018-295/2006 Občina Brežice

Številka: 018-295/06-32-2410

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "strokovni nadzor in koordinacijo pri izgradnji Osnovne šole Bizeljsko" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CRP d.o.o., Finžgarjeva 1, Brežice, ki ga zastopa odvetnik Bojan Klakočar, Cesta krških žrtev 12B, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "strokovni nadzor in koordinacijo pri izgradnji Osnovne šole Bizeljsko", št. 603-3/01.

Naročnik je dne 12.07.2006 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je predmetno javno naročilo male vrednosti kot najugodnejšemu ponudniku oddal podjetju SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.

Vlagatelj je dne 28.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo in ponudnike obvestil, da izdelovalec oz. odgovorni projektant posameznih načrtov projektne dokumentacije za izgradnjo Osnovne šole Bizeljsko, ki naj bi bila sestavni del načrtov projektne dokumentacije za izbor strokovnega nadzora in koordinacije pri izgradnji Osnovne šole Bizeljsko, ne more sodelovati kot ponudnik ali podizvajalec drugega ponudnika pri oddaji ponudbe. Vlagatelj je prepričan, da je naročnik na tej podlagi neupravičeno izločil njegovo ponudbo, saj določilo 5. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/05, v nadaljevanju: ZJN-1) po njegovem mnenju ne pomeni, da bi bil izdelovalec projektne dokumentacije tudi pripravljalec razpisne dokumentacije. Vlagatelj pojasnjuje, da za pripravljalca razpisne dokumentacije šteje oseba, ki ima možnost vplivati na vsebino razpisne dokumentacije, vlagatelj pa je izdelal projektno dokumentacijo po javnem razpisu, kjer je bil pač izbran, brez vsakršnega drugačnega sodelovanja oz. druge možnosti morebitnega vpliva na nadaljnji tek dogodkov. Vlagatelj meni, da je dopolnitev razpisne dokumentacije z dne 30.06.2006 nedopustna in diskriminatorna ter v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik izdal dne 24.07.2006 je po vlagateljevem mnenju žaljiva, saj je naročnik v njem napisal, da je vlagatelj zavestno in namerno podal ponudbo, kljub naročnikovim prizadevanjem, da vlagatelj v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ne bi sodeloval. Vlagatelj še navaja, da naročnik v dosedanjih postopkih ni v ničemer omejeval ali pogojeval, da je projektant tudi pripravljalec razpisne dokumentacije. Ob navedenem vlagatelj predlaga, naj se dosedanji postopek oddaje javnega naročila razveljavi in se pri ponovnem ocenjevanju njegovo ponudbo izbere kot najugodnejšo, priglaša pa tudi povračilo stroškov v višini 1000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 100 odvetniških točk za posvet s stranko, 100 odvetniških točk za pregled listin in spisa, 50 odvetniških točk za obvestilo za takso, materialne stroške v višini 2% + 1% nad 1000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 02.08.2006 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj izdelal projekt za izvedbo izgradnje Osnovne šole Bizeljsko št. 2005-26, ki je sestavni razpisne del dokumentacije za izbiro najugodnejšega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ter da bila zato njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Zaradi dejstva, da so ostali potencialni ponudniki že v samem začetku v podrejenem položaju, saj si je vlagatelj že s pripravo projekta, ki je postal del predmetne dokumentacije, pridobil občutno boljšo pozicijo, je naročnik ponudbo vlagatelja izločil, v tej smeri pa gre ocenjevati tudi navedbe vlagatelja, da je naročnik v postopku izbire že od začetka izključeval sodelovanje vlagatelja. V zvezi z očitkom o diskriminatornosti zahteve iz dopolnitve razpisne dokumentacije z dne 30.06.2006, naročnik opozarja na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN in zaključuje, da bi moral vložiti zahtevek za revizijo pred potekom roka za oddajo ponudb.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 03.08.2006), je naročnik z dopisom, z dne 07.08.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu male vrednosti ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavani zadevi je med strankama spor o tem, ali je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1 s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila iz razloga, ker je le-ta izdelal projekt za izvedbo izgradnje Osnovne šole Bizeljsko št. 2005-26, ki je (kasneje postal) sestavni del razpisne dokumentacije za strokovni nadzor in koordinacijo pri izgradnji Osnovne šole Bizeljsko. Vlagatelj trdi, da samo dejstvo, da je za naročnika (kot najugodnejši ponudnik na predhodnem in od sedanjega ločenem razpisu) izdelal projekt za izvedbo, v ničemer ne vpliva na njegov dejanski položaj na tem razpisu ter da je zato omejitev sodelovanja, ki jo je postavil naročnik z dopolnitvijo razpisne dokumentacije z dne 30.07.2006 nezakonita.

Iz pregleda dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik v I. točki razpisne dokumentacije zapisal zahtevo, da "â?? pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe", v dopolnitvi št. 1 razpisne dokumentacije, z dne 30.07.2006, pa je omenjeno zahtevo še postrožil, in sicer je določil, da "â?? izdelovalec, kakor tudi odgovorni projektanti posameznih načrtov projektne dokumentacije za izgradnjo Osnovne šole Bizeljsko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije za izbor izvajalca strokovnega nadzora in koordinacije pri izgradnji Oš Bizeljsko, ne more sodelovati kot ponudnik ali podizvajalec drugega ponudnika pri oddaji ponudbe za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacije pri izgradnji Oš Bizeljsko".

Obe zgoraj navedeni zahtevi (omejitvi) nedvomno predstavljata del razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila (prvi odstavek 25. člena ZJN-1). Z vsebino razpisne dokumentacije se ponudniki seznanili že pred rokom za oddajo ponudb.

ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da "â?? vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom." Pravilo uveljavlja načelo hitrosti. Upravičenec do vložitve zahtevka za revizijo mora zoper domnevno kršitev reagirati takoj, ko jo opazi, s čimer je omogočeno sprotno odpravljanje morebitnih ugotovljenih nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša preprečiti tudi morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist ter zavezuje ponudnike, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika, obenem pa jih pri možnosti vlaganja zahtevkov za revizijo v veliki meri omejuje.

V obravnavanem primeru je vlagatelju dejstvo, da naročnik omejuje sodelovanje izdelovalca, kakor tudi odgovornega projektanta posameznih načrtov projektne dokumentacije za izgradnjo Osnovne šole Bizeljsko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetni razpis, znano že od dne, ko je od naročnika prejel izvod razpisne dokumentacije oziroma najkasneje od dne, ko je od njega prejel dopolnitev št. 1 razpisne dokumentacije z dne 30.07.2006. Vlagatelj sporne zahteve (omejitve) naročnika v teku postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni problematiziral, ampak je z njo povezane očitke naročniku sprožil šele v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 28.07.2006 - torej nesporno šele potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila (izpodbijano obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 12.07.2006).

Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da ocena o tem, ali gre pri kršitvi, ki jo vlagatelj očita naročniku, za domnevno sporno postopanje naročnika, ki je vlagatelju bilo znano že pred potekom roka določenega za predložitev ponudb, ne more biti vprašljiva. V kolikor je vlagatelj menil, da je sporna omejitev sodelovanja na predmetnem javnem razpisu postavljena v nasprotju z določili ZJN-1 ter da bi jo zato moral naročnik v razpisni dokumentaciji odpraviti ali vsaj spremeniti, bi moral zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila že v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitane nepravilnosti v razpisni dokumentaciji (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Ker pa je vlagatelj izrazil svoje očitke naročniku, ki se nanašajo na domnevno sporno omejitev šele potem, ko je naročnik že zaključil postopek oddaje javnega naročila s sprejemom obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, je potrebno šteti, da so navedeni očitki vlagatelja v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozni, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen ter da vlagateljevih očitkov iz tega razloga po vsebini ni več mogoče meritorno obravnavati.

Čeprav v nadaljevanju navedeno ne vpliva na odločitev v tej zadevi, Državna revizijska komisija vendarle dodaja, da ima sporna zahteva naročnika, določena v I. točki razpisne dokumentacije in v dopolnitvi razpisne dokumentacije z dne 30.06.2006, podlago v 5. členu ZJN-1 (Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki), ki v drugem odstavku določa, da "â?? pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe." Določilo 5. člena ZJN-1 v odločitev potencialnemu ponudniku pušča ali bo sodeloval z naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije (in njenih sestavnih delov) ali pa pri tem ne bo sodeloval in bo s tem ohranil pravico sodelovati kot ponudnik oziroma kot podizvajalec s ponudnikom, ki pripravlja ponudbo. Določilo 5. člena ZJN-1 tako postavlja presumpcijo o tem, da ima potencialni ponudnik, ki je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije, neupravičeno prednost pred ostalimi ponudniki, zaradi česar v postopku oddaje javnega naročila kot ponudnik (ali soponudnik ali podizvajalec) ne sme sodelovati - takšno presumpcijo pa je skladno s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v združenih zadevah C-21/03 in C-34/03 Fabricom SA proti državi Belgiji, v določenih okoliščinah mogoče tudi ovreči.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je med strankama nesporno dejstvo, da je vlagatelj izdelal projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo izgradnje Osnovne šole Bizeljsko št. 2005-26, na podlagi katere se bo v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti izvajal strokovni nadzor, zato takšna dokumentacija po vsebini nedvomno predstavlja del razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila. V predmetnem revizijskem postopku pa se Državna revizijska komisija, zaradi že zgoraj obrazloženega določila petega odstavka 12. člena ZRPJN, ni mogla opredeljevati (tudi) do vlagateljevih navedb o tem, ali je imel vlagatelj zaradi svojega položaja (osebe, ki je sodelovala pri pripravi projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo izgradnje Osnovne šole Bizeljsko št. 2005-26) določene neopravičene prednosti pred ostalimi ponudniki na predmetnem razpisu.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 11.08.2006
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Bojan Klakočar, Cesta krških žrtev 12B, Krško
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana