018-303/2006 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-303/06-44- 2639

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo opreme- RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 134a, šempeter pri Novi Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.09.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69, z dne 19.07.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.10.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo opreme- RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 1-2, z dne 06.01.2006, pod št. objave OB. 37192/05 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti S 1-001413, z dne 04.01.2006.

Naročnik je dne 19.07.2006 sprejel Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je po ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da je tudi ponudba vlagatelja nepravilna, zato bo postopek oddaje predmetnega javnega naročila nadaljeval s postopkom s pogajanji. Naročnik je navedel, da je vlagatelj v angleškem jeziku predložil referenčni izjavi na strani 19/349 in 21/349, v tehničnem opisu sistema Philips Allura Xper FD 20 je vodilna vrstica pisana v angleškem jeziku (strani od 31/349 do71/349), da je stran 89/349 umeščena v razdelek "ponudba in lasten predračun" napisana v angleškem jeziku ter, da so strani 127/349 do 169/349 podane v angleškem jeziku.

Vlagatelj je dne 25.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je po odločitvi Državne revizijske komisije v sklepu, št. 018-185/06-33-1912, z dne 20.06.2006, ponudba vlagatelja ostala edina pravilna, primerljiva in sprejemljiva. Iz tega razloga vlagatelj nasprotuje naročnikovi odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb, v kateri je le-ta ponudbo vlagatelja iz razloga, ker naj bili nekateri deli ponudbe podani v tujem jeziku, označil kot nepravilno. Vlagatelj navaja, da je na strani 19/349 predložil referenco v slovenskem jeziku potrjeno s strani MC Medicor, Tbilisijska 81 iz Ljubljane, s čimer je izpolnil zahtevo naročnika po predložitvi najmanj ene potrjene reference ustanove, kjer je že dobavil enako opremo v Republiki Sloveniji ali EU. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da je na strani 29/349 podana kosovnica in tehnični opis sistema Philips Allura Xper FD 20 v slovenskem jeziku, iz česar je razviden seznam in količina elementov ponudbe, na straneh 31/349 do71/349 pa je podan tehnični opis elementov, specificiranih na strani 29/349. Vlagatelj pojasnjuje, da dejstvo, da je vodilna tabela napisana v angleščini nima nobenega vpliva, saj so elementi ponudbe opredeljeni na strani 29/349, na straneh 31/349 do71/349 pa je podan podroben tehnični opis posameznega elementa. V zvezi s certifikatom na strani 89/349, podanim v razdelku "ponudba in lasten predračun" vlagatelj pojasnjuje, da le-ta v takšni ali drugačni obliki ni bil zahtevan v razpisni dokumentaciji ter je bil po pomoti vložen v razdelek "ponudba in lasten predračun". Naročnik je na strani 14 zahteval, da mora ponudba vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce v prehodno navedenem vrstnem redu, vendar vlagatelj pojasnjuje, da je sporni certifikat kot dokument ni bil zahtevan, zato tudi ponudba vlagatelja iz tega razloga ne more biti tako nepregledna, da iz nje ne bi bilo mogoče razločiti pod katero točko spadajo posamezne listine. Vlagatelj še navaja, da je v ponudbi predložil kosovnico in tehnični opis predmeta ponudbe v angleškem jeziku, ki je bil osnova za pripravo slovenskega prevoda, ki ga je vlagatelj vložil v razdelek D (ponudba in lasten predračun), z namenom, da naročniku omogoči uporabo gradiva v obeh jezikih. Po vlagateljevem mnenju bi bila ponudba pravilna tudi v primeru, če bi bil navedeni tekst v angleškem jeziku uvrščen v razdelek D, saj je naročnik zapisal, da se za presojo spornih vprašanj uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenski jezik.

Naročnik je dne 08.08.2006 sprejel sklep št. 252-4/05-78, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik kot nepravilno ocenjuje trditev vlagatelja, da je dokaz o utemeljenosti zahtevka za revizijo poročilo naročnika o pregledu in oceni ponudb za RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko, z dne 09.05.2006. Naročnik se pri obravnavi vlagateljevih navedb glede nepravilne predložitve dokumentov v angleškem jeziku v ponudbi vlagatelja sklicuje na določilo razpisne dokumentacije na 17. strani in na odločitev Državne revizijske komisije v sklepu št. 018-185/06-33-1921 ter jo zavrača kot neutemeljeno.

Vlagatelj je dne 10.08.2006 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 14.08.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi z revizijskim postopkom predmetnega javnega naročila v pristojno odločanje.

Podjetje Siemens d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: podjetje Siemens d.o.o.) je dne 08.08.2006 podal vlogo, v kateri navaja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je po prejemu sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-185/06-33-1921, z dne 20.06.2006, ponovno ocenil prispeli ponudbi in ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepravilna. Po mnenju podjetje Siemens d.o.o. je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-185/06-33-1921 zavzela stališče, da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, zato je naročnik pravilno ugotovil nepravilnost ponudbe vlagatelja. V zvezi s priloženima referenco vlagatelja, ki jo je potrdilo podjetje MC Medicor podjetje Siemens d.o.o. navaja, da gre za tehnološko bistveno drugačen aparat od ponujenega, zato je neustrezna in je vlagatelj želel to pomanjkljivost odpraviti s dvema priloženima referencama v angleškem jeziku, ki pa sta zaradi jezika neustrezni. V zvezi z vlogo vlagatelja vloženo v razdelek D, podjetje Siemens d.o.o., uvodoma navaja, da je Državna revizijska komisija za njegovo ponudbo (stran 1/8 in 2/8) ugotovila, da se pojavljajo izrazi ki niso lastni in jih je zato moč prevesti, zato podjetje Siemens d.o.o. meni, da je ponudba vlagatelja iz razloga, ker so na straneh 31 do 71 pojavljajo angleški izrazi, zato je ponudba nepravilna. Glede "Letter of Authorisation", vložen v ponudbi vlagatelja v razdelek D (ponudba in lasten predračun) podjetje Siemens d.o.o. navaja, da je, kakor izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-185/06-33-1921, naročnik ponudnikom dopustil, da sami pripravijo ponudbi kot samostojen obrazec, zato je ponudba vlagatelja nepravilna, saj je v nasprotju z zahtevo, da se ponudba pripravi v slovenskem jeziku. Podjetje Siemens d.o.o. tudi navaja, da je v svoji ponudbi priložil kosovnico, v kateri je navedel lastna imena, ponujene opreme s pripadajočimi serijskimi številkami, za katero je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-185/06-33-1921 ugotovila, da zanjo ne velja izjema od priložitve ponudbe v slovenskem jeziku, zato tudi zaradi kosovnice in tehničnega opisa, ki jo je na straneh 127 do 169 v ponudbi priložil vlagatelj, ponudbe vlagatelja ni mogoče šteti kot pravilno. V vlogi, z dne 08.08.2006, podjetje Siemens d.o.o. navaja tudi neustreznost ponujenega aparata Philips Allura Xper FD 20, saj naj tehnične zmogljivosti le-tega ne bi ustrezale zahtevam naročnika v 1. točki na 4. strani, v 5. točki na 4. strani, v 6. točki na 6. strani,v 8. točki na 7. strani in v 10. točki na 7. strani razpisne dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Uvodoma Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je bila s sprejetjem sklepa Državna revizijske komisije, št. 018-185/06-33-1912, z dne 20.06.2006, razveljavljena odločitev naročnika o oddaji ponudb,11.05.2006, s čimer se je postopek oddaje predmetnega javnega naročila vrnil v fazo presojanja in ocenjevanja ponudb. Iz navedenega razloga Državna revizijska komisija kot napačno ocenjuje tolmačenje vlagatelja, da je naročnik postopal nepravilno, ko je prejemu sklepa Državne revizijske komisije št. 018-185/06-33-1912, z dne 20.06.2006, ponovno ocenjeval ponudbe.


Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je izpolnil zahtevo po predložitvi referenc, saj je predložil referenco potrjeno s strani MC Medicor, Tbilisijska 81 iz Ljubljane, s čimer je zadostil zahtevi naročnika po predložitvi referenc.

Iz pregleda razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik na strani 19., v točki B1. zahteval, da ima ponudnik najmanj eno (1) potrjeno referenco ustanov/-e, kjer je že dobavil enako opremo v Republiki Sloveniji ali v EU (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference). V dokazovanje izpolnjevanja zahteve po referencah, je naročnik pripravil tabelarični obrazec 3. Reference, kamor ponudniki vnesejo podatke o naročniku, vrednost pogodbe (lahko zaokrožena na 100.000 SIT), predmet pogodbe (kratek opis) in čas realizacije, za posamezno referenco pa je naročnik pripravil dva vzorca-Potrditev reference št.1 in št. 2, kamor posamezni naročnik-dajalec reference vnese podatke o poslu, sklenjenim s posameznim ponudnikom.
Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v ponudbi predložil izpolnjen obrazec 3. Reference, kamor je vnesel tri naročnike-dajalce referenc in sicer MC Medicor iz Ljubljane in dve referenci St. Antonious-Hospital Nienwengen. Za referenco, dano s strani MC Medicor iz Ljubljane (stran 17/349) je vlagatelj predložil izpolnjen vzorec-potrditev reference številka 1, z dne 02.02.2006, za referenci, dani s strani St. Antonious-Hospital Nienwengen pa je vlagatelj predložil potrdilo reference v angleškem jeziku -Reference confirmation (na straneh 19/349 in 21/349).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na 17. strani zapisal, "da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku. Izjema velja za prospekte ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti in za certifikate, ki so lahko predloženi tudi v tujem jeziku in sicer v angleškem ali italijanskem.". Iz zapisane zahteve naročnika izhaja, da morajo biti dokumenti v zvezi s ponudbo, torej tisti dokumenti, ki so z razpisno dokumentacijo zahtevani, podani v slovenskem jeziku, razen za pridržano izjemo, ki velja za prospekte in kataloge.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot pogoj za priznanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov zahteval, da predložijo eno (1) potrjeno referenco ustanove, kjer je že dobavil enako opremo v Republiki Sloveniji ali v EU. Iz navedenega gre ugotoviti, da za izpolnjevanje zahteve po predložitvi referenc zadostuje izpolnitev obrazca 3. Reference in predložitev ene reference, ki morata biti upoštevajoč zahtevo iz 17. strani razpisne dokumentacije napisana v slovenskem jeziku. Državna revizijska komisija je po pregledu ponudbe vlagatelja ugotovila, da je le-ta v ponudbi predložil v slovenskem jeziku izpolnjen tabelarični obrazec 3. Reference in v slovenskem jeziku izpolnjen vzorec -potrditev reference številka 1, s strani MC Medicor, z dne 02.02.2006, s čimer je vlagatelj pogoj za priznanje usposobljenosti in sposobnosti na področju referenc izpolnil. Vlagatelj je poleg reference podane v slovenskem jeziku, predložil tudi dve referenci podani v angleškem jeziku, ki pa glede na zahtevo po predložitvi samo ene reference nista potrebni za izpolnitev pogoja za priznanje sposobnosti in usposobljenosti, zato kot takšni ne predstavljata dokumenta v zvezi s ponudbo.

Skladno z določilom 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) je, pravilna ponudba le tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Kakor je bilo predhodno že ugotovljeno, je vlagatelj predložil v slovenskem jeziku izpolnjen tabelarični obrazec 3. Reference in v slovenskem jeziku izpolnjen vzorec -potrditev reference številka 1, s strani MC Medicor, z dne 02.02.2006, s čimer je izpolnil zahtevo naročnika po predložitvi ene reference in zahtevo naročnika po predložitvi dokumenta v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku. Zaradi dejstva, da je vlagatelj v ponudbi predložil še dve referenci v angleškem jeziku, ki v razpisni dokumentaciji nista bili zahtevani, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe vlagatelja iz tega razloga ni mogoče označiti kot nepravilne.

Upoštevajoč navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba vlagatelja v delu ki se nanaša na reference, iz razloga kot ga naročnik navedel v Odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69, z dne 19.07.2006, skladno z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1, ni mogoče označiti kot nepravilno. Glede na navedeno, je Državna revizijska komisija sledila obravnavani navedbi vlagatelja in jo je označila kot utemeljeno.

V zvezi z navedbo podjetja Siemens d.o.o., kot izhaja iz vloge, z dne 08.08.2006, da je referenca podjetja MC Medicor nepravilna, saj naj bi šlo za tehnološko bistveno drugačen aparat od ponujenega Državna revizijska komisija pojasnjuje, da obravnavanje le-te ne more biti predmet presoje v tem revizijskem postopku, saj Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 19. člena ZRPJN odloča o le v mejah postavljenega zahtevka za revizijo. Enako je potrebno ugotoviti tudi v zvezi z zatrjevanjem podjetja Siemens d.o.o., da je ponujeni aparat glede na določene tehnične zahteve neustrezen.


Nadalje je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljeva navedbe, da njegova ponudba iz razloga, ker je vodilna tabela napisana v angleščini ni nepravilna, saj so elementi ponudbe opredeljeni na strani 29/349, na straneh 31/349 do 71/349 pa je podan podroben tehnični opis posameznega elementa.

Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je v razdelek D Ponudba in predračun na straneh 31/349 do 71/349 podal tehnični opis sistema Philips Allura xper FD 20 v slovenskem jeziku. Naročnik je vlagateljev tehnični opis označil kot nepravilen, saj je v vodilni vrstici v angleškem jeziku navedel "Qty", "Article description" in "Code number", kar nasprotuje zahtevi naročnik po predložitvi vseh dokumentov v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, razen za pridržano izjemo, ki se nanaša na prospekte in kataloge.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj na strani 29/349 (vložena v razdelek D Ponudba in predračun) podal ponudbo- konfiguracijo opreme sistema Philips Allura xper FD 20 v slovenskem jeziku tako, da je v tabeli navedel št. opreme, kodo in naziv posameznega artikla, nadalje pa je na straneh 31/349 do 71/349 podal tehnični opis sistema Philips Allura xper FD 20, pri čemer je vodilno horizontalno vrstico navedel v angleščini, medtem kot je opis opreme v celoti podal v slovenskem jeziku. Pri pripravi dokumentov v zvezi s ponudbo, ki se vsekakor nanaša tudi pa pripravo dokumentov v zvezi s ponudbo in predračunom, morajo ponudniki predložiti dokumente v slovenskem jeziku, razen prospektov in katalogov. Pri presoji pravilnosti predložene vlagateljeve ponudbe gre ugotoviti, da je vlagatelj na strani 29/349 v slovenščini naštel opremo sistema Philips Allura xper FD 20, katero je podrobno opredelil na straneh 31/349 do 71/349 v slovenskem jeziku. Pri tehničnem opisu ponujenega predmeta je vlagatelj podal horinzontalno vrstico v angleškem jeziku, za katero gre ugotoviti, da se ne nanaša na sam opis opreme, saj je opis opreme podan v slovenskem jeziku, zato je horinzontalna vrstica (v vrstici je zapisano količina, opis artikla in koda v angleškem jeziku) glede na tehnični opis obrobna in se ne nanaša na sam ponujeni predmet v smislu, da bi bile v angleščini opisane posamezne karakteristike opreme.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe vlagatelja iz razloga, ker je (samo) horizontalna vrstica (v kateri je navedeno Qty, Article description in Code number) podana v angleškem jeziku, ni mogoče označiti kot nepravilno, saj je tehnični opis, ki predstavlja bistven dokument v zvezi s ponudbo na straneh 31/349 do 71/349 naveden v slovenščini, s čimer je izpolnjena tudi zahteva naročnika iz 17. strani razpisne dokumentacije.

V izogib morebitnim nejasnostim, Državna revizijska komisija ob navedenem glede na navedbe podjetja Siemens d.o.o. kot izhajajo iz vloge, z dne 08.08.2006, dodaja, da je bila pri obravnavi pravilnosti presoje ponudbe (kakor izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-185/06-33-1912, z dne 20.06.2006) tega podjetja situacija drugačna, saj je le-to v svoji ponudbi na strani 1/8 in 2/8 ponudbo- konfiguracijo opreme za ponujeni aparat SIEMENS AXIOM Artis dTA, v celoti navedlo v angleškem jeziku, medtem ko je vlagatelj ponudbo-konfiguracijo opreme sistema Philips Allura xper FD 20 podal v slovenskem jeziku (na strani 29/349), zato je kakršnakoli korelacija v smeri kot jo podaja podjetje Siemens d.o.o. neprimerna.V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da v angleščini zapisan "Letter of Authorization", ni bil zahtevan v razpisni dokumentaciji in je bil v ponudbo vložen kot dodaten certifikat, zato ne more predstavljati razloga za nepravilnost ponudbe.

Po pregledu ponudbe vlagatelja gre ugotoviti, da je le-ta v razdelek D Ponudba in lasten predračun vložil "Letter of Authorization", ki je zapisan v angleškem jeziku in predstavlja potrdilo, da lahko podjetje vlagatelja na območju Republike Slovenije distribuira opremo Philips Medical System.
Naročnik je na 15. strani razpisne dokumentacije pri zahtevi glede Ponudbe in predračuna navedel, da mora ponuditi ponudnik ceno z DDV za opremo, ki je predmet javnega naročila, za ureditev prostora za montažo in za vzdrževanje. Od ponudnikov je naročnik tudi zahteval, da predložijo specificirani predračun za predmet javnega naročila, da mora ponudba zajemati vsa nepredvidena, znana in neznana dela s stroški, kdaj in kako bo kupnina poravnana, kdaj bodo poravnani stroški vzdrževanja in v kakšnem ponudbenem znesku. Nazadnje je naročnik zapisal, da bo ponudba, ki ne bo vsebovala celovite storitve in del v skladu z navodili, zavrnjena.Iz navodil v zvezi s pripravo Ponudbe in predračuna tako izhajajo zahteve, katerih izpolnjevanje naročnik pričakuje od ponudnikov v delu, ki se nanaša na pripravo ponudbe in predračuna. Po pregledu naštetih zahtev naročnika, kot so opisane na 15. strani razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik ni zahteval predložitve potrdil/certifikatov v zvezi s distribucijo, zato dejstvo, da je vlagatelj v ponudbi predložil "Letter of Authorization" v angleškem jeziku ne vpliva na samo pravilnost ponudbe vlagatelja v tem delu, saj potrdilo ni bilo zahtevano in zato ne predstavlja dokumenta v zvezi s ponudbo za katerega velja, da mora biti podan v slovenskem jeziku (razen prospekti in katalogi).

Glede na navedeno, gre pri presoji pravilnosti ponudbe vlagatelja glede na obravnavani del ponudbe ugotoviti, da predložitev potrdila v zvezi z distribucijo opreme ni bila zahtevana, zato ponudbe vlagatelja iz razloga, ker je le-ta predložil "Letter of Authorization" v angleškem jeziku, ni mogoče oceniti kot nepravilne. Upoštevajoč navedeno, je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi vlagatelja in jo označila kot utemeljeno.


Kot slednjo je Državna revizijska komisija presojala, ali je ponudba vlagatelja iz razloga, ker so strani 127/349 do 169/349 podane v angleškem jeziku, nepravilna.

Kakor izhaja iz ponudbe vlagatelja, je v razdelku G-Prospekti ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti, podal tehnični opis opreme v angleškem jeziku (127/349 do 169/349). Naročnik je na 13. strani razpisne dokumentacije kot del, ki sestavlja ponudbeno dokumentacijo določil, da so to "prospekti ponujene opremo z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti". Iz tako zapisane zahteve jasno izhaja, da morajo ponudniki kot dokument v zvezi s ponudbo predložiti prospekte z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti, ki pa so glede na zahtevo na 17. strani razpisne dokumentacije lahko podani v tujem jeziku (angleškem ali italijanskem). Tako morajo za izpolnjevanje te zahteve razpisne dokumentacije ponudniki predložiti prospekt z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku.

Po pregledu ponudbe vlagatelja gre ugotoviti, da je le-ta v ponudbi predložil kosovnico v angleškem jeziku (strani 127/349 do 169/349) in prospekt za sistem Allura Xper FD 20 v angleškem jeziku (171/359 do 336/359). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj predložil prospekt v dopuščenem angleškem jeziku, s čimer je formalno zadostil zahtevi naročnika po predložitvi prospekta medtem ko sama presoja o tem ali prospekt vsebuje bistvene tehnične lastnosti ni predmet tega revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija tudi pri presoji te revizijske navedbe ugotavlja, da je naročnik zahteval le prospekt z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti, zato ponudbe vlagatelja iz razloga, ker je k ponudbi predložil še v angleščini zapisan opis sistema Philips Allura xper FD 20, ni mogoče označiti kot nepravilno.


Možnost zavrnitve vseh ponudb je opredeljena v določilu 76. člena ZJN-1, ki opredeljuje, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Državna revizijska komisija upoštevajoč predhodno ugotovljena dejstva, da ponudbe vlagatelja iz razlogov kot jih je v Odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69, z dne 19.07.2006, navedel naročnik ni mogoče označiti kot nepravilne, zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 76. člena ZJN-1.

Upoštevajoč predhodno ugotovljeno, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69, z dne 19.07.2006, ugodila.
Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št. 252-4/05-69, z dne 19.07.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo in sicer strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT. Določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN veže povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo na utemeljenost zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila, zato je naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 04.09.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 134a, šempeter pri Novi Gorici
- SIEMENS d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana