018-286/2006 Osnovna šola Frana Albrehta

Številka: 018-286/2006-34-2368

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in članice Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Priprava in dostava kosil za potrebe Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik s podružnicami", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik šolski center Rudolfa Maistra, Novi trg 41a, Kamnik, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Frana Albrehta, šolska ulica 1, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 46/2006 dne 05.05.2006, pod št. objave Ob-12480/06 objavil javno naročilo po odprtem postopku za oddajo storitve "Priprava in dostava kosil za potrebe Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik s podružnicami".

Naročnik je dne 16.06.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 659, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Sodexho Prehrana in storitve d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 26.06.2006 zahteval dodatno obrazložitev obvestila in zaprosil za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 03.07.2006 izdal obrazloženo obvestilo, v katerem je navedel, da je izbrani ponudnik ob upoštevanju vseh meril zbral večje število točk, predvsem pa je bilo pomembno dejstvo, da je navedel hranilno in energijsko ovrednotene jedilnike. Naročnik je vlagatelju tudi omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Zoper odločitev naročnika je vlagatelj preko pooblaščenca dne 10.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev obvestila naročnika št. 659 z dne 16.06.2006 ter povrnitev nastalih stroškov. Vložitev zahtevka utemeljuje s kršitvijo načela enakopravnosti, transparentnosti in zakonitosti, ker je naročnik izbral ponudnika, katerega ponudba ni bila pripravljena skladno z naročnikovimi zahtevami in bi jo naročnik moral izločiti kot nepravilno. Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni bila zložena po vrstnem redu, kakor je naročnik zahteval v Navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodilo), saj so se na koncu ponudbe nahajali jedilniki, izjava o kvaliteti termos posod in izjava o neoporečnosti pripravljenih jedi za zadnjih 7 let. Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnikova ocena izbrane ponudbe z 20 točkami pri merilu "Raznolikost ponudbe glede na 20 priloženih jedilnikov" subjektivna, saj v predloženih jedilnikih ni opredeljena gramatura obrokov, tako da ni možna primerjava med malimi in velikimi obroki. Naročnik je vlagateljevo ponudbo pri navedenem merilu ocenil z 10 točkami, ker le-ta ni imela energijsko in hranilno ovrednotenih jedilnikov, zato vlagatelju ni jasno, zakaj je izbrana ponudba prejela večje število točk kljub ugotovljeni pomanjkljivosti. Kot tretji razlog nepravilnosti izbrane ponudbe vlagatelj navaja, da sta predloženi referenci izbranega ponudnika neustrezni, ker se referenčno obdobje še ni izteklo. Kot nazadnje vlagatelj opozarja na dejstvo, da izbrani ponudnik nima ponujene cene obrokov v razmerju 4:5, kakor je to bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je dne 19.07.2006 zahtevek za revizijo vlagatelja z dopisom št. 1213 zavrnil. V zvezi s prvim očitkom nepravilnosti glede zloženih dokumentov po vrstnem redu, naročnik odgovarja, da jedilniki ter obe izjavi nista bili na seznamu iz VII. točke navodila in jih je ponudnik zato lahko predložil kjerkoli v ponudbi. Nadalje, glede merila "Raznolikost ponudbe glede na 20 priloženih jedilnikov" navaja, da v razpisni dokumentaciji gramatura obrokov ni bila zahtevana. Iz 2. točke obrazca 4 je razvidno, da je naročnik zahteval predložitev hranilno in energijsko ovrednotenih jedilnikov, ki morajo biti skladni s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana 2005. Ker jedilniki vlagatelja niso ustrezali zahtevam, je le-ta prejel manjše število točk. V zvezi s predloženima referencama izbranega ponudnika naročnik navaja, da sta obe referenci skladni z obrazcem št. 4 in št. 7, saj je bilo zahtevano, da je ponudnik v zadnjih treh letih opravil ali še vedno opravlja storitev priprave in dobave hrane, iz referenc pa izhaja, da se storitev v obeh šolah opravlja v zadnjih treh letih. V zvezi z razmerjem cene obrokov 4:5, naročnik pojasnjuje, da je navedeno razmerje zahtevano le za kalorične in energijske vrednosti malih in velikih kosil in ne za ceno obrokov.

Vlagatelj je dne 31.07.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, in sicer na podlagi 16. člena ZRPJN, ker ni prejel odločitve naročnika o njegovem zahtevku za revizijo v predpisanem 20-dnevnem roku.

Naročnik je z dopisom z dne 04.08.2006 odstopil celotno razpisno dokumentacijo Državni revizijski komisiji ter v dopisu povzel dejstva, zaradi katerih meni, da je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavreči.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma ugotavljala, ali so izpolnjene procesne predpostavke za nadaljevanje predmetnega postopka pred Državno revizijsko komisijo po prvem in drugem odstavku 16. členu ZRPJN. Le-ta določa: " (1) Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. (2) V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika."

Iz predložene dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek prejel dne 11.07.2006. Naročnik je dne 19.07.2006 z dopisom št. 1213 zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, katerega je posredoval neposredno ponudniku šC Rudolfa Maistra, ki je prejel dopis dne 20.07.2006, medtem ko dopisa ni posredoval pooblaščencu ponudnika, odvetniku Zmagu Marovtu, ki je vložil zahtevek za revizijo na podlagi pooblastila.

ZRPJN ne vsebuje določb glede vročanja pisanj, zato je v revizijskem postopku potrebno upoštevati določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP). V petem odstavku 3. člena ZRPJN je namreč določeno: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek." Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s pooblastilom z dne 07.07.2006, dal odvetniku Zmagu Marovtu, Rozmanova 12, Ljubljana, posebno pooblastilo za zastopanje v postopku revizije oddaje javnega naročila Priprava in dostava kosil za potrebe Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik s podružnicami (Uradni list RS, št. 46, 05.05.2006). Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je odločitev o zahtevku za revizijo z dne 19.07.2006 vročil ponudniku in ne njegovemu pooblaščencu odvetniku Zmagu Marovtu (po katerem je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo), kršil 137. člen ZPP. V 137. členu ZPP je namreč določeno: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno. Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih."

Državna revizijska komisija ob navedenem ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ni pravilno vročil odločitve o zahtevku v predpisanem 20-dnevnem roku, povzročil stanje, kakor da ne bi sprejel odločitve in posledično so tako izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo po drugem odstavku 16. člena ZRPJN in je tako vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka utemeljena.

V nadaljevanju je Državna komisija meritorno odločila o zahtevku za revizijo, kakor izhaja iz nadaljevanja.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

V konkretnem primeru je med strankama spor o dejstvu, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna, torej, ali je ponudba izpolnila vse zahteve iz razpisne dokumentacije in, ali je naročnik pravilno ocenil izbrano ponudbo ob predpisanih merilih.

(1) V zvezi s trditvijo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila zložena po zahtevanem vrstnem redu, je Državna revizijska komisija vpogledala v navodila, točko VI., ki določa, da mora ponudnik za veljavnost ponudbe do predpisanega roka za oddajo ponudbe predložiti ponudbo, ki vsebuje vse zahtevane dokumente, in sicer zložene po vrstnem redu, ki je naveden v VII. točki navodil. Točka VII. določa, da bo primerna in sprejemljiva ponudba, ki bo vsebovala dokumente, zloženem po vrstnem redu in jih v nadaljevanju našteva. Podtočka 5. v VII. točki določa, da je kot peti dokument po vrsti potrebno predložiti "Merila za izbor ponudnika in način ocenjevanja - Obrazec št. 4". Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima le-ta Obrazec št. 4 na ustreznem petem vrstnem redu. Da je bila ponudba zložena skladno s VII. točko, izhaja tudi iz "Zapisnika, odpiranje ponudb, kosilo" z dne 06.06.2006, v katerem je bilo ugotovljeno, da sta obe ponudbi skladni s točko VII. navodila, vlagatelj pa na navedeno ugotovitev ni podal nobenih pripomb in je zapisnik tudi podpisal, s čimer je potrdil njegovo vsebino. Jedilniki, izjava o kvaliteti termos posod in izjava o neoporečnosti pripravljenih jedi za zadnjih 7 let se nahajajo na koncu ponudbe izbranega ponudnika, vendar v razpisni dokumentaciji ni bilo izrecno zahtevano, da so ti dokumenti obvezna sestavina ponudbe in da njihova nepredložitev pomeni nepravilno ponudbo. Tudi nikjer ni bilo navedeno, kje v ponudbi morajo biti ti dokumenti zloženi, zato je pravilna odločitev naročnika, da je ponudba izbranega ponudnika v tem delu pravilna.

(2) Glede navedbe vlagatelja, da v predloženih jedilnikih izbranega ponudnika ni opredeljena gramatura obrokov, tako da ni možna primerjava med malimi in velikimi obroki, posledično pa ni razvidno, kako je izračunana energijska oziroma hranilna vrednost obrokov in kako je naročnik ovrednotil pri izbranemu ponudniku merilo "Raznolikost ponudbe glede na 20 priloženih jedilnikov" z maksimalnim številom 20 točk, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v Obrazcu št. 4 pod točko 2. navedel naslednje pogoje: "20 jedilnikov (za dvajset otroških kosil) v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana 2005. Jedilniki morajo vsebovati energijsko in hranilno vrednost za posamezni obrok za malo kosilo (priporočen celodnevni vnos okoli 8000 kJ) in veliko kosilo (priporočen celodnevni vnos okoli 10000 kJ). Razmerje (za energijsko in hranilno vrednost) malo kosilo: veliko kosilo = 4:5. Ustrezen dnevni jedilnik predstavlja 1 točko, skupaj 20 točk." Gramatura obrokov ni bila zahtevana.

Iz vpogleda v jedilnike izbranega ponudnika in konkretnega izračuna razmerja med energijsko in hranilno vrednostjo malih in velikih kosil izhaja, da je le-ta predložil seznam 20 jedilnikov za mala in velika kosila, katere je energijsko in hranilno ovrednotil, pri čemer pa razmerje za energijsko in hranilno vrednost malega in velikega kosila ni enako razmerju 4:5. Iz vpogleda v jedilnike vlagatelja pa izhaja, da je le-ta predložil seznam 20 jedilnikov, katere ni energijsko in hranilno ovrednotil in tako tudi ni mogoče ugotoviti razmerja med energijsko in hranilno vrednostjo malega in velikega kosila.

Državna revizijska komisija v tem delu ugotavlja, da niti izbrani ponudnik niti vlagatelj nista predložila ustrezne jedilnike skladno z zahtevami naročnika, zaradi česar bi moral naročnik pri navedenem merilu obe ponudbi oceniti z 0 točkami, saj nobena ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev za dodelitev celotnega števila 20 točk, naročnik pa ni predvidel deljenega števila točk za vsak posamični izpolnjen pogoj, ampak je predvidel 1 točko za vsak ustrezni obrok. Ne glede na ugotovljeno kršitev naročnika pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi tudi ob pogoju, da obe ponudbi ne bi prejeli točk pri spornem merilu, bila ponudba izbranega ponudnika pravilna in ugodnejša zaradi večjega števila točk pri merilu "Ponudbena cena za celotno razpisano storitev" in tako skupnega števila točk. Ugotovljena kršitev tako ne bi vplivala na drugačno odločitev naročnika.

(3) Nadalje je Državna revizijska komisija preverila ustreznost referenc izbranega ponudnika. V Obrazec št. 7 je bilo skladno s VII. točko navodila potrebno vnesti seznam opravljenih storitev na področju predšolske in osnovnošolske prehrane v Sloveniji v zadnjih treh letih ter priložiti izjave oziroma potrdila, podpisana s strani naročnikov, pri katerih opravlja ali je opravil storitev prehrane, ki je predmet razpisa. Enako je določeno v 5. točki Obrazca št. 4, skladno s katerim je ponudnik za vsako ustrezno referenco prejel 5 točk.

Izbrani ponudnik je predložil dve referenci, pri katerih naj bi bilo po mnenju vlagatelja sporno obdobje opravljenih storitev. Prva referenca Oš Franceta Prešerna Kranj se nanaša na obdobje od 21.04.1997 do 31.08.2008, hkrati tudi potrjuje, da je izbrani ponudnik tudi ponudnik na javnem razpisu Oš Prežihovega Voranca za pripravo hrane za obdobje od 01.09.2006 do 30.06.2008. Glede na zahtevano obdobje zadnjih 3 let je mogoče upoštevati obdobje od 21.04.1997 do 31.08.2008, saj se upoštevajo tudi storitve, ki se še opravljajo in so se pričele kadarkoli v zadnjih treh letih. Druga referenca Oš prof. dr. Josipa Plemlja se nanaša na obdobje od 01.10.2005 do 31.08.2008 in hkrati potrjuje, da je izbrani ponudnik tudi ponudnik na javnem razpisu naročnika Oš Prežihovega Voranca za pripravo hrane za obdobje od 01.09.2006 do 30.06.2008. Tudi v tem primeru je mogoče ob upoštevanju prej navedenega šteti kot ustrezno obdobje od 01.10.2005 do 31.08.2008. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik obe referenci pravilno ocenil kot ustrezne in izbranemu ponudniku v tem delu dodelil ustrezno število 10 točk.

(4) Državna revizijska komisija je v zvezi s trditvijo vlagatelja glede neustreznega razmerja cene obrokov izbranega ponudnika, na podlagi vpogleda v Obrazec št. 6 ugotovila, da naročnik ni zahteval, da bi moralo cenovno razmerje malega in velikega kosila ustrezati razmerju 4:5, ampak je bilo navedeno razmerje zahtevano le za energijsko in hranilno vrednost malega in velikega kosila skladno z Obrazcem št. 4, zaradi česar ponudniki niso bili omejeni z navedenim razmerjem pri določitvi cene. Izbrani ponudnik je ponudil ceno, ki je bila ob skupnem seštevku nižja od cene vlagatelja, zaradi česar je naročnik pri navedenem merilu izbranemu ponudniku dodelil ustrezno večje število točk.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen, saj je ponudba izbranega ponudnika izpolnila vse zahteve naročnika in je tako pravilna, prav tako pa je naročnik izbrano ponudbo ob upoštevanju zahtevanih meril pravilno ocenil kot najugodnejšo.


Vlagatelj je v zahtevku predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 09.08.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Osnovna šola Frana Albrehta, šolska ulica 1, Kamnik
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Sodexho Prehrana in storitve d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana