018-279/2006 Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-279/2006-33-2238

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup sredstev vojaške policije", v sklopih 1, 2, 4, 5, 6 ter 7, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.08.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 31.05.2006, se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.03.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, dne 03.04.2006 pa sklep o spremembi tega sklepa. Javni razpis, pod opisom "nakup sredstev vojaške policije", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 40, z dne 14.04.2006, pod številko objave Ob-10960/06, popravek javnega razpisa pa v Uradnem listu RS, št. 55, z dne 26.05.2006, pod številko objave Ob-14384/06.

Z vlogo, odposlano dne 31.05.2006, ob 21.26 uri (to je po poteku roka za oddajo ponudb, ki je potekel istega dne ob 12.00 uri), je vlagatelj na naročnika naslovil revizijski zahtevek. V njem zatrjuje, da je razpisna dokumentacija predmetnega postopka oddaje javnega naročila v neskladju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1); naročnik naj bi namreč kršil prvi odstavek 42. člena, v povezavi s 7. členom, prvim odstavkom 23. člena ter 5. in 7. členom ZJN-1. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zato predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v sklopih 1, 2, 4, 5, 6 ter 7 razveljavi, podrejeno pa, da se revizijski postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, ki naj revizijskemu zahtevku ugodi in razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer "takse v višini 100.000,00 SIT, svetovalni stroški (poštnina, materialni stroški, â??)".
Naročnik je dne 14.06.2006 izdal sklep, šifra 430-203/2006-33, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek kot prepozen zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da bi moral vlagatelj, skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vložiti do roka, določenega za predložitev ponudb, za kršitve ki so mu bile znane oziroma bi mu morale biti znane pred potekom tega roka.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 27.06.2006, zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Zaradi ugotovitve, da svoje odločitve o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka naročnik ni uspel utemeljiti, je Državna revizijska komisija dne 04.07.2006 izdala sklep, št. 018-224/2006-33-1894, s katerim je vlagateljevi vlogi "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.06.2006, ki jo je štela za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 31.05.2006, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, šifra 430-203/2006-33, z dne 14.06.2006. Naročniku je ob tem naložila, da o revizijskem zahtevku, ob izpolnjevanju procesnih predpostavk, odloči v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je dne 10.07.2006 izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, z dne 24.07.2006, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem se je v svoji vlogi odzval tudi na argumente naročnika iz sklepa, s katerim je ta odločil o njegovem revizijskem zahtevku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Pred morebitno vsebinsko obravnavo vlagateljevega revizijskega zahtevka, je Državna revizijska komisija preverila, ali so podane vse za slednjo potrebne procesne predpostavke. Ob tem je ugotovila, da vlagatelj ni uspel izkazati aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, ZRPJN torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnosti za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati dejanskega interesa za dodelitev naročila.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da lahko pred iztekom roka za oddajo ponudb vloži zahtevek za revizijo vsak potencialni ponudnik. Po izteku roka za oddajo ponudb pa lahko zahtevek za revizijo vloži le ponudnik, to je oseba, ki je oddala ponudbo in je z oddajo prijave tudi izkazala interes za dodelitev javnega naročila. Pravna ali fizična oseba, ki ni oddala ponudbe v roku za oddajo ponudb ni aktivno legitimirana za vložitev zahtevka za revizijo, saj ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila. Drugačna razlaga zgoraj povzetih določil 9. člena ZRPJN bi pomenila možnost zlorab pravnega varstva, saj bi v nasprotnem primeru zahtevke za revizijo lahko vlagale tudi osebe, ki niso imele interesa za dodelitev javnega naročila, pa bi revizijske zahtevke vlagale zaradi zavlačevanja postopka oddaje javnega naročila.

Kot je Državna revizijska komisija odločila že v predhodnih primerih, mora ponudnik do izteka roka za oddajo ponudb ali oddati ponudbo ali vložiti zahtevek za revizijo. Z oddajo ponudbe ponudnik izkaže interes za dodelitev javnega naročila in tako pridobi aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo tudi po izteku roka za oddajo ponudb. Pri tem velja posebej opozoriti, da glede na to, da je pri roku za oddajo ponudb pomemben ne samo dan, ampak tudi ura oddaje ponudbe, je prav tako v primeru vložitve zahtevka za revizijo pomemben dan in ura vložitve zahtevka za revizijo (ne glede na to ali se zahtevek vlaga po pošti ali pri naročniku). Glede na zgoraj navedeno lahko zahtevek za revizijo, ki je pri naročniku ali na pošto vložen po trenutku določenem za oddajo ponudb, vložijo le ponudniki, to so osebe, ki so z oddajo ponudbe izkazale tudi pravni interes za dodelitev naročila, medtem ko potencialni ponudniki lahko vložijo zahtevek za revizijo le do dneva in ure, določenih za oddajo ponudb.


V konkretnem postopku oddaje javnega naročila je bil rok za oddajo ponudb določen do 31.05.2006, do 12.ure.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da vlagatelj v zgoraj navedenem roku ni oddal svoje ponudbe.

Ravno tako gre z vpogledom v dokumentacijo ugotoviti, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek prek hitre pošte oddal dne 31.05.2006, ob 21.26 uri. To dejstvo je razvidno iz dveh ločenih zapisov na oddajnem obrazcu vlagateljeve pošiljke. Vlagatelj je svoj revizijski zahtevek torej oddal po poteku roka za oddajo ponudb.

Iz zgoraj navedenih dejstev izhaja, da vlagatelj ni uspel izkazati interesa za dodelitev predmetnega javnega naročila, tako pa tudi ne aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 31.05.2006, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 07.08.2006


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.