018-327/2006 Splošna bolnišnica Izola

Številka: 018-327/06-42-2728

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.09.2006

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta "Odločba o zahtevku za revizijo v postopku javnega naročila male vrednosti "Nabava zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete" št. 08/BR-06 z dne 24.4.2006", z dne 22.08.2006, se razveljavi.

2. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 24.08.2006, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.04.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete.

Dne 13.07.2006 je naročnik z dokumentom, št. 117/BR-06, "Izbira dobavitelja zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete" (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2006) vse sodelujoče obvestil, da se kot najustreznejši ponudnik za sklop: zabojniki za infektivne odpadke izbere ponudnika AICO-EKO d.o.o., špruha 29, Trzin (v nadaljevanju: prvi izbrani ponudnik ), za sklop: zbiralniki za ostre predmete pa ponudnika PRI-MA d.o.o. , Tržaška 23, Vrhnika (v nadaljevanju: drugi izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 25.07.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik je z dopisom z dne 28.07.2006 vlagatelju posredoval dodatna pojasnila, v katerih je pojasnil, da sta v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje v celoti izpolnjevala le dva ponudnika, in sicer AICO-EKO d.o.o. za zabojnike za infektivne odpadke in PRI-MA d.o.o. za zbiralnike za ostre predmete, ki sta bila tudi v predmetnem postopku izbrana.

Dne 07.08.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu naročnik ni pisno odgovoril na njegov dopis, z dne 18.07.2006, s katerim ga je prosil za vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila. Nadalje vlagatelj navaja, da naročnik glede na navodila ponudnikom, v katerih je v točki 7 navedeno, da bo pri izboru najustreznejšega ponudnika upoštevana najnižja cena, s sklepom o izbiri ni izbral najugodnejšega ponudnika za dobavo predmeta javnega razpisa v celoti. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, ali bodo ponudbe obravnavane po sklopih ali v celoti, ter da naročnik vlagateljeve ponudbe ni izločil kot neustrezne ali ga kako drugače obvestil, da bi bila njegova ponudba neustrezna, temveč je šele v obrazložitvi navedel, da je vlagatelj ponudil zbiralnike, ki jih naročnik ni zahteval. Vlagatelj meni, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določbe razpisne dokumentacije, zato predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila z dne 13.07.2006 ter ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo. Vlagatelj zahteva povračilo vplačane takse v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dokumentom "Odločba o zahtevku za revizijo v postopku javnega naročila male vrednosti "Nabava zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete" št. 08/BR-06 z dne 24.4.2006", z dne 22.08.2006 (v nadaljevanju; sklep o zahtevku za revizijo, z dne 22.08.2006), zahtevku za revizijo delno ugodil ter razveljavil svojo odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2006. Z istim sklepom je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na zahtevo po izbiri vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, zavrnil ter v celoti razveljavil postopek javnega naročila male vrednosti. Naročnik je vlagatelju priznal potrebne stroške v višini 100.000,00 SIT.

Vlagatelj je dne 24.08.2006 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka predmetnega javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo v tistem delu zahtevka za revizijo, v katerem zahteva, da naročnik izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je dne 28.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo, skupaj s predmetno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 22.08.2006 izdal dokument "Odločba o zahtevku za revizijo", s katerim je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in s katerim je razveljavil celotni postopek oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ima dokument "Odločba o zahtevku za revizijo", ne glede na njegovo poimenovanje dvojno naravo, in sicer naravo odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku ter naravo odločitve, sprejete v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je že v več svojih sklepih opozorila (tako npr. v zadevi 018-231/04), da naročnik po tem, ko v postopku oddaje javnega naročila sprejme odločitev o (ne)oddaji le-tega take odločitve ni upravičen svojevoljno spreminjati, temveč lahko to stori zgolj v morebitnem postopku pravnega varstva zoper takšno odločitev. Vendar pa je naročnik v postopku odločanja o zahtevku za revizijo dolžan odločati v mejah le-tega. Zahteva po odločanju v mejah postavljenega zahtevka za revizijo izhaja iz določila 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006 v nadaljevanju: ZPP), katerega določila se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN. Iz navedenega izhaja, da naročnik ob odločanju o zahtevku za revizijo ne sme sprejeti nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, ki bi presegala meje vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V konkretni zadevi je vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku postavil zahtevo po razveljavitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, naročnik pa je ob odločanju o njegovem revizijskem zahtevku sprejel odločitev (v postopku oddaje javnega naročila), s katero je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. S sprejemom takšne odločitve je naročnik ravnal v neskladju z zgoraj opredeljeno zahtevo po odločanju v mejah zahtevka za revizijo, kot jo vzpostavlja določilo 2. člena ZPP.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija naročnikov dokument "Odločba o zahtevku za revizijo v postopku javnega naročila male vrednosti "Nabava zabojnikov za infektivne odpadke in zbiralnikov za ostre predmete" št. 08/BR-06 z dne 24.4.2006", z dne 22.08.2006, v delu, v katerem je naročnik v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, razveljavila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Skladno z določilom prvega odstavka 9. člena ZRPJN lahko zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo, z dne 22.08.2006, zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2006. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z odločitvijo v omenjenemu sklepu naročnik v celoti izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot ga je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj. Le-ta je namreč zahteval, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2006 ter vlagateljevo ponudbo izbere kot najugodnejšo. V skladu z določilom 310. člena ZPP sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre torej za odločitev o zahtevku po pravnem varstvu določene vsebine (po procesni teoriji gre za tim. tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora tako vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je njegov predlog glede postopka oddaje javnega naročila. V revizijskem postopku naročnik skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Da naročnik razveljavi (v celoti ali delno) postopek oddaje javnega naročila, tako kot mu to omogoča 16. člena ZRPJN, mora slediti o postavljenem zahtevku (v pravdnem postopku gre smiselno za tožbeni predlog). Iz predmetne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj postavil zahtevek tako, da je kot pravno varstvo zahteval razveljavitev naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, da se ponovno preveri pravilnost uporabe v razpisni dokumentaciji določenih meril ter zahteval izbor svoje ponudbe kot najugodnejše. Naročnik je na podlagi prejetega zahtevka za revizijo ponovno preverjal oziroma ocenjeval prispele ponudbe, pri čemer je ugotovil, da sta ponudbi prvega in drugega izbranega ponudnika nepravilni, ugotovil pa je tudi, da je ponudba vlagatelja prenehala veljati in jo kot takšno ni mogoče izbrati kot najugodnejšo. Izpostaviti je potrebno, da dejstvo, da naročnik ni v celoti upošteval vlagateljevega predloga ne pomeni, da vlagateljeva zahteva po pravnem varstvu ni bila v celoti izpolnjena.
Vlagateljevo utemeljevanje v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, da le-to zahteva zaradi dejstva, ker naročnik ni izbral ponudbe vlagatelja kot najugodnejše po mnenju torej Državne revizijske komisije nima pravne podlage, zaradi česar je potrebno zahtevo za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo kot nedopustno zavreči.
Ob navedenem Državna revizijska komisija v zvezi s to vlagateljevo zahtevo dodaja, da ima skladno s pristojnostmi po ZRPJN zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), zato s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila oziroma sprejeti druge odločitve namesto naročnika.
Kakor je bilo že ugotovljeno zgoraj, je namreč naročnik s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 22.08.2006, razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2006. Ko bo prenehala učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo v tem revizijskem postopku, bo naročnik ponovno opravil pregled pravilnosti vseh ponudb in postopek ocenjevanja pravilnih ponudb in o tem obvestil vse ponudnike z obvestilom o oddaji javnega naročila. Zoper novo izdano obvestilo o oddaji javnega naročila bo imel vlagatelj ponovno možnost vložiti zahtevek za revizijo, v kolikor bo mnenja, da naročnik postopka pregleda in ocenjevanja ponudb oziroma izbire najugodnejših ponudnikov ni opravil v skladu z določili razpisne dokumentacije oziroma ZJN-1. Vlagatelj bo tako imel v zahtevku za revizijo ponovno možnost uveljavljati vse pritožbene razloge, vključno s temi, ki jih je že v predmetnem revizijskem postopku očital naročniku (torej tiste, katerim je naročnik ugodil, kot tudi tiste, ki jih je kot neutemeljene zavrnil), v kolikor jih bo v ponovnem postopku pregleda in ocenjevanja ponovno zaznal v ravnanju naročnika.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 08.09.2006
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola
- AICO-EKO d.o.o., špruha 29, Trzin
- PRI-MA d.o.o. , Tržaška 23, Vrhnika
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana