018-302/2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-302/06-41-2471

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobava in montaža notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TIPO investicijske gradnje d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.08.2006, soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št.: 961-04/2006-2620, z dne 03.07.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobava in montaža notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ". V Uradnem listu RS, št. 26/2006, z dne 10.03.2006, pod številko objave Ob-6797/06, je naročnik objavil javni razpis po odprtem postopku. Naročnik je dne 20.04.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, iz katerega je bilo razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je vložil zahtevek za revizijo ponudnik KOMIN inženiring d.o.o., Gospodinjska ulica 8, Ljubljana ter ponudnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom št.: 018-196/06-32-1822, z dne 21. 06.2006, ugodila.

Naročnik je dne 03.07.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Vlagatelj je dne 12.07.2006 pisno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 18.07.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter dne 27.07.2006 vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, z dne 03.07.2006, je vlagatelj dne 27.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ker je izbral nepravilno ponudbo izbranega ponudnika. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz naslednjih razlogov:
1. Naročnik je v točki 5.8.2. razpisne dokumentacije zahteval izjavo banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z obrazcem 8. Izbrani ponudnik je ponudbi priložil izjavi banke, ki sta časovno omejeni s pripisom, da izjava velja do 07.07.2006. Izjavi sta predloženi tudi v nasprotju s poglavjem 9. Oblika ponudbe, kjer je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali pa mora biti po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enaka predloženim obrazcem.

2. Naročnik je v točki 5.9. določil referenčni pogoj, pri katerem je od ponudnikov zahteval, da predložijo referenčno listo z navedbo 3 naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniška preureditvena dela (obrazec 9), skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov (obrazec 10). Izbrani ponudnik je predložil referenčno listo, na kateri sta navedena zgolj 2 različna ponudnika (pravilno: naročnika) ter s tem ni izpolnil postavljenega referenčnega pogoja, saj ni predložil referenčnih potrdil treh različnih naročnikov, ampak je predložil tri referenčna potrdila zgolj dveh naročnikov. Izbrani ponudnik zato ni izpolnil pogoja iz točke 5.9. razpisne dokumentacije.

3. Naročnik je pod točko 5.10. razpisne dokumentacije zahteval od ponudnikov, da predložijo izpolnjen, parafiran , žigosan in podpisan vzorec pogodbe (obrazec 11). V poglavju 9. Oblika ponudbe je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih, izdelanih s strani ponudnika. Izbrani ponudnik je v poglavju IV. Plačilni pogoji v 5. členu prečrtal besedilo vzorca pogodbe 30 dni in pripisal 60 dni. S tem je izbrani ponudnik kršil določila razpisne dokumentacije, saj vsebina predloženega vzorca ni popolnoma enaka vzorcu pogodbe, ki ga je pripravil naročnik. Naročnik je v poglavju 9. razpisne dokumentacije že predvidel sankcijo za takšno ravnanje ponudnikov, saj je zapisal, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izločene iz nadaljnjega postopka, zato bi moral naročnik iz tega razloga ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepravilno.

4. Naročnik je v poglavju 9. Oblika ponudbe določil, da morajo biti vse priloge izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen obrazca 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe). Izbrani ponudnik v ponudbi cele vrste prilog ni podpisal, npr. referenčna potrdila, potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, potrdilo Davčnega urada, BON obrazec, izjava banke itd.. Vlagatelj zaključuje, da je tudi iz tega razloga ponudba izbranega ponudnika pripravljena v nasprotju z določili razpisne dokumentacije in bi jo naročnik moral skladno z določilom 76. člena ZJN-1 zavrniti kot nepravilno.

Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odpravi obvestilo o oddaji javnega naročila št.: 961-04/2006-2620, z dne 03.07.2006, in ponudbo najugodnejšega ponudnika zavrne kot nepravilno ter izbere ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo, pravilno, primerno in sprejemljivo. Vlagatelj hkrati predlaga, da mu naročnik povrne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini predpisane takse 200.000,00 SIT ter stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 5000 točk z DDV in 3 % materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom št.: 961-04/2006-2620, z dne 04.08.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter posledično zavrnil tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik glede 1. točke revizijske navedbe navaja, da je Državna revizijska komisija v že izvedenem postopku revizije ugotovila, da sta priloženi izjavi banke vsebovali vse elemente, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, nista pa vsebovali dodatnih pogojev glede izplačila, krajših rokov ali nižjega zneska zavarovanja, kot je določil naročnik ter da dodatno besedilo ne spreminja s strani naročnika določenih pogojev, zato je ocenila, da ponudbe izbranega ponudnika iz navedenih razlogov ni mogoče šteti za nepravilno. Naročnik še dodaja, da je v zvezi z očitano nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika treba uporabiti načelo ne bis in idem.

Naročnik ugovarja vlagateljevi navedbi pod točko 2. zahtevka za revizijo, da je v razpisni dokumentaciji, točki 5.9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb določil referenčni pogoj in od ponudnikov zahteval, da predložijo referenčno listo z navedbo 3 (različnih) naročnikov, pri katerih je v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniška preureditvena dela (obrazec 9), skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov (obrazec 10). V navedeni točki naročnik dejansko zahteva, da ponudniki izkažejo, da so sposobni izvesti predmetno javno naročilo tako, da usposobljenost dokazujejo s 3 že izvedenimi gradbeno obrtniškimi preureditvenimi deli - naročili, ki so jih že izvedli v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila. Da bi morala biti 3 zahtevana naročila izvedena pri treh različnih naročnikih, naročnik ni izrecno zahteval, niti v 5.9. točki navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, niti v obrazcih 9 in 10. Za izpolnitev navedenega pogoja je zadostovalo, da je ponudnik navedel tri že izvedena naročila gradbeno obrtniških preureditvenih del, ne glede na naročnika, lahko bi bila tudi vsa izvedena pri enem naročniku. Naročnik zato ocenjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil pogoj zahtevanih referenc, zato je v zvezi s to revizijsko navedbo ocenil njegovo ponudbo za pravilno.

Naročnik tudi ugovarja vlagateljevi navedbi pod točko 3, da je vzorec pogodbe, ki ga je predložil izbrani ponudnik, nepravilen. Izbrani ponudnik s tem, ko je v 5. členu vzorca pogodbe prečrtal besedilo "v roku 30 dni" in zapisal 60, ni kršil določil razpisne dokumentacije, temveč je ravnal v skladu s 1. dopolnitvijo, pojasnilom in spremembo razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006, zato je naročnik iz tega razloga njegovo ponudbo ocenil za pravilno.

Naročnik v nadaljevanju tudi ugovarja vlagateljevi revizijski navedbi pod točko 4. Glede na način, kako so v razpisni dokumentaciji zapisane navedene zahteve v poglavju 9. Oblika ponudbe, je bil ponudnik dolžan vse priloge ponudbene dokumentacije žigosati, izpolniti in podpisati pa samo tiste, ki jih je dejansko izpolnil on sam. Kdo je posamezno prilogo dejansko dolžan izpolniti in tudi podpisati, pa je razvidno iz prilog samih, saj je na njih naveden podpisnik (npr. banka, drugi naročnik). Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi vse priloge žigosal, izpolnil in podpisal pa vse izjave, ki jih je dolžan izpolniti on, je bila njegova ponudba tudi glede na to zahtevo ocenjena za pravilno.

Naročnik še dodaja, da čeprav je opravil izbiro in oddal predmetno javno naročilo pred potekom veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika, je glede na to, da odločitev o izbiri oz. o oddaji javnega naročila še ni pravnomočna, vse ponudnike pozval na podaljšanje veljavnosti ponudbe, podaljšanje bančne garancije za resnost ponudbe in tudi izjave banke o izdaji bančnih garancij ter tudi že prejel pozitivna odgovora ter podaljšanje bančnih garancij obeh ponudnikov, ki sta oddala pravilni ponudbi.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.08.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in ponovil nekatere revizijske navedbe ter dodal, da glede navedbe pod 1. točko zahtevka za revizijo ni mogoče upoštevati ne bis in idem, ker se Državna revizijska komisija o očitanih kršitvah še ni izjasnila. Vlagatelj je za to vlogo priglasil dodatne stroške v višini 150 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV.

Naročnik je z dopisom, št.: 961-01/2006-2620, z dne 11.08.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljeve revizijske navedbe pod 1. točko zahtevka za revizijo, da je izbrani ponudnik ponudbi priložil izjavi banke, ki sta časovno omejeni s pripisom, da izjava velja do 07.07.2006, ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb v točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" ter v točki 5.8.2. zahteval predložitev naslednjih dokumentov:
"Izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika (OBRAZEC 8).".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil OBRAZEC 8 "Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku", v katerem je povzel določilo točke 5.8.2. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb z naslednjim besedilom:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil:
- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe;
- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.".

Iz pregleda ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta priložil svoji ponudbi naslednja dokumenta:
- "Izjavo banke št. 30548 za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti", v kateri je poleg obveznih sestavin navedena naslednja izjava:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8% pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe in jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval." in
- "Izjavo banke št. 30549 za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku", v kateri je poleg obveznih sestavin navedena naslednja izjava:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 8% pogodbene vrednosti, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, določenega v pogodbi in jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval.".

Izbrani ponudnik je torej priložil ponudbi zgoraj navedeni izjavi skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb. Ugotoviti pa je potrebno, kot to navaja vlagatelj, da je na obeh izjavah tudi navedeno, da izjava velja do vključno 07.07.2006. V zvezi z revizijsko navedbo vlagatelja, da je naročnik zahteval izjavo banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z obrazcem 8, izbrani ponudnik pa je ponudbi priložil izjavi banke, ki sta časovno omejeni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni določil roka veljavnosti navedenih izjav. Naročnik je le v točki 18. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil veljavnost ponudbe (Ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe oziroma še 90 dni od dneva odpiranja ponudb) in v točki 5.8.1. veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe (Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5 % od vrednosti ponudbe, izdana s strani banke, mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb). Izbrani ponudnik je svoji ponudbi priložil oba navedena dokumenta (izjavo o veljavnosti ponudbe in bančno garancijo za resnost ponudbe) z veljavnostjo do 07.07.2006, s čimer je izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije glede na datum odpiranja ponudb (o4.04.2006). Ker torej naročnik v razpisni dokumentaciji ni zapisal, do kdaj mora veljati izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, je izbrani ponudnik nedvomno štel rok, določen za veljavnost ponudbe in za veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, kot relevanten rok tudi za navedeni izjavi banke.

Državna revizijska komisija poudarja, da od ponudnika ni mogoče zahtevati drugačne izpolnitve ponudbe oziroma ni mogoče zahtevati več, kot to določa razpisna dokumentacija. Izbrani ponudnik je upravičeno štel, da je naročnik za veljavnost izjav banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku določil enak rok kot za veljavnost ponudbe in veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe.
Takšno razlago potrjuje tudi dejstvo, da naročnik tudi s pozivom za podaljšanje roka veljavnosti ponudb, ki ga je dne 03.07.2006 poslal vsem ponudnikom, s katerim je zahteval, da ponudniki podaljšajo veljavnost svoje ponudbe in bančne garancije za resnost ponudbe za 90 dni, izbranega ponudnika ni pozval k drugačnemu podaljšanju veljavnosti zgoraj navedenih bančnih izjav, zato je le-ta tako veljavnost ponudbe in veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe kot veljavnost navedenih bančnih izjav podaljšal za 90 dni. Upoštevaje navedeno dejansko stanje zaradi obravnavane revizijske navedbe ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče šteti za nepravilno, zato je bilo treba zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Glede očitka vlagatelja, da sta izjavi banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku predloženi v nasprotju s poglavjem 9. "Oblika ponudbe", kjer je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali pa mora biti po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enaka predloženim obrazcem, Državna revizijska komisija poudarja, da je o tem vprašanju že meritorno odločila v predhodnem postopku, s sklepom št.: 018-196/06-32-1822, z dne 21.06.2006. Ob upoštevanju tega dejstva je Državna revizijska komisija v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljevo revizijsko navedbo pod 2. točko, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz razpisne dokumentacije, točke 5.9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ker ni predložil referenčnih potrdil treh različnih naročnikov, ampak je predložil tri referenčna potrdila zgolj dveh naročnikov. Pri presoji te revizijske navedbe je Državna revizijska komisija najprej preverila zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji glede predložitve referenc.

Naročnik je v točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" zapisal, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente ter v točki 5.9. zahteval predložitev naslednje referenčne liste:
"Referenčna lista ponudnika z navedbo 3 naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniško preureditvena dela (OBRAZEC 9), skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov (OBRAZEC 10).".

V obrazcu 9 "Referenčna lista ponudnika s področja gradbeno obrtniških preureditvenih del" je naročnik zapisal: "Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali gradbeno obrtniška preureditvena dela za naslednje naročnike: " ter v rubriki obrazca "naročnik" zapisal številke "1., 2., 3.".

Iz razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb je povsem jasno in nedvoumno razvidno, da je naročnik zahteval predložitev referenc treh različnih naročnikov, pri katerih je ponudnik opravljal podobna dela kot je predmet javnega naročila. Naročnik je v točki 5.9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb zapisal, da zahteva referenčno listo ponudnika z navedbo "3 naročnikov", prav tako je v obrazcu 9 zahteval navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik izvajal dela, ki so predmet javnega naročila, ter pri tem jasno določil, da mora ponudnik predložiti referenčno listo s tremi naročniki.

Izbrani ponudnik je, kot je razvidno iz njegove ponudbe, ponudbi priložil referenčno listo (obrazec 9), iz katere je razvidno, da je v rubriki "naročnik" navedel le dva naročnika in sicer pod točko 1. Žale Javno podjetje d.o.o. ter pod točkama 2. in 3. Ministrstvo za notranje zadeve. Izbrani ponudnik je sicer predložil tri referenčna potrdila (obrazec 10), vendar se dve referenčni potrdili nanašata na istega naročnika (Ministrstvo za notranje zadeve). Iz navedenega dejanskega stanja je treba zaključiti, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, točki 5.9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji.

Pri presoji obravnavane vlagateljeve revizijske navedbe pa Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbi naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, in sicer da naročnik za izpolnitev tega pogoja ni izrecno zahteval, da bi morala biti 3 zahtevana naročila izvedena pri treh različnih naročnikih, ampak bi zadostovalo, da je ponudnik navedel tri že izvedena naročila gradbeno obrtniških preureditvenih del, ne glede na naročnika, lahko bi bila tudi vsa izvedena pri enem naročniku. Takšna razlaga razpisne dokumentacije s strani naročnika ni skladna z njegovimi lastnimi zahtevami, določenimi v točki 5.9. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb in v obrazcu 9. Naročnik je, kot je razvidno iz citiranih določil razpisne dokumentacije, povsem jasno zapisal, da je pogoj, da se bo ponudba štela za pravilno "referenčna lista ponudnika z navedbo 3 naročnikov, â??". Naročnik je tudi v obrazcu 9 povsem jasno in nedvoumno označil, da morajo ponudniki navesti tri naročnike, pri katerih so izvajali gradbeno obrtniška preureditvena dela. Navedena naročnikova interpretacija razpisne dokumentacije glede izpolnitve pogoja zahtevanih referenc bi dejansko pomenila spremembo razpisne dokumentacije, ki pa v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni več dovoljena (arg. drugi odstavek 25. člena ZJN-1).

Ker je naročnik zahtevo po predložitvi referenčne liste in referenčnih potrdil uvrstil med pogoje, ki jih morajo ponudniki obvezno izpolniti, da se bo njihova ponudba štela za pravilno, bi moral izbrani ponudnik ta pogoj izpolniti na način, določen v razpisni dokumentaciji. V skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ponudbe, v kateri zahtevani pogoj ni izpolnjen na način, kot ga je v razpisni dokumentaciji določil naročnik, ni mogoče šteti kot pravilne ponudbe v smislu z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 - pravilna je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo izbranega ponudnika je treba šteti kot nepravilno tudi na podlagi določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ki določa, da je ponudba nepravilna, če "se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije". Ker je ponudba izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja pogoja po predložitvi referenčne liste in referenčnih potrdil na način, kot je to določil naročnik v razpisni dokumentaciji, nepravilna, je Državna revizijska komisija ocenila, da je v tem delu vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen.

Vlagatelj pod točko 3. zahtevka za revizijo očita izbranemu ponudniku kršitev določila razpisne dokumentacije, poglavja 9. "Oblika ponudbe", kjer je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih, izdelanih s strani ponudnika, ker je v vzorcu pogodbe (obrazec 11), 5. členu poglavja IV. "Plačilni pogoji" prečrtal besedilo 30 dni in pripisal 60 dni. Pri obravnavi te revizijske navedbe je Državna revizijska komisija preverila relevantna določila razpisne dokumentacije in ugotovila, da je naročnik v obrazcu 11 "Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 961-04/2006" v poglavju IV. "Plačilni pogoji", prvem odstavku 5. člena zapisal naslednje:
"Naročnik bo opravljeno delo ter vgrajen material plačal po izstavljenih mesečnih situacijah, potrjenih s strani naročnika, na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po prejemu situacije.".

Citirano določilo vzorca pogodbe je glede roka plačila neskladno z določilom ponudbenih pogojev v "Ponudbi" (obrazec 3), kjer je v točki II.2. določeno naslednje:
"Rok plačila za gradbeno obrtniška preureditvena dela je 60 dni od dneva prejema s strani naročnika potrjene mesečne situacije opravljenega dela ter vgrajenega materiala.".

Naročnik je zaradi ugotovljenega neskladja med dvema obrazcema razpisne dokumentacije (obrazec 3 in obrazec 11) glede roka plačila za opravljena dela, ki so predmet javnega naročila, v 1. dopolnitvi, 1. pojasnilu in 1. spremembi razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006, ki jo je poslal vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, navedel naslednje:
"Naročnik ugotavlja, da je pri pripravi razpisne dokumentacije prišlo do napake, katero naročnik odpravlja, in sicer:
V vzorcu pogodbe (OBRAZEC 11) se v 1. odstavku 5. člena besedilo "v roku 30 dni" spremeni tako, da pravilno glasi: "v roku 60 dni". Ponudniki naj pri sestavljanju ponudbe navedeno spremembo upoštevajo.".

Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta v prvem odstavku 5. člena v vzorcu pogodbe (obrazec 11) besedilo "â??v roku 30 dni â??" spremenil tako, da je številko "30" nadomestil s številko "60". Izbrani ponudnik je s tem, ko je številko "30" prečrtal in jo nadomestil s številko "60", dejansko popravil napako v razpisni dokumentaciji, 5. členu vzorca pogodbe. Glede na navedeno ugotovljeno dejstvo ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je izbrani ponudnik kršil določila razpisne dokumentacije, 9. poglavja navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, saj je naročnik pri spremembi razpisne dokumentacije dal potencialnim ponudnikom navodilo, da upoštevajo spremembo 5. člena vzorca pogodbe, izbrani ponudnik pa je z navedenim popravkom le sledil navodilu naročnika. Upoštevaje navedeno ugotovitev je potrebno zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljevo navedbo pod točko 4. zahtevka za revizijo, da izbrani ponudnik v ponudbi ni podpisal vrste prilog, s čimer ni izpolnil zahteve naročnika iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, poglavja 9. "Oblika ponudbe", da morajo biti vse priloge izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen obrazca 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe), zato njegova ponudba ni pravilna. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije je naročnik v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb v drugem odstavku točke 9. "Oblika ponudbe" glede obravnavanega spornega vprašanja zapisal naslednje:
"Ponudba mora biti podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen OBRAZCA 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe), ki je podlaga za izdajo originalne bančne garancije.".

V zvezi z zgoraj citirano naročnikovo zahtevo Državna revizijska komisija poudarja, da javnih listin, izdanih s strani pooblaščenih oseb, ni potrebno še posebej podpisovati in žigosati. Za javno listino pa šteje vsaka listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil in dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa. Za javno listino torej štejejo vse listine, ki že same po sebi izkazujejo resničnost in verodostojnost podatkov in jo v mejah svojih pristojnosti izda pristojna pooblaščena oseba. V primeru torej, ko izbrani ponudnik ni podpisal listin, ki so bile izdane s strani tretjih pooblaščenih oseb in že same po sebi izkazujejo resničnost podatkov, npr. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja ali potrdilo Ministrstva za finance - Davčnega urada o poravnanih davkih in prispevkih, bi bilo mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika iz razloga, ker teh listin ni podpisal, ni nepravilna.

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pa je razvidno, da izbrani ponudnik poleg listin, ki so jih izdali državni organi, organi samoupravne lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in jih gre šteti za javne listine, ni podpisal tudi nekatere druge dokumente, npr. referenčna potrdila, poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izjavo banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. V teh primerih pa bi izbrani ponudnik skladno z določilom razpisne dokumentacije, 9. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudb moral ponudbi priložene priloge žigosati in tudi podpisati.

Državna revizijska komisija tudi v tem primeru ne more slediti naročniku, ki je v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, zapisal, da glede na način, kako so v razpisni dokumentaciji zapisane navedene zahteve v poglavju 9. "Oblika ponudbe", je bil ponudnik dolžan vse priloge ponudbene dokumentacije žigosati, izpolniti in podpisati pa samo tiste, ki jih je dejansko izpolnil on sam. Naročnik je namreč v spornem določilu 9. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudb jasno in nedvoumno zahteval, da mora ponudnik predložiti ponudbo, v kateri so vse priloge izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, pri čemer je kot edino izjemo izrecno navedel obrazec 7 - vzorec bančne garancije za resnost ponudbe. V kolikor je naročnik dejansko želel, da bi ponudniki vse priloge žigosali, podpisali pa le tiste, ki so jih sami izpolnili, bi moral tako navodilo natančno in nedvoumno zapisati. 23. člen ZJN-1 v prvem odstavku obvezuje naročnika, da mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo, zato navodila v razpisni dokumentaciji ne smejo biti zapisana nejasno ali dvoumno.

Pravila, ki jih v razpisni dokumentaciji določi naročnik, so v tej fazi postopka oddaje javnega naročila aksiom tako za ponudnika kot za naročnika. Ponudnik mora v celoti izpolniti vse zahteve razpisne dokumentacije na način, kot so v razpisni dokumentaciji določene, naročnik pa mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb dosledno spoštovati svoje zahteve in navodila. Vsako določilo razpisne dokumentacije je torej potrebno uporabiti tako, kot je zapisano. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je zato potrebno ponudbo izbranega ponudnika v tem delu v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 šteti kot nepravilno, saj ni v celoti izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, da morajo biti vse priloge podpisane s strani ponudnika. Vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika so zato utemeljene.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da so njegove revizijske navedbe delno utemeljene, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ni pravilna in bi jo naročnik moral po pregledu ponudb iz navedenih razlogov na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 zavrniti, je zahtevku za revizijo ugodila in skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, z dne 03.07.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 5000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za stroške odvetniškega zastopanja in pripravo zahtevka za revizijo,
- v višini 3 % za materialne stroške,
- v protivrednosti 150 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala povračilo naslednjih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV za sestavo zahtevka za revizijo, v višini 396.000,00 SIT,
- v višini 2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 2000 točk, po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške v višini 5.280,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 6.600,00 SIT.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.08.2006


Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana