018-214/2006 Splošna bolnišnica Novo mesto

Številka: 018-214/2006-31-1888

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Prenova pralne linije v pralnici" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KREBE-TIPPO, d.o.o., špelina ulica 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Novo mesto, šmihelska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 31.05.2006, se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.02.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "Prenova pralne linije v pralnici", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 26, z dne 10.03.2006, pod številko objave Ob-6828/06, ter v Uradnem listu EU, št. S 48, z dne 10.03.2006, pod številko objave 50259.

Dne 08.05.2006 je naročnik izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le- to odda ponudniku Pralna tehnika, d.o.o., Vodovodna ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obvestila izhaja tudi, da je kot pravilno ocenjena še ponudba ponudnika Herbert Kannegiesser, Nemčija, ponudbi preostalih dveh ponudnikov, med drugim tudi vlagateljevo, pa je naročnik izločil kot nepravilni. Glede vlagateljeve ponudbe naročnik ob tem ugotavlja, da je nepravilna iz naslednjih razlogov (naročnik razloge podaja podrobneje, kot so povzeti na tem mestu):
9.2. prekatni linijski pralni stroj:
- transport perila je medijski, ne pa mehanski, kot je bilo zahtevano,
- število komor je manjše od zahtevanega,
- odvod odpadnega zraka ni izveden preko filtra smradu, kot je bilo zahtevano.
9.3. osuševalna stiskalnica:
- količina polnjenja je prevelika,
- volumen zbirnega rezervoarja je premajhen,
- iz ponudbe ni razvidno, da je poraba električne energije pri 2 minutnem taktu ustrezna.
9.4. dvižni transportni trak:
- dimenzije traku ne ustrezajo zahtevanim,
- transportna hitrost ponujenega dvižnega traku je manjša od zahtevane.
9.5. prehodni taktni sušilni stroj:
- kapaciteta polnjenja je večja od zahtevane,
- toplotni tok je večji od zahtevanega,
- poraba pare je prevelika.
9.7. hospitalni pralni stroj:
- kapaciteta polnjenja je prevelika,
- dolžina stroja je prevelika.
9.8. industrijski sušilni stroj:
- stroj ima preveliko električno priključno moč.
9.9. sušilni stroj 16-20 kg:
- ponujeni stroj ima preveliko kapaciteto polnjenja,
- volumen bobna ponujenega sušilnega stroja je prevelik,
- dimenzije ponujenega sušilnega stroja niso enake zahtevanim v razpisni dokumentaciji.
9.11. kabinetni likalnik za likanje rokavov:
- ogrevani medij (nasičena para) ni enak zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
- poraba zraka za en delovni takt je prevelika,
- priključna moč je prevelika,
- dimenzije kabinetnega likalnika niso enake zahtevanim v razpisni dokumentaciji.
9.12. industrijski stroj za likanje hlač:
- priključna moč stroja je prevelika.

Dne 16.05.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila izdal dne 24.05.2006.

Z vlogo, z dne 31.05.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi. V zahtevku vlagatelj navaja, da so razlogi za zavrnitev z njegove strani ponujene opreme v nasprotju z načelom zakonitosti, saj razlogi pri postavki 9.2. prekatni linijski pralni stroj niso v skladu z RAL standardom, niso pravilno argumentirani in so v nasprotju s priloženimi tehničnimi karakteristikami s strani vlagatelja ponujene opreme oziroma navajajo neresničen vpliv števila komor na kvaliteto v skladu z RAL standardom, kar nakazuje bodisi na nestrokovnost strokovne komisije bodisi na preferiranje izbranega ponudnika. Prav tako so nestrokovne navedbe pri postavki 9.4. ter 9.7., saj je pri tovrstni opremi pomembno delovanje posameznih postavk kot celote. Nadalje se nestrokovnost kaže v argumentiranju obratovalnih parametrov v postavki 9.11. Naročnik pri prekatnem linijskem pralnem stroju tudi napačno tolmači pojem transport in vnos perila. Poleg tega pa vlagatelj opozarja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna; slednji naj bi v njej namreč predložil izjave o skladnosti oziroma CE certifikate, ki so nepodpisani in nežigosani, iz predložene bančne garancije pa ni razviden naziv ponudnika. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 14.06.2006, s katerim je le-tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, z dne 20.06.2006, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa, z dne 22.06.2006, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija ugotovila, da le-ta ni bil nepopoln, saj mu ni bilo predloženo potrdilo o plačilu takse za revizijo, skladno z 22. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija je zato izdala sklep, št. 018-214/06-31-1862, z dne 26.06.2006, s katerim je vlagatelja pozvala k dopolnitvi vloženega revizijskega zahtevka. Vlagatelj je revizijski zahtevek dopolnil z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 03.07.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, zakon torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnost za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika. Medtem ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, pa je obenem potrebno ugotoviti, da je verjetnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev, zatrjevanih v zahtevku za revizijo, izključena.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila ter javni razpis gre ugotoviti, da naročnik predmetnega javnega naročila ni razdelil na sklope, temveč je od ponudnikov zahteval, da predložijo za vso opremo, ki je predmet javnega naročila. Navedeno pomeni, da mora ponudnik za to, da bi bila njegova ponudba lahko ocenjena za pravilno, v njej med drugim izkazati izpolnjevanje vseh zahtev razpisne dokumentacije v zvezi z vso opremo, ki jo naročnik naroča v okviru javnega naročila (argument 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, skladno s katero je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije).

Z vpogledom v naročnikovo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik, kot je bilo v tem sklepu že navedeno, vlagateljevo ponudbo kot nepravilno ocenil pri skupno devetih kosih opreme, pod oznakami 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.7., 9.8., 9.9., 9.11. ter 9.12., navajajoč pri tem več razlogov za zatrjevano neustreznost le-te.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek gre ugotoviti, da slednji v le-tem napada pravilnost (utemeljenost, strokovnost) naročnikove ugotovitve o neustreznosti kosov opreme pod oznakami 9.2. (prekatni linijski pralni stroj), 9.4. (dvižni transportni trak), 9.7. (hospitalni pralni stroj) ter 9.11 (kabinetni likalnik za likanje rokavov), ne napada pa kot spornih naročnikovih ugotovitev o neustreznosti drugih kosov opreme, ponujenih v vlagateljevi ponudbi.

Iz zgoraj navedenega izhaja zaključek, da med strankama predmetnega postopka očitno ni spora o tem, da je vlagateljeva ponudba nepravilna; kot je namreč v tem sklepu že bilo argumentirano, je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila utemeljeno izločena kot nepravilna vsaka ponudba, za katero se ugotovi neskladnost tudi zgolj enega kosa v njej ponujene opreme z zahtevami razpisne dokumentacije- vlagatelj pa s strani naročnika ugotovljene neustreznosti nekaterih kosov z njegove strani ponujene opreme ne prereka.

Hkrati gre z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek ugotoviti tudi, da slednji v le-tem napada pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ni pa mu sporna ponudba ponudnika Herbert Kannegiesser, Nemčija, ki jo je naročnik ravno tako ocenil za pravilno.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev gre zaključiti, da tudi v primeru, če bi se vse revizijske navedbe, podane v vlagateljev revizijskem zahtevku, izkazale za utemeljene, to ne bi moglo vplivati na izboljšanje vlagateljevega položaja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila; v slednjem primeru bi bilo (ob ugotovljeni nepravilnosti vlagateljeve in ponudbe izbranega ponudnika) predmetno javno naročilo namreč oddano ponudniku Herbert Kannegiesser, Nemčija, katerega ponudba je za stranki tega revizijskega postopka nesporno pravilna.

Navedeno pomeni, da vlagatelj dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, oziroma nastanka takšne škode ni uspel verjetno izkazati. V posledici tega dejstva vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

V posledici zgoraj navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla zaradi vlagateljevega neizkaza aktivne legitimacije za njegovo vložitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 03.07.2006Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Novo mesto, šmihelska cesta 1, Novo mesto,
- KREBE-TIPPO, d.o.o., špelina ulica 19, Maribor,
- Pralna tehnika, d.o.o., Vodovodna ulica 30, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.