018-335/2006 DARS d.d.

Številka: 018-335/2006-45-2789

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo računskih trakov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik JG d.o.o., Jezero 126, 1352 Preserje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.09.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Obvestilu o odločitvi o zahtevku za revizijo in oddaji javnega naročila "Dobava računskih trakov", št. 606/05/06 z dne 05.07.2006, in sicer v delu, ki se nanaša na dodelitev naročila ponudniku INO d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 103.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.02.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo računskih trakov", ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 23/2006, pod št. objave Ob-5953/06 in Popravek v Uradnem listu RS, št. 31/2006, pod št. objave Ob-8011/06.

Naročnik je dne 20.04.2006 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je oddal naročilo vlagatelju. Zoper navedeno odločitev je dne 17.05.2006 vložil zahtevo za revizijo neizbrani ponudnik INO d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje. Naročnik je dne 05.07.2006 sprejel obvestilo o odločitvi o zahtevku za revizijo in oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je zahtevku za revizijo ugodil in spremenil odločitev o oddaji naročila, tako da je naročilo oddal ponudniku INO d.o.o..

Zoper obvestilo z dne 05.07.2006 je vlagatelj dne 11.07.2006 vložil zahtevek za revizijo. Naročniku očita kršitev načela zakonitosti. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik o revizijskem zahtevku ponudnika INO d.o.o. odločil po poteku 15-dnevnega zakonskega roka, zaradi česar bi bilo potrebno šteti, da je naročnik navedeni zahtevek zavrnil. Nadalje očita naročniku kršitev drugega odstavka 12. člena ZRPJN, ker vlagatelja ni obvestil o vloženem zahtevku za revizijo ponudnika INO d.o.o. v zakonskem 3-dnevnem roku, poleg tega mu ni posredoval kopije revizijskega zahtevka. Z obvestilom z dne 05.07.2006 je po mnenju vlagatelja naročnik ravnal napačno, ko je hkrati spremenil sklep o izbiri, saj mu zakon (prvi odstavek 16. člena ZRPJN) takšne možnosti ne daje. Sicer pa je naročnik tudi napačno glede na merilo najnižje cene kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika INO d.o.o., saj je drugo najugodnejšo ponudbo podal ponudnik KR*MAR - Krivec Martin s.p.. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev načela enakopravnosti ponudnikov, saj je naročnik glede na vloženi revizijski zahtevek ponudnika INO d.o.o. opravil analitični postopek pri Inštitutu za celulozo in papir (v nadaljevanju: inštitut) le pri vlagatelju in ne pri vseh ponudbah, ki so bile v postopku ocenjevanja. V zvezi z ugotovitvami inštituta pa vlagatelj meni, da v razpisni dokumentaciji ni bila podana zahteva, da se zapis ohrani najmanj 7 let pod takšno svetlobo sevanja z UV in toliko časa, kakor je bila opravljena analiza. Vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka javnega naročila in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo

Naročnik je dne 17.08.2006 s sklepom zavrnil zahtevek za revizijo vlagatelja. V zvezi z zamudo rokov naročnik pojasnjuje, da gre za instrukcijske roke, ki niso prekluzivni. Razlog za zamudo izdane odločitve o revizijskem zahtevku ponudnika INO d.o.o. je v časovnem trajanju postopka analize papirja, ki ga je opravil inštitut; sicer pa se je ponudnik INO d.o.o. strinjal s podaljšanjem roka. Glede obveščanja ponudnikov o revizijskem zahtevku pa naročnik navaja, da je bil vlagatelj o zahtevku obveščen ustno po telefonu, zamuda pri izdaji pisnega obvestila pa je nastala zaradi odsotnosti oseb, ki so vodile postopek pri naročniku. V zvezi s kršitvijo prvega odstavka 16. člena ZRPJN naročnik meni, da z združitvijo dveh odločitev v eni fazi pomeni le izvajanje načela hitrosti. V zvezi s kršitvijo načela enakopravnosti ponudnikov pa je naročnik dal v analizo še vzorce ponudnikov KR*MAR - Krivec Martin s.p. in INO d.o.o.; pri čemer je analiza pokazala, da sta tudi vzorca navedenih ponudnikov v neskladju z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo naročnik nadaljeval postopek s preostalima dvema ponudnikoma.

Vlagatelj je z dopisom dne 22.08.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj še navaja, da se ne strinja z ugotovitvijo naročnika v sklepu z dne 17.08.2006, da gre za instrukcijske roke, da dopust zaposlenih ne pomeni opravičljive zamude rokov in da bi moral naročnik opraviti analize vzorcev tudi preostalih dveh ponudnikov, s katerima ima naročnik namen nadaljevati postopek, da bi zagotovila enakopravnost ponudnikov.

Naročnik je z dopisom z dne 31.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

(1) Državna revizijska komisija se je najprej opredelila do navedb vlagatelja glede kršitve načela zakonitosti, kar vlagatelj utemeljuje s prekoračitvijo roka za odločitev o revizijskem zahtevku ponudnika INO d.o.o. in za posredovanje obvestila vlagatelju o revizijskem zahtevku ter z nezakonito vsebinsko odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Naročnik je zahtevek za revizijo ponudnika INO d.o.o. prejel dne 19.05.2006 in bi torej moral skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev v 15 dneh, torej najkasneje na dan 05.06.2006. Naročnik je odločitev sprejel dne 05.07.2006, torej po preteku 15-dnevnega roka. Zakon sicer v primeru poteka navedenega roka določa, da se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnjen, vendar Državna revizijska komisija na tem mestu poudarja, da je prvenstveni namen ZRPJN zagotoviti pravno varstvo ponudnikov, ki se zagotavlja tudi skozi temeljna načela, med njimi tudi načelo hitrosti. Določitev 15-dnevnega roka za odločitev o revizijskem zahtevku je predvsem v korist vlagatelja zahtevka za revizijo, s čimer naj bi se zagotovilo čim hitrejšo rešitev spora med naročnikom in vlagateljem, vlagatelj pa ima v primeru molka naročnika možnost, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer ni omejen z rokom. Smisel roka je torej, da varuje vsakokratnega vlagatelja zahtevka za revizijo, ki se lahko v primeru molka naročnika (in ob predpostavki, da je njegov zahtevek zavrnjen) odloči, ali bo postopek nadaljeval in torej nasprotoval zavrnitvi njegovega zahtevka. V konkretnem primeru tedanji vlagatelj ponudnik INO d.o.o. kljub poteku 15-dnevnega roka postopka pred Državno revizijsko komisijo ni nadaljeval, naročnik pa je o njegovem zahtevku za revizijo odločil, sicer po poteku roka, vendar je zahtevek vsebinsko obravnaval in mu tudi ugodil. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je bilo v postopku pravno varstvo ponudnikom oziroma tedanjemu vlagatelju kljub poteku roka zagotovljeno. Povsem nesmiselno bi bilo namreč ob upoštevanju dejstva, da je naročnik zahtevku ugodil, vztrajanje pri zavrnjenem zahtevku in bi tedanji vlagatelj postopek nadaljeval, saj je naročnik dejansko z ugoditvijo zahtevku le-tega pripoznal in nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ne bi pripeljalo do drugačne odločitve.

V zvezi z obvestilom naročnika o vloženem revizijskem zahtevku vlagatelju in posredovanjem kopije zahtevka vlagatelju Državna revizijska komisija iz vpogleda v dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik obvestil vse ponudnike o vloženem revizijskem zahtevku ponudnika INO d.o.o. (ki ga je prejel dne 19.05.2006) dne 06.06.2006, torej po preteku treh dni, s čimer je naročnik ravnal v nasprotju z določbo prvega odstavka 11. člena ZRPJN. Prav tako iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik posredoval kopijo revizijskega zahtevka. V tem delu je naročnik ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN, s čimer je vlagatelju (kot tedanjemu izbranemu ponudniku) onemogočil sodelovanje v revizijskem postopku, v katerem se je odločalo (tudi) o njegovem pravnem položaju.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb v zvezi s spremembo prvotno izdane odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 05.07.2006 izdal dokument "Obvestilo o odločitvi o zahtevku za revizijo in oddaji javnega naročila", s katerim je ugodil zahtevku za revizijo ponudnika INO d.o.o. in s katerim je spremenil prvotno odločitev o dodelitvi naročila in naročilo dodelil ponudniku INO d.o.o..

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima citirani dokument z dne 05.07.2006 ne glede na njegovo poimenovanje dvojno naravo, in sicer naravo odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku ter naravo odločitve, sprejete v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Stališča naročnika, po katerem naj bi bilo v skladu z načelom hitrosti revizijskega postopka mogoče v eni fazi združiti dve odločitvi (odločitev o revizijskem zahtevku in odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika) ni mogoče sprejeti. S sprejemom takšne odločitve je naročnik kršil suspenzivnost postopka skladno s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN, saj je v času zadržanja postopka sprejel odločitev v postopku oddaje naročila. šele ko preneha učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo, lahko naročnik ponovno opravi pregled pravilnosti vseh ponudb in postopek ocenjevanja pravilnih ponudb.

Državna revizijska komisija se glede na gornje ugotovitve ni opredelila do očitka vlagatelja, da je naročnik napačno odločil o dodelitvi naročila najugodnejšemu ponudniku INO d.o.o., ker je po mnenju vlagatelja drugo najugodnejšo ponudbo podal ponudnik KR*MAR - Krivic Martin s.p., saj ob upoštevanju ugotovljene kršitve prvega odstavka 11. člena ZRPJN naročnik take odločitve v revizijskem zahtevku ne bi smel sprejeti.

(2) Državna revizijska komisija je nadalje presojala očitek vlagatelja, da je naročnik v postopku kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, s tem, da ni preveril ustreznosti predloženega vzorca v ponudbi vseh ponudnikov ter očitek, da je analiza vzorca vlagatelja presegala tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je naročnik na podlagi revizijskega zahtevka ponudnika INO d.o.o pri inštitutu naročil primerjalno analizo fizikalnih lastnosti vzorca papirja izbranega ponudnika JG d.o.o.. Inštitut je dne 12.06.2006 podal rezultate analize, da predloženi vzorec papirja, predvsem zaradi nične svetlobne obstojnosti zapisa, ni primeren za uporabo, za hrambo dokumentov, za predpisano časovno obdobje 7 let. Na podlagi revizijskega zahtevka vlagatelja je naročnik naročil analize vzorcev papirja še dveh ponudnikov. Inštitut je dne 24.07.2006 za vzorec ponudnika KR*MAR - Krivec Martin s.p. in dne 01.08.2006 za ponudnika INO d.o.o. podal enako mnenje, da dostavljeni vzorec, predvsem zaradi nične svetlobne obstojnosti zapisa, ni primeren za uporabo, za hrambo za predpisano časovno obdobje od 5 do 7 let. Naročnik pa ni naročil analize še za vzorce preostalih dveh ponudnikov, to je za Mladinsko knjigo trgovina d.d. Ljubljana in za DZS d.d. Ljubljana, ki sta tudi predložila ponudbo, kar izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 11.04.2006.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ni opravil analize pri vzorcih vseh ponudnikov, kršil načelo enakopravnosti ponudnikov po 7. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Skladno z navedenim načelom mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Ker je naročnik z namenom ugotovitve tehnične ustreznosti predloženih vzorcev papirja opravil analize le za vzorce določenih ponudnikov, ne da bi pri tem navedel oziroma utemeljil razloge, zaradi katerih je po njegovem mnenju potrebno opraviti takšno analizo, je s tem dejansko razlikoval te ponudnike od preostalih dveh, pri katerih analize ni opravil.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je opravljena analiza inštituta tudi presegla tehnične zahteve vzorcev papirja iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji na 38. strani, 6. poglavje "Tehnične značilnosti" podal naslednje tehnične pogoje glede obstojnosti: "obstojnost zapisa min 7 let (pri temperaturi 18/25°C, relativna vlažnost 50-+/-10% v zatemnjenem okolju". Inštitut je pri vseh treh predloženih vzorcih papirja preverjal obstojnost na podlagi naslednjih zunanjih vplivov: 1) brez učinkovanja - nestaran (črke Ska (v zapisu Skupaj), 2) relativna vlaga (90%, 40°C, 24 ur), 3) toplota (60°C, 24 ur) in 4) Svetloba z UV (5000 lux, 100 ur (10.000 KJ/m2). Analiza je pokazala, da predloženi vzorci papirja dosegajo želene vrednosti obstojnosti na učinkovanje toplote in relativne vlage, medtem ko je svetlobna obstojnost pokazala, da je zapis neobstojen na svetlobo. Glede na zahteve iz razpisne dokumentacije bi morala biti opravljena analiza obstojnosti zapisa minimalno 7 let le pri dejavniku temperature in relativne vlažnosti, medtem ko dejavnik "svetloba z UV" v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je opravljena analiza predloženih vzorcev papirja presegla tehnične zahteve v delu, ki se nanaša na preverjanje obstojnosti zapisa s svetlobo z UV, zaradi česar naročnik mnenja inštituta v tem delu ne bi smel upoštevati in posledično izločiti ponudbe iz nadaljnjega postopka.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik ponudnike obravnaval neenakopravno in odločil o oddaji naročila na podlagi napačno oziroma nepopolno ugotovljenih dejstvih, je skladno s 3. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija je ob upoštevanju dejstva, da je do ugotovljenih kršitev prišlo šele v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb, sklenila, da je potrebno razveljaviti odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila z dne 05.07.2006, da pa ni mogoče slediti vlagatelju, ki predlaga, naj se postopek javnega razpisa v celoti razveljavi in postopek ponovi, zato je predlog vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejansko stanje v zvezi z ustreznostjo predloženih vzorcev papirja ponudnikov s tehničnimi pogoji iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo zato moral v spornem delu ponovno pregledati vsebino vseh petih ponudb in po potrebi zahtevati dodatne analize vzorcev in ugotoviti, ali predloženi vzorci ustrezajo zahtevanim pogojem v razpisni dokumentaciji. Na podlagi opravljenega pregleda bo naročnik ocenil ponudbe in sprejel ustrezno odločitev o oddaji naročila. Kolikor pa bo naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more oceniti prispelih ponudb, pa mora skladno s 25. členom ZJN-1 ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso za revizijo v višini 100.000,00 SIT in materialne stroške v višini 3.000,00 SIT, katere mu Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN v celoti priznava.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 14.09.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dars d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- JG d.o.o., Jezero 126, Preserje
- INO d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana