018-319/2006 Okrožno sodišče v Kranju

Številka: 018-319/06-43-2722

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članov Sama Červeka in Sonje Drozdek-šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za izvajanje storitev fizičnega, tehničnega in intervencijskega varovanja z receptorskimi deli v sodnih zgradbah Okrožnega in Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajnega sodišča v Kranju, Bleiweisova 20, Kranj (del I. nadstropja in II. nadstropje), Kranj, Okrajnega sodišča na Jesenicah, Titova 37, Jesenice, Okrajnega sodišča v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica in Okrajnega sodišča v škofji Loki, Partizanska 1/a, škofja Loka, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba G7, družba za varovanje, d. o. o., špruha 33, 1236 Trzin, ki jo zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 05. septembra 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 25. julija 2006 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovana v dokumentu "Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika" številka Su 040802-1/2005 - 53, z dne 03. julija 2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 300.750,00 SIT, v roku 15. dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07. novembra 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev fizičnega, tehničnega in intervencijskega varovanja z receptorskimi deli v sodnih zgradbah Okrožnega in Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajnega sodišča v Kranju, Bleiweisova 20, Kranj (del I. nadstropja in II. nadstropje), Kranj, Okrajnega sodišča na Jesenicah, Titova 37, Jesenice, Okrajnega sodišča v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica in Okrajnega sodišča v škofji Loki, Partizanska 1/a, škofja Loka, javni razpis (po odprtem postopku) za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 103/2005, z dne 18. novembra 2006, pod številko objave Ob-31181/05 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Spremembe in dopolnitve predmetnega javnega naročila so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije številka 62-63/2006, z dne 16. junija 2006, pod številko objave Ob-17014/06.

Ponudnik Varnost Dolenjska, d. d., Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Varnost Dolenjska), je dne 20. decembra 2005, še pred rokom za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital več kršitev Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1).

Naročnik je dne 05. januarja 2006 izdal sklep številka Su 040802-1/2005 - 33, s katerim je zahtevek za revizijo ponudnika Varnost Dolenjska zavrnil kot neutemeljen. Ponudnik Varnost Dolenjska je dne 09. januarja 2006 naročniku po pošti priporočeno s povratnico posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, izdano istega dne, ki ga je naročnik prejel dan kasneje, naročnik pa je z dopisom številka Su 040802-1/2005 - 35, izdanim dne 12. januarja 2006, Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo, skupaj z vso relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je o zahtevku za revizijo ponudnika Varnost Dolenjska odločila dne 13. februarja 2006 in sicer s svojim sklepom številka 018-13/06-31-403. Iz predmetnega sklepa izhaja, da se zahtevku za revizijo ponudnika Varnost Dolenjska ugodi in sicer tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija v delih:
- točka 10 (Merila) in
- točka 11 (Sklenitev pogodbe) poglavja B. (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb),
skladno z obrazložitvijo sklepa številka 018-13/06-31-403, naročnik pa je dolžan ponudniku Varnost Dolenjska povrniti tudi stroške, nastale z revizijo.

Na podlagi sklepa Državne revizijske komisije številka 018-13/06-31-403 je naročnik pripravil dokument "Sprememba razpisne dokumentacije" številka Su 040802-1/2005 - 43, z dne 09. junija 2006, popravek pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 62-63/2006, z dne 16. junija 2006, pod številko objave Ob-17014/06.

Dne 03. julija 2006 je naročnik sprejel "Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika" številka Su 040802-1/2005 - 53 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), istega dne pa tudi "Obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila", številka Su 040802-1/2005 - 56, katerega je vlagatelj prejel dne 04. julija 2006. Iz obeh navedenih dokumentov izhaja, da je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo v predmetnem javnem naročilu izbral ponudbo ponudnika RIVAL-VTS, d. o. o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani najugodnejši ponudnik).

Vlagatelj je dne 05. julija 2006 priporočeno na pošto oddal dokument "Zahteva za obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila" številka DOP442/2006-02SB (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila), izdano dne 05. julija 2006, naročnik pa je dne 17. julija 2006 izdal "OBRAZLOŽENO OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka Su 040802-1/2005 - 59 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj prejel dne 19. julija 2006.

Vlagatelj je dne 18. julija 2006 na naročnika naslovil "ZAHTEVO ZA VPOGLED V PRISPELE PONUDBE IN DOKUMENTACIJO NAROČNIKA", ki jo je naročnik prejel dan kasneje, dne 20. julija 2006 pa je naročnik na vlagatelja naslovil dopis "Zahteva za vpogled v prispele ponudbe in dokumentacijo naročnika" številka Su 040802-1/2005 - 61, v katerem vlagatelja obvešča o datumu, uri in lokaciji, na kateri lahko vlagatelj opravi vpogled v ponudbe.

Vlagatelj je dne 26. julija 2006 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 25. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitve ZJN-1 in sicer njegovega 76. člena in četrtega odstavka 50 člena. V zahtevku za revizijo vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega najugodnejšega ponudnika nepravilna iz razloga, ker ni izpolnjena v skladu z navodili razpisne dokumentacije, saj nekateri izmed predloženih obrazcev "Potrdilo o referencah ponudnika" (priloga številka D/4) niso pravilno izpolnjeni:
- na potrdilu pogodbenega partnerja Nuklearne elektrarne Krško ni obkrožena vrsta varovanega objekta, na referenčnem potrdilu pa tudi nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika;
- na potrdilu pogodbenega partnerja Deželne banke Slovenije ni imena, priimka in podpisa odgovorne osebe naročnika;
- na potrdilu pogodbenega partnerja Fragmat Izolirka ni obkrožena vrsta varovanega objekta, na potrdilu pa tudi ni naveden datum v levem spodnjem kotu, kakor je predvideno na obrazcu;
- na potrdilu pogodbenega partnerja Poslovni sistem Mercator ni naveden datum v levem spodnjem kotu, ni navedbe imena in priimka ter podpisa, prav tako pa ni obkrožena vrsta varovanega objekta;
- na potrdilu pogodbenega partnerja Ministrstvo za finance ni navedbe datuma in kraja izdaje referenčnega potrdila v levem spodnjem kotu;
- nepravilno je po mnenju vlagatelja izpolnjen obrazec E. "Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije", saj na obrazcu ni naveden datum v spodnjem levem kotu, kakor je bilo predvideno v obrazcu;
- nepravilno je po mnenju vlagatelja izpolnjen še obrazec C. "Obrazec ponudbe", saj pod prvo točko Navedba ponudnika ni izpolnjeno prazno polje, ki bi ga ponudnik moral izpolniti.

Vlagatelj podredno naročniku očita tudi, da je ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe vlagatelja opravil nepravilno, zaradi česar je dobil napačne rezultate (točkovanja). Po mnenju vlagatelja je način izračuna dodelitve točk glede na merilo cena sporen, saj je po vlagateljevem mnenju naročnik izračunal točke po napačnem matematičnem postopku. Formule za izračun, ki jih je uporabil naročnik, namreč po mnenju vlagatelja niso opredeljene nikjer v razpisni dokumentaciji, vendar pa se postopek ocenjevanja, kakor je razviden iz dodatne obrazložitve, v splošni rabi ne uporablja za odstotkovni izračun. Razen tega so po mnenju vlagatelja tudi zaokroževanja v izračunih napačna. V navodilu ponudnikom za izdelavo ponudb je namreč navedeno, da se bo pri merilu cena primerjala skupna cena iz ponudbenega predračuna med posameznimi ponudbami. Cenovno najugodnejša ponudba prejme 60 točk, ostale pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. Naročnik bi tako za izračun moral uporabiti formulo "yn/y x 60 = x", pri čemer "yn" predstavlja najugodnejšo ponujeno ceno, "y" pa ceno, ki se primerja. Ob uporabi navedene formule pomeni, da je vlagatelj v predmetnem javnem naročilu oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo še zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija:
a) ugotovi nepravilnost ponudbe izbranega najugodnejšega ponudnika, njegovo ponudbo kot nepravilno zavrne in izloči iz postopka ocenjevanja ter razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot je vsebovana v obvestilu ponudniku o oddaji javnega naročila številka Su 040802-1/2005, z dne 03. julija 2006;
b) sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda vlagatelju;
c) vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka,
podredno pa vlagatelj v zahtevku za revizijo še zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija:
a) ugotovi, da je naročnik nepravilno uporabil merila za ocenjevanje ponudb in da so posledično rezultati ocenjevanja ponudb napačni ter razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot je vsebovana v obvestilu ponudniku o oddaji javnega naročila številka Su 040802-1/2005, z dne 03. julija 2006;
b) sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda vlagatelju;
c) vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 08. avgusta 2006 izdal sklep številka Su 040802-1/2005 - 66, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo in vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila, nato pa še navaja, da:
- navedba vlagatelja, da obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije, ne vsebuje datuma, drži, vendar pa je naročnik štel, da gre za manjšo formalno pomanjkljivost, ki ni bila bistvena pri sprejetju odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in kot takšna ne more biti podlaga za izločitev ponudnika iz nadaljnjega postopka ocenjevanja;
- navedba vlagatelja, da izbrani najugodnejši ponudnik na obrazcu C "Obrazec ponudbe" pod prvo točko ni navedel svojega naziva drži, vendar pa obrazec ne vzbuja najmanjšega dvoma, kdo je izdajatelj listine, zato je naročnik štel, da gre za manjšo formalno pomanjkljivost, ki ni bila bistvena pri sprejetju odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in kot takšna ne more biti podlaga za izločitev ponudnika iz nadaljnjega postopka ocenjevanja;
- da navedbe vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearna elektrarna Krško, Fragmat Izolirka in Poslovni sistem Mercator ni obkroženo, za kakšno varovanje objektov gre, drži, vendar pa glede na razpisno dokumentacijo in razpisna merila za ocenjevanje ponudb naročnik ni predvidel dodelitve posebnih točk glede na varstvo varovanih objektov iz referenc;
- da navedbe vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško in Deželne banke Slovenije ni navedbe odgovorne osebe naročnika in navedba vlagatelja, držijo;
- da navedbe vlagatelja, da na potrdilu pogodbenega partnerja Ministrstvo za finance ni navedbe datuma in kraja izdaje referenčnega potrdila ne drži v celoti, saj je v levem spodnjem kotu izdajatelj napisal datum izdaje potrdila 22. junij 2006;
- da navedbe vlagatelja, da na potrdilu pogodbenega partnerja Poslovni sistem Mercator ni navedbe datuma ne drži, saj je izdajatelj napisal datum izdaje potrdila 22. junij 2006. Prav tako ne drži navedba, da ni podpisa, saj je nesporno izdajatelj podpisal referenčni obrazec;
- da je v razpisni dokumentaciji opredelil način vrednotenja, pri ocenjevanju pa uporabil le tista merila, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji in so bila objavljena, ter na način, kot ga je določil v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 14. avgusta 2006, dne 17. avgusta 2006 pa je priporočeno na pošto oddal "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", v katerem tudi prereka navedbe naročnika, kakor izhajajo iz njegove odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom "Odstop razpisne dokumentacije Su 040802-1/2005" številka Su 040802-1/2005-69, izdanim dne 18. avgusta 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da morajo tako naročniki kot tudi ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb kakor tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, le-te pa vežejo tudi naročnika skozi celoten postopek oddaje javnega naročila in jih mora upoštevati v razmerju do vseh udeleženih ponudnikov. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, kar pomeni, da je potrebno vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije obravnavati kot enako pomembne, in sicer ne glede nato, ali se nanašajo na njeno vsebino ali na njeno obliko in da za ugotovitev o tem, da določena ponudba ni pravilna, zadostuje že neizpolnjevanje ene same naročnikove izrecne zahteve iz razpisne dokumentacije. Zapisano drugače. Glede na to, da je naročnik v obravnavanem konkretnem javnem naročilu sam postavil dokaj stroga formalna pravila (tudi) v delu, ki se nanašajo na izpolnjevanje, podpisovanje in žigosanje izjav in dokazil, je bil dolžan ta pravila tudi upoštevati in sicer enako strogo do vseh ponudnikov. Le na tak način bi naročnik ravnal v skladu z načelom enakopravnosti ponudnikov (ki izhaja iz 7. člena ZJN-1) in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v svoji razpisni dokumentaciji na strani 5, v (uvodnem) napovednem stavku poglavja "4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)", zapisal, da se bo ponudba "štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:" pod točko "4.6. Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave in dokazila:". Iz podtočke 4.6.3. izhaja, da morajo ponudniki predložiti "Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec D/3 - Referenčna lista ponudnika (ponudnik popiše in žigosa tudi, če nima referenc). V referenčni listi ponudnik navede naročnike, pri katerih je do sedaj in/ali še opravlja storitve s področja izvajanja storitev varovanja; vključno z dokazili v obliki potrdila za vsak posel - pogodbo posebej (lahko fotokopija), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti (razpisni obr. D/4)", iz poglavja "7. IZDELAVA PONUDBE", uvodnega stavka podpoglavja "7.1. OBLIKA PONUDBE" na strani 8, pa "Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te, oziroma priloži zahtevane dokumente.". Na podlagi navedenih naročnikovih zahtev v razpisni dokumentaciji Državna revizijska komisija zaključuje, da bi morali ponudniki v celoti izpolniti, podpisati in žigosati obrazec priloga številka D/4.

Skladno z navedeno ugotovitvijo je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo. Najprej je tako obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da po njegovem mnenju v potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Nuklearna elektrarna Krško, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni obkrožena vrsta varovanega objekta, na referenčnem potrdilu pa tudi nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetni prilogi številka D/4 "POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA"
- pod alineami "a) sodnih objektov b) objektov državnih organov c) drugih objektov" dejansko ni obkrožena vrsta varovanega objekta, pa čeprav je pod navedenimi alineami naročnik v obrazcu navedel "(USTREZNO OBKROŽI)". Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedbe vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško, Fragmat Izolirka Poslovni sistem Mercator ni obkroženo, za kakšno varovanje objektov gre, drži"â?? Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (ni obkrožena vrsta varovanega objekta), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene;
- pod rubriko "Ime, priimek in podpis odgovorne osebe naročnika" nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika, temveč le podpis. Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedba vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško, Deželne banke Slovenije ni navedbe odgovorne osebe naročnika in navedba vlagatelja, da na potrdilu pogodbenih partnerjev drži"â?? Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da po njegovem mnenju na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Deželna banka Slovenije, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni imena, priimka in podpisa odgovorne osebe naročnika. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetni prilogi številka D/4 "POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA" pod rubriko "Ime, priimek in podpis odgovorne osebe naročnika:" nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika, prav tako pa ni podpisa odgovorne osebe naročnika. Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedba vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško, Deželne banke Slovenije ni navedbe odgovorne osebe naročnika in navedba vlagatelja, da na potrdilu pogodbenih partnerjev drži"â?? Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika, prav tako pa ni podpisa odgovorne osebe naročnika), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da po njegovem mnenju na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Fragmat Izolirka, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni obkrožena vrsta varovanega objekta, na potrdilu pa tudi ni naveden datum v levem spodnjem kotu, kakor je predvideno na obrazcu. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetni prilogi številka D/4 "POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA"
- pod alineami "a) sodnih objektov b) objektov državnih organov c) drugih objektov" dejansko ni obkrožena vrsta varovanega objekta, pa čeprav je pod navedenimi alineami naročnik v obrazcu navedel "(USTREZNO OBKROŽI)". Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedbe vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško, Fragmat Izolirka Poslovni sistem Mercator ni obkroženo, za kakšno varovanje objektov gre, drži"â?? Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (ni obkrožena vrsta varovanega objekta), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene;
- pod skrajno spodnjo levo rubriko "Kraj in datum:" nista navedena kraj in datum. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena kraj in datum), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da po njegovem mnenju na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Poslovni sistem Mercator, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni naveden datum v levem spodnjem kotu, ni navedbe imena in priimka ter podpisa, prav tako pa ni obkrožena vrsta varovanega objekta. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetni prilogi številka D/4 "POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA"
- pod skrajno spodnjo levo rubriko "Kraj in datum:" nista navedena kraj in datum. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena kraj in datum), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene;
- pod rubriko "Ime, priimek in podpis odgovorne osebe naročnika:" nista navedena ime in priimek odgovorne osebe naročnika, pri čemer pa se podpis odgovorne osebe naročnika na prilogi številka D/4 nahaja. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v delu, v katerem se zahteva navedba imena in priimka odgovorne osebe naročnika, ni izpolnjen, izpolnjen pa je v delu, v katerem se zahteva podpis odgovorne osebe naročnika. Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal le, da se bo ponudba "štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:" pod točko "4.6. Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave in dokazila:", pri čemer pa "ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce"â?? Zaradi vsega v tej alinei zapisanega so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo deloma utemeljene in sicer v delu, v katerem vlagatelj navaja, da na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Poslovni sistem Mercator, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni navedbe imena in priimka, niso pa utemeljene v delu, v katerem vlagatelj navaja, da na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Poslovni sistem Mercator, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni podpisa;
- pod alineami "a) sodnih objektov b) objektov državnih organov c) drugih objektov" dejansko ni obkrožena vrsta varovanega objekta, pa čeprav je pod navedenimi alineami naročnik v obrazcu navedel "(USTREZNO OBKROŽI)". Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedbe vlagatelja, da na potrdilih pogodbenih partnerjev Nuklearne elektrarne Krško, Fragmat Izolirka Poslovni sistem Mercator ni obkroženo, za kakšno varovanje objektov gre, drži"â?? Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (ni obkrožena vrsta varovanega objekta), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da po njegovem mnenju na potrdilu pogodbenega partnerja (priloga številka D/4) Ministrstvo za finance, ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni navedbe datuma in kraja izdaje referenčnega potrdila v levem spodnjem kotu. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetni prilogi številka D/4 "POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA" pod skrajno spodnjo levo rubriko "Kraj in datum:" nista navedena kraj in datum. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec priloge številka D/4 v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena kraj in datum), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da je po njegovem mnenju obrazec "E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE" (v nadaljnjem besedilu: obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije), ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, izpolnjen nepravilno, saj na obrazcu ni naveden datum v spodnjem levem kotu, kakor je bilo to predvideno v obrazcu. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetnem obrazcu izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije, pod rubriko "Kraj in datum:" nista navedena kraj in datum. Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedba vlagatelja zahtevka, da Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije ne vsebuje datuma drži"â??. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije, v navedenem delu ni izpolnjen (nista navedena kraj in datum), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na to, da je po njegovem mnenju obrazec "C. OBRAZEC PONUDBE" (v nadaljnjem besedilu: obrazec ponudbe), ki ga je izbrani najugodnejši ponudnik predložil v svoji ponudbi, izpolnjen nepravilno, saj pod prvo točko Navedba ponudnika ni izpolnjeno prazno polje, ki bi ga ponudnik moral izpolniti. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega najugodnejšega ponudnika in ugotovila, da v predmetnem obrazcu ponudbe pod rubriko "I. Navedba ponudnika:" na ravni črti pod omenjeno rubriko ni zapisano ničesar (polje nad črto je prazno, ni izpolnjeno). Navedeno dejstvo potrjuje tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Navedba vlagatelja, da izbrani ponudnik na obrazcu C " Obrazec ponudbe" pod prvo točko ni navedel svojega naziva drži"â??. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da obrazec ponudbe v navedenem delu ni izpolnjen (ponudnik pod rubriko "I. Navedba ponudnika:" ni naveden), zaradi česar so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija â??"razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot je vsebovana v obvestilu ponudniku o oddaji javnega naročila št. 040802-1/2005 z dne 03.07.2006". Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega meni, da je citirano zahtevo in predlog vlagatelja razumeti na način, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva in predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ne pa "OBVESTILA PONUDNIKU O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka Su 040802-1/2005 - 56, izdanega dne 03. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila), saj je bilo obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila namreč izdano na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila, to je Sklepa "o izbiri najugodnejšega ponudnika" številka Su 040802-1/2005 - 53, z dne 03. julija 2006. Navedeni zaključek Državne revizijske komisije potrjuje tudi določba prvega odstavka 78. člena ZJN-1, ki določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila, pri čemer mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. Na podlagi navedenega je mogoče nesporno zaključiti, da naročnik najprej sprejme odločitev o oddaji naročila, o njej pa šele nato obvesti ponudnike. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija, kakor to izhaja iz prve točke izreka tega sklepa, razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v dokumentu "Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika" številka Su 040802-1/2005 - 53, z dne 03. julija 2006.

V zahtevku za revizijo vlagatelj še predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda edinemu ponudniku, ki je oddal pravilno ponudbo, to je vlagatelju. V zvezi z navedenim predlogom vlagatelja Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o oddaji naročila ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, temveč je (ponovna) izdaja odločitve o oddaji naročila v izključni pristojnosti naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo podredno zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik nepravilno uporabil merila za ocenjevanje ponudb in da so posledično rezultati ocenjevanja ponudb napačni ter na podlagi tako ugotovljenih dejstev razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Ker se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), je v predmetnem postopku potrebno upoštevati določbo tretjega odstavka 182. člena ZPP. Določba predmetnega odstavka se glasi: "Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.". V navedenem primeru je govora o eventualni kumulaciji. Če se ugotovi, da je podan glavni zahtevek, se izda sklep le o glavnem zahtevku, ničesar pa se ne izreče o eventualnem zahtevku. Če se torej ugodi glavnemu zahtevku, ni treba ničesar izreči o eventualnem, saj je bil ta postavljen le eventualno, to je za primer, da bi ne bil utemeljen predhodni glavni zahtevek. Državna revizijska komisija je glavnemu zahtevku vlagatelja ugodila, zato se o eventualnem (podrednem) zahtevku vlagatelja, glede na navedeno, ni opredeljevala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer
- stroške takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT,
- stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk, povečane za 20 % davek na dodano vrednost;
- materialne stroške v višini 3 %.

Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list Republike Slovenije, številka 44/2005; v nadaljnjem besedilu: Poslovnik) v 32. členu določa, da so stroški postopka stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka, stroški postopka pa obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva senat Državne revizijske komisije le tiste stroške, ki so bili potrebni za postopek revizije oddaje javnega naročila. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči senat Državne revizijske komisije na opredeljeno zahtevo brez obravnave in po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je za stroške predpisana tarifa, se takšni stroški odmerijo po tarifi.

Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z zahtevkom za revizijo:
- 100.000,00 SIT za vplačano takso za vložitev zahtevka za revizijo,
- 198.000,00 SIT za odvetniško zastopanje ter pripravo revizijskega zahtevka (protivrednost 1500 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
- 2.750,00 SIT za materialne stroške (2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 500 točk po veljavni Odvetniški tarifi),
skupaj torej 300.750,00 SIT.

Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 300.750,00 SIT, v roku 15. dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Stroške za sestavo revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija priznala skladno s tarifo številka 18 Odvetniške tarife (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/03 in 70/2003 - popravek), materialne stroške pa po 13. členu Odvetniške tarife. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 05. septembra 2006


predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj
- Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- RIVAL-VTS, d. o. o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana