018-308/2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-308/06-2536

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili ponudniki v skupni ponudbi: VALINA d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, PRO SIGNAL d.o.o., Kersnikova 19, Celje, RIVAL - VTS d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, FORTUNA - PIL d.o.o., Trg revolucije 4a, Trbovlje, ki jih zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 25.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje). Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 43/2006, z dne 21.04.2006, pod številko objave Ob-11380/06, ter v Uradnem listu Evropske unije, št.: S 74-077735, z dne 15.04.2006, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku v 13 sklopih. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 06.06.2006, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe. Dne 22.06.2006 je naročnik izdal obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, št.: 961-05/2006-2620, v katerem je navedel, da ponudba vlagatelja ni pravilna.
Vlagatelj je dne 04.07.2006 pisno zahteval od naročnika izdajo dodatne obrazložitve odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ter hkrati zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo drugih ponudnikov. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb izdal dne 12.07.2006 ter 21.07.2006 vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo drugih ponudnikov.

Vlagatelj je dne 31.07.2006 zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št.: 961-05/2006-2620, z dne 22.06.2006, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil prvi odstavek 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ker je njegovo ponudbo zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj navaja, da je naročnik kot edino napako v ponudbi vlagatelja navedel, da izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo posla ni pravilna, ker po vsebini, obliki in tekstu ni enaka naročnikovemu obrazcu iz razpisne dokumentacije (OBRAZEC 5), kar je v nasprotju z zahtevo naročnika iz 5.3.2. in 9. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudb. Po mnenju vlagatelja je naročnikovo tolmačenje nepravilno in pretirano formalistično. Izjava banke o izdaji bančne garancije res ni popolnoma identična kot je obrazec, ki ga je predložil naročnik, vendar je vsebinsko enaka. V točki 5.3.2. zahteva naročnik izjavo banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8 % od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki mora veljati še 20 dni po poteku veljavnosti pogodb. Vlagatelj pa je predložil izjavo banke, ki vsebinsko popolnoma ustreza zahtevam naročnika, vendar je zapisana drugače, na koncu teksta je še dostavek "v skladu s poslovno politiko garanta", zaradi katerega naročnik očita vlagatelju nepravilnost ponudbe. Vlagatelj je pridobil izjavo banke, ki je vlagatelju izdala izjavo o morebitni izdaji garancije. Banka kot izdajatelj izjave sama potrjuje, da dostavek "v skladu s poslovno politiko garanta" ne pomeni vsebinske spremembe izjave. V vsakem primeru izdaja banka bančne garancije skladno s splošnimi pogoji poslovanja za izdajo bančnih garancij, četudi tega na izjavi ne zapiše. Dostavek, da bo banka izdala garancijo za dobro izvedbo posla skladno s svojimi splošnimi pogoji, torej ni vsebinska sprememba izjave, saj bi banka, tudi če ne bi zapisala tega dostavka na izjavi, pri izdaji garancije upoštevala svoje splošne pogoje poslovanja in poslovno politiko. Banka izda vse izjave svojim komitentom na enakih obrazcih in drugi naročniki jih ne zavračajo kot nepravilnih in vsebinsko drugačnih.

Vlagatelj dodaja, da v kolikor je naročnik menil, da sporni dostavek vsebinsko spreminja zahtevano izjavo, bi moral to pred zavrnitvijo ponudbe vlagatelja preveriti pri banki, ki je izjavo izdala, ne pa brez preverjanja vlagateljevo ponudbo izločiti kot nepravilno. Po mnenju vlagatelja je sporna izjava pravilna in ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato naročnik ne bi smel šteti njegove ponudbe za nepravilno.

Vlagatelj predlaga izvedbo dokaza s pridobitvijo mnenja banke o tem, kaj natančno pomeni dostavek, da bo garancija izdana v skladu s poslovno politiko banke, saj vlagatelj kljub naporom od banke ni prejel natančnega odgovora ter naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga vprašanja, ki naj jih zastavi Banki Koper d.d..

Vlagatelj predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija razveljavi obvestilo naročnika o zavrnitvi vseh ponudb, št.: 961-05/2006-2620, z dne 22.06.2006, ter da mu naročnik prizna in povrne naslednje priglašene stroške revizijskega postopka: 200.000,00 SIT za takso, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka, povečano za 30 % skladno z 9. členom Odvetniške tarife, 3 % materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV, skupaj 641.276,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.08.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter posledično zavrnil tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Naročnik poudarja, da je bila vlagateljeva ponudba ocenjena za nepravilno zaradi nepravilne izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V ponudbi je vlagatelj predložil izjavo banke z naslednji besedilom: "izjavljamo, da bomo v naši banki brez zadržkov izdali garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tega posla, in sicer v višini 8 % pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe, na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko Garanta.
Ta izjava je izdana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme original Naročnik izjave za Upravičenca in prvi izvod Garant.".
Besedilo izjave, kot jo je oblikoval naročnik, je navedeno v točki 5.3.2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in v OBRAZCU 5 ter se glasi: "izjavljamo, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.". Vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker ni predložena skladno z zahtevami točk 5.3.2. in 9. razpisne dokumentacije - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ter OBRAZCEM 5, po katerih je naročnik zahteval, da mora biti ponudba podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vlagatelj je v svoji ponudbi predložil neustrezno izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj le-ta v nasprotju z besedilom te izjave, ki jo je naročnik določil v razpisni dokumentaciji in v nasprotju z določilom četrtega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, vsebuje tudi pogoj, ki ga vzorec izjave ne vsebuje, in sicer: "â?? na osnovi predložene ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko garanta". Ta dodatni pogoj pomeni vsebinsko spremembo izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma OBRAZCA 5, kot ga je predvidel naročnik, ter s tem neustrezno predložene izjave in posledično nepravilnost ponudbe, katere del je le-ta. Naročnik se glede pravilnosti svoje odločitve sklicuje tudi na odločitev Državne revizijske komisije, št.: 018-200/05-31-1579, iz katere je razvidno, da je iz enakih razlogov ocenila ponudbo za nepravilno.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da mora v skladu s 76. členom ZJN-1 po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Po 13. točki 3. člena ZJN-1 je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Po ugotovljenem in ob upoštevanju načela strogega formalizma v postopku oddaje javnega naročila je naročnik moral oceniti ponudbo vlagatelja kot nepravilno in jo zavrniti.

Naročnik tudi zavrača navedbe vlagatelja, da bi moral pred zavrnitvijo vlagateljeve ponudbe pri banki preveriti, ali sporni dostavek vsebinsko spreminja zahtevano izjavo. V skladu s 4. točko 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04) je razvidno, "da predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije, vendar pa predložena bančna garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oz. zavarovalnico.". Ker je dodatek besedila "skladno s poslovno politiko banke" dejansko dodatni pogoj, to pomeni tudi vsebinsko spremembo vzorca izjave, kot ga je predvidel naročnik.

Naročnik tudi zavrača predlog izvedbe dodatnega dokaza s pridobitvijo mnenja banke o tem, kaj natančno pomeni dostavek "da bo garancija izdana v skladu s poslovno politiko banke", saj meni, da izvedba predlaganega dokaza glede na ugotovljeno in navedeno ni potrebna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.08.2006, ki ga je naročnik prejel dne 14.08.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št.: 961-05/2006-2620, z dne 16.08.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pri presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je naročnik kršil prvi odstavek 76. člena ZJN-1 s tem, ko je njegovo ponudbo kot nepravilno zavrnil, utemeljen. V zvezi s to vlagateljevo revizijsko navedbo je bilo potrebno ugotoviti, ali je izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsebinsko ustrezna in s tem pravilna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente, med katerimi je v točki 5.3.2. navedel izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vsebino citirane izjave je naročnik določil naslednje:
"Izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8 % od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki mora veljati še 20 dni po poteku veljavnosti pogodbe (OBRAZEC 5).".
V OBRAZCU 5 "Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" je naročnik kot vzorec te izjave poleg obveznih sestavin izjave določil njeno vsebino naslednje:
"Izjavljamo, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.".

Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja je razvidno, da je le-ta ponudbi priložil "Izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo posla", ki jo je izdala Banka Koper d.d., Poslovna enota Ljubljana, z naslednjo vsebino:
"izjavljamo, da bomo v naši banki brez zadržkov izdali garancijo za dobro izvedbo tega posla, in sicer v višini 8 % pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe, na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko Garanta.".

Primerjava vsebine izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, ki jo je predložil vlagatelj, izkazuje neskladje z vzorcem izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj je v izjavi, ki jo je predložil vlagatelj, navedeno, da bo banka izdala bančno garancijo ob izpolnitvi naslednjih dodatnih pogojev:
- na osnovi predložitve ustrezne pogodbe in
- v skladu s poslovno politiko garanta.
Državna revizijska komisija ocenjuje, da v predloženi izjavi banke naveden dodaten pogoj za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti "na osnovi predložitve ustrezne pogodbe", ni sporen, ker ne predstavlja takšne dopolnitve, ki bi pomenila dvom ali zmanjšala jamstvo glede izdaje bančne garancije in zato ne predstavlja bistvene spremembe vzorca izjave. Pogodba je tudi osnova za izdajo bančne garancije. Navedenega dodatnega besedila v citirani izjavi banke, ki jo je v ponudbi predložil vlagatelj, pa tudi naročnik ni štel kot razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja kot nepravilne.

Dodaten pogoj, ki je za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden v izjavi banke, ki jo je ponudbi priložil vlagatelj, da bo banka izdala garancijo "v skladu s poslovno politiko garanta", pa predstavlja bistveno spremembo vzorca izjave. Ta dopolnitev je tudi kontradiktorna navedbi v izjavi, da bo banka izdala bančno garancijo brez zadržkov, torej brezpogojno, saj pogojuje njeno izdajo s poslovno politiko banke. Ker zapis pogoja, da bo banka izdala predmetno bančno garancijo v skladu s poslovno politiko banke, dejansko pomeni vsebinsko spremembo vzorca izjave, kot ga je predvidel naročnik, je potrebno ugotoviti, da predložena izjava ni ustrezna.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da izjava banke za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, ni skladna z določilom četrtega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/2004 in 87/2004), ki določa: "Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije, vendar pa predložena bančna garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico.". Ponudbi vlagatelja priložena izjava banke pa, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, bistveno odstopa od vzorca izjave banke, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, saj vsebuje dodatni pogoj za njeno izdajo. Dopolnitev besedila v izjavi banke, da bo vlagatelj dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s poslovno politiko banke, zmanjšuje možnost izdaje bančne garancije in s tem ne daje naročniku jamstva, da bo eventualno izbrani ponudnik bančno garancijo resnično dobil ter da bo naročnik lahko oddajo javnega naročila uspešno izvedel.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, 9. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal:
"â??. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. â??. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo ter vse ponudbe, ki v celoti ne bodo ustrezale tehničnim specifikacijam, bodo po pregledu ponudbene dokumentacije izločene iz nadaljnjega postopka. â??".

Ker izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je v ponudbi predložil vlagatelj, bistveno odstopa od vzorca izjave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je potrebno ugotoviti, da ponudba vlagatelja ni skladna z zahtevami naročnikove razpisne dokumentacije, točke 9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je zato skladno z zgoraj citirano točko razpisne dokumentacije ponudbo vlagatelja upravičeno zavrnil, saj vlagatelj s predložitvijo sporne izjave banke ni v celoti izpolnil enega izmed pogojev na način, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, točki 5.3.2. in v OBRAZCU 5. Pogoj pa je prag, ki ga mora za pravilnost ponudbe izpolniti vsak ponudnik in je skladno z 10. točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ker vlagatelj enega izmed pogojev, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, ni v celoti izpolnil, je njegova ponudba nepravilna v smislu določbe 13. točke 3. člena ZJN-1, na osnovi katere je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Prav tako je treba ponudbo vlagatelja šteti kot nepravilno na podlagi določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ki določa, da je ponudba nepravilna, če "se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije". Ker ponudba vlagatelja zaradi neustrezne izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni pravilna, obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu ponudb vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne, zavrniti, gre ugotoviti, da naročnik tega določila ni kršil, kot to zatrjuje vlagatelj. Naročnik je pri zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne ravnal skladno s pravili, ki urejajo področje javnih naročil ter z zahtevami lastne razpisne dokumentacije, zato je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljenega.

V zvezi z očitkom vlagatelja, da bi moral naročnik pred zavrnitvijo njegove ponudbe pri banki, ki je izdala izjavo o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, preveriti sporni dostavek, če je menil, da vsebinsko spreminja zahtevano izjavo, Državna revizijska komisija poudarja, da ZJN-1 naročnika k takemu dejanju ne zavezuje. Ugotoviti je tudi potrebno, da s preverjanjem spornega dopolnila citirane izjave (da bo banka izdala bančno garancijo v skladu s svojo poslovno politiko) ni mogoče sanirati nepravilnosti te izjave, naročnik pa na podlagi določbe 54. člena ZJN-1 ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Upoštevaje navedene ugotovitve je potrebno zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija ni sledila predlogu vlagatelja, da izvede dokaz s pridobitvijo mnenja banke o tem, kaj natančno pomeni dostavek, da bo garancija izdana v skladu s poslovno politiko banke, saj za odločitev o zahtevku za revizijo izvedba tega dokaza ni bila potrebna.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni mogoče očitati kršitve določila prvega odstavka 76. člena ZJN-1, kot v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.08.2006
Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana