018-318/2006 Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-318/06-44-2517

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izvajanje strokovnih nalog varovanja zdravja pri delu-izbira pooblaščenega zdravnika in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti po postopku zbiranja ponudb za izvajanje strokovnih nalog varovanja zdravja pri delu-izbira pooblaščenega zdravnika.

Naročnik je dne 05.07.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.07.2006 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je v drugi točki prvega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) določeno, da mora ponudnik izpolnjevati pogoj, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je potrebno za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno. Vlagatelj pojasnjuje, da Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, 80/04 9 in 23/05; v nadaljevanju: ZZdej), v 3. členu določa, da lahko zdravstveno dejavnost opravljajo domače in tuje, pravne in fizične osebe, samo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za zdravje. V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z dokazilom, da izpolnjuje s posebnim zakonom zahtevane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. Naročnik sicer tega ni zahteval v povabilu k oddaji ponudbe, vendar bi po vlagateljevem mnenju moral preveriti ali ponudniki, ki jih namerava povabiti izpolnjujejo vse pogoje potrebne za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Vlagatelj zahteva, da naročnik preveri ali povabljeni ponudniki sploh razpolagajo s potrebnim dovoljenjem v primeru, da naročnik ugotovi, da ponudnik ne razpolaga z dovoljenjem, dodeli predmetno javno naročilo vlagatelju, ki izpolnjuje vse potrebne pogoje za izvedbo naročila. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov in sicer takso v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 10.08.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN tovrsten zahtevek uveljavljati pred rokom za oddajo ponudb, saj je bil vlagatelj že pred rokom za oddajo ponudb seznanjen, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora ponudnik izpolnjevati pogoj po 42. členu ZJN-1. Naročnik je ocenil, da vlagatelj ni navedel in dokazal, da zatrjevanih kršitev ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom za oddajo ponudb, zato je vlagatelj zahtevek ocenil kot prepozen in ga zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 16.08.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi določila 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1) in se v tem primeru naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) v razbremenitvi naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti skupni stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. V določilo 125. člena ZJN-1 je tako določeno, da v primerih oddaje naročil male vrednosti mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji akt o oddaji tovrstnih naročil. Iz navedenega izhaja, da se dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti preverja v okviru sprejetega notranjega akta (in na njegovi podlagi sprejete razpisne dokumentacije), usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preverjati le v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja, katerih kršitev pa vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne navaja.
Po pregledu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pri oddaji javnega naročila male vrednosti in pogoji za udeležbo (v nadaljevanju: Navodila), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni zahteval, da ponudniki razpolagajo z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti. Tovrstna zahteva naročnika ne izhaja niti iz določil Pravilnika o oddaji naročil male vrednosti v Servisu skupnih služb vlad, sprejetim dne 11.01.2005 (v nadaljevanju: Pravilnik). Ugotoviti torej gre, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ni zavezan z določilom 42. člena ZJN-1 ter, da iz Navodila niti iz Pravilnika ne izhaja zahteva, da ponudnik razpolaga z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je skladno z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 pravilna ponudba le tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Iz navedenega člena izhaja, da je ugotavljanje pravilnosti ponudbe vezano na ugotavljanje izpolnjevanje vseh zahtev razpisne dokumentacije.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ponudnikovo razpolaganje z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila sploh ni bilo zahtevano. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da glede na neostoječo zahtevo razpisne dokumentacije tudi presoja pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika ni mogoča.

Upoštevajoč vse zapisano, je Državna revizijska komisija, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 23.08.2006

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana