018-333/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-333/06-44-2795

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti " invalidski vozički - prevoz sede 30 kos" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SOČA OPREMA proizvodnja in prodaja rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.09.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 28.08.2006, se kot nedopustna zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z vložitvijo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.06.2006 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka z opisom predmeta " invalidski vozički - prevoz sede 30 kos".

Naročnik je dne 17.07.2006 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 0050/2006-POG, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral Incom group d.o.o., Cesta na Bokalce 3, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 27.07.2006, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o oddaji naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 28.07.2006 vlagatelju pisno posredoval dodatno obrazložitev, dne 01.08.2006 pa je vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

V zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil dne 09.08.2006, slednji navaja več zahtev iz razpisne dokumentacije, katerih ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje, zaradi česar bi jo moral naročnik v skladu s 76. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) kot nepravilno zavrniti. Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji niti v obvestilu o oddaji naročila ni navedel, koliko znaša ocenjena vrednost javnega naročila, zaradi česar vlagatelj sploh ni seznanjen, koliko znaša ocenjena vrednost. Glede na to, da je bila njegova ponudba ocenjena kot nesprejemljiva, ker naj bi ponudbena cena presegla ocenjeno vrednost, vlagatelj meni, da naročnik ni pravilno določil ocenjene vrednosti, s čimer je kršil določbe ZJN-1. Zato je po mnenju vlagatelja tudi odločitev naročnika, ko je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nesprejemljivo, nepravilna. Vlagatelj zahteva razveljavitev Obvestila o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter povrnitev stroškov, specificiranih v stroškovniku.

Naročnik je dne 23.08.2006 izdal sklep, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Iz sklepa je razvidno, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in je razveljavil Obvestilo o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006. Naročnik je vlagatelju ugodil tudi v delu, kjer slednji zahteva povrnitev stroškov, nastalih v predmetnem postopku revizije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.08.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek revizije oddaje javnega naročila male vrednosti pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka revizije navaja, da je naročnik s svojim sklepom z dne 23.08.2006 le delno ugodil njegovemu zahtevku za revizijo, saj mu ni ugodil v delu, ko je vlagatelj trdil, da njegova ponudba ni nesprejemljiva in posledično nepravilna. Vlagatelj je s svojo vlogo v revizijski postopek priglasil nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini 50 odvetniških točk za sestavo vloge, povečano za 20% DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija po pregledu zahtevka za revizijo ugotavlja, da je vlagatelj postavil zahtevek, da se razveljavi Obvestilo o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter da se mu povrnejo stroški, nastali z revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 23.08.2006, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in je razveljavil Obvestilo o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter vlagatelju priznal tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z odločitvijo v omenjenemu sklepu naročnik v celoti izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot jo je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj. Slednji je namreč zahteval razveljavitev Obvestila o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter povrnitev stroškov, specificiranih v stroškovniku. V skladu s 310. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre torej za odločitev o zahtevku po v pravnem varstvu določeni vsebini (po procesni teoriji gre za t.im. tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora tako vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je njegov predlog glede postopka oddaje javnega naročila. V revizijskem postopku naročnik skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Da naročnik razveljavi (v celoti ali delno) postopek oddaje javnega naročila, tako kot mu to omogoča 16. člena ZRPJN, mora slediti postavljenemu zahtevku (v pravdnem postopku gre smiselno za tožbeni predlog).
V predmetnem postopku je vlagatelj v zahtevku za revizijo kot pravno varstvo zahteval razveljavitev Obvestila o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Nesporno gre ugotoviti, da je naročnik s sklepom, sprejetim dne 23.08.2006, v celoti ugodil zahtevku (smiselno: tožbenemu predlogu) vlagatelja, saj je razveljavil Obvestilo o oddaji naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, z dne 17.07.2006, ter vlagatelju priznal tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku.

Zgolj dejstvo, da naročnik v sklepu, sprejetim dne 23.08.2006, ni ugodil vsem kršitvam, ki jih je vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal za utemeljevanje svojega tožbenega predloga, vendar pa je naročnik v celoti upošteval njegov tožbeni predlog, ne pomeni, da s tem ni v celoti izpolnil zahteve vlagatelja po pravnem varstvu. Vlagateljevo utemeljevanje v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, da le-to zahteva zaradi dejstva, ker naročnik ni ugodil vlagatelju v delu, kjer slednji zatrjuje, da njegova ponudba ni nesprejemljiva in posledično nepravilna, nima pravne podlage. Ker vlagatelj te okoliščine ni oblikoval kot del tožbenega predloga, pač pa kot eno izmed okoliščin, na katero je oprl svoj tožbeni predlog oziroma tožbeni zahtevek, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nima pravne podlage, zaradi česar jo je potrebno kot nedopustno zavreči.

Pred Državno revizijsko komisijo namreč skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti razveljavil naročnik. Kakor je bilo že ugotovljeno zgoraj, je naročnik s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 23.08.2006, razveljavil Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JNMV 0050/2006-POG, dne 17.07.2006. Ko bo prenehala učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo v tem revizijskem postopku, bo naročnik ponovno opravil pregled pravilnosti vseh ponudb in postopek ocenjevanja pravilnih ponudb in o tem obvestil vse ponudnike z obvestilom o oddaji javnega naročila. Zoper novo izdano obvestilo o oddaji javnega naročila bo imel vlagatelj ponovno možnost vložiti zahtevek za revizijo, v kolikor bo mnenja, da naročnik postopka pregleda in ocenjevanja ponudb oziroma izbire najugodnejših ponudnikov ni opravil v skladu z določili razpisne dokumentacije oziroma ZJN-1. Vlagatelj bo tako imel v zahtevku za revizijo ponovno možnost uveljavljati vse pritožbene razloge, vključno s temi, ki jih je že v predmetnem revizijskem postopku očital naročniku (torej tiste, katerim je naročnik ugodil, kot tudi tiste, ki jih je kot neutemeljene zavrnil), v kolikor jih bo v ponovnem postopku pregleda in ocenjevanja zaznal v ravnanju naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z 22. členom ZRPJN je povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, odvisna od uspeha vlagatelja zahtevka za revizijo. O povrnitvi potrebnih stroškov odloča naročnik, če se postopek nadaljuje, pa Državna revizijska komisija. Če je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, mu mora naročnik, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetni reviziji postopka oddaje javnega naročila male vrednosti naročnik v sklepu, z dne 23.08.2006, s katerim je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo, odločil tudi o stroških revizijskega postopka. Naročnik je vlagatelju kot potrebne priznal vse stroške, ki jih je slednji priglasil v svojem zahtevku za revizijo, in mu tako kot potrebne stroške priznal strošek za vplačano takso v višini 100.000,00 SIT, odvetniške stroške v višini 600 odvetniških točk in DDV, ter materialne stroške v višini 1% in DDV. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj nima pravne podlage za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, mu tudi potrebnih stroškov glede slednje ne gre priznati. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov, nastalih z vložitvijo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, se kot neutemeljena zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 14.09.2006


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Incom group d.o.o., Cesta na Bokalce 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana