018-277/2006 Lekarna Ljubljana

Številka: 018-277/06-34-2329

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje INFONET Kranj d.o.o., Cesta talcev 39, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Manja Krainer, Gorenjska cesta 2, Radovljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni zavod LEKARNA LJUBLJANA, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 04.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.06.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost. V Uradnem listu RS, št. 65/2006, z dne 23.06.2006, pod številko objave Ob-17654/06, je naročnik objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 07.07.2006, je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi. Dne 10.07.2006 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št.: 3683-06/06, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo oddal ponudniku HAKL & HAKL IT d.o.o., štefana Kovača 10, Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper sklep o oddaji javnega naročila, št.: 3683-06/06, z dne 10.07.2006, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da vlaga zahtevek za revizijo zoper merila za ocenjevanje ponudb in omejitev za sodelovanje, na podlagi 10. člena ZRPJN ter zaradi kršitev pri samem postopku in izbiri izvajalca ter dodaja, da sklep ni v celoti obrazložen, da bi se ga dalo preizkusiti. Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da zahtevku za revizijo ugodi ter postopek razveljavi, naročniku pa naloži v plačilo priglašene stroške, nastale z revizijo.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik z navedenim razpisom kršil več temeljnih načel javnega naročanja s tem, ko je v razpisnih pogojih postavil naslednje pogoje (tehnične sposobnosti): da ima ponudnik najmanj 10 redno zaposlenih delavcev, ki se ukvarjajo z razvojem ali uvajanjem informacijskih tehnologij (tč. 9), da ponudnik v okviru pogodbene cene zagotavlja namestitev in integracijo poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost na upravi in v poslovnih enotah (tč. 10), da nudi odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 uri od prijave (tč. 11), da je dobavil, namestil in sistemsko integriral enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost, ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10 oddaljenih lokacijah (tč. 12), da ponudnik zagotavlja, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost vsaj dve leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu (tč. 13), da ponudnik nastopa samostojno brez podizvajalcev (tč. 14), da ponudnik zagotavlja 24-mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost (tč. 15), da ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje ponujene poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost (tč. 16) ter da ponudnik sprejema pogoje razpisa (tč. 17).

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) v 5. členu določa, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne z neupravičeno uporabo diskriminatornih meril, po predpisih o varstvu konkurence. Po mnenju vlagatelja so pogoji pod točko 9., 12., 13. in 14. diskriminatorni, čeprav jih vlagatelj vse izpolnjuje. Glede na to, da je vlagatelj predložil zahtevane izjave, s katerimi izjavlja, da vse pogoje izpolnjuje ter jih sprejema, ni razloga, da ne bi bil izbran, saj je po kriterijih izbire podal najugodnejšo ponudbo. Podpisane izjave dokazujejo resničnost podanih izjav ter mora naročnik izkazati, da le-te niso resnične, česar pa ni storil. Naročnik v svojem sklepu o izbiri ne ugotavlja, da vlagatelj pogojev ne bi izpolnjeval, razen v točki 13. Ekonomsko najugodnejša ponudba se šteje namreč tista, ki vsebuje najnižjo ceno ter potrebne reference. Glede najnižje cene je vlagatelj v svoji ponudbi kot ceno navedel 0,00 SIT. Takšno ceno je namreč vlagatelj lahko postavil, ker pri naročniku že deluje programska oprema vlagatelja in sicer že vrsto let, brez posebnih zapletov. Želja naročnika je bila, da bi aplikacija obstoječega programa (gre za program LirPis21) omogočala tudi centralno obdelavo podatkov npr. na upravi zavoda ter analiziranje podatkov med več enotami. Naročnik kot podlago za takšne storitve uporablja šifrant izdelkov, ki se v vsaki enoti zavoda razlikuje. Ker tako ni mogoče poenotiti podatkov (oziroma to lahko stori le izključno naročnik, saj gre za strokovno delo), jih programska oprema tudi ne more obdelovati.Ves čas so potekali med naročnikom in vlagateljem razgovori, kdaj in na kakšen način bi naročnik uspel pripraviti enoten šifrant, da bi z nastavitvijo programske opreme, za katero je vlagatelj pripravil analizo in ponudbo, aplikacija lahko zaživela v praksi. Da krivda ni na strani vlagatelja, izhaja tudi iz korespondence med strankama. Po navedbi vlagatelja, program, katerega ponuja v tem postopku, absolutno omogoča delovanje programske opreme, kot je zahtevano, saj program deluje, tekoče funkcionira tudi vzdrževanje programa in torej omogoča nemoteno delovanje tako upravi kot vsem enotam zavoda. Naročnik pa bo moral za zahtevano delovanje programske opreme s strani kateregakoli izvajalca pripraviti ustrezen šifrant. Z izbiro novega izvajalca bo naročnik kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Vlagatelj je kot dokaz izpolnjevanja razpisnih pogojev navedel, da ima takšen sistem v uporabi zavod Dolenjske lekarne ter Mestne lekarne Kamnik in zasebni zavodi, le da ti nimajo takšnega števila enot. Vlagatelj tudi navaja, da ne drži navedba v citiranem sklepu naročnika, da je del programske opreme treba še izdelati, preizkusiti, namestiti in integrirati, saj je ponujena programska oprema že izdelana, medtem ko mora katerikoli drug izvajalec opremo preizkusiti, namestiti in integrirati, zato v tem smislu ne more biti razlike med izbranim ponudnikom in vlagateljem. Vlagatelj še dodaja, da kot podlaga za izbiro izvajalca ne more biti neka izjava, ki jo je pridobil naročnik in katere vsebine vlagatelj ne pozna oziroma je dvoumna. še posebej pa je nesprejemljivo, da izbira temelji na "poznavanju razmer glede stanja informacijskega sistema", ki ni podprto z nikakršnimi dokazili ter se takšnih navedb ne da preizkusiti; vlagatelj zato meni, da je naročnik favoriziral izbranega ponudnika in s tem kršil načelo enakopravnosti ponudnikov. Vse izjave, ki bi potrjevale resničnost stanja, namreč niso bile pridobljene, kar ugotavlja že naročnik v svojem sklepu. Vlagatelj zaključuje, da izpolnjuje vse predpisane pogoje, čeprav so bili le-ti v nasprotju s pozitivnimi predpisi ter bi glede na to, da je bila njegova ponudba po merilih za izbiro najugodnejša, moral biti izbran kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj predlaga naročniku, da čimprej poenoti šifrante in omogoči nadgradnjo verzije podatkovne baze proizvajalca ORACLE, na vseh svojih enotah, kar bo podlaga za dokončno uporabo programske opreme, ki zahtevane primerjave, obdelave ter analize podatkov že sedaj omogoča ter naj se ta razpis razveljavi.

Vlagatelj je priglasil naslednje stroške revizijskega postopka: taksa 100.000,00 SIT, zahtevek za revizijo 2.000 OT in 20 % DDV.

Naročnik je s sklepom, št.: 3683-10/06, z dne 24.07.2006, zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen. Glede vlagateljevih navedb o kršitvi razpisnih pogojev naročnik navaja, da v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelj teh kršitev ne more navajati ter ugotavlja, da so bili vlagatelju vsi pogoji in merila iz razpisne dokumentacije v celoti poznani že pred potekom roka za oddajo ponudb ter je vse pogoje tudi sprejel, kar izhaja iz njegove ponudbe.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da je k predmetnemu javnemu razpisu pristopil s ciljem, da v čim krajšem času oziroma najkasneje do konca leta 2006, posodobi lekarniški informacijski sistem tako, da bo zadostil naslednjim potrebam:
- da bo povezal poslovne enote med sabo,
- da bo omogočal centraliziran nadzor sistema,
- da bo vodstvu omogočil sistem za permanentno, sprotno, hitro in učinkovito analizo poslovanja.
Za dosego tega cilja mora izbrani informacijski sistem izpolnjevati:
- da je lekarniški informacijski sistem zasnovan na distribuiranih bazah podatkov,
- da lekarniški informacijski sistem z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami,
- da se lekarniški informacijski sistem lahko centralizirano upravlja,
- da ima lekarniški informacijski sistem podatkovno skladišče zgrajeno za potrebe analiz poslovanja.
Naročnik navaja, da se je na podlagi preteklih izkušenj pri prenovah in izgradnjah lekarniškega informacijskega sistema odločil, da je najbolj ekonomsko upravičeno in časovno najbolj sprejemljivo uporabiti preizkušeno storitev, namestiti preizkušen program in sodelovati s poslovnim partnerjem, ki ima izkušnje z delovanjem zahtevane programske opreme v enakem oziroma podobnem okolju kot je naročnikov, tj. v lekarniškem javnem zavodu z vsaj 10-timi poslovnimi enotami. Iz tega razloga je naročnik zahteval vsaj dve letno nemoteno delovanje enake oz. zahtevane programske opreme za lekarniško dejavnost v lekarniškem javnem zavodu.

Naročnik uporablja, tako kot lekarniški javni zavodi: Dolenjske lekarne Novo mesto, Mestne lekarne Kamnik, Gorenjske lekarne in Lekarna Brežice enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost vlagatelja. Vsi navedeni lekarniški zavodi so v skupnem projektu tvorno sodelovali pri ustvarjanju te poslovne programske opreme, nosili ustrezne dele stroškov, ki si jih delijo še danes s prilagoditvami programske opreme, dane vsem zavodom v uporabo, zato naročnik ta informacijski sistem, ki nikakor ne izpolnjuje zgoraj opisanih zahtev in ciljev naročnika, zelo dobro pozna.

Naročnik navaja, da je pri ponovnem pregledu ponudbe vlagatelja, ugotovil:
- točke I.: 1. in 2. iz obrazca predračuna: vlagatelj ponuja obstoječo programsko opremo, ki jo naročnik uporablja,
- točka I.: 3. iz obrazca predračuna: vlagatelj ponuja programsko opremo, ki jo ima naročnik nameščeno, vendar je ne uporablja,
- točke I.: 4., 5. in 6. iz obrazca predračuna: vlagatelj ponuja storitve, s katerimi bi obstoječi informacijski sistem naročnika nadgradil in dodelal,
- točka II iz obrazca predračuna: vlagatelj ponuja mesečno vzdrževanje v ponudbi ponujene programske opreme.
Naročnik ponovno ugotavlja, da vlagatelj ne ponuja v celoti izdelane programske opreme za lekarniško dejavnost v skladu z razpisnimi pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.. Del programske opreme je potrebno še izdelati, namestiti in integrirati v obstoječi informacijski sistem naročnika, tako da vlagatelj za opremo in storitve iz točke I./3., 4., 5. in 6. iz obrazca predračuna ne izpolnjuje pogoja 13. točke 9. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki določa: "ponudnik zagotavlja, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponuja v svoji ponudbi, vsaj 2 leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu.". Naročnik je preveril izjavo vlagatelja (obrazec št. 8), da enaka poslovno programska oprema, kot jo ponuja, deluje v Dolenjskih lekarnah, Novo mesto, na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja vsaj na 10 oddaljenih lokacijah. Iz izjave Dolenjskih lekarn, z dne 10.07.2006, in Gorenjskih lekarn, z dne 11.07.2006, ter poznavanja razmer glede stanja informacijskega sistema s strani naročnika izhaja, da uporabljata enak informacijski sistem, kot ga sedaj uporablja naročnik ter da ta ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije. Po mnenju naročnika tudi ne drži trditev vlagatelja, da zahtevani informacijski sistem ne more delovati, če ima vsaka poslovna enota različen šifrant artiklov, kar je trenutna situacija pri naročniku in enoten šifrant tudi ni bil pogoj tega razpisa. Naročnik je preveril tudi izjavo vlagatelja (obrazec št. 9), da enaka programska oprema, kot jo ponuja, vsaj dve leti nemoteno deluje v lekarniškem zavodu, za katerega je vlagatelj navedel Javni zavod Mestne lekarne Kamnik in Dolenjske lekarne. Iz izjav Dolenjskih lekarn, z dne 10.07.2006, in Gorenjskih lekarn, z dne 11.07.2006, izhaja, da oba zavoda sicer uporabljata poslovno programsko opremo vlagatelja vsaj dve leti, vendar tako iz izjav obeh zavodov kot iz poznavanja razmer s strani naročnika izhaja, da oba zavoda delujeta na enakem informacijskem sistemu, kot ga sedaj uporablja naročnik, ki pa ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije. Naročnik zato ugotavlja, da ga vlagatelj z navedeno izjavo zavaja. Naročnik zaključuje, da zahtevane programske opreme nimata nameščena niti navedena zavoda niti naročnik in po njegovem vedenju tudi noben drug lekarniški zavod, ki pri svojem delu uporablja programsko opremo vlagatelja in čeprav takšna programska oprema obstaja, ni preizkušena v realnem okolju in je iz tega razloga za naročnika nesprejemljiva. Skladno z navedenim naročnik vztraja pri svoji prvotni odločitvi, da je ponudba vlagatelja neprimerna, nesprejemljiva in nepravilna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.07.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je vlagatelj dodatno navedel, da razpisni pogoji niso zahtevali, da programska oprema deluje, temveč da omogoča uporabo.

Naročnik je z dopisom, št.: 4542/06, z dne 25.07.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisIja je na podlagi drugega odstavka 21.člena ZRPJN dne 01.08.2006 zahtevala od naročnika dodatna pojasnila, ki jih je le-ta posredoval dne 03.08.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, da vlaga zahtevek za revizijo zoper merila za ocenjevanje ponudb in omejitev za sodelovanje, na podlagi 10. člena ZRPJN ter da je naročnik z navedenim razpisom kršil več temeljnih načel javnega naročanja s tem, ko je v razpisnih pogojih postavil naslednje pogoje (tehnične sposobnosti): da ima ponudnik najmanj 10 redno zaposlenih delavcev, ki se ukvarjajo z razvojem ali uvajanjem informacijskih tehnologij (tč. 9), da ponudnik v okviru pogodbene cene zagotavlja namestitev in integracijo poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost na upravi in v poslovnih enotah (tč. 10), da nudi odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 uri od prijave (tč. 11), da je dobavil, namestil in sistemsko integriral enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost, ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10 oddaljenih lokacijah (tč. 12), da ponudnik zagotavlja, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost vsaj dve leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu (tč. 13), da ponudnik nastopa samostojno brez podizvajalcev (tč. 14), da ponudnik zagotavlja 24-mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost (tč. 15), da ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje ponujene poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost (tč. 16) ter da ponudnik sprejema pogoje razpisa (tč. 17) ter da so pogoji pod točko 9., 12., 13. in 14. diskriminatorni.

V zvezi s temi vlagateljevimi revizijskimi navedbami Državna revizijska komisija poudarja, da lahko v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN ponudnik vloži zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, razen če ZJN-1 in ta zakon ne določata drugače. Ponudnik lahko torej glede razpisnih pogojev, meril za ocenjevanje ponudb in drugih elementov razpisne dokumentacije, ki domnevno pomenijo tudi kršenje temeljnih načel javnega naročanja, pravočasno vloži zahtevek za revizijo in v revizijskem postopku (če se njegovi očitki izkažejo za utemeljene) doseže odpravo nezakonitih določil razpisne dokumentacije. Ker se zainteresirani ponudnik z razpisnimi pogoji in vsebino razpisne dokumentacije seznani že ob objavi javnega razpisa in dvigu ter pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Navedeno pomeni, da vlagatelj po roku, določenem za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more vložiti zahtevka za revizijo glede elementov, ki jih je v objavi javnega razpisa ali v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

Vlagateljevi očitki, ki posegajo v razpisne pogoje in vsebino razpisne dokumentacije oziroma ki se nanašajo na merila za ocenjevanje ponudb in pogoje - tehnične sposobnosti, za izpolnjevanje katerih mora ponudnik predložiti zahtevana dokazila, so torej skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozni in jih posledično po vsebini ni mogoče obravnavati. Vlagatelj je bil z vsebino razpisne dokumentacije seznanjen že na samem začetku postopka, to je od dne prejema izvoda razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, trenutek, na katerega je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN, pa je rok za oddajo ponudb. Če bi torej vlagatelj imel namen oporekati naročnikovim zahtevam v razpisni dokumentaciji, bi moral zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila (iz razlogov, ki zadevajo vsebino razpisne dokumentacije) vložiti v času, ko bi revizijska odločitev še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (če bi bilo ugotovljeno, da so očitki vlagatelja v zvezi s tem utemeljeni). Ker je vlagatelj izrazil svoje očitke naročniku v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije šele potem, ko je le-ta že zaključil postopek oddaje predmetnega javnega naročila z izdajo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, je potrebno šteti, da so te navedbe vlagatelja v smislu določil ZRPJN formalno prepozne oziroma da je njegov zahtevek v tem smislu zamujen in ga zato v tem delu ni več mogoče meritorno presojati.

Pravočasne pa so revizijske navedbe vlagatelja, v katerih zatrjuje domnevne kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in izbiri najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija je pri preveritvi utemeljenosti teh navedb v nadaljevanju najprej obravnavala očitek vlagatelja, da sklep o oddaji javnega naročila, št.: 3683-06/06, z dne 10.07.2006, ni v celoti obrazložen, da bi se ga dalo preizkusiti. Državna revizijska komisija v zvezi s tem očitkom poudarja, da prvi odstavek 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti ter da mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. Iz navedene dikcije sledi, da mora naročnik opraviti dve dejanji in sicer sprejeti odločitev o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti ter jo obrazložiti, o svoji odločitvi pa mora obvestiti ponudnike. Zakon pa obliko, vsebino in obseg odločitve o oddaji javnega naročila ter njene obrazložitve prepušča odločitvi naročnika. Navedeno potrjuje tudi določilo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, ki določa, da neizbrani ponudnik lahko zahteva, da mu naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila oziroma priznanja sposobnosti obrazloži razloge za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.

Iz vpogleda v napadeni sklep je razvidno, da je naročnik, skladno z določilom prvega odstavka 78. člena ZJN-1, sprejel odločitev o izidu javnega naročila, svojo odločitev pa je obrazložil ter navedel ugotovitve in razloge zanjo, sklep o oddaji javnega naročila pa je posredoval ponudnikoma. Naročnik je v obrazložitvi navedel ugotovitve tako glede ponudbe izbranega ponudnika kot ponudbe vlagatelja, ter navedel razloge za izbiro najugodnejšega ponudnika in ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika primerna, sprejemljiva in pravilna, ponudba vlagatelja pa je neprimerna, nesprejemljiva in nepravilna. Ker je torej naročnik v sklepu o oddaji javnega naročila opravil dejanja, ki mu jih nalaga zakon, vlagatelj pa dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila niti ni zahteval (drugi odstavek 78. člena ZJN-1), ni mogoče pritrditi vlagatelju, da napadeni sklep ni v celoti obrazložen, da bi se ga dalo preizkusiti, zato je bilo treba v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti.

Med naročnikom in vlagateljem je spor o tem, ali je ponudba vlagatelja ne/pravilna. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je predložil zahtevane izjave, s katerimi izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje in jih sprejema ter da podpisane izjave izkazujejo resničnost podanih izjav, naročnik pa v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ponovno ugotavlja, da vlagatelj ne ponuja v celoti izdelane programske opreme za lekarniško dejavnost v skladu z razpisnimi pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, ter da je ponudba vlagatelja neprimerna, nesprejemljiva in nepravilna.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, 8. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudb navedel elemente poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost, ki jih mora ponuditi ponudnik, in sicer: poslovni programski paket za vodenje lekarniškega poslovanja; poslovni programski paket za vodenje galenskega laboratorija in kontrolno analiznega laboratorija; poslovni programski paket za fakturiranje opravljenih lekarniških storitev; namestitev in postavitev podatkovnega strežnika na upravi zavoda; namestitev in postavitev podatkovnega strežnika v poslovnih enotah zavoda; namestitev in postavitev sistema replikacij podatkov med upravo in poslovnimi enotami ter obratno. Naročnik je tudi zapisal: Ponudnik zagotavlja, da bo računalniški sistem v celoti deloval.

V razpisni dokumentaciji, 3. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudb je naročnik določil, katero dokumentacijo mora ponudnik predložiti, da se bo ponudba štela za pravilno. Med obvezno dokumentacijo je naročnik zahteval predložitev tudi naslednjih izjav:
"3.12 Izjava, da je ponudnik dobavil, namestil in sistemsko integriral enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost, ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu lekarniškemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10-tih oddaljenih lokacijah (obrazec št. 8);
3.13 da ponudnik zagotavlja, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponuja v svoji ponudbi, vsaj 2 leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu (obrazec št. 9);".

V 9. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik kot dokaz za izpolnjevanje pogojev zahteval obvezna dokazila ter za izpolnitev tehnične sposobnosti zahteval tudi naslednja obvezna dokazila:
"12. da je ponudnik dobavil, namestil in sistemsko integriral enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost, ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu lekarniškemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10-tih oddaljenih lokacijah
zahtevano dokazilo: izjava - (obrazec št. 8);.
13. da ponudnik zagotavlja, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponuja v svoji ponudbi, vsaj 2 leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu
zahtevano dokazilo: izjava - (obrazec št. 9);".

Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja je razvidno, da je le-ta v svoji ponudbi predložil naslednji izjavi:
- Obrazec št. 8: Izjava o že izvedeni dobavi, namestitvi in sistemskem integriranju enake poslovne opreme za lekarniško dejavnost, v kateri je navedel: "Izjavljamo, da smo dobavili, namestili in sistemsko integrirali enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost, ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu lekarniškemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10-tih oddaljenih lokacijah, in sicer: Dolenjske lekarne Novo mesto, Kandijska cesta 1, Novo mesto.".
- Obrazec št. 9: Izjava o nemotenem delovanju ponujene programske opreme za lekarniško dejavnost, v kateri je navedel: "Izjavljamo, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponujamo v svoji ponudbi, vsaj 2 leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem zavodu, in sicer v
- Javni zavod Mestne lekarne, šutna 7, Kamnik
- Dolenjske lekarne Novo mesto, Kandijska cesta 1, Novo mesto.".

Naročnik je preveril izjavi vlagatelja, navedeni v obrazcu št. 8 in obrazcu št. 9, glede dobave, namestitve in delovanja njegove programske opreme v Dolenjskih lekarnah Novo mesto, Novo mesto. V izjavi Dolenjskih lekarn Novo mesto, izdani dne 10.07.2006 na zaprosilo naročnika, je zapisano naslednje:
"1. Dolenjske lekarne Novo mesto uporabljamo poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost izvajalca INFONET KRANJ, d.o.o., Cesta talcev 39, Kranj.
2. Uporabljena poslovna programska oprema ne deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami ne omogoča povezovanja med poslovnimi enotami in ne omogoča centraliziranega upravljanja ter nima podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja. Vendar tako oblikovana programska oprema lahko služi za drugačne rešitve z nadgradnjo kot so nam ustno zagotavljali predstavniki INFONETA d.o.o.
3. Dolenjske lekarne Novo mesto poslujemo na 12 oddaljenih lokacijah.
4. Poslovno programsko opremo izvajalca INFONET KRANJ, d.o.o., ki deluje v Windows okolju, smo namestili v prvi lekarni v septembru 2002, postopoma vse do februarja 2006, ko smo naredili zadnji prehod v lekarni Mokronog.".

Iz zgoraj citirane izjave Dolenjskih lekarn Novo mesto je razvidno, da uporabljajo poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost vlagatelja ter da ta programska oprema ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije naročnika. S strani vlagatelja dobavljena programska oprema, ki jo po izjavi uporabljajo Dolenjske lekarne Novo mesto, ne deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami ne omogoča povezovanja med poslovnimi enotami in ne omogoča centraliziranega upravljanja ter nima podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja. Iz navedene izjave Dolenjskih lekarn hkrati sledi, da programsko opremo za lekarniško dejavnost vlagatelja sicer uporabljajo vsaj dve leti, vendar pa je iz te izjave razvidno, da uporabljena poslovna programska oprema ne deluje vsaj dve leti nemoteno na distribuiranih bazah podatkov, kjer z replikacijami ne omogoča povezovanja med poslovnimi enotami, ne omogoča centraliziranega upravljanja informacijskega sistema in nima podatkovnega skladišča za potrebe analiz poslovanja v lekarniškem javnem zavodu.

Naročnik je pridobil tudi izjavo Gorenjskih lekarn Kranj, z dne 11.07.2006, ki po navedbi naročnika uporabljajo enako programsko opremo kot naročnik, čeprav vlagatelj Gorenjskih lekarn ni navedel kot reference za ponujeno programsko opremo; vsebina izjave glede delovanja programske opreme vlagatelja pa je podobna kot v izjavi Dolenjskih lekarn Novo mesto.

Ker je vlagatelj kot dokazilo v izjavi - obrazcu št. 9 navedel, da enaka programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponuja v svoji ponudbi, vsaj dve leti nemoteno deluje v Javnem zavodu Mestne lekarne, Kamnik, naročnik pa te izjave ni preveril, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN naročnika zaprosila za dodatno pojasnilo v zvezi s to izjavo. Naročnik je dne 03.08.2006 posredoval Državni revizijski komisiji dodatna pojasnila in naslednjo izjavo Javnega zavoda Mestne lekarne Kamnik:
"1. Javni zavod Mestne lekarne uporablja poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost izvajalca INFONET Kranj, d.o.o., Cesta talcev 39, Kranj.
2. Poslovna programska oprema, ki deluje v naših lekarnah, omogoča po eni strani nemoteno delo vsake enote posebej, omogoča pa tudi povezovanje in pretoke podatkov preko centralnega sistema, ki bo v prihodnosti vzpostavljen na upravi lekarne. V preteklosti smo se že pogovarjali z Infonetom o nadgradnji sistema, kjer smo skupaj ugotovili, da je celotna realizacija možna po uskladitvi šifrantov, ki jih uporabljajo posamezne lekarne. Prav tako pa tudi vemo, da obstaja OLAP orodje, s pomočjo katerega je Infonet že pred časom naredil testne analize na mesečnih podatkih. Rezultati so za nas zanimivi, tudi zato, ker bi jih lahko izvajali že na obstoječih podatkih. Poudarjam, da v Mestnih lekarnah trenutno nimamo postavljene ustrezne konfiguracije strojne opreme in zavedamo se, da imamo neurejene šifrante, ki so predpogoj za postavitev celotnega sistema pretoka in analize podatkov, zato celotnega sistema, ki ga po zagotovilih omogoča Oracle baza, še ne moremo imeti implementiranega in preizkušenega.
3. Javni zavod Mestne lekarne posluje na 9 oddaljenih lokacijah.
4. Poslovna programska oprema izvajalca INFONET Kranj, d.o.o., ki deluje v Windows okolju, je v Javnem zavodu Mestne lekarne v vseh poslovnih enotah v uporabi 2 leti (razen na upravi zavoda, kjer se fakturira v DOS okolju).".

Iz izjav Dolenjskih lekarn Novo mesto in Javnega zavoda Mestne lekarne Kamnik ter tudi Gorenjskih lekarn je razvidno, da programsko opremo vlagatelja sicer nemoteno uporabljajo vsaj dve leti, vsi javni zavodi pa delujejo na enakem informacijskem sistemu, kot ga sedaj uporablja naročnik, kar je razvidno tudi iz njegovih pojasnil. Ta informacijski sistem pa ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagateljevi izjavi - Izjava o že izvedeni dobavi, namestitvi in sistemskem integriranju enake poslovne opreme za lekarniško dejavnost (obrazec št. 8) in Izjava o nemotenem delovanju ponujene programske opreme za lekarniško dejavnost (obrazec št. 9) zato ne dokazujeta izpolnjevanja obveznih pogojev za pravilnost ponudbe, določenih v razpisni dokumentaciji, 3. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točkah 3.12 in 3.13 ter v 9. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točkah 12. in 13. Vlagateljeva navedba v zahtevku za revizijo, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, torej ni utemeljena. Ker vlagatelj ni izpolnil vseh zahtevanih pogojev naročnika in ni dokazal, da ponuja takšno programsko opremo, kot jo je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, njegova ponudba v skladu z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 ni pravilna - pravilna je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo vlagatelja je treba šteti kot nepravilno tudi na podlagi določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določa, da je ponudba nepravilna, če "se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije". Ponudba vlagatelja pa je skladno s prvo alineo 4. člena pravilnika tudi nesprejemljiva (ponudba je nesprejemljiva, če jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določilom prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil (v postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne). Državna revizijska komisija je glede na navedeno zahtevek za revizijo vlagatelja v tem delu zavrnila kot neutemeljenega.

Glede vlagateljeve revizijske navedbe, da je ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo ter da bo naročnik z izbiro novega izvajalca kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), je potrebno ugotoviti, da naročnik skladno z določilom drugega odstavka 76. člena ZJN-1, na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji, ocenjuje le pravilne ponudbe in na tej osnovi izbere najugodnejšega ponudnika. Ker je ponudba vlagatelja nepravilna, je naročnik tudi ni mogel (oziroma smel) vrednotiti skladno z merili iz razpisne dokumentacije, 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, zato je tudi v tem delu treba zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

V zvezi z očitkom vlagatelja, da naročnik nima enotnega šifranta izdelkov, zaradi česar ni mogoče poenotiti podatkov in jih programska oprema tudi ne more obdelovati ter da zato krivda za neuporabo njegove programske opreme ni na strani vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izdelava enotnega šifranta ni bil predmet tega razpisa. Naročnik je v razpisnih pogojih navedel, kakšno poslovno programsko opremo kupuje ter v 8. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe jasno zapisal, da mora ponudnik zagotoviti, da bo računalniški program v celoti deloval, ne pa le "omogočal uporabo", kot to navaja vlagatelj. Določitev predmeta javnega naročila pa je izključno v domeni naročnika (v kolikor njegove zahteve niso v nasprotju s pozitivno zakonodajo). Tako ponudnik kot naročnik sta v postopku oddaje javnega naročila dolžna v celoti slediti zahtevam razpisne dokumentacije, zato je pravilnost ponudbe možno preverjati le z vidika izpolnjevanja vseh zahtev naročnika, naročnik pa mora v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb dosledno upoštevati določila lastne razpisne dokumentacije. Ker je naročnik jasno in nedvoumno določil razpisne pogoje ter predmet javnega naročila, katerega sestavni del ni bila izdelava enotnega šifranta, je bilo treba tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija ne more pritrditi navedbi vlagatelja, da je naročnik favoriziral enega od ponudnikov in s tem kršil načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Izbrani ponudnik je svoji ponudbi priložil izpolnjeni izjavi, ki ju je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, 3. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točkah 3.12 in 3.13 ter v 9. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točkah 12. in 13., oziroma obrazec št. 8: Izjava o že izvedeni dobavi, namestitvi in sistemskem integriranju enake poslovne opreme za lekarniško dejavnost in obrazec št. 9: Izjava o nemotenem delovanju ponujene programske opreme za lekarniško dejavnost. Naročnik je resničnost navedenih izjav izbranega ponudnika preveril na enak način, kot je preveril izjavi vlagatelja ter na osnovi izjave referenčnega javnega zavoda, z dne 10.07.2006, ugotovil, da pri njem uporabljena poslovna programska oprema izbranega izvajalca deluje na distribuiranih bazah podatkov in z replikacijami omogoča povezovanje med poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in ima podatkovno skladišče za potrebe analiz poslovanja ter posluje na 12-tih oddaljenih lokacijah. Poslovna programska oprema izbranega izvajalca, ki deluje v Windows okolju, je pri referenčnem zavodu v vseh poslovnih enotah v uporabi 2 leti. V skladu z zahtevo po dodatnih pojasnilih s strani Državne revizijske komisije je referenčni zavod dne 02.08.2006 podal dodatno izjavo k izjavi z dne 10.07.2006, iz katere je razvidno, da programska oprema izbranega izvajalca, ki jo uporablja, omogoča centralizirano upravljanje s podatki brez poenotenja šifrantov. Program torej nemoteno deluje tudi, če vsaka poslovna enota zavoda uporablja različne šifrante. Iz navedenega je razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje razpisne pogoje naročnika, določene v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v 3. členu, točkah 3.12 in 3.13 ter v 9. členu, točkah 12. in 13., zato je bilo treba v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je pri presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku v postopku oddaje javnega naročila za nakup poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost ni mogoče očitati kršitev glede izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije in določil ZJN-1, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 04.08.2006


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javni zavod LEKARNA LJUBLJANA, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana
- Odvetnica Manja Krainer, Gorenjska cesta 2, Radovljica
- HAKL & HAKL IT d.o.o., štefana Kovača 10, Murska Sobota
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana