018-248/2006 Fakulteta za družbene vede

Številka: 018-248/2006-33-2275

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za priznanje sposobnosti za dobavo osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in čitalcev ter drugega računalniškega materiala ter programske opreme in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila I. faze javnega razpisa po omejenem postopku, brez datuma in brez številke.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 347.896,00 SIT, v roku 15 - ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.01.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "priznanje sposobnosti za dobavo osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in čitalcev ter drugega računalniškega materiala ter programske opreme", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 11, z dne 03.02.2006, pod številko objave Ob-2613/06.

Naročnik je sprejel Obvestilo o oddaji naročila 1. faze javnega razpisa po omejenem postopku (brez datuma in brez številke), s katerim je priznal sposobnost petim ponudnikom, in sicer podjetju ANNI d.o.o., Motnica 7a, Trzin, podjetju COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, Maribor, podjetju LaNCom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor, podjetju FMC d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana in podjetju SINFONIKA d.d., Motnica 7, Trzin.

Vlagatelj je dne 26.05.2006 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, ki mu jo je naročnik posredoval dne12.06.2006.

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 12.06.2006). V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik njegove prijave ni ocenil skladno s postavljenimi merili, saj mu pri merilu "ponudnik razpolaga z dokazilom, da ponuja licenčno računalniško opremo", ni podelil nobene točke, kljub dejstvu, da je vlagatelj v ponudbo predložil izjavo, iz katere nesporno izhaja, da ponuja licenčno opremo. Vlagatelj zatrjuje, da iz opisa spornega merila izhaja zgolj zahteva po "razpolaganju z dokazilom" in posledično ugotavlja, da naročnik predložitve predmetnega dokazila ni zahteval. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da naročnik v razpisno dokumentacijo tudi ni priložil vzorčne izjave oziroma ni specificiral kaj bo štel kot ustrezno dokazilo. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik le v poglavju IV (Oprema, ki je predmet razpisa) pod točko 16 (Programska oprema) zahteval "licence za symantec gateway security". Navedena programska oprema, navaja vlagatelj, je edina za katero je naročnik izrecno zahteval in navedel licenco, zato je vlagatelj, zraven podpisane izjave (priloga št. 4), v prijavo priložil še podpisano lastno izjavo, s katero je potrdil, da ponuja oz. prodaja računalniško opremo proizvajalcev z licenčno programsko opremo. S to izjavo, zatrjuje vlagatelj, je izrecno potrdil naročnikovo zahtevo po "licenci za symantec gateway security" in s tem zadostil tudi postavljenemu merilu, da ponudnik ponuja licenčno računalniško opremo.
Vlagatelj se v nadaljevanju sklicuje na prakso Državne revizijske komisije in zatrjuje, da mora naročnik, če v razpisni dokumentaciji ni zadostno specificiral dokumenta, ki ga zahteva, ravnati v korist šibkejše stranke oziroma ponudnika. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da bi ga moral naročnik v primeru dvoma v resničnost predloženega dokazila pozvati k dopolnitvi podane izjave.
Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila zapisal, da imajo ponudbe izbranih ponudnikov priložene zahtevane izjave za licenčno opremo, da pa vlagatelj ni predložil izjave, ki jo je zahteval naročnik. Vlagatelju pa ni bilo pojasnjeno (ne v odločitvi ne v dodatni obrazložitvi) kakšna naj bi bila vsebina tako imenovane "zahtevane izjave" ter zakaj je naročnik predloženo izjavo vlagatelja štel kot neustrezno. Z opisanim je bila vlagatelju kršena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj naročnik ni podal razlogov na podlagi katerih mu pri spornem merilu ni priznal nobene točke.
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, da se vlagateljevo prijavo oceni v skladu z merili ter se mu prizna sposobnost za predmetno javno naročilo.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer 100.000,00 SIT za revizijsko takso, 3000 točk ter DDV za sestavo revizijskega zahtevka in stroške odvetniškega zastopanja ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom, z dne 06.07.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik uvodoma navaja, da je v skladu z ZJN-1 odločil, da bo sposobnost priznal le določenemu številu ponudnikov, pri čemer je določil tudi merila, na podlagi katerih je izbral pet ponudnikov. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj do dneva, ki je bil določen za oddajo ponudb, ni vložil zahtevka za revizijo zoper razpisana merila niti zoper ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
Naročnik nadalje navaja, da je potencialnim ponudnikom zelo jasno obrazložil kaj morajo v ponudbo priložiti, da bodo pri spornem merilu pridobili 10 točk. Naročnik zatrjuje, da so ponudniki, ki so pri navedenem merilu dobili 10 točk, predložili ustrezna dokazila, da ponujajo licenčno računalniško opremo, z le-temi pa se je vlagatelj pri vpogledu v njihove ponudbe tudi seznanil. Dejstvo je, navaja naročnik, da vlagatelj dokazil, s katerimi bi dokazoval, da naročniku lahko ponudi licenčno računalniško opremo ni priložil, zato mu naročnik pri navedenem merilu tudi ni dodelil 10 točk. Naročnik še zatrjuje, da izjava, na katero se sklicuje vlagatelj, ni izjava, na podlagi katere bi vlagatelj lahko prejel 10 točk, saj iz le-te nesporno izhaja, da se nanaša na licenčno programsko opremo in ne na licenčno računalniško opremo. Naročnik se tudi ne strinja z vlagateljem v tem, da bi naročnik lahko zahteval dopolnitev ponudbe s predložitvijo drugih dokazov in zaključuje z ugotovitvijo, da ZJN-1 le-to izrecno prepoveduje.
Naročnik zatrjuje, da je v obrazložitvi odločitve odgovoril na vsa, s strani vlagatelja, zastavljena vprašanja in navaja, da je v predmetnem dokumentu jasno zapisal, da vlagatelju ne more priznati 10 točk za licenčno opremo, ker ni predložil zahtevanih dokazil. Naročnik še navaja, da vlagatelju ni bila kršena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj je vložil zahtevek za revizijo, dana pa mu je bila tudi možnost vpogleda v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov.
Naročnik zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer 100 odvetniških točk za sestanek s stranko in študij zadeve, 2000 odvetniških točk za obravnavanje revizijskega zahtevka in DDV (skupaj 277.200,00 SIT).

Vlagatelj je naročnika dne 07.07.2006 obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in jih povzema.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo predmetne vloge v višini 100 točk in DDV.

Naročnik je dne 13.07.2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z delom dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Pooblaščenka naročnika (odvetnica Breda Razdevšek) je v istem dopisu zaprosila Državno revizijsko komisijo, da naj se v primeru, če bo potrebovala dodatno dokumentacijo, obrne direktno na naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbe vede, Ljubljana, saj je sama (zaradi letnega dopusta), odsotna od 14.07.2006 do 15.08.2006.

Državna revizijska komisija je dne 19.07.2006 od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo, ki jo je slednji posredoval dne 21.07.2006 in dne 31.07.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Obravnavano javno naročilo je naročnik izvedel kot prvo fazo oddaje javnega naročila za dobavo osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in čitalcev ter drugega računalniškega materiala ter programske opreme, in sicer kot javno naročilo po omejenem postopku, v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZJN-l. ZJN-l v prvem odstavku 19. člena (Oddaja naročila po omejenem postopku) določa, da je omejeni postopek oddaje javnega naročila tisti postopek, v katerem naročnik v prvi fazi prizna sposobnost ponudnikom na podlagi vnaprej določenih pogojev in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb vse kandidate, ki jim je priznal sposobnost.
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik v le-tej, in sicer v točki 12 (Priznanje usposobljenosti in sposobnosti) zapisal, da bo priznal usposobljenost in sposobnost petim ponudnikom, ki bodo izpolnili vseh 12 pogojev iz te točke, pri čemer bo izbral prvih pet po naslednjih merilih: 1. rok dobave je krajši od 21 dni - ponder 10, 2. ponudnik ima večje število zaposlenih kot jih zahteva naročnik - ponder 10, 3. ponudnik ima ISO standard 9001 ali 14001- ima ISO Standard - 10 točk, nima ISO standarda 0 točk in 4. ponudnik razpolaga z dokazilom, da ponuja licenčno računalniško opremo (za vso ponujeno opremo) - ima licenčno dokazilo za računalniško opremo 10 točk, nima dokazila za licenčno opremo 0 točk.
Zgoraj navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizija.

Pač pa se vlagatelj ne strinja z ocenitvijo njegove ponudbe po enem izmed meril, in sicer po merilu "ponudnik razpolaga z dokazilom, da ponuja licenčno računalniško opremo (za vso ponujeno opremo)".
Medtem, ko vlagatelj navaja, da iz opisa spornega merila izhaja zgolj razpolaganje z dokazilom, da ponudnik ponuja licenčno računalniško opremo (in ne tudi predložitev kakršnihkoli dokazil), da je v ponudbo priložil izjavo, s katero je potrdil, da ponuja računalniško opremo proizvajalcev z licenčno programsko opremo in zlasti, da naročnik ni določil, kakšno dokazilo bo štel kot ustrezno, pa nasprotno naročnik zatrjuje, da vlagatelju ni mogel podeliti 10 točk, saj je se z njegove strani priložena izjava nanaša na licenčno programsko opremo in ne na licenčno računalniško opremo.
Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da se predložena vlagateljeva izjava nanaša na licenčno programsko opremo in ne na licenčno računalniško opremo, vendar pa meni, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zlasti bistveno vprašanje o tem, ali je predmetno merilo oblikovano tako, da je iz le-tega jasno razvidno kakšno dokazilo (dokazila) so morali ponudniki predložiti, da so po spornem merilu lahko upravičeno prejeli maksimalno število točk (to je 10 točk). Pri odgovoru na zastavljeno vprašanje je potrebno ugotoviti, da naročnik pojma "ponudnik razpolaga z dokazilom, da ponuja licenčno računalniško opremo (za vso ponujeno opremo)" ni natančneje definiral. Iz le-tega namreč ni mogoče ugotoviti, kakšna dokazila morajo ponudniki priložiti, da bi bili lahko (upravičeno) deležni 10 točk. Navedeno nenazadnje potrjuje tudi naročnikov odgovor, ki se nahaja v spisovni dokumentaciji (dokument brez datuma in brez številke). Naročnik je namreč z le-tem, in sicer na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je glasilo: "â?? kakšno dokazilo mora priložiti svoji ponudbi oz. s čim lahko dokazuje, da je ponujena oprema licenčna računalniška oprema" odgovoril, da je to "dokazilo, da so ponudniki pooblaščeni neposredni uvozniki oz., da imajo sklenjeno ustrezno pogodbo z pooblaščenim neposrednim uvoznikom". Ker pa se na predmetni dokument (s katerim je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo v smislu 25. člena, oz. (šele) s katerim je jasno določil način uporabe spornega merila) naročnik ni skliceval niti v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo niti v dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnost in ker iz predložene spisovne dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti, kdaj je bi le-ta izdan (dokument je brez datuma) in kdaj so ga ponudniki prejeli, je Državna revizijska komisija pozvala naročnika naj ji pojasni, kdaj (in če sploh) je vlagatelj slednjega prejel. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval štiri poštne povratnice in (ponovno) tudi dokument, s katerim je odgovoril na predmetno vprašanje le da je le-ta tokrat tudi datiran (z dne 01.03.2006). Ker se nobena izmed povratnic ni nanašala na predmetni dokument (le-te so izkazovale, s strani vlagatelja prejeta dodatna pojasnila razpisne dokumentacije oziroma odgovore naročnika na postavljena vprašanja ponudnikov, ki so bila posredovana pred sestavo spornega odgovora - povratnice, z dne 16.02.2006, 22.02.2006, 23.02.2006 in 28.02.2006), je Državna revizijska komisija ponovno pozvala naročnika, naj ji na kakršenkoli način izkaže prejem spornega odgovora s strani vlagatelja. Naročnik ji je tozadevno (dne 28.07.2006) posredoval pojasnilo, da so predmetni odgovor vsem sodelujočim ponudnikom dne 08.03.2006 poslali s povratnicami, vendar pa so se (ob dejstvu, da je bilo v navedenem obdobju odsotno osebje, ki je vodilo evidence o tem), dokazila o prejemu povratnic založila oz. mu je uspelo najti le povratnici za dva ponudnika. Naročnik je k predmetnemu dopisu priložil torej (le) dve povratnici (čeprav je razpisno dokumentacijo dvignilo kar 15 ponudnikov), nobena od njiju pa se ne nanaša na vlagatelja. Ena izmed njiju izkazuje prejem predmetnega odgovora s strani ponudnika XENYA d.o.o., Ljubljana, druga pa s strani podjetja EVENTUS COMP. d.o.o., Ljubljana, torej obeh podjetij, ki sta, kot izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 08.03.2006, oddala nepravočasni ponudbi in jih naročnik sploh ni odprl (Državna revizijska komisija na tem mestu opozarja naročnika na 10. člen ZJN-1, ki mu v drugem odstavku nalaga, da mora hraniti dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila). Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da naj bi naročnik sporni odgovor posredoval ponudnikom šele po poteku roka za oddajo ponudb (ker je bil rok za oddajo ponudb določen dne 06.03.2006 do 9.00 ure, torej celo dva dni po poteku tega roka), s čimer je kršil tudi drugi odstavek 25. člena ZJN-1, ki mu navedeno izrecno prepoveduje.

Iz zgoraj opisanega dejanskega stanja ni mogoče ugotoviti, ali je vlagatelj sporni dokument prejel. še več. Četudi bi odgovor prejel, pa bi slednjega vsekakor prejel prepozno oziroma po poteku roka za oddajo ponudb, kar pomeni, da navedenega odgovora pri pripravi ponudbe ne bi mogel upoštevati. Vlagatelj namreč dokazil, ki so v konkretnem primeru prinašala točke, namreč ni mogel predložiti, če z informacijo o le-teh sploh ni bil seznanjen (oziroma je bil z njimi seznanjen prepozno), razpisna dokumentacija brez spornega odgovora pa ni prinašala jasnega odgovora o tem, kakšna dokazila morajo ponudniki predložiti za prejem 10 točk po spornem merilu.

Vse zgoraj navedeno se je očitno odrazilo tudi v naročnikovem ocenjevanju prispelih ponudb (po spornem merilu). Kot namreč izhaja iz dokumentacije iz spisa je bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer zoper (prvotno) obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument, z dne 22.03.2006), že vložen zahtevek za revizijo (predmet le-tega pa ni bilo tudi ocenjevanje po spornem merilu), in sicer s strani ponudnika SINFONIKA d.d., Trzin, kateremu je naročnik ugodil in (ponovno) sprejel (v tem revizijskem postopku izpodbijano) obvestilo o oddaji javnega naročila. Pregled ocenjevalnih tabel tako v prvem kot v drugem primeru ocenjevanja ponudb izkazuje, da je po prvotnem ocenjevanju po izpodbijanem merilu od skupno dvanajstih ponudnikov, ki so se uvrstili v ocenjevanje, kar osem ponudnikov prejelo (po) deset točk, po drugem ocenjevanju, pa dva izmed ponudnikov, ki sta po predmetnem merilu sprva prejela (po) deset točk (to sta ponudnika LIKO PRIS d.o.o., Vrhnika in ORIA COMPUTER d.o.o., Zagorje), nista prejela nobene točke.
Vse zgoraj opisano je po mnenju Državne revizijske komisije pri vlagatelju upravičeno vzbudilo dvom v pravilnost ocenjevanja po spornem merilu. Dvom v takšno ocenjevanje pa je v obravnavanem primeru še toliko bolj upravičen, saj je faza primerjave in vrednotenja prejetih ponudb tako pomanjkljivo dokumentirana (v zvezi s tem so v razpisno dokumentacijo predložene zgolj dve tabeli s številom točk), da naročnikovega ocenjevanja tudi sicer ni bilo mogoče preveriti. Tako je mogoče ugotoviti, da je naročnik točke po spornem merilu podeljeval po prostem poudarku in/ali ocenjevanje sproti prilagajal nastali situaciji.
Ob upoštevanju vsega navedenega se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem v tem, da opisane situacije ni mogoče šteti v njegovo škodo.

Ker je naročnik z zgoraj navedenim kršil 25. in 10. člen ZJN-1, je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik naj v nadaljevanju postopka, skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN, pri ponovnem vrednotenju ponudb upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije kot izhajajo iz obrazložitve tega sklepa.
Če bo naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije (torej obstoječih meril) ne more ali ne bo mogel objektivno oceniti prispelih ponudb, naj javni razpis ponovi in ponudnikom na njihovo zahtevo povrne stroške, za katera bodo predložili dokazila (argumentacija drugega odstavka 25. člena ZJN-1).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer povračilo stroškov plačane revizijske takse (100.000,00 SIT), 3000 odvetniških točk za pripravo zahtevka za revizijo ter DDV in 3% materialnih stroškov in 100 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter DDV.
Ker je z zahtevkom za revizijo uspel, Državna revizijska komisija vlagatelju, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, priznava potrebne stroške, v zvezi z revizijo, in sicer:
- v protivrednosti 1800 točk po Odvetniški tarifi (glede na vrednost spornega predmeta), povečano za 20% DDV, kar skupaj z materialnimi stroški znaša 241.296,00 SIT, za sestavo zahtevka za revizijo
- v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, kar znaša 6.600,00 SIT za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za zahtevek.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 347.896,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti zahtevo naročnikov za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepaPOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 02.08.2006Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- ANNI d.o.o., Motnica 7a, Trzin
- COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, Maribor
- LaNCom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor
- FMC d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana
- SINFONIKA d.d., Motnica 7, Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.