018-287/2006 Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-287/06-35-2441

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka kot predsednika senata, ter članice Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pomivalnih strojev in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil ponudnik BIRO R gastro inženiring in svetovanje d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, Ljubljana, dne 16.8.2006

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika št. 430-523/2006-4 z dne 26.7.2006.

2. Naročnik mora o zahtevku odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS št. 46/2006, z dne 5.5.2006, pod številko objave Ob-6551/05 in v Uradnem listu Evropske skupnosti, št. 2006/S 85. Dne 29.6.2006 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 430-87/2006-30, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za vse 3 sklope izbral podjetje Winterhalter gastronom d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Zoper omenjeno obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj 10.7.2005 vložil zahtevek za revizijo zoper vse tri razpisane sklope, saj je po njegovem mnenju naročnik v vseh treh sklopih izbral ponudbo izbranega ponudnika, kljub temu da slednja ni izpolnjevala vseh naročnikovih zahtev in je bila v smislu 13. točke 3. člena nepravilna. S takšnim ravnanjem je naročnik po vlagateljevih navedbah prekršil 2. odstavek 76. člena ZJN-1 in temeljno načelo enakopravnosti. Na podlagi navedenega je zato vlagatelj predlagal, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 26.7.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je dne 29.6.2006 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Pri tem ugotavlja, da je vlagatelj v zakonitem roku vložil revizijski zahtevek. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je v skladu s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelja z dopisom z dne 18.7.2006, ki ga je vlagatelj dne 19.7.2006 preko pooblaščenca tudi prejel, pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka, in sicer k predložitvi potrdila o vplačilu takse. Naročnik pri tem opozarja, da je z vlagateljeve strani sicer prejel vlagateljevo potrdilo o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT, vendar pri tem ni prejel potrdila o plačilu takse skladno z 2. odstavkom 22. člena ZRPJN, saj je bil postopek zaradi vrednosti objavljen v glasilu Evropskih skupnosti. Po naročnikovih navedbah tako vlagatelj v roku treh dni po prejemu poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo, zahtevka v skladu s 22. členom ZRPJN ni ustrezno dopolnil.

Vlagatelj je dne 31.7.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik s sklepom z dne 26.7.2006 zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker ta naj ne bi bil v roku ustrezno dopolnjen. Vlagatelj navaja, da je nesporno, da ga je naročnik s sklepom z dne 18.7.2006 preko pooblaščenca pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo in da je vlagatelj naročniku dne 19.7.2006. dopolnitev zahtevka za revizijo skupaj z dokazilom o plačilu takse tudi poslal. Vlagatelj opozarja, da sicer ni predložil potrdila o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT, temveč je predložil le potrdilo o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT. Navedeno je bila posledica dejstva, da naročnik v Pozivu k dopolnitvi zahtevka vlagatelja ni opozoril na dejstvo, da bi bilo potrebno plačati takso v višini 200.000,00 SIT oz. da je bilo predmetno naročilo objavljeno v Evropskem glasilu. V delu, v katerem je naročnik dopolnitev zahteval, je bil po vlagateljevem mnenju naročnikov poziv povsem nejasen. Vlagatelj pri tem opozarja, da je za pravilno plačilo takse potrebno poznati ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila, kot je to naročnik ocenil v sklepu o začetku oddaje javnega naročila, ki pa je interni akt in vlagatelju ni poznan. V kolikor bi bil naveden podatek vlagatelju dostopen, vlagatelj opozarja, da do spora sploh ne bi prišlo, saj bi vlagatelj plačal takso v zahtevani višini v skladu s 1. odstavkom 22. člena ZRPJN. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev izpodbojnega sklepa, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija skladno z določilom 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel iz razloga, ker le-ta ni plačal takse za vložitev zahtevka za revizijo v zahtevani višini. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je pritožba utemeljena in da doplačilo takse ni bilo potrebno, tako da je bila prvotna vloga v smislu 3. odstavka 12. člena že popolna.

Iz določbe 1. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnemu za finance, takso v višini 100.000, 00 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve. V kolikor gre za postopek oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, se takšna taksa podvoji. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije jasno izhaja ocenjena vrednost javnega naročila, in sicer v višini 39.100.000,00 SIT brez DDV. Določba 83. člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) določa naročnikovo obveznost objave naročila za nabavo blaga v Uradnem glasilu Evropske skupnosti le v primeru, če je ocenjena vrednost naročila enaka ali večja od 200.000 posebnih pravic črpanja (55.872.000,00 SIT), razen za javna naročila blaga, določenega v 1. odstavku 82. člena, ter če je ocenjena vrednost naročila enaka ali večja od 130.000 posebnih pravic črpanja (36.316.800,00 SIT) za nekatere naročnike, ki so posebej določeni v seznamu iz 4. odstavka 2. a člena tega zakona ali če je naročnik s področja obrambe in je predmet javnega naročila blago, navedeno v predpisu 1. odstavka 82. člena. Navedeno pravilo normira mejne vrednosti, od katerih dalje mora naročnik objaviti naročilo za nabavo blaga v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Ker pa iz besedila omenjene določbe ni mogoče razbrati razdelitve, je potrebno pomen določbe poskusiti razbrati s pomočjo evropskega prava (Tomaž Vesel, Aleksij Mužina: Zakon o javnih naročilih s komentarjem, Primath 2004, str.696). Tako se strožje pravilo o obvezni objavi v uradnem glasilu Evropskih skupnosti, ob vrednosti enaki ali večji od 130.000 posebnih pravic črpanja, na podlagi določbe 7.a člena Direktive 2004/18/EC uporablja le za enote centralne ravni države (gre zlasti za ministrstva; kamor sodi tudi Ministrstvo za obrambo), naštete v prilogi IV. omenjene direktive. Vendar se omenjeno pravilo za naročnike na področju obrambe uporablja le v primeru nakupa blaga, določenega v prilogi V. omenjene direktive, in sicer v primeru, ko gre za nakup: soli, žvepla, kovinskih rud, mineralnih goriv, razstreliva, farmacevtskih izdelkov, gnojil, ekstraktov za strojenje, eteričnih olj,â??Sicer se za naročnike s področja obrambe uporablja pravilo, po katerem je obvezna objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti potrebna le, če je ocenjena vrednost enaka ali večja od 200.000 posebnih pravic črpanja (55.872.000,00 SIT). V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da nakup pomivalnih strojev ni uvrščen na seznam blaga, navedenega v prilogi V. Direktive 2004/18/EC, zaradi česar je potrebno uporabiti pravilo, po katerem je obvezna objava za nabavo blaga v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti potrebna le v primeru, ko je ocenjena vrednost naročila enaka ali večja od 200.000 posebnih pravic črpanja oz. če znaša 55.872.000,00 SIT. Ker je bila v obravnavanem primeru ocenjena vrednost naročila nižja od 55.872.000,00 SIT, Državna revizijska komisija ugotavlja, da objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti v obravnavanem primeru sploh ni bila obvezna, zaradi česar se posledično tudi taksa na podlagi 1. odstavka 22. člena ZRPJN ni podvojila. Kajti sama objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti namreč sama po sebi nima avtomatično za posledico plačilo dvojne takse, marveč je ta predvidena le za primere, ko zakon določa, da je takšna objava obvezna. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj skladno z določbo 1. odstavka 22. člena ZRPJN vplačal pravilno višino takse, zaradi česar je bila že njegova prvotna vloga v nasprotju z naročnikovo odločitvijo v smislu 3. odstavka 12. člena ZRPJN popolna in bi jo moral naročnik v obravnavanem primeru tudi meritorno obravnavati. Ker pa je naročnik ni obravnaval, je s tem kršil 16. člen ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.
Iz določbe 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj stroškov v obravnavanem primeru ni priglasil, Državna revizijska komisija o njih v nadaljevanju ni določala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 16.8.2006


Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, Ljubljana,
- Winterhalter gastronom d.o.o., Adamičeva 40, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana