018-306/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-306/2006-43-2570

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11., 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ter na podlagi 319. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članice Sonje Drozdek- šinko in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obvezilni material", II. faza omejenega postopka za tretje šestmesečno obdobje, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 101, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN dne 29.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnikov predlog, z dne 11.08.2006, za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo, prejet dne 03.08.2006, ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

2. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, s strani naročnika prejetemu dne 03.08.2006, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova sprememba tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila za sklop 23, kot izhaja iz dokumenta "Odgovori na vprašanja ponudnikovâ??", z dne 25.07.2006. V preostalem delu se vlagateljev revizijski zahtevek zavrne kot neutemeljen.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "Obvezilni material", II. faza omejenega postopka za tretje šestmesečno obdobje. Javni razpis je bil v I. fazi omejenega postopka oddaje javnega naročila objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14704/04.

Naročnik je v okviru postopka določil rok za predložitev ponudb, in sicer do 03.08.2006, do 12.00 ure.

Dne 03.08.2006, sledeč navedbam naročnika "tik pred odpiranjem ponudb", je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo (sicer datiran z datumom 02.03.2006). V njem navaja, da je prejel povabilo k oddaji ponudbe za ponovljeno II. fazo javnega naročila, pred oddajo ponudbe pa je naročniku zastavil vprašanja glede spoštovanja meril in kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudnika; prejel naj bi namreč podatke, da blago, ki ga naročniki naročajo po opravljenem postopku javnega naročanja, ne izpolnjuje strokovnih zahtev in pogojev, ki so bili objavljeni v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj tako kot prvi primer navaja, da je naročnik v zadnjem obvestilu o oddaji javnega naročila v sklopu 23 zaradi odstopanja v dimenzijah zavrnil cenovno ugodnejše ponudbe od izbrane, hkrati pa tudi izbrani ponudnik odstopa pri eni postavki za več kot 3 cm, kar je navedeno kot dopustno ("sklop 23.3 Debela obloga z lepljivim robom 7,5cm x 7,5cm- izbran artikel Tielle Plus 11cm x 11cm"). Kot drugi primer vlagatelj navaja, da je v zahtevah za sklop 23 navedeno, da obloge ne smejo prepuščati mikroorganizmov in vode, izsledki raziskave, ki jo vlagatelj navaja, pa naj bi kazali, da je izbrana obloga prepustna za mikroorganizme (MRSA). Vlagatelj se sprašuje, zakaj omenjeni kriterij ni bil upoštevan pri izboru oblog. Kot tretji primer vlagatelj navaja, da so v skupini "23.5 Obloge posebnih oblik in polnila", pod postavko r=5 cm in r= 10 cm zahtevana polnila, izbrani ponudnik pa ne ponuja polnil. Vlagatelj dalje izpostavlja, da je po njegovih ugotovitvah naročnik že v I. fazi javnega naročila kršil merila in kriterije, ki jih je sam postavil, in izbral ponudnika, katerega ponudba je bila nepravilna. Na naročnika je zato dne 21.07.2006 naslovil vprašanji, na kateri je slednji odgovoril dne 25.07.2006. Na podlagi prejetih odgovorov naročnik ugotavlja, da namerava naročnik tudi v ponovljeni II: fazi ravnati samovoljno in v nasprotju z lastno postavljenimi merili in kriteriji. Kršitev "ZJN-1A" je po vlagateljevem mnenju v tem primeru očitna, z jasno izraženim namenom favoriziranjem določenega ponudnika. Vlagatelj v nadaljevanju revizijskega zahtevka opredeljuje kršitve, do katerih naj bi prišlo v postopku. Tako navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno opredelil dovoljena odstopanja od zahtevanih dimenzij (Â" 2-3 cm ), v odgovoru na zastavljeno vprašanje pa je naročnik samovoljno določil "dodatno toleranco 0,5 cm", oziroma ravno toliko, da lahko favorizirani ponudnik izpolni njegova pričakovanja. "ZJN 1A" izrecno prepoveduje spreminjanje oz. odstopanje od kriterijev in meril, ki so objavljena v I: fazi javnega naročila. Vlagatelj je zaradi ravnanja naročnika v neenakovrednem položaju, uporabniki pa zaradi očitanega dejanja naročnika nimajo na razpolago kvalitetnega materiala za opravljanje zdravstvene dejavnosti (propustnost materiala za bakterije). Posledično je ogroženo tudi zdravje in življenje bolnikov. Vlagatelj zato zahteva, da Državna revizijska komisija od naročnika zahteva strogo spoštovanje njegove lastne razpisne dokumentacije in "ZJN 1A". V primeru, da na podlagi prejetih ponudb ne more izbrati nobene pravilne ponudbe, pa zahteva, da se celoten postopek razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi, da se za artikle "nepropustnosti" izvede dokaze o ustrezni prepustnosti za bakterije, glede na postavljene zahteve, ravno tako pa zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Slednje priglaša v višini 200.000,00 SIT.

Z vlogo, z dne 03.08.2006, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma".

Državna revizijska komisija je dne 09.08.2006 izdala Sklep, št. 018-293/2006-35-2360, s katerim je naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zavrnila.
Dne 09.08.2006 je naročnik izdal sklep, iz izreka katerega izhaja njegova odločitev, da se vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ne ugodi, zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, pa se zavrne. V obrazložitvi sklepa se naročnik najprej opredeljuje do revizijske navedbe o prepustnosti obloge za kronične rane Tielle za bakterije, pri čemer s tem povezane trditve zavrača kot neutemeljene. Glede dimenzij naročnik meni, da njegova interpretacija ne pomeni kršitev razpisnih pogojev iz I. faze javnega naročila, saj je pri pripravi strokovnih kriterijev tehničnih specifikacij izhajal predvsem iz dejstva, kolikšno površino obloge za različne velikosti golenskih razjed potrebuje za učinkovito, obenem pa tudi racionalno zdravljenje, ob vedenju, da različni proizvajalci teh artiklov proizvajajo tudi različne dimenzije. Pri tem imajo določeno vlogo tudi dimenzije robov teh oblog in druge značilnosti artiklov tega sklopa. Z odgovori na vprašanja pa lahko v zakonitem roku naročnik strokovne kriterije tudi spreminja; s tem ko širi možnost za nastop na tem javnem naročilu, pa omogoča tudi večjo konkurenčnost in ekonomičnost, kar so osnovni principi javnega naročanja, ki jih je potrebno upoštevati.

Z vlogo, z dne 11.08.2006, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno predstavil svoja stališča do obravnavane zadeve, odzval pa se je tudi na argumente, ki jih je v prid zavrnitvi navedbe o prepustnosti spornih artiklov za bakterije ob odločanju o njegovem revizijskem zahtevku podal naročnik.

Z vlogo, z dne 11.08.2006, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil nov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma". V podanem predlogu naročnik ponovno navaja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku napada zgolj 23. sklop, iz česar izhaja, da so drugi sklopi predmetnega javnega naročila neobremenjeni- še posebej ob dejstvu, da naročnik izbira ponudnike za vsak sklop posebej. Naročnik dalje navaja, da je namen postopka oddaje javnega naročila za dobavo obvezilnega materiala čim hitrejša, kvalitetna ter učinkovita dobava potrebnega medicinskega materiala naročnikom- slovenskim zdravstvenim ustanovam in s tem bolnikom. Z zadržanjem postopka bi lahko nastale škodljive posledice za bolnike, ki ne bi pravočasno prejeli potrebnih pripomočkov za zdravljenje. Kot naslednje naročnik navaja, da bi zadržanje postopkov pomenilo potrebo po vmesnem zagotavljanju dnevno potrebnih artiklov. Naročnik izpostavlja tudi, da vlagatelj doslej ni prerekal dimenzij, prepustnosti ter vpojnosti, svoj revizijski zahtevek pa je vložil tik pred odpiranjem ponudb, kar je zelo nekorektno dejanje. Vlagatelj se v nadaljevanju predloga opredeljuje do navedb iz zahtevka za revizijo in le-te zavrača kot neutemeljene. Kot slednje naročnik navaja, da postopek začel na podlagi zalog in posledično potreb po obvezilnem materialu javnih zdravstvenih zavodov, zato ta ni bil začet nepravočasno. Vlagateljev revizijski zahtevek podaljšuje obdobje vmesnega zagotavljanja dnevno potrebnih artiklov in s tem povzroča morebitno nesmotrno porabo javnih sredstev, prekinja kontinuiteto dobav tudi po kakovosti preverjenih artiklov, kar ima lahko za morebitno posledico vpliv na bolnikovo stanje bolezni. Zaradi tega je čimprejšnja zagotovitev dobav teh artiklov s preverjenimi artikli, poleg zagotovljenih cen, tudi iz tega vidika nujna, v izogib posledicam.

Z vlogo, z dne 16.08.2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 18.08.2006, je vlagatelj podal svoje mnenje na naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN; iz vsebine mnenja izhaja, da ugoditvi predlogu nasprotuje.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 16.08.2006, je naročnik slednji odstopil del dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije, z dne 18.08.2006, je naročnik posredovano dokumentacijo dopolnil dne 21.08.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN, 22. člena ZRPJN, 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter 319. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru predmetnega postopka najprej obravnavala naročnikov predlog, z dne 11.08.2006, za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma". Ob tem je ugotovila, da je potrebno naročnikov predlog zavreči zaradi nedopustnosti.

Kot je v tem sklepu že bilo navedeno, je naročnik na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, prejetega dne 03.08.2006, istega dne na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma". Takšen predlog je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-293/2006-35-2360, z dne 09.08.2006, zavrnila. Sklep Državne revizijske komisije je bil z izdajo pravnomočen; zoper odločitve Državne revizijske komisije pravnih sredstev namreč ni mogoče uveljavljati (zagotovljeno pa je sodno varstvo v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti).

Dne 11.08.2006 pa je naročnik na podlagi istega (vlagateljevega) revizijskega zahtevka na Državno revizijsko komisijo ponovno naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, tudi tokrat s predlogom, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma".

Državna revizijska komisija izpostavlja, da pravnomočnost odločitve o zavrnitvi predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v (objektivnih) mejah, na katere se nanaša ta odločitev, preprečuje ponovno vodenje postopka za izdajo takšnega sklepa po istem predlogu za začasno odredbo. To pomeni, da na podlagi tistega dejanskega (in pravnega) stanja, kot je bilo ugotovljeno ob zavrnitvi predlagane izdaje sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ni mogoče ponovno predlagati izdaje sklepa z isto vsebino.

V konkretni zadevi Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v svoji vlogi, z dne 11.08.2006, tako kot je to predhodno že storil v vlogi, z dne 03.08.2006, o kateri je s strani Državne revizijske komisije že bilo pravnomočno odločeno, ponovno predlaga izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, skladno s katerim vlagateljev zahtevek za revizijo ne bi zadržal nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma". Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da naročnik s svojo vlogo, z dne 11.08.2006, ne izkazuje drugačnega dejanskega in pravnega stanja, kot je bilo ugotovljeno ob zavrnitvi predlagane izdaje sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-293/2006-35-2360, z dne 09.08.2006.

Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da naročnikov predlog, z dne 11.08.2006, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila "v celoti za vse sklope razen za sklop 23 le deloma", ni dopusten, zato ga je Državna revizijska komisija, ob smiselni uporabi drugega odstavka 319. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.)), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska obravnavala vlagateljev revizijski zahtevek.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v pretežnem delu svojih revizijskih navedb izpostavlja domnevno spornost naročnikovega ravnanja pri izboru ponudnikov za prejšnji šestmesečni obdobji druge faze predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija v zvezi s temi navedbami izpostavlja, da sta naročnikovi odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila za prvo in drugo šestmesečno obdobje druge faze postopka že pravnomočni, zato ju v revizijskem postopku ni več mogoče izpodbijati. Skladno z zapisanim tudi revizijskih navedb, v katerih se napada pravilnost takšnih odločitev oziroma ravnanje naročnika v teh postopkih, v predmetnem revizijskem postopku, ki se vodi v zvezi z oddajo javnega naročila za tretje šestmesečno obdobje, ni mogoče upoštevati.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da v predmetni fazi postopka oddaje javnega naročila (pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za tretje šestmesečno obdobje) ravno tako ni mogoče napadati pravilnosti ponudbe, ki še ni bila podana, oziroma izpodbijati ustreznosti artiklov, ki še niso bili ponujeni. Izpostaviti je namreč potrebno, da je vsako obdobje druge faze postopka oddaje predmetnega javnega naročila samostojno; s strani vlagatelja zatrjevano dejstvo, da naj bi izbrani ponudniki v prejšnjih obdobjih ponujali domnevno neustrezne artikle, tako še ne pomeni, da bodo ponudniki, ki so ponudili za vlagatelja sporne artikle, v postopku oddaje naročila za sedaj aktualno obdobje sploh podali svoje ponudbe. Ravno tako je potrebno izpostaviti tudi, da je preverjanje skladnosti ponujenega blaga z zahtevami razpisne dokumentacije, in ugotavljanje s tem povezane pravilnosti ponudbe, predmet naročnikovega odločanja o oddaji naročila (78. člen ZJN-1) in zato o njem ne more biti (upoštevno) odločano že v fazi pred potekom roka za oddajo ponudb.

Iz zgornjih ugotovitev izhaja tudi, da v predmetni fazi postopka oddaje javnega naročila vlagatelj ni upravičen do izpolnitve zahteve po preverjanju ustreznosti artikla, ki naj bi bil s strani nekega ponudnika ponujen v predhodnih obdobjih druge faze predmetnega javnega naročila, v smislu preprečitve, da bi bil takšen artikel ponovno izbran tudi v obdobju, za katerega se javno naročilo oddaja sedaj. Presoja skladnosti takšnega artikla z zahtevami razpisne dokumentacije bo namreč izvedena ko in če bo takšen artikel ponujen v postopku oddaje javnega naročila za sedaj aktualno obdobje, zoper naročnikovo odločitev o ne/ustreznosti le-tega pa bo, če bo na njej temeljila odločitev o ne/oddaji naročila, dopustno pravno varstvo.

V trenutni fazi postopka oddaje javnega naročila pa je, v nasprotju z zgoraj navedenim, potrebno dopustiti revizijske navedbe, ki se nanašajo na zatrjevano nedopustno spreminjanje tehničnih zahtev (specifikacij) iz razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, do katerega naj bi prišlo pri artiklih iz sklopa 23, glede zahtevanih dimenzij teh artiklov. V kolikor bi se s tem povezane navedbe izkazale za utemeljene, bi to namreč lahko vplivalo na položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (tretjem obdobju druge faze le-tega).

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku tako zatrjuje, da je naročnik v odgovoru na zastavljena vprašanja, podanem dne 25.07.2006, spremenil prvotne zahteve razpisne dokumentacije v zvezi z zahtevanimi dimenzijami artiklov iz sklopa 23, in sicer ravno toliko, da lahko favorizirani ponudnik izpolni njegova pričakovanja.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo I. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da naročnik v okviru postopka oddaje javnega naročila naroča tudi blago, uvrščeno v sklop 23- Poliuretanske pene. V okviru tega sklopa naročnik naroča blago različnih dimenzij, glede katerih pa je postavil naslednjo zahtevo: "Odstopanje +-3 cm".

Z vpogledom v dokument "Odgovori na vprašanja ponudnikovâ??", z dne 25.07.2006, gre ugotoviti, da je naročnik na vprašanje enega od ponudnikov (t.j. vlagatelja) glede dimenzij razpisanega blaga v sklopu 23 podal pojasnilo, iz katerega izhaja, da ne bo izločil ponudbe, iz katere bodo izhajala odstopanja "okvirno +-2-3 cm, znotraj dodatne tolerance 0.5 cm".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgoraj opisano ravnanje naročnika predstavlja nedopustno spreminjanje tehničnih zahtev, kot so bile za blago, ki je predmet 23. sklopa predmetnega javnega naročila, določene v prvi fazi postopka oddaje javnega naročila. Izpostaviti gre namreč, da izpolnjevanje tehničnih specifikacij, ob izpolnjevanju ostalih zahtev naročnika, predstavlja izločilni pogoj, na podlagi katerega je bila v prvi fazi postopka ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Dopustitev spreminjanja tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila v drugi fazi postopka bi pomenila, da bi naročnik v prvi fazi omejenega postopka oddaje javnega naročila najprej omejil krog potencialnih kandidatov za izvedbo naročila, z določitvijo nekih tehničnih specifikacij, v drugi fazi postopka pa bi od ponudnikov nabavljal blago z drugačnimi tehničnimi specifikacijami, ki bi, če bi bile uporabljene že v prvi fazi, lahko pomenile širši (oziroma drugačen) krog potencialnih kandidatov za izvedbo naročila. Dopustitev takšnega ravnanja bi bila v nasprotju z načeloma enakopravnosti med ponudniki ter zagotavljanja konkurence med ponudniki. S tem, ko je naročnik z dodatnim pojasnilom (odgovori na vprašanja), podanim v drugi fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila, spremenil (povečal) v razpisni dokumentaciji dopuščeno odstopanje od zahtevanih dimenzij predmeta javnega naročila v sklopu 23, s tem pa tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v tem sklopu, je ravnal v nasprotju z omenjenima načeloma.

Izhajajoč iz navedenega gre ugotoviti, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati neskladje naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 03.08.2006, ugodila, in sicer tako, da je razveljavila naročnikovo spremembo tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila za sklop 23, kot izhaja iz dokumenta "Odgovori na vprašanja ponudnikovâ??", z dne 25.07.2006.

Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predlogu za razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, saj je bilo mogoče ugotovljene nepravilnosti predmetnega postopka oddaje javnega naročila sanirati že na zgoraj opredeljeni način.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, katerih nastanek izkazuje s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo v omenjeni višini.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu je naročnik dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29.08.2006


Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 101, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.