018-219/2006 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: številka:018-219/2006-34-2450

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "rekonstrukcijo mostu čez Savo v Lancovem na cesti R3-635/1121 v km 3,750" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.8.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v odločitvi o oddaji naročila, št. 347-07-440/99, z dne 12.5.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.3.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 33-34, z dne 31.3.2006, pod številko objave Ob-9160/06.

Dne 12.5.2006 je naročnik sprejel Poročilo o oddaji predmetnega javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral Map Trade d.o.o., špindlerjeva 2 c, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz omenjenega Poročila prav tako izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo kot manj ugodno zavrnil.

Zoper omenjeno odločitev o izbiri je vlagatelj dne 5.6.2006 vloži zahtevek za revizijo, v katerem ugotavlja, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ni v zadostni meri upošteval določil iz točke 2.5.1. razpisne dokumentacije, zaradi česar po njegovem mnenju naročnik ni pravilno ocenil referenc izbranega ponudnika ter tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila. Naročnik bi moral po vlagateljevem mnenju v obravnavanem primeru v skladu s 76. člena ZJN-1 ponudbo izbranega ponudnika zavrniti, saj izbrani ponudnik s priloženimi referencami in tehničnimi zmogljivostmi ni dokazal svoje usposobljenosti za izvajanje predmetnega javnega naročila. S tem ko je naročnik nepravilno ponudbo izbranega ponudnika sprejel, je po oceni vlagatelja kršil temeljno načelo gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev ter načelo enakopravnosti ponudnikov. Iz razpisne dokumentacije (točka 2.5.1.) namreč izhaja zahteva, da je moral ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred objavo predmetnega naročila izvesti najmanj en istovrstni posel, kot je predmetno naročilo, vreden vsaj 75% ocenjene vrednosti (skupaj z DDV) predmetnega naročila. Vlagatelj navaja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik dokazila o treh referenčnih objektih sicer priložil, vendar pa zgolj eden od njih (sanacija viadukta Slatina) izpolnjuje zahtevani vrednostni pogoj 135.000.000,00 SIT. Toda po vlagateljevem mnenju tudi pri slednjem (pri sanaciji viadukta Slatine) ne gre za istovrstni posel, kot je predmetno javno naročilo. Iz tehničnega poročila in iz Predračuna s popisom del in predizmerami je namreč razvidno, da se je naročnik odločil za varianto z novo prekladno konstrukcijo, ki ne predstavlja običajne sanacije objekta, kot je primer viadukta Slatine, temveč gre za povsem drugačno tehnologijo. Tako je potrebno staro prekladno konstrukcijo odstraniti, sanirati obstoječe stebre in krajne podpore, ter zgraditi povsem novo prekladno konstrukcijo. Navedeno pomeni, da je potrebno opraviti zelo majhen obseg tipičnih sanacijskih del, medtem ko glavnino del predstavlja novogradnja prekladne konstrukcije mostu in cestna navezava na most z opornim zidom, za kar pa po oceni vlagatelja izbrani ponudnik ni usposobljen. Slednje izhaja tudi iz priloge k ponudbi izbranega ponudnika, in sicer iz Izjave o zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila, iz katere ni mogoče razvideti mehanizacije in opreme za izvedbo novogradnje prekladne konstrukcije mostu in cestne navezave na most. Vlagatelj na podlagi navedenega meni, da izbrani ponudnik s svojimi referencami in tehničnimi zmogljivostmi ne izkazuje usposobljenosti za izvajanje predmetnega naročila, zaradi česar je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika napravil napako in kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev ter načelo enakopravnosti ponudnikov. Vlagatelj zato predlaga, da se ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in da naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila tako, da javno naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku oz. podrejeno, da se razpis za predmetno javno naročilo v celoti ponovi. Pri tem vlagatelj zahteva povrnitev stroškov nastale z revizijo, in sicer stroške plačane takse 200.000,00 SIT in stroške za sestavo revizijskega zahtevka v višini 500 odvetniških točk, povečanih za DDV.

Naročnik je s sklepom, z dne 15.6.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je v Navodilih ponudnikom v točki 2.5.1. sicer kot pogoj zahteval, da je ponudnik v obdobju zadnjih pet let pred objavo razpisa izvedel najmanj en istovrsten posel, kot je predmetno javno naročilo, v vrednosti vsaj 75% ocenjene vrednosti (skupaj DDV) predmetnega naročila. V obravnavnem primeru naročnik tako ocenjuje, da je iz potrdila o referenčnem delu (sanacija viadukta Slatina VA093 na AC odseku 038 Slovenske Konjice- Dramlje), ki ga je k ponudbi predložil izbrani ponudnik in ga je potrdil investitor DARS d.d., razvidno, da je izbrani ponudnik kot podizvajalec NGR d.d. Maribor, izvedel istovrstna dela v vrednosti 75% ocenjene vrednosti javnega naročila, s čimer je izbrani ponudnik dokazal usposobljenost za izvedbo razpisanih del. Na podlagi navedenega naročnik ni mogel ponudbe izbranega ponudnika šteti kot nepravilne, zaradi česar je po naročnikovem mnenju vlagateljeva navedba, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika skladno s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1 izločiti kot nepravilno, neutemeljena. Naročnik je prav tako v Navodilih ponudnikom v točki 2.3.1. Tehnične zmogljivosti zahteval, da mora ponudnik zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema, mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste. Naročnik ocenjuje, da je izbrani izvajalec skladno z omenjenimi Navodili ponudnikom glede tehnične zmogljivosti navedel vso zahtevano opremo in mehanizacijo. Naročnik pri tem opozarja, da zahteve tehnične specifikacije posebej ne navajajo karakteristik strojne opreme s katero bi moral izvajalec razpolagati pri izvedbi del. Glede na to, da je vlagatelj samo na splošno navedel, da iz Izjave o zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila ni razvidna mehanizacija in oprema za izvedbo novogradnje prekladne konstrukcije mostu in cestne navezave na most, ni pa navedel katera mehanizacija ni navedena, naročnik takšnih vlagateljevih navedb ni mogel preveriti. Naročnik pri tem še poudarja, da bo v bodoče pri sami izvedbi del zahteval, da bodo dela izvedena strokovno in kvalitetno v skladu z zahtevanimi standardi, kar bo moral izbrani izvajalec pred izvedbo del utemeljiti v Tehnološko ekonomskem elaboratu, katerega bo moral dostaviti v pregled in potrditev strokovni službi naročnika. Na podlagi navedenega naročnik meni, da je njegova odločitev v celoti utemeljena.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.6.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 27.6.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je nesporno, da sanacija viadukta Slatina VA093 na AC odseku 038 Slovenske Konjice-Dramlje predstavlja edini referenčni posel, ki bi lahko izpolnjeval vrednostni pogoj, zahtevan v 2.5.1 točki razpisne dokumentacije. Sporno pa je, ali slednji skladno z zahtevami 2.5.1 točke razpisne dokumentacije predstavlja istovrstni posel, kot je obravnavano naročilo.

Državna revizijska komisija se je pri presojanju navedenega dejanskega vprašanja v celoti naslonila na izvedensko mnenje stalnega sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko mag. Andreja Cvara, univ.dipl.inž.grad. (v nadaljevanju izvedenec). Navedeno mnenje Državna revizijska komisija ocenjuje kot strokovno, jasno in dovolj določno. Nobena izmed strank omenjenemu mnenju ni oporekala, tako da mu je Državna revizijska komisija v celoti sledila. Izvedenec je v zvezi s spornim dejstvom prepričljivo podal oceno, da sanacija viadukta Slatina ne predstavlja istovrstnega posla, kot je predmetno naročilo. Izvedenec je namreč v svojem izvedenskem mnenju ocenil, da je pri predmetnem javnem naročilu oz. pri razpisani rekonstrukciji mostu v Lancevem potrebno izvesti le manjši delež sanacijskih del, pri čemer ta znaša zgolj 1% od vrednosti del celotne rekonstrukcije mostu, medtem ko bistveni delež, kar 99%, predstavlja gradnja mostu, za katero pa izbrani ponudnik ni podal referenc razen postavko o izvedbi robnih vencev. Medtem ko so bila primerjalno gledano dela na sanaciji viadukta Slatina, ki predstavljajo referenčno delo izbranega ponudnika, po oceni izvedenca izvedena z bistveno večjim deležem sanacijskih del, cca 20% od gradbeno obrtniških del. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju sledila navedbam vlagatelja, da gre v obravnavanem primeru opraviti z zelo majhnim obsegom tipičnih sanacijskih del, medtem ko glavnino del predstavlja novogradnja prekladne konstrukcije mostu in cestna navezava na most z opornim zidom, za kar pa izbrani ponudnik ni predložil ustreznih referenc. Navedeno je potrdil tudi izvedenec v izvedenskem mnenju, ki je ocenil, da z referenčnim objektom sanacija viadukta Slatina niso bile predložene reference za bistvena dela na rekonstrukciji mostu Lancovo, zaradi česar je po njegovi oceni ugotovitev o neustreznosti referenčnega dela izbranega ponudnika utemeljena. Glede nato da izpolnjevanje zahtevanih referenc predstavlja pogoj za priznanje sposobnosti, Državna revizorska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil, kršil 1. odstavek 76. člena ZJN.

Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik za predmetno naročilo ni usposobljen, saj iz Izjave o zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila ni mogoče razvideti mehanizacije in opreme za izvedbo novogradnje prekladne konstrukcije mostu in cestne navezave na most, Državna revizijska komisija meni, da so neutemeljene. V tem v zvezi je potrebno naročniku pritrditi, da je vlagatelj zgolj splošno navedel, da manjka posamezna mehanizacija in oprema za izvedbo javnega naročila, ni pa dovolj določneje specificiral katera mehanizacija ni navedena, zaradi česar naročnik takšnih vlagateljevih navedb ni mogel preveriti. Samo splošno navajanje kršitev v postopku revizije, ki jih je sicer po zakonu mogoče uveljavljati, ne da bi stranka konkretneje opisala oziroma opredelila vsebino razlogov, ki jih uveljavlja, namreč ni dovolj, da bi jih tudi sama Državna revizijska komisija lahko upoštevala. Uradni preizkus v reviziji je skrčen le na zatrjevane procesne kršitve in na uporabo materialnega prava.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 500 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala zgolj stroške povračila takse, kajti vlagatelj nastanek ostalih stroškov ni izkazal. Tako je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.8.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- MAP TRADE d.o.o., špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana