018-288/2006 Občina Ribnica

Številka: 018-288/06-31-2428

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Vide Kostanjevec, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za "opremljanje zemljišč za gradnjo v skladu z Zakonom o urejanju prostora obsega gradnjo cest, hodnikov za pešce, kolesarskih stez, kanalizacije, vodovodnega, energetskega, telekomunikacijskega omrežja ter po potrebi tudi druge opreme", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba TANKO d.o.o., Vrvarska 3, 1310 Ribnica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. avgusta 2006 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo številka D-49/06, z dne 20. julija 2006, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. junija 2006 sprejel "Sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila - priznanje sposobnosti izvajalcem", številka 430-4/2006, v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/06, z dne 16. junija 2006, pod številko objave Ob-16864/06 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila objavil javni razpis po omejenem postopku (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 04. julija 2006 izdal "O B V E S T I L O o priznanju sposobnosti in usposobljenosti kandidatov", številka 430-4/2006 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priznanju sposobnosti), v katerem je sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila priznal kandidatom
- Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
- Grafit d.o.o., Cesta Majde šilc 1, 1317 Sodražica,
- Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje,
- Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1113 Ljubljana,
vlagatelju pa ne, z obrazložitvijo, da pri dokazilih za tehnične sposobnosti pod št. 6 ni priložil potrdila o vpisu odgovornega vodje del v ustrezni imenik.

Vlagatelj je dne 11. julija 2006 (na dokumentu je očitno napačno zapisan datum "11.07.2007", opomba Državne revizijske komisije) izdal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, poimenovano "Obvestilo o priznanju sposobnosti in usposobljenosti kandidatov - zahteva za dodatno obrazložitev sklepa", številka D - 47 / 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti), ki jo je naročnik prejel dne 12. julija 2006. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, poimenovano "Dodatna obrazložitev na osnovi zahteve št. D-47/2006, z dne 11.7.2006", številka 430-4/2006, izdal dne 13. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti).

Vlagatelj je dne 21. julija 2006, torej po prejemu obvestila o priznanju sposobnosti in dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila, z dne 20. julija 2007 (na zahtevku za revizijo je očitno napačno zapisan datum "20.07.2007", opomba Državne revizijske komisije), številka D-49/06 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel dne 24. julija 2006. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja:
1. glede "A. Poglavja III.2.1.3 ) Tehnične sposobnosti, točka 06.da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO, Dokazilo: kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik"
- da gre za izvedbo manj zahtevnih in enostavnih objektov, kar zaključuje na podlagi dosedanjih večletnih izkušenj, ki jih ima vlagatelj pri izvajanju objektov komunalne in druge infrastrukture na področju Občine Ribnica in iz poznavanja predvidenih objektov, ki naj bi se gradili v obdobju, ki je predmet razpisa;
- da na podlagi 77. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list Republike Slovenije, številka 110/2002; 97/2003 - odločba US; 41/2004 - ZVO-1; 45/2004 - ZVZP-A; 47/2004; 62/2004 - odločba US; 14/2005 - popravek; 93/2005 - ZVMS in 111/2005 - Odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) odgovorni vodja del, A. L., gr. tehnik., izpolnjuje pogoje odgovornega vodje del;
- da v prejšnji alinei navedena določba zakona kot pogoj za odgovornega vodjo del ne predpisuje članstva v zbornici, niti ne pogojuje pridobitve tega naziva s kakršno koli uradno listino;
- da po pojasnilu Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) za dokazovanje izpolnjevanja pogoja za odgovornega vodjo del manj zahtevnih in enostavnih del po ZGO vpis v imenik IZS ni potreben;
- da ZGO ne določa oziroma ne predpisuje obveznega članstva v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in IZS;
- da se glede na določbo 126. člena ZGO oseba s tehnično izobrazbo z več kot 10 letnimi delovnimi izkušnjami in z opravljenim strokovni izpitom, v prejšnji alinei navedeni zbornici ne sme včlaniti. S postavljenimi razpisnimi pogoji je tako posamezniku, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO, pa se ne more včlaniti v zbornico, dejansko onemogočeno sodelovati v javnih naročilih in je postavljen v neenakopraven položaj v razmerju do oseb, ki izpolnjujejo pogoje po 77. členu ZGO, pa so včlanjeni v zbornico;
- da je dokaz o pridobljenem strokovnem izpitu iz leta 1986, ki je enakovreden po novem ZGO pridobljenim strokovnim nazivom, močnejši pravni naslov kot članstvo v zbornici, zato je vlagatelj po svojem mnenju s predložitvijo tega dokaza izpolnil zahtevo naročnika in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del;
- da ima za primer gradnje zahtevnih objektov podpisano pogodbo o dolgoročnem sodelovanju s K. S. iz Dolenje vasi, ki je vpisan v imenik IZS in ima pridobljen status pooblaščenega inženirja pod identifikacijsko številko G - 2473 in številko potrdila 07847;
2. glede "B. Poglavje IV.1.4 ) Predvideno število izvajalcev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: najmanj 5, največ 7"
- da iz obvestila o priznanju sposobnosti izhaja, da je bila sposobnost priznana le štirim kandidatom oziroma ponudnikom.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom številka 430-4/2006, izdanim dne 01. avgusta 2006, ki ga je vlagatelj prejel dne 02. avgusta 2006, zavrnil (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo). V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo glede prvega očitka vlagatelja je navedel, da:
- je kot obvezno dokazilo v poglavju Tehnične sposobnosti pod točko 6 predpisal kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik, komisija, ki je izvedla postopek odpiranja ponudb, pregledala dokumentacijo in preverila njeno skladnost z zahtevami predmetnega javnega naročila, pa je ugotovila, da vlagatelj ni predložil kopije potrdila o vpisu v ustrezni imenik;
- potrdila o opravljenem strokovnem izpitu odgovornega vodje del po določbah ZGO-1 ni mogoče šteti za vpis v ustrezni imenik,
glede drugega očitka vlagatelja pa, da je naročnik priznal sposobnost le štirim kandidatom, tistim katerih ponudbe so bile pravilne (tri od sedmih ponudb so bile namreč nepravilne).

Vlagatelj je naročnika z dopisom, poimenovanim "Revizija prve faze javnega razpisa po omejenem postopku - priznanje sposobnosti za izgradnjo komunalne infrastrukture", številka D-52/2006, izdanim dne 03. avgusta 2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je navedeni dopis, ki ga je šteti za sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, prejel dne 04. avgusta 2006.

Naročnik je z dopisom, poimenovanim "Občina Ribnica - zahtevek za revizijo postopka I. faza oddaje javnega naročila - priznanje sposobnosti kandidatom za izgradnjo komunalne infrastrukture in komunalne opreme na območjih občin Ribnica in Sodražica", številka 430-4/2006, izdanim dne 07. avgusta 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja v skladu s 4. členom ZRPJN pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Ponudniki oziroma osebe, ki imajo ali so imele interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkažejo, da jim je bila ali da bi jim lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Postopek revizije postopka javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo (17. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija je, skladno z navedenim, v konkretnem postopku oddaje javnega naročila tako najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj kot kandidat, ki je oddal prijavo, skladno z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in je verjetno izkazal, da bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi zahtevka za revizijo mogoče zaključiti, da vlagatelj zahteva delno razveljavitev postopka oddaje javnega naročila na način, da se vlagatelju prizna sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj namreč v svojem zahtevku za revizijo na strani 2 navaja, da je po njegovem mnenju "dokaz o pridobljenem strokovnem nazivu iz leta 1986, ki je enakovreden po novem ZGO pridobljenim strokovnim nazivom, močnejši pravni naslov kot članstvo v zbornici, zato je s predložitvijo tega dokaza dejansko izpolnil zahtevo naročnika". Državna revizijska komisija ne glede na doslej zapisano vlagatelja zgolj spominja na določilo prvega odstavka 180. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, iz katerega izhaja, da mora tožba "obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga (105. člen).".

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na 06. alineo poglavja "Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila", zapisano v 8. členu naročnikove "Razpisne dokumentacije za prvo fazo omejenega postopka" (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija). Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz 8. člena naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da bo naročnik priznal usposobljenost in sposobnost kandidatov na osnovi izpolnjevanja pogojev, med katerimi je v točki 06. pod poglavjem "Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila" naveden tudi pogoj "da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO". Kot dokazilo, ki ga morajo kandidati predložiti v prijavi, da dokažejo izpolnjevanje pogoja po tej točki, je naročnik določil "kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik". Tovrsten zaključek izhaja tudi iz objave v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/2006 (številka objave 16864/06), za predmetno javno naročilo, v kateri je na strani 4733 pod šesto alineo točke "III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila" zapisano: "6. da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO,
Dokazilo: kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik".

V zvezi z izpostavljenimi vlagateljevimi revizijskimi navedbami Državna revizijska komisija poudarja, da se v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-1 in ZRPJN ne določata drugače. Ker se zainteresirani ponudnik (kandidat) z vsebino razpisne dokumentacije in določitvijo pogojev seznani že ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik (kandidat) ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Navedeno pomeni, da vlagatelj po roku, določenem za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more vložiti zahtevka za revizijo glede elementov, ki jih je v objavi javnega razpisa ali v razpisni dokumentaciji določil naročnik. Določila javnega razpisa in vsebine razpisne dokumentacije postanejo po tem trenutku aksiom, vlagatelj pa je prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Meritorna presoja revizijskih navedb glede vsebine razpisne dokumentacije torej v tej fazi postopka ni več mogoča.

Vlagateljevi očitki, ki posegajo v razpisne pogoje in vsebino razpisne dokumentacije oziroma ki se nanašajo na oceno, da
- odgovorni vodja del, A. L., gr. tehnik, na podlagi na podlagi 77. člena ZGO-1 izpolnjuje pogoje odgovornega vodje del, omenjena določba ZGO-1 pa kot pogoja za odgovornega vodjo del ne predpisuje članstva v zbornici, niti ne pogojuje pridobitve tega naziva s kakršno koli uradno listino;
- je dokaz o pridobljenem strokovnem nazivu (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja gradbene stroke, ki ga je izdal takratni Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Ljubljana) iz leta 1986, ki je po vlagateljevem mnenju enakovreden po novem ZGO pridobljenim strokovnim nazivom, močnejši pravni naslov kot članstvo v zbornici,
- za vodjo del manj zahtevnih in enostavnih del po ZGO vpis v imenik ni potreben,
so torej skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozni in jih posledično po vsebini ni mogoče obravnavati. Vlagatelj je bil z vsebino razpisne dokumentacije seznanjen že na samem začetku postopka, to je od dne prejema izvoda razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (iz potrdila o prevzemu razpisne dokumentacije izhaja, da je predstavnik vlagatelja razpisno dokumentacijo prevzel dne 19. junija 2006), trenutek, na katerega je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN, pa je rok za oddajo prijav. Kakor izhaja iz druge strani naročnikove razpisne dokumentacije in objave v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/2006 (objava številka 16864/06), točke IV.3.3) na strani 4733, se je slednji rok iztekel dne 30. junija 2006.

V 8. členu naročnikove razpisne dokumentacije in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/2006 (številka objave 16864/06), je na strani 4733 za predmetno javno naročilo jasno in nedvoumno zapisan pogoj, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO, kar se dokazuje s kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik. Vlagatelj je bil tako že od dne prejema izvoda razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila seznanjen z dejstvom, da se bo sporni pogoj dokazoval (zgolj) s predložitvijo kopije potrdila o vpisu v ustrezni imenik, ne pa (morebiti) s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu s področja gradbene stroke, ki ga je dne 27. januarja 1986 izdal takratni Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Ljubljana (tudi ZGO-1 namreč v zvezi z navedenim v prvem odstavku 128. člena določa, da pristojni organ ZAPS oziroma IZS, ko ugotovi, da posameznik, ki je vložil zahtevo za vpis v imenik, izpolnjuje pogoje, tega vpiše v imenik in mu o tem, da je vanj vpisan, izda potrdilo). Vlagatelj je imel prav tako tudi možnost, da bi, skladno s prvim odstavkom 5. člena razpisne dokumentacije in tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1, pri naročniku v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo prijave (spornim pogojem) zahteval dodatno obvestilo ali pojasnilo (zanj bi moral zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo prijav), česar pa ni storil. Če bi torej vlagatelj imel namen oporekati naročnikovim zahtevam v razpisni dokumentaciji, bi moral zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila (iz razlogov, ki zadevajo vsebino razpisne dokumentacije) vložiti v času, ko bi revizijska odločitev še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (če bi bilo ugotovljeno, da so očitki vlagatelja v zvezi s tem utemeljeni). Ker je vlagatelj izrazil svoje očitke naročniku v zvezi z razpisnimi pogoji šele po tem, ko je le-ta že izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, je potrebno šteti, da so te navedbe vlagatelja v smislu določil ZRPJN formalno prepozne oziroma da je njegov zahtevek v tem smislu zamujen in ga zato v tem delu ni več mogoče meritorno presojati.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo zatrjevanje vlagatelja, da ima za primer gradnje zahtevnih objektov podpisano pogodbo o dolgoročnem sodelovanju s S. K., dipl. inž. gr., z Dolenje vasi, ki je vpisan v imenik IZS in ima pridobljen status pooblaščenega inženirja pod identifikacijsko številko G - 2473 in številko potrdila 07847. Državna revizijska komisija v skladu z navedenim ugotavlja, da je vlagatelj v svoji prijavi dejansko predložil s strani obeh pogodbenih strank podpisano "POGODBO O DOLGOROČNEM SODELOVANJU", sklenjeno dne 10. januarja 2006, s S. K., dipl. inž. gr., z Dolenje vasi, vendar pa ponovno poudarja, da je v 8. členu naročnikove razpisne dokumentacije, pa tudi v objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/2006 (številka objave 16864/06), na strani 4733 za predmetno javno naročilo jasno in nedvoumno zapisan pogoj, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO, kar se dokazuje s kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik. Državna revizijska komisija ob zapisanem izpostavlja, da je pogoj element, ki mora biti v prijavi (ponudbi) v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih; Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Pogoje, ki jih mora že v času oddaje prijave izpolnjevati kandidat, da lahko sodeluje v postopku, mora naročnik navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, izpolnjevanje pogojev pa se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki (41. člen ZJN-1). Poleg obveznih pogojev, ki so določeni že v samem zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), lahko naročnik določi tudi druge pogoje, potrebne za izvedbo javnega naročila (četrti odstavek 42. člena in 42a. člen ZJN-1). Sporni pogoj je eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42a. člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji, naročnik pa je sporni pogoj še dodatno utemeljil v svoji dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti, v kateri je v zadnjem odstavku na njeni prvi strani zapisal: "Predmet oddaje javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture in komunalne opreme v naslednjih treh letih, ki bo zajemala tako gradnjo enostavnih kot zahtevnih objektov", nato pa tudi: â??"je naročnik z zahtevanim dokazilom, da je odgovorni vodja del vpisan v ustrezen imenik, postavil samo tisti pogoj, ki ga kot takega določa 2. alineja 77. člena citiranega zakona (pod izrazom "citiranega zakona" je mišljen ZGO-1, opomba Državne revizijske komisije)".

Državna revizijska komisija ob doslej navedenem še ugotavlja, da vlagatelj svoje trditve, da je S. K., dipl. inž. gr., z Dolenje vasi, vpisan v imenik IZS in ima pridobljen status pooblaščenega inženirja pod identifikacijsko številko G - 2473, ni z ničimer dokazal oziroma je ni podkrepil z ustreznim dokaz(il)om (to je kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik). Državna revizijska komisija je vpogleda tudi v vlagateljevo prijavo in v njej ni zasledila nobenega dokaz(il)a (to je kopije potrdila o vpisu v ustrezni imenik) za predmetne vlagateljeve navedbe. Četudi bi se lahko vlagateljeve navedbe morebiti celo izkazale za resnične, je glede na zahtevo 8. člena naročnikove razpisne dokumentacije, pa tudi objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 62-63/2006 (številka objave 16864/06), na strani 4733, po kateri morajo kandidati v dokaz izpolnjevanja pogoja, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO, predložiti (edinole) dokaz(ilo) "kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik", razvidno, da je moral vsak izmed kandidatov izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev ("Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila") tudi ustrezno dokazati oziroma izkazati s predložitvijo kopije potrdila v fizični obliki. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta vlagateljev očitek v tem delu neutemeljen.

Državna revizijska komisija je kot naslednje obravnavala vlagateljeve navedbe, ki jih je podal v zahtevku za revizijo in se nanašajo na predvideno število izvajalcev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb. Tretji odstavek 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo, poleg drugih sestavin, navesti tudi kršitve (4. alinea tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. alinea tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Glede kršitev, dejstev in dokazov velja, da jih mora vlagatelj navesti že v zahtevku za revizijo, kasneje pa le, če gre za kršitve, ki so nastale šele po vložitvi zahtevka za revizijo ali pa za kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi vlagatelj objektivno ni mogel biti seznanjen že ob vložitvi zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ob navedenem ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo, kljub navedbi "Kršitev:", ni navedel dejanske kršitve naročnika, temveč je navedel le dejstvo, to je: "B. Poglavje IV.1.4 ) Predvideno število izvajalcev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: najmanj 5, največ 7". Državna revizijska komisija podobno ugotavlja tudi za glede vlagateljeve navedbe "Dejstva in dokazi:", pod katero je vlagatelj prav tako navedel le dejstvo in dokaz, to je: "Iz obvestila o priznanju sposobnosti in usposobljenosti kandidatov št. 430-4/2006 z dne 04.07.2006 je bila le ta priznana le 4 ( štirim ) kandidatom oz. ponudnikom", ne pa morebitne kršitve naročnika. Ob navedenem Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je zadnji stavek pod navedbo "Dejstva in dokazi:" poleg tega nerazumljiv v delu, ki se glasi â??"je bila le ta priznana", saj vlagatelj ne pove natanko, kaj je "tisto", kar naj bi bilo priznano štirim kandidatom. Državna revizijska komisija je tako smiselno zaključila, da vlagatelj naročniku očita, da je iz obvestila o priznanju sposobnosti razvidno, da je bila sposobnost in usposobljenost priznana le štirim kandidatom oziroma ponudnikom.

Državna revizijska komisija ob navedenem poudarja, da odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo govori o dveh različnih dejstvih
- v delu zahtevka za revizijo na njegovi zadnji strani, ki ga označuje kot "Kršitev:", govori o številu izvajalcev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe,
- v delu zahtevka za revizijo na njegovi zadnji strani, ki ga označuje kot "Dejstva in dokazi:", pa govori o številu kandidatov, katerim je bila priznana sposobnost, torej o priznavanju sposobnosti kandidatom oziroma ponudnikom,
poleg tega pa ne navaja, v čem (s čim) je naročnik kršil določbe ZJN-1 oziroma drugih predpisov s področja javnega naročanja oziroma katero kršitev očita naročniku. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj, ne da bi zatrjeval in dokaz(ov)al, da je ravnanje naročnika v neskladju z ZJN-1 oziroma s predpisi s področja javnega naročanja, ni uspel izkazati, da je ravnanje naročnika v nasprotju z ZJN-1 ali kakšnim drugim predpisom s področja javnega naročanja, zato je Državna revizijska komisija v konkretnem javnem naročilu predmetno revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno. Ob tem pa Državna revizijska komisija zgolj še pripominja, da iz 8. člena naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da bo naročnik "priznal sposobnost najmanj trem ponudnikom in največ šestim ponudnikom, ki bodo izpolnili navedene pogoje za obdobje treh let", iz prvega odstavka 11. člena naročnikove razpisne dokumentacije pa, da bo naročnik "vse ponudnike, ki jim bo priznana usposobljenost in sposobnost za obdobje 3. let v II. fazi postopka pozval, da predložijo ponudbe".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. avgusta 2006


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
- TANKO d.o.o., Vrvarska 3, 1310 Ribnica
- Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
- Grafit d.o.o., Cesta Majde šilc 1, 1317 Sodražica
- Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje
- Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1113 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana