018-360/2006 Osnovna šola Medvode, Vrtec Medvode, Osnovna šola Preska, Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik in Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik

Številka: 018-360/2006-41-2802

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05 - ZRPJN-UPB3, 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po Samu Červeku, predsedniku Državne revizijske komisije, in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Sklenitev okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Valtex & Co., d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode, Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode, Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode, Osnovna šola Pirniče, Zg. Pirniče 37b, Medvode, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, Smlednik in Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, Smlednik, ki jih vse po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnikov z dne 14.09.2006, za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, dne 14.09.2006

ODLOČILA

Predlog naročnika z dne 14.09.2006 za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno odpiranja ponudb v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 57/06 z dne 02.06.2006, pod št. objave Ob-15142/06 in podaljšanje rokov v Uradnem listu RS, št. 94/06 z dne 08.09.2006, pod št. objave Ob-25047/06.

Vlagatelj je dne 13.09.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer zaradi kršitve suspenzivnosti postopka in temeljnih načel Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj meni, da naročnik ne bi smel nadaljevati predmetnega postopka oddaje javnega naročila, saj Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-328/2006-33/2577 z dne 29.08.2006 ni odločila o vseh relevantnih dejstvih oziroma se ni opredelila do vseh predlaganih dokazov, zaradi česar je vlagatelj vložil zahtevo za izdajo dopolnilne sodbe - sklepa in o čemer je obvestil naročnika, ki je kljub navedenemu postopek nadaljeval. Nadalje vlagatelj navaja, da naročnik ni postavil jasnega pogoja, kdaj bo izbral enega ponudnika, zaradi česar je naročniku dana diskrecijska pravica glede zavrnitve ponudb. Vlagatelj tudi nasprotuje postavitvi dodatnega pogoja glede poravnanih zapadlih obveznosti do naročnika, kar preveri naročnik v svojih knjigovodskih listinah, saj je po njegovem mnenju navedeni pogoj postavljen z namenom, da se izključi vlagatelja iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je dne 14.09.2006 vložil predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, delno, do vključno odpiranja ponudb. Predlog utemeljuje z dejstvom, da bo o vlagateljevem zahtevku za revizijo meritorno odločeno, zaradi česar predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN vlagatelju ne more povzročiti nikakršnih škodljivih posledic. Sicer pa navedbe vlagatelja v revizijskem zahtevku glede kršitve suspenzivnosti ne držijo, saj je naročnik pravilno postopal z nadaljevanjem postopka, ker je z izdajo sklepa Državne revizijske komisije, s katerim je bila vlagateljeva pritožba v predhodnem revizijskem postopku zavrnjena, sklep postal pravnomočen in dokončen. Naročnik zavrača tudi očitke vlagatelja v II. točki revizijskega zahtevka, saj je vsebino razpisne dokumentacije uskladil z zahtevo Državne revizijske komisije v podobnem primeru. V zvezi s III. točko revizijskega zahtevka pa naročnik meni, da dodatni pogoj, ki ga je postavil, da mora imeti ponudnik poravnane zapadle obveznosti do naročnika, ni v nasprotju z veljavnimi predpisi. Ob vsem navedenem ni mogoče govoriti o vnaprejšnji utemeljenosti zahtevka za revizijo. Nadalje naročnik navaja, da se interes za izvedbo postopka kaže v nemoteni preskrbi s čistili, papirno galanterijo in ostalimi izdelki, namenjenimi čiščenju, saj jih naročnik stalno potrebuje, glede na dejavnost, ki jo izvaja. Naročnik tudi poudarja, da vlagatelj že drugič vlaga zahtevek za revizijo neposredno pred iztekom roka za oddajo ponudb ter da vlagatelj do sedaj na naročnika ni naslovil nobenega vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo. Naročniku se z navedenim ravnanjem povzroča škoda, stroški in veliko dodatnega dela, saj nima več sklenjenih pogodb z dobavitelji čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, namenjenih čiščenju in je bil predviden pričetek izvedbe predmetnega naročila s 01.08.2006, katerega je naročnik zamudil prav zaradi vlagateljevih zahtevkov za revizijo. Delno nezadržanje postopka nima nikakršnih škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, naročniku pa bi bilo ob upoštevanju načela hitrosti omogočeno vsaj odpiranje ponudb, pri čemer pa ne bi bilo sprejetih nobenih vsebinskih odločitev do zaključka predmetnega revizijskega postopka.


Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb), za njeno odločitev o takšnem predlogu pa so tako irelevantna tudi stališča naročnika do revizijskega zahtevka; odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo je namreč predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano gre posebej izpostaviti tudi, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Zgoraj navedeno pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnika navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva drugi odstavek 11. člena ZRPJN.

V konkretnem primeru iz obrazložitve naročnikovega predloga za nezadržanje postopka niso razvidni razlogi, na podlagi katerih bi bilo mogoče ocenjevati, ali obstaja možnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve le-te, niti ni razvidno, zakaj naj bi bil v konkretnem primeru javni interes močnejši od interesa vlagatelja zahtevka za revizijo, da mu je zagotovljeno pravno varstvo v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN. Okoliščine, na katere se v obravnavanem primeru sklicuje naročnik, niso pogojene z objektivnimi razlogi, katerih naročnik ne bi mogel vnaprej predvideti in/ali z njimi računati, temveč so posledica njegovega ravnanja. Naročnik je v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila javno naročilo objavil dne 02.06.2006, pri čemer je dan odpiranja ponudb določil 03.07.2006, torej manj kot en mesec pred pričetkom izvedbe naročila s 01.08.2006. Naročnik bi moral računati s tem, da je lahko vložen revizijski zahtevek, ki zadrži postopek in zato po mnenju Državne revizijske komisije naročnik ni dovolj zgodaj pričel s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, zaradi česar je posledično tudi potekel rok za pričetek izvedbe naročila. Naročnik nadalje ni izkazal, da mu zaradi nedobave izdelkov, ki so predmet konkretnega naročila, nastaja resna in nepopravljiva škoda, oziroma, da zaradi zadržanja postopka ne more izvajati svoje dejavnosti. Brez utemeljitve oziroma dokazov pa je tudi navedba naročnika, da predlog nima nikakršnih škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Izhajajoč iz zgoraj podanih zaključkov, Državna revizijska komisija, ugotavlja, da naročnik svojega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni uspel zadostno utemeljiti. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila do vključno odpiranja ponudb, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 14.09.2006

Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana