018-291/2006 Ministrstvo za obrambo RS

Številka: 018-291/2006-34-2403

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3, 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup šotorov in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Duol inženiring, d. o. o., Kapalniška pot 2, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 8. 2006

ODLOČILA

Pritožba se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 1. 8. 2006 prejela po telefaksu dopis "odstop dokumentacije", št. 4305-1/2006/547, ki ji ga je poslala Republika Slovenija, Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: Ministrstvo za finance). V tem dopisu je navedeno: "Dne 28. 7. 2006 smo prejeli pritožbo družbe Duol d.o.o. na sklep o ustavitvi postopka z dne 27. 7. 2006. Po navedbah družbe Duol je vlagatelj zahtevka sklep Ministrstva za obrambo o ustavitvi postopka revizije št. 430-496/2006-5 z dne 24. 7. 2006 prejel dne 25. 7. 2006 in skladno s pravnim poukom navedenega sklepa Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil pravočasno posredoval zahtevek za nadaljevanje postopka revizije. Iz pritožbe družbe Duol d.o.o. z dne 27. 7. 2006 je razvidno, da so zahtevek za nadaljevanje postopka oz. pritožbo na sklep o ustavitvi postopka posredovali na napačen naslov, in sicer Ministrstvu za finance. Skladno z navedenim vam v pristojno reševanje odstopamo predmetno dokumentacijo."

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-291/2006-34-2228, z dne 1. 8. 2006, pozvala naročnika, naj ji odstopi relevantno dokumentacijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval zahtevano dokumentacijo, in sicer v kopijah, kot prilogo dopisu, št. 430-496/2006-9, z dne 2. 8. 2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 3. 8. 2006. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil tudi originalno dokumentacijo kot prilogo dopisu, št. 430-496/2006-10, z dne 4. 8. 2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 4. 8. 2006.

Ministrstvo za finance je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 4305-1/2006/547, z dne 1. 8. 2006, Državni revizijski komisiji poslalo že odstopljeno dokumentacijo še po pošti. Državna revizijska komisija je to dokumentacijo prejela 4. 8. 2006. Ministrstvo za finance je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 4305-1/2006/554, z dne 2. 8. 2006, posredovalo še dodatno zaprošeno dokumentacijo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 4. 8. 2006.

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik izvedel postopek s pogajanji za nakup šotorov (šotor S2, tip CZ in napihljiv šotor) in da je določil, da bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo predložil pravočasno, pravilno, primerno in sprejemljivo ponudbo ter bo vrednost ponudbe po posameznem šotoru najnižja. Naročnik je 5. 6. 2006 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-38/2006-30, v kateri je - med drugim - navedel, da se javno naročilo za napihljiv šotor odda ponudniku Trimo Investment, d. d., Goliev trg 1, Trebnje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 9. 6. 2006, naročnik pa je zahtevano dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila izdal 22. 6. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 29. 6. 2006, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi razpis za sklop napihljivi šotor in za ta sklop izvede nov javni razpis, podrejeno pa, da se razveljavi razpis v celoti in izvede nov javni razpis z dokumentacijo, ki bo določala konkretna merila za izbor ponudnikov. Vlagatelj navaja, da želi z revizijo, da se ugotovijo tehnično-tehnološke zahteve šotorov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, prav tako pa navaja, da je v dvomih o kvaliteti in karakteristikah ponujenih izravnalnih plošč, PVC preprog in Al transportnih zabojev. Vlagatelj tudi izpostavlja, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil načelo primerljivosti.

Naročnik je 13. 7. 2006 izdal sklep, št. 430-496/2004-4, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, pa ni ugodil. V obrazložitvi tega sklepa je naročnik navedel razloge, zakaj šteje, da je vlagateljev zahtevek za revizijo za neutemeljen, napisal pa je tudi pravni pouk "Vlagatelj revizijskega zahtevka lahko v roku treh dni od prejema tega sklepa zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V primeru, da vlagatelj revizijskega zahtevka v tem roku ne bo vložil pisnega zahtevka za nadaljevanje postopka, bo naročnik štel, da zahtevek umika." Naročnik je sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelju vročil 13. 7. 2006 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je 17. 7. 2006 vložil "zahtevo za nadaljevanje postopka revizije", v kateri navaja, da "sklep o zavrnitvi zahtevka smo od MORS prejeli 15. 7. 2006 s pravnim poukom o možnosti po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. S sklepom se ne strinjamo, zato zahtevamo nadaljevanje postopka revizije." V nadaljevanju te zahteve vlagatelj utemeljuje svoje argumente za nadaljevanje postopka, poleg tega pa tudi navaja, da pričakuje, da "bo Državna revizijska komisija nadaljevala postopek in razveljavila razpis v segmentu napihljiv šotor".

Naročnik je 24. 7. 2006 sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije, št. 430-496/2004-5, v katerem svojo odločitev o ustavitvi postopka utemeljuje s tem, da je "vlagatelj revizijskega zahtevka sklep prejel 14. 7. 2006 in v roku treh dni po prejemu odločitve ni sporočil, da bo nadaljeval postopek revizije". Naročnik je v pravni pouk slednjega sklepa zapisal "Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v 3 (treh) dneh od prejema sklepa." Naročnik je sklep o ustavitvi postopka revizije vlagatelju vročil 25. 7. 2006 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je vložil "pritožbo na sklep o ustavitvi postopka", z dne 27. 7. 2006. V pritožbi vlagatelj navaja, da je "v celoti sledil pravnemu pouku, podanem v sklepu, št. 430-496/2004-4, z dne 13. 7. 2006 in smo zahtevek za nadaljevanje postopka v treh dneh poslali Državni revizijski komisiji". Vlagatelj meni, da "smo vse postopke izvajali v skladu s podanim pravnim poukom, zato zahtevamo, da se postopek revizije nadaljuje. Pri tem se sklicujemo na navedbe iz našega zahtevka, z dne 17. 7. 2006."

Po pregledu dokumentacije in preučitvi utemeljenosti navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba prepozna, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v tem postopku odločala o pritožbi, s katero vlagatelj izpodbija zakonitost naročnikovega sklepa o ustavitvi postopka revizije, št. 430-496/2004-5, z dne 24. 7. 2006. Državna revizijska komisija najprej izpostavlja, da je navedeno pritožbo prejela od Ministrstva za finance kot odstopljeno dokumentacijo, in sicer najprej 1. 8. 2006 po telefaksu (kot prilogo dopisu, št. 4305-1/2006/547, z dne 1. 8. 2006), nato pa še 4. 8. 2006 po pošti (kot prilogo dopisu, št. 4305-1/2006/547, z dne 1. 8. 2006). Državna revizijska komisija navedene pritožbe ni prejela od vlagatelja neposredno. Ob tem pa Državna revizijska komisija tudi izpostavlja, da niti zahteve za nadaljevanje postopka revizije ni (še) prejela neposredno od vlagatelja, ampak zgolj kot prilogo k že odstopljeni dokumentaciji, z dne 1. 8. 2006 po telefaksu oziroma 4. 8. 2006 po pošti, obakrat pa ji jo je odstopilo Ministrstvo za finance.

Državna revizijska komisija je vpogledala v odstopljeno dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj v pritožbi (levi zgornji kot) navedel naslednje podatke o naslovniku "MINISTRSTVO ZA FINANCE, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Državna revizijska komisija, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana". Na kuverti, na kateri je poštni žig "27. 7. 2006" in v kateri je vlagatelj poslal pritožbo, je glede naslovnika navedeno "Ministrstvo za finance, Državna revizijska komisija, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj sklep o ustavitvi postopka revizije prejel 25. 7. 2006 (razvidno iz povratnice). V skladu s prvim odstavkom ZRPJN je možno vložiti pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v sklep o ustavitvi postopka revizije, št. 430-496/2004-5, z dne 24. 7. 2006, in ugotovila, da je pravni pouk zapisan pravilno. Iz pravnega pouka namreč izhaja, da je pritožba mogoča na Državno revizijsko komisijo.

V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US, 43/2006 âˆ" odl. US; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za vložitev pritožbe začel teči 26. 7. 2006 (sreda), rok za vložitev pritožbe pa se je âˆ" upoštevajoč dejstvo, da je bil tretji dan po prejemu izpodbijanega sklepa sobota, 29. 7. 2006, v skladu s četrtim odstavkom 111. člena ZPP pa se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika âˆ" iztekel 31. 7. 2006 (ponedeljek). V skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pritožbo vložil 27. 7. 2006 (četrtek), torej znotraj rokov oziroma še pravočasno, vendar hkrati ugotavlja, da je zaradi zapisanih podatkov o naslovniku pošiljka prispela na Ministrstvo za finance in ne na Državno revizijsko komisijo. Ministrstvo za finance je pritožbo prejelo 28. 7. 2006, Državni revizijski komisiji pa jo je odstopilo najprej 1. 8. 2006 po telefaksu, nato pa še isti dan (1. 8. 2006) po pošti, Državna revizijska komisija jo je prejela 4. 8. 2006. Iz drugega odstavka 112. člena ZPP je razvidno, da "se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena", torej je glede na podatke, ki so bili navedeni na kuverti, pošiljka bila odpremljena na Ministrstvo za finance (Beethovnova 11), ne pa na Državno revizijsko komisijo (ki ima sicer naslov na Slovenski 54). Glede na podatke na kuverti (enako glede na podatke v pritožbi) je treba šteti, da je bila pritožba poslana na Ministrstvo za finance. V skladu s prvim odstavkom 4. člena ZRPJN "pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija)", iz česar izhaja, da Državna revizijska komisija ni del oziroma enota Ministrstva za finance in da naslovitev na Ministrstvo za finance (Beethovnova 11) ne pomeni naslovitve na Državno revizijsko komisijo. Ob navedenem je treba ugotoviti, da je bila pritožba zoper sklep o ustavitvi postopka, ki jo je vlagatelj vložil 27. 7. 2006, vložena na napačen organ ter da jo je Državna revizijska komisija od Ministrstva za finance prejela (ne glede na način njenega prenosa: telefaks, pošta) po 31. 7. 2006, tj. dnevu, do katerega je bilo treba vložiti pritožbo.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta nevednosti vložnika ali očitne pomote iz šestega odstavka 112. člena ZPP, ki določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelja v konkretnem primeru sicer ne zastopa odvetnik (pooblaščenec), da pa v tem primeru sklicevanje na nevednost, ki bi lahko opravičila izjemo po šestem odstavku 112. člena ZPP, ne pride v poštev, saj je bil vlagatelj v pravnem pouku sklepa o ustavitvi postopka revizije pravilno in izrecno poučen o načinu uveljavljanja pravnega varstva. Vlagatelj je bil namreč v pravnem pouku pravilno poučen, da je v tem primeru mogoče vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo, in sicer v roku treh dni od prejema izpodbijanega naročnikovega sklepa. Ob tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da pravni pouk ne vsebuje nobenih asociacij o tem, da je Državna revizijska komisija del oziroma enota Ministrstva za finance, torej asociacij, ki bi vlagatelja morebiti lahko zavedle pri naslavljanju pritožbe. Državna revizijska komisija pa tudi ne more šteti, da je šlo v obravnavanem primeru za očitno pomoto, saj so podatki o naslovniku na kuverti (razen v dodatni navedbi "Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije") identični tistim iz pritožbe, kjer je na prvem mestu zapisano Ministrstvo za finance (in naslov Beethovnova 11 - torej naslov, ki ga ima Ministrstvo za finance).

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru odločala zgolj o pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, ne pa tudi o utemeljenosti zahteve za nadaljevanje postopka revizije. Iz prilog k odstopljeni pritožbi je pa bilo razvidno, da je bila tudi zahteva za nadaljevanje postopka revizije identično naslovljena na "MINISTRSTVO ZA FINANCE, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Državna revizijska komisija, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana", kuverta, v kateri pa je bila domnevno poslana Državni revizijski komisiji pa je poleg žiga "17. 7. 2006" glede naslovnika navedeno "Ministrstvo za finance, Državna revizijska komisija, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana", torej enako kot v primeru uveljavljane pritožbe, zato tudi iz tega razloga ni mogoče govoriti o očitni pomoti, saj se je navedena situacija ponovila celo dvakrat.

Čeprav navedeno ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, ker se ugotovitev veže na zahtevo za nadaljevanje postopka revizije, pa Državna revizijska komisija ob tem še pripominja, da je bil pravni pouk v sklepu, št. 430-496/2006-4, z dne 13. 7. 2006, res napisan dvoumno, vendar zgolj v tistem delu, kjer naročnik ne navaja, da je treba zahtevo za nadaljevanje postopka vložiti na naročnika, s tem, ko pa je bil pravni pouk napisan tako, da je vlagatelj razumel, da je mogoče zahtevati "nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", vlagatelja ne more ekskulpirati, da ne bi mogel tudi v takem primeru ugotoviti pravih podatkov o naslovnem organu.

Glede na to, da je Državna revizijska komisija prejela odstopljeno dokumentacijo od Ministrstva za finance (ne glede na način njenega prenosa: telefaks, pošta) po datumu, ki je bil kot zadnji določen, da se šteje, da je pritožba vložena pravočasno (tj. 31. 7. 2006), vložitve pa po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče pripisati ne očitni pomoti ne nevednosti vložnika, zato pritožbe v obravnavanem primeru ni mogoče šteti za pravočasno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija skladno s prvo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevo pravno sredstvo kot prepozno zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10. 8. 2006

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- Duol inženiring, d. o. o., Kapalniška pot 2, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
- Trimo Investment, d. d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.