej nesporno za tem, ko je prejel naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 21.8.2006. Naročnik pri tem opozarja, da čeprav 2. odstavek 5. odstavka 22. člena ZRPJN alternativno določa, da je mogoče povrnitev stroškov zahtevati do sprejema odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, te določbe po naročnikovem mnenju ni mogoče razlagati na način, da bi bilo vedno mogoče nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo izključno zaradi povračila stroškov, ki jih vlagatelj v postopku pred naročnikom ni zahteval. Kajti s tem bi po naročnikovih navedbah omenjena določba, ki določa, da je mogoče povrnitev stroškov zahtevati do sprejema odločitve, izgubila vsakršen pomen, in sicer v primerih, ko bi naročnik zahtevku za revizijo ugodil. Naročnik v skladu z določbo 4. točke 22. člena ZRPJN v zvezi s 3. členom ZRPJN in določbo 2. odstavka 155. člena Zakona o pravdnem postopku zahteva, da mu mora vlagatelj povrniti stroške v zvezi z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo, in sicer za konferenco s stranko v višini 100 točk po veljavni Odvetniški tarifi, za obrazložen dopis 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, materialne stroške v višini 2%, vse povečano za 20% DDV, v skupni višini 20.196,00 SIT.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku z dne 9.8.2006 ugodil in predmetni postopek oddaje javnega naročila (v fazi pred odpiranjem ponudb) razveljavil. S tem naročnikovim dejanjem se je po oceni Državne revizijske komisije predmetni postopek oddaje javnega naročila zaključil, kajti na podlagi 1. odstavka 9. člena ZRPJN je mogoče s postopkom revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljevati zgolj v primeru, ko ima oseba interes za dodelitev naročila in bi ji lahko zaradi naročnikovega ravnanja, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, bila povzročena škoda. V obravnavanem primeru vlagatelj obstoj slednjega pogoja (nastanka škode z naročnikovim protipravnim ravnanjem) ni izkazal, zato je bilo potrebno zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v celoti zavreči, tudi v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov. Kajti iz razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da je vlagatelj priglasil stroške (26.8.2006) po prejemu naročnikove odločitve (23.8.2006), tako da naročnik v času obravnavanja zahtevka za revizijo o vlagateljevih stroških ni mogel odločati. Določba 5. odstavka 22. člena ZRPJN sicer določa, da je potrebno povrnitev stroškov zahtevati do odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, vendar slednje pride v poštev zgolj v primeru, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje. V obravnavanem primeru pa vlagatelj z revizijskim zahtevkom v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov postopka, pred Državno revizijsko komisijo ne more nadaljevati, saj ni uspel izkazati, da bi naročnik s svojim ravnanjem (s tem ko o povrnitvi stroškov ni odločal, ker jih vlagatelj ni priglasil) kršil določbe postopka oddaje javnega naročila, zaradi česar je bilo potrebno vlagateljev zahtevek tudi glede povrnitve stroškov zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določil 4. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je vlagatelj dolžan v primeru, če je zahtevek za revizijo neutemeljen, na pisno zahtevo naročnika povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v protivrednosti 100 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za konferenco s stranko,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za obrazložen dopis,
- pavšalne administrativne stroške po 13. členu tarife (2%).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v obravnavanem primeru priglašenih stroškov v smislu potrebenih stroškov ni uspel izkazati. Kajti naročnik je bil že na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN dolžan Državni revizijski komisiji predložiti vso potrebno dokumentacijo, medtem ko se na vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka na podlagi ZRPJN ni bi dolžan odzivati. Tako bi bilo mogoče v obravnavanem primeru naročniku priznati zgolj nastanek materialnih stroškov, ki pa jih naročnik ni izkazal, zaradi česar je bilo potrebno naročnikovo zahtevo po povrnitvi stroškov v nadaljevanju zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.9.2006


Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Cimmex d.o.o., Vojkova 8, 5250 Solkan,
- mag. Janez Tekavec, Hacquetova 8, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana