018-276/2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Številka: 018-276/06-31-2347

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "čiščenje poslovnih prostorov (vseh talnih, stenskih in steklenih površin v poslovnih prostorih s pripadajočimi sanitarnimi in arhivskimi prostori, hodniki in okolice) v objektih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje) ter dobava sanitarno-higienskega materiala in čistil" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o., štepanjska cesta 22b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Postopek revizije se v delu, ki se nanaša na odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklope I., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. in XXIII., vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, št.: 961-01/2006-2620, z dne 01.06.2006, ustavi.

2. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se javni razpis "čiščenje poslovnih prostorov (vseh talnih, stenskih in steklenih površin v poslovnih prostorih s pripadajočimi sanitarnimi in arhivskimi prostori, hodniki in okolice) v objektih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje) ter dobava sanitarno-higienskega materiala in čistil", objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/2006, z dne 03.02.2006, pod številko objave Ob-2455/06, razveljavi v delu, ki se nanaša na sklop II. in sklop III..

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 354.572,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.01.2006 sprejel sklep, št. 961-01/06, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje čiščenje poslovnih prostorov (vseh talnih, stenskih in steklenih površin v poslovnih prostorih s pripadajočimi sanitarnimi in arhivskimi prostori, hodniki in okolice) v objektih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje) ter dobava sanitarno-higienskega materiala in čistil. V Uradnem listu RS, št. 11/2006, z dne 03.02.2006, pod številko objave Ob-2455/06, je naročnik objavil javni razpis po odprtem postopku.

Podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor je dne 13.03.2006, še pred rokom za oddajo in odpiranje ponudb (dne 14.03.2006), vložilo zahtevek za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija s sklepom, št.: 018-117/06-31-1048, z dne 12.04.2006, kot neutemeljenega zavrnila. Naročnik je določil nov rok odpiranja ponudb in dne 18.04.2006 poslal ponudnikom vabilo na javno odpiranje ponudb, dne 25.04.2006. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 25.04.2006, je razvidno, da je naročnik prejel šest pravočasnih ponudb.

Dne 01.06.2006 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 961-01/2006-2620, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo za naslednje sklope: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. in XXIII. oddal ponudniku ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor (v nadaljnjem besedilu: prvi izbrani ponudnik), sklopa XV. in XVII. pa je oddal ponudniku PANTA RHEI d.o.o., Hrastovec 5, Trzin (v nadaljnjem besedilu: drugi izbrani ponudnik). Naročnik je v obrazložitvi citiranega obvestila navedel, da so bile ostale štiri ponudbe nepravilne.

Vlagatelj je dne 06.06.2006 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter vpogled v dokumentacijo drugih ponudnikov. Naročnik je dne 15.06.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter hkrati obvestil vlagatelja, da mu dne 22.06.2006 omogoča vpogled v ponudbi izbranih ponudnikov.

Vlagatelj je dne 30.06.2006 naslovil na naročnika zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil prvi odstavek 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ker ni zavrnil ponudbi prvega in drugega izbranega ponudnika kot nepravilni. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil zahtevo glede časovne veljavnosti garancij za resnost ponudbe in sicer je v 23. točki navedel, da "mora bančna garancija za resnost ponudbe veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da ponudnik poda bančno garancijo, katere veljavnost je krajša od zahtevane, bo bančna garancija nepravilna in ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.". Iz bančne garancije prvega izbranega ponudnika je razvidno, da je veljavna do 14.06.2006. V garanciji je izrecno navedeno, da je vnovčljiva do 14.06.2006, torej je naročnik po tem datumu ne more več vnovčiti. V obrazcu garancije za resnost ponudbe je naročnik zahteval, da mora bančna garancija veljati do izteka roka veljavnosti ponudbe, v predloženi bančni garanciji pa je navedeno samo, da velja do 14.06.2006, ponudba pa velja še 90 dni od dne odpiranja ponudb, kot je navedeno na sami ponudbi. Glede na to, da je bilo odpiranje ponudb izvedeno dne 25.04.2006, bi morala bančna garancija veljati še 90 dni od tega datuma, torej do 23.07.2006, ker pa je veljavna samo do 14.06.2006, ne ustreza zahtevam naročnika, zapisanim v 23. točki razpisne dokumentacije, zato bi moral naročnik to ponudbo kot nepravilno izločiti. Vlagatelj dodaja, da enako velja tudi za garancijo drugega izbranega ponudnika, ki prav tako ne velja do 23.07.2006, zato ne ustreza zahtevam naročnika. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik izbral ponudnika, ki nimata veljavne garancije za resnost ponudbe in v primeru, da ponudnika po pravnomočnosti sklepa o izbiri ne bi hotela skleniti pogodbe, ne more vnovčiti takšne garancije.

Glede na navedeno vlagatelj predlaga:
1. da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi obvestilo naročnika o oddaji javnega naročila št.: 961-01/2006-2620, z dne 01.06.2006, v celoti,
2. da naročnik prizna in povrne vlagatelju stroške oziroma da Državna revizijska komisija naloži naročniku povračilo stroškov postopka vlagatelju in sicer takse v višini 200.000,00 SIT, odvetniških storitev v višini 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter 2 % materialnih stroškov do vrednosti 1000 točk in 1 % nad vrednostjo 1000 točk, povečano za 20 % DDV, skupaj v znesku 601.280,00 SIT v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.
Podrejeno pa vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči:
1. da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila,
2. da naročnik prizna in povrne vlagatelju stroške oziroma da Državna revizijska komisija naloži naročniku povračilo stroškov postopka vlagatelju v znesku 601.280,00 SIT v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom št.: 961-01/2006-2620, z dne 17.07.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter posledično zavrnil tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vprašanje pravilnosti ponudb potrebno presojati v smislu določil ZJN-1. Po določilu 13. točke 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Kvalifikacija posamezne ponudbe kot pravilne ponudbe je torej v skladu z zakonom vezana na popolno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika, ki jih je zapisal v razpisni dokumentaciji. Če pa naročnik po opravljenem pregledu ponudb ugotovi, da posamezna ponudba v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (ni pravilna v smislu prej navedene določbe ZJN-1), jo je v skladu z izrecno določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti. Naročnik poudarja, da se pravilnost posamezne ponudbe presoja zgolj na podlagi stanja ponudbene dokumentacije, kakršna je bila predložena naročniku v trenutku oddaje ponudbe, saj kot določa ZJN-1 v 54. členu, po izteku roka za oddajo ponudb ponudbene vsebine v nobenem primeru ni več mogoče spremeniti. Glede na to, da je za določitev pravilnosti ponudbe relevanten rok za oddajo ponudbe, je naročnik po pregledu ponudb ocenil ponudbi obeh izbranih ponudnikov za pravilni. Ker je bil rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb določen za dne 14.03.2006 in glede na zahtevo, določeno v 23. točki navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, da mora bančna garancija za resnost ponudbe veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb, je morala v času oddaje ponudbe bančna garancija za resnost ponudb veljati do vključno 12.06.2006. Dejstvo, da je bil datum, določen za odpiranje ponudb, zaradi vloženega zahtevka za revizijo spremenjen - prestavljen iz 14.03.2006 na 25.04.2006, pri pregledu in ocenjevanju ponudb ni vplivalo na njihovo pravilnost, saj se je pravilnost ponudb presojala zgolj na podlagi stanja ponudbene dokumentacije, kakršna je bila predložena naročniku v trenutku oddaje ponudbe.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da je prvi izbrani ponudnik svojo ponudbo predložil pravočasno, dne 14.03.2006 ob 08.45 uri, in v njej predložil bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do 14.06.2006, zato je naročnik po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in jo ocenil za pravilno. Prav tako je drugi izbrani ponudnik svojo ponudbo predložil pravočasno, dne 14.03.2006 ob 09.40 uri, in v njej predložil bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do 14.06.2006, zato je naročnik po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da tudi ta ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in jo ocenil kot pravilno. Ker sta bili ponudbi navedenih ponudnikov edini pravilni ponudbi, ju je naročnik lahko izbral in po postavljenih merilih ponudnikoma oddal javno naročilo po sklopih in sicer prvemu izbranemu ponudniku za I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. in XXIII. sklop, drugemu izbranemu ponudniku pa za XV. in XVII. sklop. Čeprav je naročnik opravil izbiro in oddal predmetno javno naročilo pred potekom veljavnosti ponudb izbranih ponudnikov, je glede na to, da odločitev o izbiri oz. o oddaji javnega naročila še ni pravnomočna, oba izbrana ponudnika pozval na podaljšanje veljavnosti ponudb in tudi podaljšanje bančne garancije za resnost ponudbe ter tudi že prejel pozitivna odgovora obeh ponudnikov in tudi podaljšani bančni garanciji.

Vlagatelj je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 24.07.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter za to vlogo priglasil dodatne stroške v višini 50 OT, povečanih za 20 % DDV. Hkrati je vlagatelj delno umaknil zahtevek za revizijo in sicer za sklope I. in vse sklope od IV. do XIII. ter predlagal, da Državna revizijska komisija ustavi postopek za sklope, za katere je umaknil zahtevek, odloči pa o zahtevku samo za sklopa II. in III..

Naročnik je z dopisom, št.: 961-01/2006-2620, z dne 25.07.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo in četrto alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Vlagatelj je z obvestilom o delnem umiku zahtevka za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 24.07.2006, umaknil zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop I. in vse sklope od IV. do XXIII.. ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v četrti alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o delnem umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navajal, da sta zaradi neustrezne garancije za resnost ponudbe nepravilni ponudbi prvega in drugega izbranega ponudnika, ker pa je z delnim umikom zahtevka za revizijo umaknil tudi del zahtevka, ki se je nanašal na ponudbo drugega izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju preverjala pravilnost ponudbe le za prvega izbranega ponudnika.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točki 7. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)" navedel, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik predložil zahtevane dokumente in v podtočki 7.7.1. zapisal: "Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4 % skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor skupna ponudbena vrednost presega 30.000.000 SIT, izdana s strani banke, ki mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (OBRAZEC 5 -vzorec bančne garancije.".

V 23. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe "Finančna zavarovanja", je naročnik natančno določil vsebino bančne garancije za resnost ponudbe in sicer:
"Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4 % od skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor skupna ponudbena vrednost presega 30.000.000,00 SIT, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen - OBRAZEC 4) (pravilno: OBRAZEC 5), v skladu z 9. točko 23. člena ZJN-1.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da ponudnik poda bančno garancijo, katere veljavnost je krajša od zahtevane, bo bančna garancija nepravilna in ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.".

Naročnik je v objavi javnega razpisa navedel, da je rok za sprejem ponudb 14.03.2006 do 10 ure, javno odpiranje ponudb pa isti dan, ob 12 uri. Vsi ponudniki so predložili ponudbe do roka, določenega v objavi javnega razpisa. Naročnik pa javnega odpiranja ponudb ni izvedel, ker je, kot je navedel v zapisniku št.: 961-01/2006, z dne 14.03.2006, dne 13.03.2006 prejel po telefaksu zahtevek za revizijo, dne 14.03.2006 ob 8.10 uri pa še z osebno vročitvijo in s poštno pošiljko. V citiranem zapisniku je naročnik navedel tudi naslednje obvestilo ponudnikom: "Vodja službe za javna naročila je prisotne seznanila, da bo naročnik vse prispele ponudbe hranil neodprte ter s postopkom nadaljeval takoj po pravnomočno končanem revizijskem postopku. O izidu zahtevka za revizijo in nadaljnjih aktivnostih bodo ponudniki obveščeni.".

Naročnik je po pravnomočno zaključenem revizijskem postopku nadaljeval s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila tako, da je določil nov datum odpiranja ponudb in vsem ponudnikom poslal pisno vabilo na odpiranje ponudb, št.: 961-01/2006-2620, z dne 18.04.2006, v katerem je navedel, da bo dne 25.04.2006 javno odpiranje ponudb za predmetno javno naročilo.

Prvi izbrani ponudnik je v svoji ponudbi, ki jo je naročniku oddal dne 14.03.2006, predložil bančno garancijo za resnost ponudbe št.: 73859/99, ki jo je dne 09.03.2006 izdala Nova KBM d..d., Maribor. Veljavnost citirane bančne garancije je bila določena naslednje:
"Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do vključno 14.06.2006.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno 14.06.2006, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.".

Ker je naročnik izvedel javno odpiranje ponudb dne 25.04.2006, bi skladno z razpisno dokumentacijo, določili navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v točkah 7.7.1. in 23., kjer je naročnik zapisal, da mora bančna garancija za resnost ponudbe veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb, morala bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je predložil prvi izbrani ponudnik, veljati do 23.07.2006. Garancija za resnost ponudbe prvega izbranega ponudnika pa je veljala le do 14.06.2006, zato je treba ugotoviti, da veljavnost te garancije ni bila skladna z določilom razpisne dokumentacije, saj bi glede na datum odpiranja ponudb morala veljati do 23.07.2006. Bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je v svoji ponudbi predložil prvi izbrani ponudnik in ki je veljala le do 14.06.2006, torej ni bila pravilna, saj ni izpolnjevala zahteve razpisne dokumentacije glede trajanja njene veljavnosti. Naročnik je predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikov za izdelavo ponudbe, vključil med pogoje, ki jih mora ponudnik izpolniti, da se bo ponudba štela za pravilno. V 23. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik izrecno zahteval, da mora bančna garancija veljati še 90 dni od odpiranja ponudb ter navedel, da v primeru, da ponudnik poda bančno garancijo, katere veljavnost je krajša od zahtevane, bo bančna garancija nepravilna in ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Glede na navedeno je zato potrebno ugotoviti, da ponudba prvega izbranega ponudnika, ki ni vsebovala bančne garancije za resnost ponudbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije, v smislu določila 13. točke 3. člena ZJN-1 ni pravilna - pravilna je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo prvega izbranega ponudnika pa je treba šteti kot nepravilno tudi na podlagi določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določa, da je ponudba nepravilna, če "se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ne more slediti navedbi naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, da se pravilnost posamezne ponudbe presoja zgolj na podlagi stanja ponudbene dokumentacije, kakršna je bila predložena naročniku v trenutku oddaje ponudbe ter da ponudba prvega izbranega ponudnika v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Kot je razvidno iz 13. točke 3. člena ZJN-1 in tretje alinee 2. člena pravilnika, se pravilnost ponudbe ugotavlja v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb glede izpolnjevanja vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, ta dejanja pa mora naročnik opraviti po odpiranju ponudb. V konkretnem primeru zato pravilnosti ponudbe ni mogoče preverjati le zgolj na podlagi stanja v trenutku oddaje ponudbe, torej glede na dejstvo, da je v tem trenutku bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je predložil prvi izbrani ponudnik, še bila veljavna, ampak bi naročnik moral preveriti, ali je veljavnost bančne garancija za resnost ponudbe skladna z njegovo zahtevo iz razpisne dokumentacije in je rok njene veljavnosti določen 90 dni po odpiranju ponudb, torej do 23.07.2006. Prav tako v tem postopku ni mogoče slediti navedbi naročnika, da v skladu z določilom 54. člena ZJN-1 po izteku roka za oddajo ponudb ponudbene vsebine v nobenem primeru ni več mogoče spremeniti, saj bi naročnik moral upoštevati dejstvo, da je bil hkrati z oddajo ponudb vložen tudi zahtevek za revizijo, zato bi pri izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila moral, upoštevaje nastalo situacijo, zagotoviti pravilnost ponudb glede na lastne zahteve razpisne dokumentacije. Naročnik bi torej glede na dejstvo, da zaradi vloženega zahtevka za revizijo ni izvedel javnega odpiranja ponudb dne 14.03.2006, ponudb, ki so jih ponudniki predložili dne 14.03.2006, pa ni vrnil ponudnikom, ampak jih je, kot je zapisal v zapisniku z dne 14.03.2006, hranil neodprte, moral ponudnike po pravnomočno končanem revizijskem postopku pozvati, da podaljšajo veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe do roka, določenega v razpisni dokumentaciji tako, da bo izpolnjen pogoj veljavnosti garancije še 90 dni po odpiranju ponudb. Ker je naročnik izvedel javno odpiranje ponudb dne 25.04.2006, bi moral ponudnike pozvati, da predložijo dokument o podaljšanju veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe do 23.07.2006. Iz listinske dokumentacije je sicer razvidno, da je naročnik po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo prvega izbranega ponudnika dne 04.07.2006 pisno pozval, da mu predloži podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, vendar je potrebno ugotoviti, da je bilo glede na dejansko stanje za ta postopek oddaje predmetnega javnega naročila podaljšanje bančne garancije brezpredmetno.

Naročnik pa bi v predmetnem postopku praviloma moral smiselno upoštevati določilo petega odstavka 25. člena ZJN-1. Naročnik bi torej moral ponudbe, ki so jih ponudniki predložili dne 14.03.2006, vrniti ponudnikom ter po pravnomočno zaključenem revizijskem postopku določiti nov rok za predložitev ponudb in za odpiranje ponudb, o podaljšanju roka pisno obvestiti vse ponudnike in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen javni razpis. Naročnik bi s takim postopkom omogočil, da bi ponudniki dokumente, ki so postali zaradi spremembe roka odpiranja ponudb nepravilni, lahko zamenjali s pravilnimi dokumenti in s tem zagotovili pravilnost svoje ponudbe.

Državna revizijska komisija opozarja tudi na določila Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04 in 87/04; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj), kjer je v prvem odstavku določeno, da mora trajanje finančnega zavarovanja biti najmanj toliko, kolikor traja rok za izpolnitev ponudnikove obveznosti. Prvi odstavek 7. člena pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj pa določa naslednje:
"Garancija za resnost ponudbe se izda v višini do največ 10 % od vrednosti javnega naročila ali dela javnega naročila, na katerem konkurira ponudnik. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je določen za sprejem odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe. Pri tem mora naročnik upoštevati tudi čas, ki je potreben za rešitev spora v primeru vložitve revizijskega zahtevka.".

V konkretnem primeru zgoraj citiranega določila pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj naročnik ni upošteval, saj je odločitev o oddaji javnega naročila sprejel dne 26.05.2006, obvestilo o oddaji javnega naročila je izdal dne 01.06.2006, medtem ko je bila garancija za resnost ponudbe prvega izbranega ponudnika veljavna le do 14.06.2006, kar je manj od 30 dni od sprejema odločitev naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe.

Ob navedenem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kršil določila lastne razpisne dokumentacije in relevantne zakonske določbe ter ni ravnal skladno z določilom prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ko ponudbe prvega izbranega ponudnika ni zavrnil kot nepravilne (v postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne). Državna revizijska komisija je glede na navedeno ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nepravilnosti in kršitve naročnika pri vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila možno sanirati le z razveljavitvijo postopka. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev obvestila o oddaji javnega naročila, št.: 961-01/2006-2620, z dne 01.06.2006, oziroma podrejeno razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, zaradi delnega umika zahtevka za revizijo pa se njegov zahtevek za revizijo nanaša samo na sklopa II. in III., je Državna revizijska komisija skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop II. in sklop III..
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo,
- v višini 2 % do vrednosti 1000 točk in 1 % nad vrednostjo 1000 točk, po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala povračilo naslednjih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1100 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV za sestavo zahtevka za revizijo, v višini 145.200,00 SIT,
- v višini 2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 100 točk, po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške v višini 2.772,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 6.600,00 SIT.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 354.572,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 09.08.2006Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana