018-259/2006 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-259/06-31-2625

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo elektromateriala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo Družinsko podjetje KOSIČ d.o.o., Ruperče 13, Pernica, ki ga zastopa odvetnik Boris Ozmec, Ljubljanska 9, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.09.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.04.2006 sprejel sklep št. JN/PO-12/2006-ident 208607, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo elektromateriala.

Naročnik je dne 06.06.2006 sprejel sklep št. JN/PO-12/2006-ident 208607-214816, s katerim je predmetno javno naročilo za sklop 5- NN plastične omarice oddal ponudniku Merkur d.d., C. na Okroglo 7, Naklo.

Vlagatelj je dne 27.06.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper sklop 5, v katerem navaja, da so bile na strani 3/5 razpisne dokumentacije za sklop 5 zajete podometne omarice (pozicija 1-4) in prostostoječe omarice s postavki in adapterji (pozicija 5-8). Pri podometnih omaricah so bili namesto dimenzij navedeni tipi določenega proizvajalca, kar po mnenju vlagatelja nasprotuje določilu 32. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju ZJN-1). Vlagatelj še dodaja, da je pod tabelo na isti strani razpisne dokumentacije navedeno, da lahko pri vseh materialih in opremi, kjer je naveden tip ponudnik ponudi drugo ustrezno blago, pod pogojem, da je kompatibilno z navedenim in priloži osnovne tehnične podatke za ugotavljanje kompatibilnosti. Kakor navaja vlagatelj je to bil razlog, da pred rokom za odpiranje ponudb ni vložil dodatnih vprašanj ali zahtevka za revizijo. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da v tehničnem delu za sklop 5, ni bilo navedenih bistvenih zahtev, kar kaže na prikrivanje podatkov in s tem favoriziranje posameznega ponudnika, to po mnenju vlagatelja izhaja tudi iz dejstva, da so vse ponudbe oddane za sklop 5, razen vlagateljeve, vsebovale blago istega proizvajalca. Iz navedenega razloga vlagatelj očita naročniku postopanje v nasprotju z 5. in 7. členom ZJN-1. Vlagatelj ponovno opozarja, da bi morale biti tehnične specifikacije in bistvene zahteve navedene skladno z 31., 32. in 40. členom ZJN-1, vendar naj bi vlagatelj v dobri veri na osnovi opombe zapisane pod tabelo pripravil ponudbo. Naročnik je ponudbo vlagatelja za sklop 5 označil kot neustrezno, saj naj ponujene omarice ne bi ustrezale zahtevi naročnika. Kot izhaja iz obrazloženega obvestila o oddaji ponudbe, z dne 20.06.2006, ponujena omarica pod pozicijo 4. EMPO 3-S ne ustreza zahtevani omarici. Vlagatelj se s tovrstno odločitvijo naročnika ne strinja, saj brez podatkov o posebnih zahtevah naročnikov, ne more predvideti njihovih želja, niti ni mogel predvideti namena uporabe, zato je v dobri veri pripravil ustrezno ponudbo, kjer so v dimenzijah minimalna odstopanja v milimetrih.
Vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter priglaša stroške vplačane takse v višini 100.000,00 SIT in strošek sestave zahtevka za revizijo v višini 1400 odvetniških točk, povečano za DDV.

Naročnik je dne 05.07.2006 sprejel sklep št. JN/PO-12/2006-ident 208607-218001, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da v kolikor je imel vlagatelj pomisleke v zvezi z razpisno dokumentacijo, bi moral na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN zoper njeno pravilnost ugovarjati pred rokom za oddajo ponudb. Sicer pa naročnik pojasnjuje, da je pri postavkah 1-4 navedel tip omarice, katerih karakteristike je želel z javnih naročilom pridobiti, poleg zahtevanega tipa pa je dopustil, da ponudniki ponudijo druge tipe omaric, ki so kompatibilne s karakteristikami napisanih omaric. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj ponudil omarico tipa EPMO 3-S, ki je deklarirana za priključitev kablov do preseka 70 mm², v razpisni dokumentaciji pa je bilo zahtevano, da mora naročnik kupiti omarico, ki omogoča vgradnjo kablov do 150 mm² in temu ustreznih stikalnih letev. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je ponujena omarica tipa EPMO 3-S manjša in v vseh dimenzijah odstopa od omarice PL4NT. Naročnik zavrača kakršnokoli postopanje v zvezi z razpisno dokumentacijo v nasprotju z določili ZJN-1, pri čemer pojasnjuje, da je omogočil predložitev podobne ponudbe, ter da gre v konkretnem primeru za oddajo javnega naročila na energetskem področju, za kar pa skladno s 35. členom ZJN-1 ne veljajo poglavja glede obvezne uporabe tehničnih pravil.

Vlagatelj je dne 14.07.2006 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 19.07.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi z revizijskim postopkom predmetnega javnega naročila v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju


Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je zahteva naročnika pri podometnih omaricah v nasprotju z določili 5., 7., 31., 32. in 40. člena ZJN-1.
V zvezi s pravilnostjo zapisane zahteve razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija izpostavlja določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da "â?? vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom." To pravilo uveljavlja načelo hitrosti. Upravičenec do vložitve zahtevka za revizijo mora zoper domnevno kršitev reagirati takoj, ko jo opazi, s čimer je omogočeno sprotno odpravljanje morebitnih ugotovljenih nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša preprečiti tudi morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist ter zavezuje ponudnike, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika, obenem pa jih pri možnosti vlaganja zahtevkov za revizijo omejuje.
V obravnavanem primeru je vlagatelju dejstvo, da je naročnik na strani 3/5 razpisne zahteval kabelsko NN omarico (PL4NT), pri čemer je dopustil, da pri vseh materialih in opremi kjer je naveden tip, lahko ponudnik ponudi drugo ustrezno blago, pod pogojem da je kompatibilno z navedenim in priloži osnovne tehnične podatke za ugotavljanje kompatibilnosti, znano že od dne, ko je od naročnika prejel izvod razpisne dokumentacije. Vlagatelj domnevno sporne zahteve naročnika v teku postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni problematiziral, ampak je z njo povezane očitke naročniku sprožil šele v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 27.06.2006 - torej po roku za predložitev ponudb oz. šele potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila.
Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da ocena o tem, ali gre pri kršitvi, ki jo vlagatelj očita naročniku, za domnevno sporno postopanje naročnika, ki je vlagatelju bilo znano že pred potekom roka določenega za predložitev ponudb, ne more biti vprašljiva. V kolikor je vlagatelj menil, da je zahteva razpisne dokumentacije v zvezi z zahtevo po kabelski NN omarico (PL4NT) v nasprotju z določili ZJN-1 ter da bi jo zato moral naročnik v razpisni dokumentaciji odpraviti ali vsaj spremeniti, bi moral vlagatelj zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila že v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitane nepravilnosti v razpisni dokumentaciji, torej pred rokom za oddajo ponudb (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Ker pa je vlagatelj izrazil svoje očitke naročniku, ki se nanašajo na domnevno sporno zahtevo šele potem, ko je naročnik že zaključil postopek oddaje javnega naročila s sprejemom sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 06.06.2006, je potrebno šteti, da so navedeni očitki vlagatelja v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozni, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen ter da vlagateljevih očitkov iz tega razloga po vsebini ni več mogoče meritorno obravnavati.


Državna revizijska komisija je preverila, ali je ponujena podometna omarica vlagatelja tipa EPMO 3-S kompatibilna z v razpisni dokumentaciji zahtevano plastično omarico PL4NT.

V zvezi s tem vprašanjem je Državna revizijska komisija dne 02.08.2006 s sklepom št. 018-259/06-31-2285, imenovala strokovnjaka prof. dr. Jože Pihler, univ. dipl. inž., da je v obravnavani zadevi podal strokovno mnenje. Iz strokovnega mnenja, z dne 09.08.2006, izhaja, da dimenzije ponujene omarice EPMO 3-S niso enake zahtevani omarici PL4NT, saj je širina slednje 773 mm (širina ponujene omarice EPMO 3-S je 700 mm), višina zahtevane omarice PL4NT je 1000 mm (višina ponujene omarice EPMO 3-S je 900 mm), globina zahtevane omarice PL4NT je 213 mm (globina ponujene omarice EPMO 3-S je 195 mm) ter presek za dovodni in odvodni kabel v zahtevani omarici PL4NT je do 150 mm², ponujena omarica pa omogoča presek do 70 mm². Iz strokovnega mnenja, z dne 09.08.2006, tako izhaja, da so dimenzije ponujene omarice EPMO 3-S manjše od zahtevane omarice PL4NT.
Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponujena omarica vlagatelja z oznako EPMO 3-S ni kompatibilna z zahtevano omarico PL4NT in kot takšna ne ustreza zahtevi razpisne dokumentacije.
Skladno z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 je, pravilna ponudba le tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, zato Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega dejstva, da ponujena omarica vlagatelja EPMO 3-S ni kompatibilna z v razpisni dokumentaciji zahtevano omarico PL4NT, zaključuje, da ponudbe vlagatelja iz tega razloga ni mogoče označiti kot pravilno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-l, kot jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU : Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 04.09.2006


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Boris Ozmec, Ljubljanska 9, Maribor
- ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj
- Merkur d.d., C. na Okroglo 7, Naklo
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana