018-278/2006 Bolnišnica Golnik

Številka: 018-278/06-33-2364

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in članice Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev prehrambene službe in pripravljanje gotovih obrokov hrane", na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje ISS SERVISYSTEM d.o.o., Ptujska c. 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Bolnišnica Golnik, Golnik 36, Golnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 5JN/2006-kuhinja, z dne 21.07.2006.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 401.280,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev prehrambene službe in pripravljanje gotovih obrokov hrane". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št.59-60, z dne 09.06.2006, pod številko objave Ob 16058/06.

Vlagatelj je dne 10.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kot pogoj zahteval, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zahteval, da ponudniki predložijo seznam pogodb z navedbo naročnikov, za katere je v zadnjih 3. letih pred oddajo ponudb že opravljal storitve, pri čemer pa naročnik ni navedel, koliko takšnih potrdil mora ponudnik predložiti, da bo naročnik priznal tehnično in kadrovsko usposobljenost. Naročnik je kot pogoj zahteval tudi certifikat, ki ga izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije, ni pa navedel kateri certifikat predstavlja izpolnitev tega pogoja. Nadalje vlagatelj navaja, da je poglavje "Preklic javnega naročila" nezakonito, saj nasprotuje pravilom obligacijskih razmerij. Po mnenju vlagatelja se podvaja zahteva v 8. točki razpisne dokumentacije, da ponudnik predloži reference naročnikov, sporna pa se mu zdi tudi višina najemnine. Kot sporno vlagatelj izpostavlja tudi merilo reference in certifikati, saj nasprotuje določilom Zakona o javnih naročilih (Uradni lis RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj tudi navaja, da so zahtevani podatki o zaposlenih z okvirno plačo neprimerni, saj so zavajajoči in nasprotujejo temeljnim načelom ZJN-1.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila in priglaša povračilo stroškov v višini 3000 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov, povečano za DDV in strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 21.07.2006 sprejel sklep št. 5JN/2006-kuhinja, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je po preverjanju popolnosti vlagateljevega zahtevka za revizijo dne 10.07.2006 ugotovil, da vlagatelj ni priložil potrdila o vplačilu takse, zato je vlagatelja dne 12.07.2006 pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 13.07.2006 s podpisom na poštni povratnici potrdil prejem poziva za dopolnitev, vendar vloge v zahtevanem roku ni dopolnil, saj ni posredoval zahtevanega potrdila.

Vlagatelj je dne 25.07.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik k doplačilu takse pozval gospodarsko družbo in ne pooblaščenca vlagatelja, preko katerega je v predmetnem revizijskem postopku. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik kršil procesna pravila, ter, da gre zaključiti, da je bil sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo izdan v nasprotju z ZRPJN. Vlagatelj predlaga, da se naročnikov sklep 5JN/2006-kuhinja, z dne 21.07.2006, razveljavi. Vlagatelj priglaša stroške v višini 3000 odvetniških točk za sestavo vloge, 2% materialnih stroškov, povečano za DDV.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Po pregledu spisovne dokumentacije, Državna revizijska komisija, da ima vlagatelj že od začetka tega revizijskega postopka (od vložitve zahtevka za revizijo, z dne 10.07.2006) pooblaščenca in sicer odvetnika Zmaga Marovta (v nadaljevanju: pooblaščenec), kar je razvidno tudi iz pooblastila, z dne 10.07.2006, za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku, katerega je vlagatelj skupaj z zahtevkom za revizijo posredoval naročniku.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da iz določila prvega odstavka 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; 110/02, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06, v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi določila petega odstavka 3. člena ZRPJN, namreč izhaja: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.".
Upoštevaje citirano določilo gre ugotoviti, da je potrebno pisanja v revizijskem postopku vročati vlagatelju, v kolikor pa le-tega na podlagi veljavnega pooblastila zastopa pooblaščenec, pa je potrebno pisanja vročati njemu, če ni v tem zakonu (ZPP) določeno drugače. Kot pravno veljavno vročitev v sporni situaciji bi bilo mogoče šteti samo vročitev vlagateljevemu pooblaščencu.
Iz posredovane dokumentacije izhaja, da naročnik v predmetnem revizijskem postopku dopisa za dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 12.07.2006, ni vročil vlagateljevemu pooblaščencu, pač pa je, kot je razvidno iz poštne povratnice dne 13.07.2006 dopis vročil direktno vlagatelju. Potrebno je torej ugotoviti, da ima vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenca, kateremu naročnik ni vročil dopisa za dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 12.07.2006. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da takšna neposredna vročitev sploh ne šteje za veljavno opravljeno, zaradi česar ni mogoče na to procesno dejanje naročnika vezati nobenih pravnih posledic.
Državna revizijska komisija zaključuje, da v predmetnem revizijskem postopku naročnik ni imel pravne podlage za svojo odločitev, ko je zaradi molka vlagatelja štel, da je vlagateljev zahtevek za revizijo nepopoln in posledično s sklepom, št. 5JN/2006-kuhinja, z dne 21.07.2006, zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje zgornje ugotovitve skladno z določili 9., 12., 13. in 16. člena ZRPJN odloči o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovori na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v nasprotju z določili ZPRJN, zato je vlagateljevi pritožbi ugoditi in sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 5JN/2006-kuhinja, z dne 21.07.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi, z dne 25.07.2006, zahteval povračilo odvetniških stroškov v višini 3000 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, 2% materialnih stroškov, vse povečano za DDV. Določilo 22. člena ZRPJN govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Državna revizijska komisija je vlagateljevi pritožbi ugodila, zato je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03) vlagatelju priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 3000 odvetniških točk in materialne stroške v višini 2%, s pripadajočim 20% DDV. Naročnik mora vlagatelju, skladno z določilom prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP, povrniti stroške nastale s pritožbo v višini 401.280,00 SIT, v roku 15 dni, od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 09.08.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Bolnišnica Golnik, Golnik 36, Golnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana