018-255/2006 Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Številka: 018-255/06-34-2121

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004 in 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ARHĂ" d. o. o., Židovska steza 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. julija 2006

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, poimenovan "Zahteva za revizijo postopka javnega naročila", z dne 05. julija 2006, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11. julija 2005, pod zaporedno številko javnega naročila JR- 2/05, sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II in javni razpis za natečaj objavil v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 69/2005, z dne 22. julija 2005, pod številko objave Ob-20258/05. Naročnik je predmetni javni natečaj razpisal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Naročnik je avtorje elaboratov, za katere je ocenjevalna komisija predlagala podelitev prve, druge oziroma tretje nagrade, z dopisom številka MD-361-4915/04, izdanim dne 14. decembra 2005, pozval k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz točke "4.4.3 Naknadno dokazovanje usposobljenosti in posledice" natečajnih pogojev iz Natečajnega gradiva in sicer v roku 10 dni.

Iz poročila strokovne komisije naročnika o naknadnem dokazovanju usposobljenosti natečajnikov, ki so bili predlagani za nagrade v postopku predmetnega javnega natečaja, z dne 10. januarja 2006, izhaja, da vsi trije natečajniki v danem 10-dnevnem roku zaradi napačnega razumevanja niso predložili dokazila, da pravna oseba, ki bo prevzela izdelavo projektne dokumentacije, ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena. Zaradi navedenega je naročnik, skladno z Natečajnimi pogoji, vsem trem natečajnikom z dopisom, z dne 03. januarja 2006, za predložitev dokazil določil dodatni 4-dnevni rok. Iz poročila nadalje izhaja, da so vsi trije natečajniki v tem dodatno določenem roku predložili manjkajoča dokazila, nakar je strokovna komisija vsebinsko preverjala pravilnost predloženih dokazil. Pri tem je ugotovila, da vlagatelj in natečajnik ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, nista predložila vsebinsko pravilne izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar je potrebno njuni ponudbi izločiti. Strokovna komisija naročnika je predlagala podelitev prve nagrade natečajniku Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, vlagatelju in natečajniku ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, pa dodelitev odškodnine.

Vlagatelj je naročniku z dopisom, izdanim dne 23. januarja 2006, iz previdnosti, ker je ugotovil, da obstaja možnost, da mu banka ni izdala povsem ustreznega dokazila (izjave), ponovno predložil izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Enako je storil tudi natečajnik ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, in sicer z dopisom, izdanim dne 25. januarja 2006. Naročnik je obema natečajnikoma (vlagatelju in natečajniku ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana) odgovoril z dopisom, izdanim dne 30. januarja 2006, da njunih naknadno (torej po izteku roka) predloženih dokazil v postopku ni mogoče upoštevati, zato jima je predloženi izjavi bank vrnil.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ocenjevalna komisija) je natečajnikom (med katerimi je bil tudi vlagatelj) poslala dopise "Izid in zaključno poročilo Javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka 02 /06-ZAPS/DG, 03 /06-ZAPS/DG in 07 /06-ZAPS/DG, vse izdane dne 03. februarja 2006, s katerimi jih je obvestila o izidu in zaključnem poročilu predmetnega javnega natečaja. Iz poslanih dopisov izhaja, da je ocenjevalna komisija vlagatelju dodelila prvo nagrado, natečajniku Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, drugo nagrado in natečajniku ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, tretjo nagrado. Zaključno poročilo ocenjevalne komisije, izdano dne 13. decembra 2005, dopolnjeno z Dopolnjenim zaključnim poročilom, izdanim dne 01. februarja 2006, vsebuje tudi ločeno mnenje dveh članic ocenjevalne komisije, ki nista podpisali Dopolnjenega zaključnega poročila, v katerem članici ocenjevalne komisije predlagata:
- podelitev prve nagrade natečajniku Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana,
- izločitev vlagatelja in natečajnika ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana,.

Natečajnik Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, je zoper izid natečaja in izbiro strokovno najprimernejše rešitve vložil zahtevek za revizijo, z dne 13. februarja 2006, ki ga je naročnik s sklepom številka MD-361-4915/04, izdanim dne 20. februarja 2006, zavrnil kot neutemeljenega. Na podlagi obvestila o nadaljevanju postopka je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo natečajniku Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, s sklepom številka 018-75/06-32-902, izdanim dne 23. marca 2006, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o izidu javnega natečaja, kot je razvidna iz Zaključnega poročila Javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, z dne 13. decembra 2005, in Dopolnjenega zaključnega poročila, z dne 01. februarja 2006.

Naročnik je dne 29. marca 2006 sprejel "Sklep o zaključku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD-361-4915/04 (v nadaljnjem besedilu: sklep o zaključku javnega natečaja), s katerim je prvo nagrado podelil natečajniku Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana. Na podlagi predmetnega sklepa je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev z "Zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji javnega naročila" številka MD-361-4915/04, izdano dne 04. aprila 2006, ki jo je naročnik prejel dan kasneje. Naročnik je dne 10. aprila 2006 vlagatelju posredoval "Odgovor na zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji javnega naročila", številka MD - 361-4915/04.

Na podlagi prejetega "Odgovora na zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji javnega naročila", številka MD - 361-4915/04, je vlagatelj oddal zahtevek za revizijo priporočeno na pošto dne 19. aprila 2006, v njem pa naročniku predlaga, da naročnik razveljavi sklep o zaključku javnega natečaja, izdan dne 29. marca 2006. Naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ni ugodil, zato je vlagatelj naročnika z obvestilom, izdanim dne 08. maja 2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je dne 15. junija 2006 izdala sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikov "Sklep o zaključku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD-361-4915/04, z dne 29. marca 2006.

Naročnik je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, navedenega v predhodnem odstavku obrazložitve tega sklepa, izdal
- "Obvestilo o oddaji javnega naročila v postopku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006, v katerem vlagatelja obvešča, da je naročnik v predmetnem javnem natečaju izbral ponudbo ponudnika / natečajnika BEVK PEROVIÄ" ARHITEKTI d. o. o., Poljanska cesta 6, Ljubljana;
- "POROČILO NAROČNIKA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V SOSESKI POLJE II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006, v katerem obrazlaga ocenjevanje natečajnih elaboratov, naknadno preverjanje usposobljenosti natečajnikov, odločitev naročnika ter podelitev nagrad, posebnih priznanj, priznanj in odškodnin.
Oba navedena dokumenta je odvetnik, mag. Mitja Jelenič Novak, ki zastopa vlagatelja, prejel dne 27. junija 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Vlagatelj je dne 05. julija 2006 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila, zaključenega z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila v postopku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, št. MD-361-4915/04, z dne 29. marca 2006; ponudniku pa prizna stroške tega revizijskega postopka v zaznamovani višini, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe dalje do plačila, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe. Vlagatelj v zahtevku za revizijo še navaja, da:
- je bil vlagatelju oziroma njegovemu pooblaščencu vročen dopis, ki ga je naročnik označil kot "Obvestilo o oddaji", ki ne more šteti za odločitev naročnika, saj je iz določbe 78. člena ZJN-1 povsem jasno razvidno, da naročnik o oddaji naročila lahko odloči le z obrazloženim obvestilom oziroma sklepom o oddaji naročila,
- naročnikovega "Poročila o oddaji naročila" z dne 21. junija 2006, ki je bilo priloženo dopisu naročnika iz prejšnje alinee tega odstavka, po oceni vlagatelja ni mogoče šteti kot obvestila o oddaji naročila v smislu določbe 79. člena ZJN-1, saj gre za interno poročilo naročnika,
- meni, da naročnik o oddaji naročila še vedno ni odločil na pravilen način, saj vlagatelju ni posredoval obrazloženega obvestila o oddaji naročila v smislu 79. člena ZJN-1, ampak mu je posredoval zgolj dopis, kateremu je priložil poročilo o oddaji naročila,
- poročilo o oddaji naročila nima statusa odločbe, s katero bi lahko naročnik odločil o oddaji naročila v procesnem smislu, zaradi česar je potrebno odločitev naročnika, ki jo sam sicer očitno šteje za svojo obrazloženo odločitev, čeprav to dejansko sploh ni, razveljaviti.
Podrejeno vlagatelj še navaja, da je tekom postopka izbire v drugi fazi postopka priložil ustrezno izjavo banke, z dne 23. januarja 2006. Zadevna bančna garancija po mnenju vlagatelja ne vsebuje nobenih drugih pogojev od tistih, kot jih je zahteval naročnik, iz poročila naročnika z dne 21. junija 2006 pa niti ne izhaja, kaj konkretno naj bi bilo napačnega v zvezi s predloženo bančno garancijo vlagatelja.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 06. julija 2006, dne 07. julija 2006 pa izdal sklep številka MD-361-4915/04, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo). V sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej podrobno povzema ves dosedanji potek postopka predmetnega javnega naročila (natečaja), v nadaljevanju pa navaja, da:
- je v poročilu o oddaji javnega naročila naročnik jasno navedel, zakaj je potrebno ponudbo vlagatelja izročiti. Izločiti jo je bilo potrebno, ker je izjava banke o izdaji bančne garancije, katero je priložil vlagatelj, vsebovala še dodatne pogoje za izdajo bančne garancije,
- v zakonu ni določeno, s kakšne vrste dopisom ali aktom naročnik obvesti ponudnike o oddaji javnega naročila, pač pa je zgolj določeno, da mora biti odločitev obrazložena, da mora odločitev vključevati ugotovitve v zvezi z odločitvijo o oddaji javnega naročila in da morajo biti navedeni razlogi zanjo,
- je glede na navedeno naročnik zahtevam, ki izhajajo iz prvega odstavka 78. člena ZJN-1-UPB1, zadostil s posredovanjem ponudnikom obvestila o oddaji javnega naročila, kateremu je bilo priloženo poročilo o oddaji javnega naročila, v katerem je odločitev naročnika o oddaji naročila obrazložena,
- bi bilo upoštevanje prepozno predloženega dokazila (bančne garancije) vlagatelja v nasprotju z določili ZJN-1-UPB1.

Odvetnik, mag. Mitja Jelenič Novak, ki zastopa vlagatelja, je sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 11. julija 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Vlagatelj je "ZAHTEVO ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", številka MD-361-4915/04, z dne 14. julija 2006, na pošto priporočeno oddal dne 14. julija 2006, naročnik pa jo je prejel dne 17. julija 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo). V zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj pojasnjuje svoja stališča glede prejetega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo in poudarja, da
- pri tem seveda ne gre za to, kot poskuša v obrazložitvi izpodbijanega sklepa po mnenju vlagatelja prikazati naročnik, da naj bi naročnik zgolj nepravilno procesno poimenoval oziroma označil svojo odločitev o oddaji naročila, temveč za to, da odločitve naročnik sploh ni sprejel,
- se sicer lahko strinja, da za odločitev o oddaji naročila ni predpisana posebna oblika oziroma ni pomembno, kako takšen akt naročnik poimenuje, vendar pa naročnik dejansko odločitve sploh ni sprejel oziroma je še vedno ni obrazložil,
- mora naročnik na podlagi (internega) poročila o oddaji naročila izdelati obvestilo o oddaji naročila,
- je naročnik najprej v "Poročilu o oddaji naročilaâ??", ki ga šteje kot svojo obrazloženo odločitev o oddaji naročila, zatrjeval, da je bilo treba ponudbo vlagatelja izločiti kot nepravilno zato, ker naj ne bi predložil ustrezne bančne garancije, medtem ko v izpodbijanem sklepu, ki ga je izdal na podlagi zahteve vlagatelja, kot razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe navaja povsem drug razlog, to je, da je bilo treba njegovo ponudbo izločiti, ker je bančno garancijo predložil prepozno,
- meni, da je njegova zahteva utemeljena in ji je treba ugoditi in odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 21. junija 2006 razveljaviti.

Naročnik je z dokumentom "ODSTOP DOKUMENTACIJE DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI", številka 361-4915/04, izdanim dne 17. julija 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. V dokumentu "ODSTOP DOKUMENTACIJE DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI", številka 361-4915/04, izdanim dne 17. julija 2006, naročnik v 2. točki tudi izrecno navaja, da v predmetnem revizijskem postopku ne vlaga zahtevka za povračilo stroškov.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu (javnem natečaju) ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja v skladu s 4. členom ZRPJN pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Ponudniki oziroma osebe, ki imajo ali so imele interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkažejo, da jim je bila ali da bi jim lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Postopek revizije postopka javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo (17. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija je, skladno z navedenim, v konkretnem postopku oddaje javnega naročila tako najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je oddal ponudbo (natečajni elaborat), skladno z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in je verjetno izkazal, da bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo predlagal, "da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, št. MD-361-4915/04, z dne 29. 3. 2006"â?? Iz navedenega predloga sicer izhaja, da vlagatelj izpodbija naročnikov "Sklep o zaključku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD-361-4915/04, z dne 29. marca 2006, katerega je s svojim sklepom številka 018-160/06-32-1743, izdanim dne 15. junija 2006, razveljavila že Državna revizijska komisija, vendar pa je iz
- vsebine samega zahtevka za revizijo
in pa iz
- vlagateljevega stavka, ki ga je zapisal v zadnjem odstavku svoje "ZAHTEVE ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", številka MD-361-4915/04, z dne 14. julija 2006, kateri se glasi: "Glede na navedeno, vlagatelj meni, da je njegova zahteva utemeljena in ji je treba ugoditi in odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 21. 6. 2006, razveljaviti;",
razumeti, da vlagatelj želi razveljavitev
- "Obvestila o oddaji javnega naročila v postopku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006, ter
- "POROČILA NAROČNIKA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V SOSESKI POLJE II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006.
Skladno z doslej navedenim je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo obravnavala na način, da vlagatelj predlaga razveljavitev v zadnjih dveh alineah prejšnjega stavka navedenih dokumentov, ne pa razveljavitev "Sklepa o zaključku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD-361-4915/04, z dne 29. marca 2006, katerega je s svojim sklepom številka 018-160/06-32-1743, izdanim dne 15. junija 2006, razveljavila že Državna revizijska komisija. V nasprotnem primeru bi bilo namreč potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavreči.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navaja, da mu je bil dne 26. junija 2006 (pravilno dne 27. junija 2006, kakor izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice; opomba Državne revizijske komisije) vročen dopis "Obvestilo o oddaji javnega naročila", kateremu je naročnik priložil "Poročilo naročnika o oddaji javnega naročila". Vlagatelj ob tem poudarja, da slednjega ni mogoče šteti za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila v smislu 79. člena ZJN-1, saj gre za interno poročilo o oddaji naročila v smislu določbe 78. člena ZJN-1.

Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija uvodoma opozarja vlagatelja, da v svojem zahtevku za revizijo in zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo za svoje navedbe večkrat navaja napačno pravno podlago. Tako na primer navaja, da obvestilo o oddaji naročila naročnik odda na podlagi 79. člena ZJN-1, interno poročilo o oddaji naročila pa na podlagi 78. člena ZJN-1. V zvezi z zapisanim vlagatelj dela tudi napačne povezave in zaključke, ko pravi, da naročnik najprej izda (interno) poročilo o oddaji naročila, šele nato pa (obrazloženo) obvestilo o oddaji naročila (predzadnji odstavek na tretji strani in prvi odstavek na četrti strani zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija domneva, da je vlagatelj spregledal novelo Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), to je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A), objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 2/2004, iz katere izhaja, da:
- se po 78. členu ZJN-1 ne izdaja več poročilo o oddaji naročila, temveč odločitev o oddaji naročila;
- se po 79. členu ZJN-1 ne izdaja več obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, temveč končno poročilo o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik dne 21. junija 2006 izdal dva dokumenta:
1. "Obvestilo o oddaji javnega naročila v postopku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05 (v nadaljnjem besedilu: prvi dokument), ter
2. "POROČILO NAROČNIKA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V SOSESKI POLJE II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05 (v nadaljnjem besedilu: drugi dokument).
Naročnik je v prvem dokumentu jasno zapisal, da je v postopku predmetnega javnega naročila (natečaja) izbral ponudbo ponudnika / natečajnika BEVK PEROVIÄ" ARHITEKTI d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, obenem pa dodal tudi pravni pouk. V drugem dokumentu naročnik obrazlaga ocenjevanje natečajnih elaboratov, naknadno preverjanje usposobljenosti natečajnikov, odločitev naročnika ter podelitev nagrad, posebnih priznanj, priznanj in odškodnin.

Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. Drugi odstavek istega člena pri tem dodaja, da ponudnik, ki ni bil izbran, lahko v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Državna revizijska komisija ob izpostavljenih določbah poudarja, da ZJN-1 glede odločitve o oddaji naročila predpisuje zgolj njeno vsebino, ne določa pa, s kakšnim aktom jo naročnik sprejme, prav tako pa tudi ne, kako jo poimenuje in kako natančna je njena vsebina v razmerju do sicer sprejete odločitve, predvsem v delu ugotovitev in razlogov za sprejetje te odločitve.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz prvega dokumenta, kljub njegovemu poimenovanju "Obvestilo o oddaji javnega naročila"â??, razbrati odločitev naročnika o oddaji naročila (ko je zapisal, da je v postopku predmetnega javnega natečaja izbral ponudbo ponudnika / natečajnika BEVK PEROVIÄ" ARHITEKTI d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana), iz drugega dokumenta pa, kljub njegovemu poimenovanju "Poročilo naročnika o oddaji javnega naročila"â??, obrazložitev odločitve o oddaji naročila (naročnik obrazlaga ocenjevanje natečajnih elaboratov, naknadno preverjanje usposobljenosti natečajnikov, odločitev naročnika ter podelitev nagrad, posebnih priznanj, priznanj in odškodnin). ZJN-1 glede odločitve o oddaji naročila ne določa, ali mora biti sprejeta v obliki enovitega dokumenta (akta) ali ne. Državna revizijska komisija ob navedenem še ugotavlja, da se da iz obeh dokumentov skupaj razbrati vse elemente, ki jih za odločitev o oddaji naročila predpisuje prvi odstavek 78. člena ZJN-1, kar pomeni, da je naročnik, kljub drugačnemu mnenju vlagatelja, sprejel zakonito odločitev o oddaji naročila. Predvsem pa je vlagatelj dobil potrebno obrazložitev naročnikove odločitve, saj bi v nasprotnem primeru lahko, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj v nadaljevanju trdi, da je predložil naročniku ustrezno izjavo banke, z dne 23. januarja 2006, zadevna bančna garancija (pravilno izjava banke; opomba Državne revizijske komisije) pa ne vsebuje nobenih drugih pogojev od tistih, kot jih je zahteval naročnik. Državna revizijska komisija je svoje stališče do revizijskih navedb, ki se nanašajo na ustreznost predložene izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, podala že v svojem sklepu številka 018-75/06-32-902, izdanem dne 23. marca 2006. V njem je med drugim zapisala:
"V zvezi z vlagateljevo navedbo (navedbo tedanjega vlagatelja Bevk PeroviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana; opomba Državne revizijske komisije), da sta prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik (tedanji prvoizbrani natečajnik je sedanji vlagatelj; opomba Državne revizijske komisije) predložila izjavi bank o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, zaradi česar bi njuni ponudbi morali biti izločeni kot nepravilni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta utemeljena. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (poglavje A "Natečajni pogoji", točka 4 "Potek natečaja", podtočka 4.4.3 "Naknadno dokazovanje usposobljenosti in posledice") med drugim določil: "Ko bo znana identiteta natečajnikov (odprte kuverte "AVTOR"), bo strokovna komisija po ZJN opravila naknadni preizkus za vse tiste elaborate, ki bodo predlagani za nagrade. Vsem natečajnikom bo strokovna komisija poslala poziv, da dostavijo naslednja dokazila glede usposobljenosti za projektiranje:
- â??
- Izjavo banke / zavarovalnice, da bo pravna / fizična oseba, ki bo prevzela (morebitno) izdelavo projektne dokumentacije, dobila garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbenih vrednosti (priloga 5).
- â??
Poziv za dostavo dokazil bo poslan s povratnico na naslov, ki bo naveden v kuverti AVTOR. Rok za dostavo navedenih dokazil bo 10 dni od prejema poziva. Natečajnike, ki ne bodo pravočasno dostavili dokazil, bo razpisovalec ponovno pozval, naj dostavijo dokazila v dodatnem roku. Če v 4 dneh po prejemu ponovnega poziva natečajniki dokazil ne bodo dostavili, ne bodo upravičeni do nagrade v finančnem smislu in do izdelave projektne dokumentacije. Upravičeni bodo le do odškodnine.
Če prvo nagrajeni ne bo dostavil teh dokazil, je upravičen do prve nagrade in do izdelave projektne dokumentacije naslednji v vrsti nagrajenih in tako smiselno dalje.".

Izjava za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katere besedilo je naročnik navedel v prilogi 5 razpisne dokumentacije, se glasi: "Izjava banke / zavarovalnice o garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec)
Naziv banke / zavarovalnice: _

Upravičenec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Izjavljamo, da bomo ponudniku v primeru izbora na javnem natečaju za IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB POLJE II izdali garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša SIT.

Kraj in datum:
Banka / zavarovalnica: (žig in podpis)"

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da sta tako prvoizbrani kot tretjeizbrani natečajnik, skladno z zgoraj navedenim določilom razpisne dokumentacije, zahtevano izjavo banke predložila v 10-dnevnem roku od poziva naročnika. Pri vpogledu v predložena dokazila prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta le-ta predložila neustrezni izjavi banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj ti, v nasprotju z vzorcem, ki ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in v nasprotju z določilom četrtega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, vsebujeta tudi pogoje, ki jih vzorec izjave ne vsebuje, in sicer: "če bodo izpolnjeni vsi pogoji za odobritev garancije in pod pogojem, da bo pristojni organ banke odobril izdajo predmetne garancije". Državna revizijska komisija opozarja, da zapis citiranih pogojev pomeni vsebinsko spremembo vzorca izjave, kot ga je predvidel naročnik, ter s tem neustreznost predloženih izjav in posledično nepravilnost ponudb, katerih del sta le-ti. Ugotoviti gre torej, da izjavi banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot sta ju v svojih ponudbah predložila prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik, ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje naročila z natečajem, ponudbi prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika pa sta, skladno z določili 3. alineje 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), posledično nepravilni.

Ob zapisanem velja še opozoriti - glede na to, da sta prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik naknadno, po izteku tako 10-dnevnega kot dodatnega 4-dnevnega roka (pri čemer slednji ni relevanten, ker po izteku 10-dnevnega roka v nobenem primeru ne bi bilo dovoljeno dopustiti kakršnekoli dopolnitve ali spremembe že predloženih dokumentov), predložila "ustrezni", brezpogojni izjavi bank - na določilo 54. člena ZJN-1, skladno s katerim naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.".

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj opisanega stališča, zavzetega v sklepu številka 018-75/06-32-902, izdanem dne 23. marca 2006, revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ustreznost njegove predložene IZJAVE BANKE O GARANCIJI ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI šT. 4003-1/2006-HA, z dne 23. januarja 2006 (v nadaljnjem besedilu: izjava banke), ni ponovno preverjala, saj se je do dejstev, ki so s tem povezana, že opredelila. Državna revizijska komisija, skladno z zapisanim, ponovno ugotavlja, da ponudbe vlagatelja ni mogoče šteti za pravilno, saj izjava banke, kot jo je naročniku predložil vlagatelj, ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje naročila z natečajem.

Vlagatelj v nadaljevanju svojega zahtevka za revizijo v povezavi z navedenim še navaja, da iz poročila naročnika z dne 21. junija 2006 po njegovem mnenju ne izhaja, kaj konkretno naj bi bilo napačnega v zvezi s predloženo bančno garancijo (pravilno izjavo banke; opomba Državne revizijske komisije) vlagatelja, niti naročnik po mnenju vlagatelja v svojem poročilu ne navaja nobenih drugih razlogov, zaradi katerih zadevne bančne garancije (pravilno izjave banke) vlagatelja ne bi bilo mogoče upoštevati. Naročnik v svojem poročilu po mnenju vlagatelja zgolj povsem pavšalno trdi, da vlagatelj ni posredoval ustrezne bančne garancije (pravilno ustrezne izjave banke) - kaj konkretno naj bi bilo z garancijo (pravilno izjavo banke) narobe pa naročnik po mnenju vlagatelja ne pove. Ob tovrstnih navedbah vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v svojem "POROČILU NAROČNIKU O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V SOSESKI POLJE II", številka MD - 361 - 4915/04 JN - 2/05, z dne 21. junija 2006, jasno zapisal sledeče: "Ob preverjanju pravilnosti predloženih dokazil, je strokovna komisija po ZJN ugotovila, da izjavi banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kateri sta predložila natečajnika, predlagana za prvo (pod natečajnikom, predlaganim za prvo nagrado, je razumeti vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) in tretjo nagrado, poleg zahtevanih pogojev, določata še dodatne pogoje. Izjavi bank obeh natečajnikov, predlaganih za nagrado, sta poleg zahtevanih pogojev, določali še dodatne pogoje, ki niso bili opredeljeni v natečajnem gradivu. Iz natečajnega gradiva je nesporno izhajalo, da mora imeti izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, poleg obveznih sestavin po Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, naslednjo vsebino: "Izjavljamo, da bomo ponudniku...... v primeru izbora na javnem natečaju ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB POLJE II (Uradni list RS, št. â??/2005, objava št. .... Dne 22.07.2005), izdali garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kar znaša ................ SIT." Izjavi banke o izdaji bančne garancije, kateri sta priložila natečajnika, predlagana za prvo oziroma tretjo nagrado, pa sta zahtevali še dodatne pogoje. Ker je strokovna komisija po ZJN ugotovila, da izjavi banke o izdaji bančne garancije, predloženi s strani natečajnikov družbe ARHE d.o.o. in družbe ATELIER IM d.o.o., odstopata od vzorca izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in določata še dodatne pogoje, je potrebno ponudbi družbe ARHE d.o.o., Židovska steza 1, Ljubljana, in družbe ATELIER IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, izločiti kot nepravilni." Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe v zvezi s tem, da iz poročila naročnika z dne 21. junija 2006 ne izhaja, kaj konkretno naj bi bilo napačnega v zvezi s predloženo bančno garancijo (pravilno izjavo banke) vlagatelja, niti naročnik v svojem poročilu ne navaja nobenih drugih razlogov, zaradi katerih zadevne bančne garancije (pravilno izjave banke) vlagatelja ne bi bilo mogoče upoštevati, neutemeljene.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo treba zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov tega revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24. julija 2006

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
- ARHĂ" d. o. o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana
- Bevk PeroviÄ" arhitekti d. o. o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
- odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana