018-269/2006 RTV Slovenija

Številka: 018-269/06-31-2397

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup "kodirno-dekodirna in multipleksna oprema za DVB-T in DVB-S" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SKYLINE d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 13.06.2006, v delu, ki se nanaša na sklop D, razveljavi.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 370.032,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.02.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup kodirno-dekodirne in multipleksne opreme za DVB-T in DVB-S. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 33-34/2006, z dne 31.03.2006, pod številko objave Ob-9089/05 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. S 60, z dne 28.03.2006.

Naročnik je dne 13.06.2006 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika za sklop B in D izbral podjetje ELTI d.o.o., Panonska 23, Gornja Radgona (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 26.06.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper sklop B in D. Vlagatelj pojasnjuje, da je bila njegova ponudba za sklop B izločena iz nadaljnjega postopka, ker ponudba ni vsebovala celotnega zahtevanega sklopa, saj je manjkal "2X multikompleksor". Po trditvah vlagatelja je pri izpadu dveh multikompleksorjev prišlo do lapsusa pri sestavi ponudbe. Naročnik je za napako pri sestavi ponudbe vedel, saj mu je v medsebojni korespondenci preko elektronske pošte predstavnik vlagatelja g. Predrag PanteliÄ" pojasnil, da so multikompleksorji določeni v razpisni dokumentaciji in so seveda zajeti v njegovi ponudbi, vendar je pri izdelavi specifikacije ponudbe prišlo do neljubega izpada dveh kompleksorjev, pri čemer je poudaril, da se cena za sistem iz razpisa ne bo spremenila niti za evro. Nenazadnje vlagatelj navaja, da je resnost svoje ponudbe zavaroval z bančno garancijo v višini 15 milijonov tolarjev, tako da naročnik v nobenem primeru ne bi za omenjeni sistem plačal več, kot to izhaja iz ponudbe vlagatelja. Vlagatelj naročniku očita kršitev temeljnih načel javnega naročanja, predvsem pa načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Glede ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da bi želel vpogled v ponudbo, pri čemer pa navaja, da utemeljeno sumi, da ponujena oprema ELTI d.o.o. ni enaka tisti iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik naj bi ponujal samo opremo proizvajalca Scientific Atlanta, v ponudbi pa je predložil tehnično dokumentacijo proizvajalca Pro Television. V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja samo ena izjava principala, kar je v primeru, da je oprema res od dveh različnih proizvajalcev v nasprotju z zahtevanimi dokumenti na 17. strani razpisne dokumentacije, ki so obvezni po 42. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj zaključuje, da v kolikor je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika kot najugodnejšo, ne da bi ta predložil vse zahtevane dokumente, je kršil 7. člen ZJN-1.
Vlagatelj predlaga, da se predmetno javno naročilo za sklop B in D razveljavi ter, da se vlagatelju povrnejo stroški v višini 50 odvetniških točk za sestanek s stranko, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za končno poročilo stranki, povečano za 20% DDV in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 11.07.2006 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je moral ponudbo vlagatelja za sklop B, skladno z določilom 76. členom ZJN-1, zavrniti kot nepravilno, saj v ponudbi manjka bistvena komponenta, ki predstavlja 13,7% vrednosti celotne ponudbe vlagatelja. Naročnik pojasnjuje, da bi v primeru prištetja vrednosti manjkajočih multikompleksorjev ponudba vlagatelja ne bi bila najugodnejša glede na postavljena merila. Naročnik tudi navaja, da predložitev bančne garancije nima nobenega vpliva na celotno zadevo, saj je bila predložitev bančne garancije eden izmed bistvenih pogojev za veljavnost ponudbe, kar pa še ne pomeni, da je ponudba zato pravilna. V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika naročnik navaja, da naj bi izbrani ponudnik ponujal opremo Scientific Atlanta, za sklop D pa je ponudil opremo proizvajalca Pro Television. Naročnik pojasnjuje, da je od izbranega ponudnika, po tem ko je ugotovil, da ponuja opremo proizvajalca Pro Television, zahteval naknadno obrazložitev. Izbrani ponudnik naj bi mu pojasnil, da je vso zadevno opremo kupil pri svojem dobavitelju Scientific Atlanta, zato je predložil izjavo le-tega. Izbrani ponudnik pa je naročniku dostavil tudi izjavo firme Pro Television, iz katere je razvidno, da je firma Scientific Atlanta pooblaščena za prodajo dobavitelja, pri katerem je izbrani ponudnik kupil celotno opremo in je s tem izpolnil zahteve po dokazilih, obveznih po 42. členu ZJN-1.

Vlagatelj je dne 17.07.2006 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, v kateri navaja, da je dne 26.06.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, katerega pa naročnik ni sprejel v roku iz 16. člena ZRPJN. V primeru, da naročnik v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo o zahtevku za revizijo ne odloči, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil, zato vlagatelj nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini v 50 odvetniških točk za sestanek s stranko, 2250 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje, 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Naročnik z dopisom z dne 24.07.2006 zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji.

Po pregledu spisovne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bilo glede na vrednost spornega predmeta javnega naročila, predmetno javno naročilo objavljeno v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačal takso v višini 100.000,00 SIT. Določilo prvega odstavka 22. člena ZRPJN med drugim opredeljuje, da se v postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, taksa podvoji, zato je Državna revizijska komisija dne 27.07.2006 vlagatelja pozvala na doplačilo takse. Vlagatelj je pravočasno, v roku petih dni od prejema dopisa, Državni revizijski komisiji dne 08.08.2006 posredoval potrdilo o doplačilu takse.

Po presoji navedb vlagatelja in naročnika ter pregledu in preučitvi dokumentacije je Državna revizijska komisija na podlagi določila 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pred vsebinsko presojo navedb iz zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija preverila, ali je naročniku mogoče očitati postopanje v nasprotju z določilom 16. člena ZRPJN, kot to v zahtevi za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo zatrjuje vlagatelj.
Določilo 16. člena ZRPJN določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 27.06.2006, odločitev o zahtevku za revizijo pa je sprejel dne 11.07.2006. Kakor je razvidno iz poštne povratnice je naročnik vlagatelju naslednji dan dne 12.07.2006 posredoval odločitev o zahtevku za revizijo, ki pa je bila vlagatelju vročena dne 20.07.2006. Ugotoviti gre, da je naročnik pravočasno, v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, ki pa jo je vlagatelj prejel 23 dan od naročnikovega prejema, dne 20.07.2006. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pravočasno sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, in jo 15 dan posredoval vlagatelju, ki pa je odločitev dvignil kasneje, dne 20.07.2006, tako da jo je prejel po roku, predvidenem v določilu 16. člena ZRPJN.
Ker je naročnik pravočasno sprejel odločitev o zahtevku za revizijo in jo pravočasno posredoval vlagatelju, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem revizijskem postopku vzrok za uporabo instituta molka organa ni na strani naročnika, zato je pri vsebinski presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, odločitev naročnika, z dne 11.07.2006, upoštevala in je zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka organa, z dne 17.07.2006, šteti kot zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo na podlagi določila 17. člena ZRPJN.


Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik ravnal v nasprotju s temeljnimi načeli ZJN-1, predvsem načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, ko je ponudbo vlagatelja iz razloga, ker sta v njej po pomoti manjkala 2 multikompleksorja, izločil iz nadaljnjega postopka kot nepravilno.
Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 3.2 točki Tehnične zahteve za sklop B-DVD kodirno multipleksni zahteval 2 X DVB-ASI Multikompleksor s PSI/SI generatorjem.
Iz ponudbe vlagatelja, natančneje iz predračuna za sklop B izhaja, da vlagatelj ni ponudil dveh, v razpisni dokumentaciji zahtevanih, DVB-ASI multikompleksorjev s PSI/SI generatorjem. Na tem mestu je potrebno izpostaviti določilo 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ponudba vlagatelja za sklop B ne ustreza vsem zahtevam naročnika, zato jo je potrebno, skladno z zgoraj navedenim členom ZJN-1, označiti kot nepravilno.
V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je do izpada 2 multikompleksorjev prišlo po pomoti in, da bi naročnik z izbiro ponudbe vlagatelja kot najugodnejše postopal skladno z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.
Državna revizijska komisija opozarja, da sme naročnik skladno z določilom 54. člena ZJN-1 zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb." Iz navedenega člena izhaja načelna prepoved kakršnekoli spremembe ponudbe po izteku roka za njeno predložitev, pač pa je skladno z določilom 54. člena ZJN-1 dopuščena le dopolnitev ali pojasnilo dokumentov, ki so bili v ponudbi že predloženi. V predmetnem revizijskem postopku gre, kakor izhaja že iz zgornje obrazložitve, ponudbo vlagatelja iz razloga, ker le-ta v ponudbi ni predložil zahtevanih dveh multikompleksorjev šteti kot nepravilno. Državna revizijska komisija poudarja, da bi naročnik v kolikor bi zaradi naknadne predložitve ponudbe vlagatelja, ki bi za sklop B vsebovala zahtevana multikompleksorja, ponudbo vlagatelja označil kot pravilno in jo upošteval v nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila, postopal v nasprotju z določilom 54. člena ZJN-1, saj bi s tem dopustil, da bi sicer nepravilna ponudba vlagatelja za sklop B postala pravilna.
V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik pri vrednotenju ponudbe vlagatelja za sklop B postopal skladno z določilom 76. člena ZJN-1, saj je po opravljenem pregledu zavrnii vse ponudbe, ki so nepravilne, neprimerne ali nesprejemljive.
Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku iz razloga, ker sicer nepravilne ponudbe vlagatelja za sklop B, kljub domnevnemu pomotoma izpadlima multikompleksorja, ni upošteval kot pravilne, ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z ZJN-1 in njegovimi temeljnimi načeli. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.


V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost revizijske navedbe, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja samo ena izjava principala, kar v primeru, da ponujena oprema od dveh različnih proizvajalcev v nasprotju z zahtevanimi dokumenti na 17. strani razpisne dokumentacije.
Določilo 5. točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1 (Pogoji za priznanje sposobnosti) naročniku omogoča, da poleg v istem členu zahtevanih pogojev, od ponudnikov zahteva predložitev drugih pogojev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Naročnik je skladno z navedenim določilom ZJN-1 v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v 4.2.11. točki razpisne dokumentacije Zahtevani dokumenti, obvezni za udeležbo po 42. členu ZJN-1A med ostalim zahteval, da ponudnik predloži "pogodbo oz. izjavo principala oz. proizvajalca, ki ponudniku dovoljuje sklepati pogodbe v svojem imenu in svoj račun (ustrezno dokazilo mora ponudnik predložiti samo v primeru, ko ponudnik predloži ponudbo v svojem imenu in hkrati ni proizvajalec ponujenega blaga, ki je predmet javnega razpisa).".
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je le-ta za sklope A, B., (B. , B1 in B2), C. in E., ponudil opremo proizvajalca Scientific Atlanta, za sklop D pa je ponudil SNF Adapter in sicer MIP Inserter V9528791-SFN ADAPTER 5897/10 MIP, ki ga proizvaja podjetje ProTelevision Technologies. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval pogodbo oz. izjavo principala oz. proizvajalca, ki ponudniku dovoljuje sklepati pogodbe v svojem imenu in svoj račun, izbrani ponudnik pa je v ponudbi predložil izjavo podjetja Scientific Atlanta, z dne 15.05.2006. v katerem le-ta potrjuje, da je izbrani ponudnik uradni distributer opreme in storitev Scientific Atlanta (izbrani ponudnik je za sklope A, B., (B. , B1 in B2), C. in E ponudil opremo Scientific Atlanta). Iz ponudbe izbranega ponudnika pa ni razvidno, da bi za sklop D, za produkt MIP Inserter V9528791-SFN ADAPTER 5897/10 predložil v 4.2.11 točki razpisne dokumentacije zahtevano izjavo proizvajalca, ProTelevision Technologies.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik jasno določil zahtevo, da mora ponudnik za ponujene produkte predložiti pogodbo oz. izjavo principala oz. proizvajalca, ki ponudniku dovoljuje sklepati pogodbe v svojem imenu in svoj račun. Zaradi razloga, ker izbrani ponudnik ni predložil zahtevanega dokumenta za produkt proizvajalca ProTelevision Technologies, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji gre ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika za sklop D, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, nepravilna.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik, glede na določilo šestega odstavka 42. člena ZJN-1, ki naročniku omogoča, da iz postopka izloči ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka istega člena (kamor gre uvrstiti obravnavano zahtevo naročnika) in glede na določilo 76. člena ZJN-1, ponudbo izbranega ponudnika za sklop D spoznati za nepravilno in jo zato izločiti iz nadaljnjega postopka.
Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 11.07.2006, sicer navaja, da je izbrani ponudnik naknadno predložil izjavo ProTelevision Technologies ter, da je izbrani ponudnik nastopal v dobri veri, ko je predložil izjavo dobavitelja, pri katerem kupuje celotno opremo. Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da je naročnik po roku za oddajo ponudb (dne 16.05.2006), prejel dopis podjetja ProTelevision Technologies, datiran z dne 07.06.2006, v katerem le-ta potrjuje, da sme podjetje Scientific Atlanta prodajati njihove izdelke. Državna revizijska komisija poudarja, da je iz vidika (ne)pravilnosti ponudbe ta izjava podjetja ProTelevision Technologies popolnoma irelevantna in bi priznanje te izjave nasprotovalo ne le, že zgoraj predstavljenemu določilu 54. člena ZJN-1, pač pa tudi temeljnim načelom ZJN-1.

Zaključiti gre, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika za sklop D označil kot pravilno in jo izbral kot najugodnejšo postopal v nasprotju z določilom 42. in 76. člena ZJN-1. Upoštevajoč navedeno, je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi vlagatelja in jo označila kot utemeljeno.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga razveljavitev predmetnega javnega naročila za sklop B in D. Državna revizijska komisija je v predmetnem revizijskem postopku ugotovila, da zaradi razlogov, kot jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj pri oddaji javnega naročila za sklop B ni prišlo do kršitev ZJN-1. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je možno naročnikove kršitve ZJN-1 odpraviti že z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila za sklop D in je vsled tega Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 13.06.2006, v delu, ki se nanaša na sklop D, razveljavila.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil povračilo stroškov v višini 50 odvetniških točk za sestanek s stranko, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za končno poročilo stranki, povečano za 20% DDV in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. V zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo pa je vlagatelj priglasil povračilo stroškov v višini 50 odvetniških točk za sestanek s stranko, 2250 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje, 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, zato je skladno z določilom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03) vlagatelju priznala naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijskim postopkom in sicer strošek za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk, strošek za sestavo zahteve za nadaljevanje v višini 50 odvetniških točk z 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV in do sprejema odločitve Državne revizijske komisije opredeljen in priglašen strošek takse v višini 100.000,00 SIT, kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT znaša 225.610,00 SIT, vse povečano za 20% DDV. Stroški revizijskega postopka tako, skupaj s stroškom vplačane takse, znašajo 370.032,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 370.032,00 SIT SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 10.08.2006

Nataša Jeršič, univ. dipl ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Čeferin, Taborska cesta 13, Grosuplje
- RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana
- ELTI d.o.o., Panonska 23, Gornja Radgona
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana