018-298/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-298/06-42-2588

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za nakup medicinskih plinov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše, ki jo zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30. avgusta 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo številka 01-324/17-05, z dne 18. julija 2006, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "ODLOČITEV NAROČNIKA O ODDAJI NAROČILA" številka 01-324/16-05, z dne 28. junija 2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 600.224,00 SIT, v roku 15. dni od dne prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje odločbe Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03. februarja 2006 sprejel "Sklep z zaporedno številko 5/06 o začetku postopka oddaje javnega naročila", javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bil objavljen v
- Uradnem listu Republike Slovenije številka 13/2006, z dne 10. februarja 2006, pod številko objave Ob-2978/06, ter
- Uradnemu listu Evropske unije številka S 29 (2006/S 29-031884), z dne 11. februarja 2006.

Dne 05. aprila 2006 je naročnik sprejel "Odločitev o oddaji naročila" številka 01-324/8-05, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Linde plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Linde plin d.o.o.). Zoper navedeno naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom številka 01-324/15-05, izdanim dne 28. aprila 2006, delno ugodil in postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil. Dne 16. maja 2006 je naročnik sprejel "Odločitev o oddaji naročila" številka 01-324/16-05, s katero je na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) odločil, da se predmetno javno naročilo ne odda, saj naročniku na podlagi pregleda ponudb ponudnikov in ugoditve revizijskemu zahtevku ni ostala nobena pravilna ponudba.

Ponudnik Linde plin d.o.o. je dne 25. maja 2006 zoper naročnikovo "Odločitev o oddaji naročila" številka 01-324/16-05, z dne 16. maja 2006, vložil zahtevek za revizijo, v katerem
- meni, da je s predložitvijo odločbe o dovoljenju za izdelovanje, dajanje v promet in nadzor medicinskih plinov v celoti zadostil naročnikovi zahtevi po izpolnjevanju pogoja za priznanje sposobnosti,
- predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na ugotovitev, da ni predložil pravilne ponudbe ter ugotovi, da ponudnik Linde plin d.o.o. izpolnjuje vse zahtevane pogoje javnega razpisa,
- predlaga, da naročnik sprejme odločitev o oddaji naročila njemu (torej ponudniku Linde plin d.o.o.).

Naročnik je sklepom številka 01-324/19-05, izdanim dne 08. junija 2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da gre po njegovem mnenju v navedenem primeru za formalno pomanjkljivo vlogo ponudnika Linde plin d.o.o. oziroma odločbo, zaradi česar je bilo potrebno že v predhodnem revizijskem postopku, ki ga je sprožil vlagatelj, le-temu ugoditi in posledično sprejeti odločitev o razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ponudnik Linde plin d.o.o. je z dokumentom brez datuma, ki ga je razumeti za sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je o zahtevku za revizijo ponudnika Linde plin d.o.o. odločila s sklepom številka 018-206/2006-32-1843, izdanim dne 22. junija 2006, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila ter razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v odločitvi o oddaji naročila številka 01-324/16-05, z dne 16. maja 2006. Ponudniku Linde plin d.o.o. je Državna revizijska komisija v ustrezni višini priznala tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 28. junija 2006 izdal (ponovno) "Odločitev o oddaji naročila" številka 01-324/16-05, s katero je predmetno javno naročilo (ponovno) oddal ponudniku Linde plin d.o.o.. Vlagatelj je dne 03. julija 2006 na naročnika naslovil dokument "Javni razpis Nakup medicinskih plinov - UL št. 13, z dne 10. 2. 2006, Ob2978/06-
Poziv za obrazložitev", ki ga je razumeti za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v njem pa naročnika pozval na obrazložitev v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ponudniku Linde plin d.o.o. Naročnik je dne 03. julija 2006 izdal "Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila" številka 01-324/17-05, ki jo je vlagatelj prejel dne 10. julija 2006. Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo (številka 01-324/17-05), izdan dne 18. julija 2006, ki ga je naročnik (po njegovih navedbah) prejel dne 19. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi svojo "Odločitev o oddaji naročila", z dne 28. junija 2006 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila) oziroma odločitev "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila", z dne 03. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), vlagatelju pa prizna stroške revizijskega postopka v zaznamovani višini, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe. V zahtevku za revizijo vlagatelj najprej povzema dotedanji potek postopka predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju pa še navaja, da:
- dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni mogoče šteti kot obrazloženega obvestila oziroma obrazložene odločitve naročnika, saj se v njej nahaja sestavljenih oziroma fotokopiranih oziroma skeniranih več različnih pravnih aktov, ki so bili izdani ali napisani tekom dosedanjega postopka;
- Državna revizijska komisija s svojim sklepom številka 018-206/2006-32-1843, izdanim dne 22. junija 2006, ni odločila, komu naj se dodeli javno naročilo, ampak je zgolj razveljavila odločitev naročnika z dne 16. maja 2006 in naročniku zadevo vrnila v ponovno odločitev. Obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila namreč naročnik, po mnenju vlagatelja, ne more nadomestiti s sklicevanjem na obrazložitev predhodno izdanega sklepa Državne revizijske komisije;
- kljub izrecni pisni zahtevi vlagatelja naročnik v ponovljenem postopku svoje odločitve o oddaji javnega naročila ni obrazložil, zato je potrebno po mnenju vlagatelja zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev naročnika o oddaji naročila;
- podredno in iz previdnosti opozarja, da je v prvotnem revizijskem postopku na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika uveljavljal več razlogov, zaradi katerih je menil, da bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in pri katerih še vedno vztraja. Ker je naročnik zahtevi vlagatelja ugodil zaradi enega izmed razlogov, ki jih je navajal v svoji zahtevi za revizijo (pravilno: zahtevku za revizijo; opomba Državne revizijske komisije), v nadaljevanju postopka po reviziji ponudnika Linde plin d.o.o. pa je Državna revizijska komisija presodila, da zadevni razlog ni utemeljen razlog za izločitev ponudbe navedenega izbranega ponudnika, vlagatelj meni, da mora naročnik v nadaljevanju postopka znova obravnavati in pojasniti razloge, ki jih je vlagatelj zatrjeval kot tehtne oziroma opraviti novo točkovanje došlih ponudb. Slednjega je dolžan obrazložiti in natančno pojasniti tako, da bo odločitev naročnika mogoče preizkusiti.
Tako vlagatelj še vedno zatrjuje, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. izločiti kot nepravilno iz naslednjih razlogov:
I. ker izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil zahtevanih referenc oziroma dokazil o tem, da dobavlja tekoči kisik v količinah nad 10 ton letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. Kot je po mnenju vlagatelja razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. je le-ta svoji ponudbi priložil zgolj eno takšno dokazilo (potrdilo za bolnico na Golniku). Vse druge reference se ne nanašajo na izbranega ponudnika Linde plin d.o.o.;
II. ker izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil zahtevanih referenc oziroma dokazil o tem, da dobavlja tekoči dušikov oksidul v količinah nad 1 tono letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. Kot je po mnenju vlagatelja razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. je le-ta svoji ponudbi priložil zgolj eno takšno dokazilo (potrdilo za bolnico Jesenice). Vse druge reference se ne nanašajo na izbranega ponudnika Linde plin d.o.o.;
III. ker izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. v svoji ponudbi ni predložil dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev za svoje podizvajalce, ki skrbijo za prevoz tekočih plinov v cisternah;
IV. ker izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil nobene dokumentacije za svojega podizvajalca za prevoz tekočega helija;
V. ker izbrani ponudnik ni predložil nobenih dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev za podizvajalca za vzdrževanje in testiranje jeklenk. Po mnenju vlagatelja je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. celo zamolčal, da nima koncesije za izvajanje atestov jeklenk, zaradi česar takšnega atestiranja ne more izvajati sam, temveč ima za to najetega zunanjega izvajalca, katerega gre šteti za podizvajalca. Za slednjega izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil nobene zahtevane dokumentacije po obrazcu 01;
VI. ker izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil listine, kot jo zahteva razpisna dokumentacija na strani 29, točka 8a) podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika. Izbrani naročnik (pravilno: ponudnik; opomba Državne revizijske komisije) je namreč po mnenju vlagatelja predložil namesto zahtevane listine nekakšen elaborat - predstavitev svojega podjetja, ne pa podrobnega opisa ponudbe, kot je bilo zahtevano.

Naročnik je dne 27. julija 2006 izdal "ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 01-324/18-05 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), ki jo je vlagatelj prejel dne 04. avgusta 2006 (navedeno izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice). Z odločitvijo o zahtevku za revizijo je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo
- v celoti zavrnil v delu, ki se nanaša na domnevno neustrezno obrazložitev odločitve o oddaji naročila z dne 03. julija 2006;
- zavrgel v delu, v katerem vlagatelj podredno vztraja pri domnevnih nepravilnostih ponudbe ponudnika Linde plin d.o.o.;
- podredno zavrnil v delu, v katerem vlagatelj podredno vztraja pri domnevnih nepravilnostih ponudbe ponudnika Linde plin d.o.o.;
- zavrnil glede povračila stroškov.

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej povzema navedbe vlagatelja, v nadaljevanju pa obrazlaga in utemeljuje svojo odločitev na sledeč način:
A. GLEDE ZAVRNITVE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO
- da je v odločitvi o zahtevku za revizijo (z dne 28. aprila 2006) zavrnil šest od sedmih točk, v katerih je vlagatelj navajal nepravilnosti naročnika in, ker je Državna revizijska komisija posredno zavrnila še sedmo točko, ki ji je sam sicer ugodil, po prejemu sklepa Državne revizijske komisije sprejel edino logično odločitev ter v njej kot dobavitelja medicinskih plinov izbral ponudnika Linde plin d.o.o.;
- da zavrača vlagateljev očitek, da "akta", kakor dodatno obrazložitev odločitve imenuje vlagatelj, ni mogoče šteti za obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik je (po lastnem mnenju) v začetku obrazložitve jasno navedel, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. izpolnjuje vse zahtevane pogoje, navedel pa je tudi vse pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe;
- da je v svoji (prejšnji) odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 28. aprila 2006, zavrnil šest točk od sedmih, v katerih je vlagatelj navajal domnevne nepravilnosti v ponudbi ponudnika Linde plin d.o.o. in eni od sedmih ugodil. Ker se je vlagatelj strinjal z navedeno odločitvijo (vlagatelj je celo poslal dopis, s katerim se je po prejemu odločitve o zahtevku za revizijo zahvalil za korektnost postopka) in ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo odločitev naročnika v tistih šestih točkah, ki jih je zavrnil, s tem dokončna. Navedeno po mnenju naročnika pomeni, da je vlagatelj s tem, ko ni nadaljeval postopka, priznal, da je ponudba ponudnika Linde plin d.o.o. v teh šestih točkah pravilna;
- da se strinja z vlagateljem v delu, ko navaja, da Državna revizijska komisija s svojim sklepom ni odločila, komu naj se dodeli javno naročilo, ampak je zgolj razveljavila odločitev naročnika z dne 16. maja 2006, naročniku pa zadevo vrnila v ponovno odločitev.
B. GLEDE ZAVRNITVE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO
- da zavrača možnost vztrajanja pri uveljavljanju razlogov, o katerih je že bilo pravnomočno odločeno. Vlagatelj je imel po mnenju naročnika možnost uveljavljanja spornih razlogov po prejemu Odločitve o zahtevku za revizijo številka 01-324/15-05, z dne 28. aprila 2006. Ker po prejemu odločitve postopka v zakonskem roku ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo pomeni, da se je z odločitvijo oziroma odgovorom naročnika strinjal in je tako ta odločitev naročnika pravnomočna. O stvareh o katerih je bilo že pravnomočno odločeno pa ponovno ni mogoče vlagati zahtevka za revizijo.
C. GLEDE PODREDNEGA ZAVRŽENJA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO
- da zgolj podredno prav tako vztraja pri svojih odgovorih na domnevne nepravilnosti, in sicer:
a) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke I. naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik sicer izpolnil pogoj, ki ga vsebuje razpisna dokumentacija, dejstvo pa je, da je v navedbah referenc navedel samo dva zdravstvena zavoda in sicer Klinični center in bolnišnico Golnik, za ostale referenčne dobave medicinskega plina pa je navedel svojo sestrsko firmo Linde Plin Avstrija. Naročnik se strinja, da uporaba referenc preko sestrske firme ni v skladu z merili z razpisne dokumentacije, da pa ne vpliva na izpolnitev zahtevanega pogoja, tako, da je posledica navedenega zmanjšanje dobljenih točk ponudniku Linde plin d.o.o. iz postavljenega strokovnega merila pod točko a) točke 1 na strani 26 razpisne dokumentacije;
b) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke II. naročnik ugotavlja smiselno enako, kakor za točko I. (prejšnja alinea), s to razliko, da je ponudnik Linde plin d.o.o. navedel svojo sestrsko firmo Linde Gaz Madžarska;
c) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke III. ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe neutemeljene, saj je ponudnik Linde za vse svoje podizvajalce, ki skrbijo za prevoz tekočih plinov v cisternah, navedel vse zahtevane dokumente. Vlagatelj je po mnenju naročnika napačno ocenil tekst priloženih pogodb za Linde Avstrija in Linde Madžarska, ki se v teh pogodbah navajajo predvsem kot proizvodna podjetja;
d) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke IV. ugotavlja, da jih je obravnaval smiselno enako, kot navedbe glede točke III. (prejšnja alinea);
e) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke V. ugotavlja, da je Linde izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na zagotavljanje vzdrževanja izposojo, označevanje in testiranje jeklenk redni inšpekcijski pregled in dostavo dokumentacije o pregledih, saj je predložil zahtevano izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, kar zadošča v smislu formalno postavljenih pogojev iz razpisne dokumentacije;
f) v zvezi z navedbami vlagatelja glede točke VI. ugotavlja, da je izbrani ponudnik v zadovoljivi obliki predstavil opis predmeta svoje ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami, saj razpisna dokumentacija v tem delu ne opredeljuje specifično načina predstavitve opisa ponudbe.

Vlagatelj je naročnika z "ZAHTEVO ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" številka 01-324/18-05, izdano dne 07. avgusta 2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V predmetni zahtevi vlagatelj še navaja, da:
- je že sam izrek naročnikove odločbe pravno povsem neustrezen in nesklepčen - torej v nasprotju z določbami Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), saj je naročnik z isto odločbo oziroma istim izrekom isto vlagateljevo zahtevo za revizijo hkrati zavrnil in zavrgel, kar je procesno nevzdržno. Naročnik namreč lahko zahtevo vlagatelja bodisi zavrže ali pa jo zavrne, ne more pa storiti vsega hkrati;
- vztraja, da naročnik svoje odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku Linde plin d.o.o. v ponovljenem postopku ni obrazložil;
- naročnik sam navaja, da je pri merilu referenc za dobavo kisika in tudi dušikovega oksidula v ponovljenem postopku ponudbo izbranega ponudnika drugače in na novo točkoval (naročnik po mnenju vlagatelja trdi, da naj bi mu zmanjšal točke pri merilu referenc), pri čemer pa niti iz prvotne odločbe o izbiri ne iz izpodbijane odločbe ne izhaja, kakšno naj bi bilo to novo točkovanje ponudbe izbranega ponudnika in koliko točk naj bi po novem dobil pri merilu referenc oziroma koliko točk pri tem merilu je naročnik izbranemu ponudniku odvzel, zaradi česar odločitve naročnika v tem delu sploh ni bilo in ni mogoče preizkusiti;
- je povsem neutemeljeno zatrjevanje naročnika, češ da naj bi bila njegova odločitev v delu, s katerim je zavrnil šest od sedmih zatrjevanih nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, na katere je v svoji prvotni zahtevi za revizijo z dne 19. aprila 2006, opozoril, že tako ali tako dokončna in pravnomočna. Vlagatelj poudarja, da nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo v navedenem primeru ni zahteval, ker za takšno zahtevo ni izkazoval pravnega interesa (s svojo zahtevo z dne 19. aprila 2006 je namreč uspel, saj je naročnik tej zahtevi ugodil ter postopek predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil). Ker je torej vlagatelj tedaj s svojo zahtevo v celoti uspel, zoper odločitev naročnika po njegovem mnenju ni mogel zahtevati nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker za pritožbo zoper odločbo, s katero je v celoti uspel, kot rečeno, ni izkazoval pravnega interesa;
- je bilo s stališča vlagatelja tedaj povsem nepomembno, ali je naročnik sploh odločal o ostalih njegovih navedbah ali ne;
- se je z razveljavitvijo naročnikove odločitve (z dne 16. maja 2006) s strani Državne revizijske komisije predmetni postopek vrnil v fazo izbire najboljšega ponudnika in je bil naročnik dolžan znova odločiti o dodelitvi tega javnega naročila ter ponovno navesti razloge za svojo izbiro, torej podati tudi ustrezno obrazložitev svoje odločitve;
- je vlagatelj zoper novo odločitev naročnika znova pridobil možnost oporekati ponudbi izbranega ponudnika iz vseh tistih razlogov, ki jih je navajal že v prvotni svoji zahtevi z dne 19. aprila 2006. Naročnik pa je bil po mnenju vlagatelja dolžan o tem odločiti neodvisno od svoje prvotne odločitve, to je neodvisno od tega, ali je zadevne razloge že predhodno obravnaval in jih ocenil kot neutemeljene ali ne;
- glede na to, da se naročnik v izpodbijani odločbi sedaj opredeljuje tudi do tistih navedb, ki jih je vlagatelj zatrjeval kot razloge za izločitev ponudbe izbranega ponudnika, iz previdnosti tej obrazložitvi naročnika oporeka iz naslednjih razlogov:
a) naročnik v zvezi z referencami izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja sedaj priznava, da izbrani ponudnik sicer dejansko ni predložil dokazil o tem, da dobavlja tekoči kisik vsaj trem zdravstvenim zavodom v EU v količini nad 10 ton letno. Naročnik se po oceni vlagatelja tudi ne more kljub temu, da je sam ugotovil, da dejansko izbrani ponudnik nima in ni predložil dokazil o tem, da dobavlja tekoči kisik vsaj trem zdravstvenim zavodom in da torej tega pogoja ne izpolnjuje, sprenevedati in se sklicevati na to, da je izbrani ponudnik pač podal pisno izjavo, da ta razpisni pogoj izpolnjuje. Pa tudi v primeru, če bi bilo kljub temu ponudbo izbranega ponudnika treba šteti kot popolno, je vlagatelj upravičen izvedeti in od naročnika prejeti obrazložitev, kakšno naj bi bilo novo točkovanje vsled manjšega števila referenc, predloženih s strani izbranega ponudnika;
b) povsem enako kot pod prejšnjo alineo velja po mnenju vlagatelja glede referenc pri dobavah dušikovega oksidula;
c) vlagatelj poudarja, da je izbrani ponudnik sicer predložil dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev za svoje slovenske podizvajalce, ki skrbijo za prevoz tekočih plinov v cisternah, ni pa predložil prav nobenih dokazil za tuje svoje podizvajalce;
d) po mnenju vlagatelja se naročnik glede prevoza tekočega helija do njegovih navedb sploh ne opredeljuje, kar bi po logiki naročnika celo lahko pomenilo, da priznava pravilnost navedb vlagatelja pod to točko;
e) izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja ne zagotavlja vzdrževanja in testiranja jeklenk, saj nima koncesije za izvajanje atestov jeklenk, zaradi česar atestiranja jeklenk, ki je po zakonu obvezno, sam ne more izvajati. Vzdrževanje in testiranje jeklenk tako izbrani ponudnik lahko zagotavlja samo preko najetega podizvajalca, za katerega pa ni predložil nobenih dokazil o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik je z dopisom številka 01-324/20-05, izdanim dne 08. avgusta 2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 17. avgusta 2006 po telefaksu, dne 18. avgusta 2006 pa še po pošti, od naročnika prejela vlagateljevo potrdilo o plačilu takse za predmetni revizijski postopek, dne 18. avgusta 2006 pa po telefaksu tudi pooblastilo odvetnika mag. Mitje Jeleniča Novaka o zastopanju vlagatelja. Predmetno pooblastilo je datirano z dnem 19. april 2006.

Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-298/06-42-2455, izdanim dne 18. avgusta 2006, odvetnika mag. Mitjo Jeleniča Novaka, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana, pozvala, da ji, skladno z določilom drugega odstavka 98. člena ZPP, v roku petih dni od prejema sklepa posreduje ustrezno pooblastilo za vložitev revizijskega zahtevka. Mag. Mitja Jelenič Novak je predmetni sklep prejel dne 22. avgusta 2006, dne 24. avgusta 2006 pa je priporočeno na pošto oddal pooblastilo za zastopanje vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja v skladu s 4. členom ZRPJN pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Ponudniki oziroma osebe, ki imajo ali so imele interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkažejo, da jim je bila ali da bi jim lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Postopek revizije postopka javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo (17. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija je, skladno z navedenim, v konkretnem postopku oddaje javnega naročila tako najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je oddal ponudbo v predmetnem javnem naročilu, skladno z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in je verjetno izkazal, da bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik razveljavi svojo "Odločitev o oddaji naročila", z dne 28. junija 2006 oziroma odločitev "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila", z dne 03. julija 2006. Ob zapisanem Državna revizijska komisija poudarja, da je v navedenem kontekstu besedico "oziroma" razumeti kot besedico "ali", zaradi česar je Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim predlogom vlagatelja, ki ga je postavil v zahtevku za revizijo, prišla do zaključka, da vlagatelj naročniku predlaga
- razveljavitev njegove odločitve o oddaji naročila" ali
- razveljavitev dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.
Ob navedenem Državna revizijska komisija vlagatelju še pripominja, da v primeru dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ne gre za naročnikovo odločitev, saj naročnik z njo o ničemer ne odloča, temveč zgolj obrazlaga. Z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila se namreč individualizirajo razlogi za sprejetje odločitve o oddaji naročila v razmerju do določenega (neizbranega) ponudnika.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju odločala o predlogu vlagatelja, da se razveljavi naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Kot je razbrati iz zahtevka za revizijo, vlagatelj naročnikovi odločitvi, da njegovo ponudbo zavrne kot nepravilno, ker v njej ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, ne nasprotuje, pač pa mu očita, da
- je naročnik dolžan po določbi 79. člena ZJN-1 (pravilno: po določbi prvega odstavka 78. člena ZJN-1; opomba Državne revizijske komisije) svojo odločitev o oddaji javnega naročnika (pravilno: naročila; opomba Državne revizijske komisije) obrazložiti,
- "akta" naročnika, poimenovanega "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila", z dne 03. julija 2006, ni mogoče šteti kot obrazloženega obvestila oziroma obrazložene odločitve naročnika o oddaji naročila (vlagatelj še trdi, da ni mogoče ugotoviti, za kakšen dokument sploh gre),
- obrazložitve odločbe naročnika v ponovljenem postopku ne more nadomestiti predhodna obrazložitev Državne revizijske komisije iz njenega sklepa, ki je bil izdan v istem postopku.

78. člen ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Pri tem mora obrazložitev vsebovati:
- razloge za zavrnitev njegove ponudbe;
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 v drugem odstavku 78. člena določa sestavini, ki jih mora vsebovati naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kar pa ne pomeni a priori, da naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ne sme vsebovati tudi drugih sestavin. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je struktura konkretne naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v predmetnem postopku javnega naročila res dokaj neobičajna (Državna revizijska komisija v tem delu pritrjuje vlagatelju, da se v naročnikovi dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila nahaja sestavljenih (prepisanih oziroma skeniranih) več različnih pravnih aktov, ki so bili izdani ali napisani tekom dosedanjega postopka), vendar pa vsebuje obe zakonsko zahtevani sestavini:
- razloge za zavrnitev njegove ponudbe;
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.

Razloge za zavrnitev ponudbe je naročnik navedel že na prvi strani dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, koder je zapisal: "Naročnik je na podlagi pravno formalnega pregleda nadalje ugotovil, da vseh pogojev, ki so predvideni v razpisni dokumentaciji za ta del postopka ne izpolnjuje ponudba ponudnika:
1. MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše". Naročnik v nadaljevanju tudi nazorno navaja pogoje, katerih vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje:
"- Ne izpolnjuje 14. točke splošnih navodil ponudnikom, kjer je navedena zahteva, da morajo biti ovojnice opremljene z oznako razpisa in opozorilom, da se jih ne sme odpreti pred določenim datumom, kot je predvideno v razpisu - ponudba nima opozorila, da se je ne sme odpreti pred 15.03.2006.
- Ne izpolnjuje zahtev točke 3.4. splošnih navodil ponudnikom, saj:
a. ponudnik za podizvajalca (HOYER d.o.o. - transport oz. dobava medicinskih plinov) ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika (OBRAZEC 01, točke 1 - 7);
b. iz ponudbe ne izhaja, da je ponudnik skupaj s podizvajalci sposoben v celoti prevzeti razpisan posel, saj ponudnik ni priložil lastne izjave ali drugega dokazila, ki bi zadostil tej zahtevi naročnika;
c. iz ponudbe ne izhaja, da je ponudnik sposoben in pripravljen za delo podizvajalcev odgovarjati, kot da bi ga sam opravil, saj ponudnik ni priložil lastne izjave ali drugega dokazila, ki bi zadostil tej zahtevi naročnika;
- Ne izpolnjuje 12 točke strokovnih zahtev (str. 20 razpisne dokumentacije), saj iz ponudbe nikjer ni razvidno, da ponudnik razpolaga z najmanj 2 vozili z nosilnostjo od 4t do 5t in najmanj 2 vozili z nosilnostjo od 9t do 10t.
- Ne izpolnjuje točke 3 obrazca 02, saj zahtevana dokumentacija ni v celoti v slovenskem jeziku - potrdilo proizvajalca medicinskega plina, da zadostuje vsem zakonskim kriterijem proizvodnje zdravil v EU (dovoljenje za izdelavo humanih zdravil - velja za kisik) je v nemškem jeziku brez prevoda.

zato je bila zgoraj navedena ponudba za naročnika nesprejemljiva."

Z argumentacijo o tem, zakaj je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena kot nepravilna, je bil vlagatelj seznanjen že na odpiranju ponudb (kot je jasno razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb številka 01-324/4-05, z dne 15. marca 2006, stran 4, katerega je podpisal tudi predstavnik vlagatelja, ki je bil prisoten na odpiranju ponudb, je bilo že na samem odpiranju ponudb ugotovljeno, da ponudba ni ustrezno označena, tako da se le-ta v nadaljevanju ni uvrstila v ocenjevanje), kot doslej zapisano pa tudi v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Ker vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije in jo je kot takšno potrebno označiti za nepravilno, je naročnik ni ocenjeval. Navedeno izhaja tudi iz poglavja "G. OCENJEVANJE PONUDB" naročnikove razpisne dokumentacije, v katerem je na strani 14 zapisano: "Naročnik bo ocenjeval in primerjal samo tiste ponudbe, ki so podane od ponudnikov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje oz. so njihove ponudbe pravilne, primerne in sprejemljive za naročnika.". Vlagateljeva ponudba se, skladno z doslej navedenim, v ocenjevanje ni uvrstila, zato je potrebno nastalo situacijo (in zgoraj citirano določbo drugega odstavka 78. člena ZJN-1) interpretirati glede na okoliščine danega primera. Naročnik namreč vlagatelju v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ni mogel navesti prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do njegove ponudbe, saj do ocenjevanja slednje, iz zgoraj opisanega razloga sploh ni prišlo. Povedano drugače: ker se vlagateljeva ponudba kot nepravilna v postopek ocenjevanja ni uvrstila, naročnik morebitnih prednosti sprejete ponudbe v razmerju do vlagateljeve ponudbe (med katerimi je tudi točkovanje) slednjemu ni mogel sporočiti.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagateljev zahtevek v delu, v katerem predlaga, da se "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila", z dne 03. julija 2006, razveljavi, ni utemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve navedbe, po katerih je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-206/2006-32-1843, izdanim dne 22. junija 2006, zgolj odločila, da se zahtevi za revizijo ponudnika Linde plin d.o.o. ugodi in se razveljavi odločitev naročnika z dne 16. maja 2006, ni pa odločila, komu naj se dodeli javno naročilo. Državna revizijska komisija povzetim navedbam vlagatelja v tem delu pritrjuje in poudarja, da ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, temveč je (ponovna) izdaja obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika v izključni pristojnosti naročnika. Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so neutemeljene navedbe vlagatelja v delu, ko zatrjuje, da v ponovljenem postopku naročnik svoje odločitve o oddaji naročila ni obrazložil, saj naj bi v svojo odločitev le prepisal oziroma povzel vse prejšnje pritožbe in odločitve. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da naročnik svoje obrazložitve odločitve ni nadomestil s sklicevanjem na obrazložitev predhodno izdanega sklepa Državne revizijske komisije, kakor to zatrjuje vlagatelj, temveč je razloge za svojo odločitev konkretno pojasnil na prvi strani dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, koder je zapisal: "Na navedeni javni razpis so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:
1. LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65/b, 3000 Celje
2. MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše

Na podlagi pravno formalnega in strokovnega pregleda prispelih ponudb je naročnik ugotovil, da vse pogoje, ki so predvideni v razpisni dokumentaciji izpolnjuje ponudba ponudnika:

1. LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65/b, 3000 Celje

Naročnik je na podlagi pravno formalnega pregleda nadalje ugotovil, da vseh pogojev, ki so predvideni v razpisni dokumentaciji za ta del postopka ne izpolnjuje ponudba ponudnika:
1. MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše" in nadaljeval: "zato je bila zgoraj navedena ponudba za naročnika nesprejemljiva."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v navedenem primeru ne gre za sklicevanje na odločitev Državne revizijske komisije, temveč gre za obrazložitev odločitve, ki jo je podal naročnik in sicer "na podlagi 78.člena Zakona o javnih naročilih ZJN-1" in sklepa Državne revizijske komisije (kakor to izhaja iz "Dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila" številka 01-324/17-05, z dne 03. julija 2006). Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagateljev zahtevek tudi v tem delu ni neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju odločala o podrednih navedbah vlagatelja, da mora naročnik v nadaljevanju postopka znova obravnavati in pojasniti razloge, ki jih je vlagatelj zatrjeval kot tehtne za izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepravilne. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da je bilo z naročnikovim Sklepom številka 01-324/15-05, z dne 28. aprila 2006, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 19. aprila 2006, odločeno o prvem vlagateljevem zahtevku za revizijo v predmetnem javnem naročilu, ki je bil vložen zoper kasneje razveljavljeno naročnikovo Odločitev o oddaji naročila številka 01-324/8-05, z dne 05. aprila 2006, tokratni zahtevek za revizijo pa je vložen zoper novo naročnikovo Odločitev o oddaji naročila številka 01-324/16-05, z dne 28. junija 2006, ki predstavlja povsem novo naročnikovo odločitev o oddaji naročila, zoper katero je dopusten nov postopek revizije oddaje javnega naročila v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN. V skladu z določilom prvega odstavka 319. člena ZPP postane odločba pravnomočna le glede zahtevkov, o katerih je bilo že odločeno, kar pomeni, da se učinek pravnomočnosti ne more raztezati na zahtevke, glede katerih odločba še ni bila izdana. Predmetni zahtevek za revizijo je bil vložen zoper novo naročnikovo Odločitev o oddaji naročila številka 01-324/16-05, z dne 28. junija 2006, ki je bila izdana po izdaji sklepa Državne revizijske komisije številka 018-206/2006-32-1843, z dne 22. junija 2006, zaradi česar Državna revizijska komisija o njem (in o razlogih v njem) še ni mogla odločiti. Zato niti z vidika časovnih niti z vidika objektivnih mej pravnomočnosti ni mogoče šteti, da gre za odločanje o isti zadevi, pri čemer dejstvo, da tako razveljavljena kot tudi nova odločitev o oddaji naročila temeljita na enaki dejanski podlagi, nima z učinki pravnomočnosti nobene pravno relevantne povezave.

Glede vlagateljevih navedb, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. izločiti kot nepravilno iz razloga, ker izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih referenc oziroma dokazil o tem, da dobavlja tekoči kisik v količinah nad 10 ton letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso utemeljene. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo trdi, da je iz ponudbe izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. razvidno, da je ponudnik Linde plin d.o.o. svoji ponudbi priložil zgolj eno takšno dokazilo in sicer potrdilo za bolnico na Golniku. Vse druge reference se po mnenju vlagatelja ne nanašajo na izbranega ponudnika, temveč na družbe koncerna LINDE, ki pa so samostojne pravne osebe, pri čemer teh potrdil ni mogoče šteti kot dokazil o izpolnjevanju pogojev izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz naročnikove razpisne dokumentacije na strani 6, točka "3.1. Sposobnost", nedvoumno izhaja, da naročnik v obrazcu 01 določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko konkurirajo na razpisu. Na obrazcu 01 (23. stran razpisne dokumentacije) je pod točko 13 zapisan za ponudnika pogoj "da potrjuje dobavo tekočega kisika vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 10t letno", kot dokaz za izpolnjevanje pogoja pa mora ponudnik predložiti "izjavo (ponudnika ali proizvajalca) dano pod kazensko in materialno odgovornostjo". Smiselno enaka zahteva naročnika izhaja tudi iz naročnikovih strokovnih zahtev, med katerimi je na strani 20 naročnikove razpisne dokumentacije pod točko 10 zapisano: "Ponudnik dobavlja tekoči kisik v količini minimalno 10t/letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU.".

Državna revizijska komisija, skladno z zapisanim, ugotavlja, da je naročnik za izpolnjevanje pogoja, da ponudnik dobavlja tekoči kisik v količini minimalno 10 ton (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, zahteval (zgolj) predložitev izjave ponudnika ali proizvajalca, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ne pa morebitnih drugih dokazil. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. ugotovila, da je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. v svoji ponudbi kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja predložil izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, s tem pa popolnoma zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da je dokazila, na katera se sklicuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. predložil za namen izkazovanja referenc "ponudnik oskrbuje s tekočim kisikom in oksidulom najmanj 3 bolnišnice v EU v količini:
1. od 10 t do 20t (kisik) in od 1 t d o 3t (oksidul) kumulativno - 5 točk
2. nad 20 t (kisik) in nad 3t (oksidul) kumulativno - 10 točk",
kar pa a priori še ne pomeni, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o., če ustreznih referenc ni izkazal, ne izpolnjuje pogoja, da dobavlja tekoči kisik v količini minimalno 10 ton (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. Povsem realne so namreč situacije, v katerih bi določeni ponudnik referenc ne predložil iz določenih subjektivnih razlogov, ki niso na njegovi strani (ker jih iz kakršnegakoli razloga ni uspel pravočasno dobiti; ker mu jih izdajatelj referenc iz kakršnegakoli razloga ne bi želel izdati ali potrditi; ker mu je izdajatelj referenc iz kakršnegakoli razloga začasno nedosegljiv in podobno). Poleg tega je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. predložil dokazila (za izkazovanje referenc), na katera se sklicuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, izrecno zgolj za zdravstvene ustanove v EU, katerim dobavlja več kot 20 ton tekočega medicinskega kisika, ne pa tudi za zdravstvene ustanove v EU, katerim dobavlja več kot 10 ton tekočega medicinskega kisika, kakor se je glasil pogoj.

Državna revizijska komisija poudarja, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Vlagatelj mora, skladno z določili 7. in 212. člena ZPP, katerega določbe se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Gre za tako imenovano pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, v zvezi s katerim posledice nedokazanosti nekega dejstva prizadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati. Upoštevaje zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi tako splošno formulirane navedbe, kot jo je vlagatelj v izpostavljenem delu podal v svojem v zahtevku za revizijo, (v tem delu) ni mogoče ugotoviti kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil zahtevanih referenc oziroma dokazil o tem, da dobavlja tekoči dušikov oksidul v količinah nad 1 tono letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso utemeljene. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo trdi, da je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. svoji ponudbi priložil zgolj eno takšno dokazilo in sicer potrdilo za bolnico Jesenice, vse druge reference pa se ne nanašajo na izbranega ponudnika Linde plin d.o.o., temveč na koncern LINDE, ki pa je samostojna pravna oseba, pri čemer teh potrdil ni mogoče šteti kot dokazil o izpolnjevanju pogojev izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz naročnikove razpisne dokumentacije na strani 6, točka "3.1. Sposobnost", nedvoumno izhaja, da naročnik v obrazcu 01 določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko konkurirajo na razpisu. Na obrazcu 01 (23. stran razpisne dokumentacije) je pod točko 14 zapisan za ponudnika pogoj "da potrjuje dobavo dušikovega oksidula vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 1t letno", kot dokaz za izpolnjevanje pogoja pa mora ponudnik predložiti "izjavo (ponudnika ali proizvajalca) dano pod kazensko in materialno odgovornostjo". Smiselno enaka zahteva naročnika izhaja tudi iz naročnikovih strokovnih zahtev, med katerimi je na strani 20 naročnikove razpisne dokumentacije pod točko 11 zapisano: "Ponudnik dobavlja dušikov oksidul v količini minimalno 1t/letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU.".

Državna revizijska komisija, skladno z zapisanim, ugotavlja, da je naročnik za izpolnjevanje pogoja, da ponudnik dobavlja dušikov oksidul v količini minimalno 1 tono (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, zahteval (zgolj) predložitev izjave ponudnika ali proizvajalca, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ne pa morebitnih drugih dokazil. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. ugotovila, da je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. v svoji ponudbi kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja predložil izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, s tem pa popolnoma zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da je dokazila, na katera se sklicuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. predložil za namen izkazovanja referenc "ponudnik oskrbuje s tekočim kisikom in oksidulom najmanj 3 bolnišnice v EU v količini:
1. od 10 t do 20t (kisik) in od 1 t d o 3t (oksidul) kumulativno - 5 točk
2. nad 20 t (kisik) in nad 3t (oksidul) kumulativno - 10 točk",
kar pa a priori še ne pomeni, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o., če ustreznih referenc ni izkazal, ne izpolnjuje pogoja, da dobavlja dušikov oksidul v količini minimalno 1 tona (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. Povsem realne so namreč situacije, v katerih bi določeni ponudnik referenc ne predložil iz določenih subjektivnih razlogov, ki niso na njegovi strani (ker jih iz kakršnegakoli razloga ni uspel pravočasno dobiti; ker mu jih izdajatelj referenc iz kakršnegakoli razloga ne bi želel izdati ali potrditi; ker mu je izdajatelj referenc iz kakršnegakoli razloga začasno nedosegljiv in podobno). Poleg tega je izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. predložil dokazila (za izkazovanje referenc), na katera se sklicuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, izrecno zgolj za zdravstvene ustanove v EU, katerim dobavlja več kot 3 tone dušikovega oksidula, ne pa tudi za zdravstvene ustanove v EU, katerim dobavlja več kot 1 tono dušikovega oksidula, kakor se je glasil pogoj.

Državna revizijska komisija poudarja, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Vlagatelj mora, skladno z določili 7. in 212. člena ZPP, katerega določbe se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da gre tudi v tem primeru za tako imenovano pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena. Upoštevaje zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi tako splošno formulirane navedbe, kot jo je vlagatelj v izpostavljenem delu podal v svojem v zahtevku za revizijo, (v tem delu) ni mogoče ugotoviti kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. v svoji ponudbi ni predložil dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev za svoje podizvajalce (Linde Avstrija GmbH oziroma Linde Madžarska), ki skrbijo za prevoz tekočih plinov v cisternah, ki sta povsem ločeni in samostojni pravni osebi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so utemeljene.

Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz naročnikove razpisne dokumentacije na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", nedvoumno izhaja, da mora ponudnik, če se je na razpis prijavil s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače". Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. ugotovila, da je v točki "12. RAZPOLOŽLJIV VOZNI PARK" dokumenta "Podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami javnega naročila nakup medicinskih plinov, februar 2006" izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. zapisal sledeče: "Linde plin d.o.o. ima skupaj s svojimi pogodbenimi partnerji ustrezen razpoložljiv vozni park vozil, kot je zahtevano v točki 12 strokovnih zahtev javnega naročila, nakup medicinskih plinov, februar 2006.
Podatke o vozilih lahko najdete v Prilogi 3".
Državna revizijska komisija je, skladno z navedenim, vpogledala v prilogo 3 in ugotovila, da so v njej med drugim navedena vozila za prevoz utekočinjenih plinov. V tabeli je tako pod pozicijo 1 (poz. 1) in rubriko "Vozilo" zapisano: "Prevozna cisterna priklopnik za UPZ", pod rubriko "Prevoznik/vlečno vozilo" "Linde Gas (H)" in rubriko "Nosilnost" "16t", kar nesporno izkazuje, da bo eden od podizvajalcev za prevoz utekočinjenih plinov tudi družba "Linde Gas Hungary" oziroma okrajšano "Linde H". Navedeni zaključek potrjuje tudi 1. člen (slovenskega prevoda) Sporazuma za dobavo tekočega N20 iz proizvodnega obrata Linde H v Repcelaku, koder je navedeno sledeče: "Linde SLO ima stalno potrebo po tekočem N2O v avtocisternah v količini 24 ton letno, ki jih bo v proizvodnem obratu družbe Linde H prevzemalo in direktno prevažalo h kupcu družbe Linde SLO transportno podjetje družbe Linde H kot podizvajalec."

Ob vsem doslej zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. in družba "Linde Gas Hungary" dve različni pravni osebi (iz slovenskega prevoda izpiska iz sodnega registra za družbo "Linde Gas Hungary" - veljavni podatki na dan 20. februarja 2006 - med drugim tudi izhaja, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni naštet med podružnicami navedene družbe), izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. pa za svojega podizvajalca "Linde Gas Hungary" oziroma okrajšano "Linde H" ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika, kakor to izhaja iz zahteve na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", naročnikove razpisne dokumentacije, zaradi česar so navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo v tem delu utemeljene. Navedenega zaključka Državne revizijske komisije ne more spremeniti niti naročnikova argumentacija, ki jo je podal v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo, ko pravi, da je ponudnik Linde plin d.o.o. izpolnil "zahtevani pogoj iz tč 12, razpisanih strokovnih zahtev na strani 20 razpisne dokumentacije, ki zahteva Razpoložljivi vozni park v lasti ponudnika ali pogodba z izvajalcem prevoza z najmanj dvema voziloma z nosilnostjo od 4 do 5 ton in najmanj 2 vozili z nosilnostjo od 9 do 10 ton. Navedeno zahtevo ponudnik Linde izpolnjuje z navedbami svojih domačih podizvajalcev"â?? â??"za katere je predložil tudi vsa zahtevana potrdila iz razpisne dokumentacije". Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", namreč sam določil, da mora ponudnik, če se je na razpis prijavil s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače". Ker je med podizvajalce šteti tudi družbo "Linde H", ponudnik Linde plin d.o.o. pa zanjo v ponudbi ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika (pa čeprav bi vsi podizvajalci, ki jih naročnik imenuje "domači podizvajalci", morebiti v ponudbi ponudnika Linde plin d.o.o. zadostili vsem postavljenim pogojem), je ugotoviti, da ponudnik Linde plin d.o.o. ni izpolnil predmetnega pogoja iz razpisne dokumentacije.

Do smiselno enakega zaključka je Državna revizijska komisija prišla tudi v primeru družbe Linde Gas GmbH Avstrija. Državna revizijska komisija je tako ob vpogledu v prilogo 3 ponudbe izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. sicer ugotovila, da navedene družbe izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni izrecno navedel kot svojega podizvajalca, vendar pa iz 1. člena (slovenskega prevoda) Sporazuma za dobavo medicinskega tekočega kisika (LOX) iz proizvodnega obrata Linde A v Linzu, koder je zapisano "Linde SLO ima stalno potrebo po MEDICINSKEM TEKOČEM KISIKU v avtocisternah v količini 800 ton letno, ki jih bo v proizvodnem obratu Linde A prevzemalo in direktno prevažalo h kupcu družbe Linde SLO transportno podjetje družbe Linde A kot podizvajalec.", izhaja, da bo eden od podizvajalcev za prevoz medicinskega tekočega kisika (LOX) tudi družba "Linde Gas GmbH Avstrija" oziroma okrajšano "Linde A".

Glede na zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. in družba "Linde Gas GmbH Avstrija" dve različni pravni osebi (iz slovenskega prevoda Uradnega izpiska iz registra podjetij za družbo "Linde Gas GmbH Avstrija" na dan 13. marca 2006 med drugim tudi izhaja, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni naštet med podružnicami navedene družbe), izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. pa tudi za svojega podizvajalca "Linde Gas GmbH Avstrija" oziroma okrajšano "Linde A" ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika, kakor to izhaja iz zahteve na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", naročnikove razpisne dokumentacije, zaradi česar so navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo v tem delu utemeljene. Navedenega zaključka Državne revizijske komisije ne more spremeniti niti naročnikova argumentacija, ki jo je podal v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo, ko pravi, da je ponudnik Linde plin d.o.o. izpolnil "zahtevani pogoj iz tč 12, razpisanih strokovnih zahtev na strani 20 razpisne dokumentacije, ki zahteva Razpoložljivi vozni park v lasti ponudnika ali pogodba z izvajalcem prevoza z najmanj dvema voziloma z nosilnostjo od 4 do 5 ton in najmanj 2 vozili z nosilnostjo od 9 do 10 ton. Navedeno zahtevo ponudnik Linde izpolnjuje z navedbami svojih domačih podizvajalcev"â?? â??"za katere je predložil tudi vsa zahtevana potrdila iz razpisne dokumentacije". Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", namreč sam določil, da mora ponudnik, če se je na razpis prijavil s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače". Ker je med podizvajalce šteti tudi družbo "Linde Gas GmbH Avstrija", ponudnik Linde plin d.o.o. pa zanjo v ponudbi ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika (pa čeprav bi vsi podizvajalci, ki jih naročnik imenuje "domači podizvajalci", morebiti v ponudbi ponudnika Linde plin d.o.o. zadostili vsem postavljenim pogojem), je ugotoviti, da ponudnik Linde plin d.o.o. ni izpolnil predmetnega pogoja iz razpisne dokumentacije.

Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. ni predložil nobene dokumentacije za svojega podizvajalca za prevoz tekočega helija, saj je po mnenju vlagatelja iz ponudbe razvidno, da naj bi ponudnik za prevoz predmetnega plina angažiral prevoznika iz tujine (družbo iz okvira koncerna LINDE), Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso utemeljene. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva navedba premalo specificirana, saj vlagatelj zgolj navaja, da naj bi ponudnik za prevoz tekočega helija angažiral prevoznika iz tujine (družbo iz okvira koncerna LINDE), pri čemer pa ne navaja niti tega, iz katerega dokumenta v ponudbi izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. naj bi bilo razvidno to, kar trdi. Državna revizijska komisija ob zapisanem izpostavlja, da glede na dejstvo, da v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila veljajo pravila o trditvenem in dokaznem bremenu (7. in 212. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ni mogoče zaključiti, da naj bi ponudnik za prevoz tekočega helija kot podizvajalca angažiral prevoznika iz tujine (družbo iz okvira koncerna LINDE), za katerega bi moral predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot tudi ne, da je podana kršitev ZJN-1 oziroma da je naročnik kršil ZJN-1.

Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik tudi ni predložil nobenih dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev za podizvajalca za vzdrževanje in testiranje jeklenk, obenem pa zamolčal, da nima koncesije za izvajanje atestov jeklenk, zaradi česar takšnega atestiranja ne more izvajati sam, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so utemeljene. V ponudbi izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. je v točki "6. BREZPLAČNA IZPOSOJA IN ATESTIRANJE JEKLENK" dokumenta "Podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami javnega naročila nakup medicinskih plinov, februar 2006" zapisano sledeče: "Linde plin d.o.o. zagotavlja brezplačno izposojo in atestiranje jeklenk.
V skladu s Pravilnikom o premični tlačni opremi (Ur. L.RS št. 18/2004) zagotavljamo nadzor jeklenk pred vsakim polnjenjem in izločanje neustreznih oz. potečenih jeklenk. Za redno periodično pregledovanje in preizkušanje premične tlačne opreme imamo sklenjeno pogodbo s Pooblaščenim organom za periodične preglede". Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz naročnikove razpisne dokumentacije na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", nedvoumno izhaja, da mora ponudnik, če se je na razpis prijavil s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače".

Glede na zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. tudi za svojega podizvajalca (pooblaščeni organ za periodične preglede, s katerim ima izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. za redno periodično pregledovanje in preizkušanje premične tlačne opreme sklenjeno pogodbo) ni podal vseh podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika, kakor to izhaja iz zahteve na strani 6, točka "3.4. Ponudba s podizvajalci", naročnikove razpisne dokumentacije, zaradi česar so navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo v tem delu utemeljene.

Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik ni predložil listine, kot jo zahteva razpisna dokumentacija na strani 29, točka 8a), podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, saj je namesto zahtevane listine po mnenju vlagatelja izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. predložil nekakšen elaborat - predstavitev svojega podjetja, ne pa tudi podrobnega opisa ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso utemeljene. Iz naročnikove razpisne dokumentacije na strani 29, alinea 8a, in strani 22, alinea 8a), izhaja, da morajo ponudniki v predmetnem javnem razpisu predložiti "podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika". Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančneje predvidel sestavin, ki naj jih vsebuje podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, zato je potrebno navedeno zahtevo naročnika razlagati v tem smislu.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Linde plin d.o.o. v tem delu ugotovila, da je slednji v svoji ponudbi priložil dokument "Podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami javnega naročila nakup medicinskih plinov, februar 2006". Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da je predstavitev podjetja izbranega ponudnika Linde plin d.o.o., ki jo v svojem zahtevku za revizijo omenja vlagatelj, zavedena le v enem od petnajstih poglavij, to je že v (uvodnem) poglavju, ki nosi številko 0 in opis "PREDSTAVITEV PODJETJA LINDE PLIN d.o.o., Celje". Ob ugotavljanju preostale vsebine poglavij gre ugotoviti, da je s predložitvijo dokumenta "Podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami javnega naročila nakup medicinskih plinov, februar 2006" izbrani ponudnik Linde plin d.o.o. v navedenem delu v celoti zadostil zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo v tem delu neutemeljene.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija, ne glede na že zgoraj obrazložene razloge, na podlagi katerih je sprejela svojo odločitev, zgolj pripominja, da je potrebno izrek naročnikove Odločitve o zahtevku za revizijo, številka 01-324/18-05, izdane dne 27. julija 2006, razumeti na način, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, saj ga je vsebinsko obravnaval in je o njem meritorno odločal. Naročnik namreč res ne more vlagateljevega zahtevka za revizijo v istem delu (glede istih revizijskih navedb) in v isti odločbi hkrati zavreči in zavrniti.

Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list Republike Slovenije, številka 44/2005; v nadaljnjem besedilu: Poslovnik) v 32. členu določa, da so stroški postopka stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka, stroški postopka pa obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva senat oziroma posamezni član Državne revizijske komisije le tiste stroške, ki so bili potrebni za postopek revizije oddaje javnega naročila. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije na opredeljeno zahtevo brez obravnave in po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je za stroške predpisana tarifa, se takšni stroški odmerijo po tarifi.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer
- stroške zahteve za revizijo v višini 3000 odvetniških točk;
- stroške obvestila Uradu v višini 20 odvetniških točk;
- stroške sestanka s stranko v višini 100 odvetniških točk;
- stroške poročila stranki v višini 50 odvetniških točk;
- materialne stroške v višini 3 % (10.461,00 SIT) po 15. členu Odvetniške tarife;
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 71.832,20 SIT;
- stroške takse za revizijo v višini 200.000,00 SIT,
vse skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe.

Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z zahtevkom za revizijo:
- 200.000,00 SIT za vplačano takso za vložitev zahtevka za revizijo,
- 396.000,00 SIT za sestavo zahtevka za revizijo (protivrednost 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
- 4.224,00 SIT za materialne stroške (2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 1200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
skupaj torej 600.224,00 SIT.

Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 600.224,00 SIT, v roku 15. dni od dne prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje odločbe Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30. avgusta 2006


predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana
- Linde plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana