018-292/2006 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-292/2006-33-2355

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 783/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "Periodični pregled tlačne opreme in varnostnih ventilov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi celotni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za "Periodični pregled tlačne opreme in varnostnih ventilov", zap. št. naročila 305-2006/MVS/007/71.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.06.2006 začel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za "Periodični pregled tlačne opreme in varnostnih ventilov". Naročnik je dne 15.06.2006 sprejel Poročilo o izvedbi naročila male vrednosti po enostavnem postopku št. 38/06, na podlagi katerega je naročilo oddal ponudniku Gaseek Center požarne varnosti d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana ter o odločitvi obvestil oba ponudnika, ki sta oddala ponudbi.

Vlagatelj je dne 22.06.2006 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, glede načina ocenjevanja predloženih ponudb, višino ponujene cene v ponudbah ter podatek, ali ima izbrani ponudnik pooblastilo za opravljanje storitev, ki so predmet naročila.

Naročnik je dne 27.06.2006 vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri je navedel podatke o predloženih ponudbah ter pojasnil, da ima izbrani ponudnik pridobljeno pooblastilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje dejavnosti.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika dne 07.07.2006 vložil zahtevo za revizijo. Vlagatelj izpodbija odločitev naročnika iz razloga, ker izbrani ponudnik nima ustrezne odločbe za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, skladno z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00, 54/00 in 37/04; v nadaljevanju: ZTZPUS) ter Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 45/04; v nadaljevanju: pravilnik o pregledovanju).

Naročnik je dne 24.07.2006 vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je izvedel postopek skladno s 25. členom internega Pravilnika o pogojih in postopkih za oddajanje javnih naročil (v nadaljevanju: pravilnik), in sicer kot enostavni postopek. V tem postopku pravilnik zahteva samo sestavo poročilo o izvedenem postopku ter preveritev cene pri različnih ponudnikih. Naročnik ni posebej preverjal izpolnjevanja pogojev ponudnikov, saj je menil, da sta ponudnika usposobljena za izvedbo naročila, s tem, ko sta oddala ponudbo, poleg tega pa predpisi ne zahtevajo preverjanja izpolnjevanja pogojev. Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika po prejetem zahtevku za revizijo. Poleg pooblastila št. 102-02/0106/2000-003, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je naročnik pridobil še odločbo št. 3265-6/2003 z dne 28.07.2004 glede imenovanja organa za periodične preglede opreme pod tlakom, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo podjetju Biro Veritas d.o.o., ki opravlja kontrolno funkcijo izbranega ponudnika. Navedeno podjetje ima tudi že vloženo prijavo za ponovno imenovanje organa za periodične preglede stabilne in premične opreme pod tlakom; obe odločbi sta v podpisovanju.

Vlagatelj je dne 31.07.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je tudi podal odgovor na zadnje navedbe naročnika v odločitvi o zavrnitvi njegovega zahtevka z dne 24.07.2006, in sicer da podjetje Biro Veritas d.o.o. ni sodelovalo v postopku kot ponudnik, zato dovoljenje tega podjetja ne zadošča za izpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika, prav tako pa je tudi nejasen postopek v zvezi s ponovno prijavo podjetja za periodične preglede. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik predhodno preveriti, ali ponudniki, katere je povabil k oddaji ponudbe, izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Naročnik je dne 01.08.2006 na podlagi 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je sodeloval v postopku s predložitvijo ponudbe, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.


Naročnik je obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1)), od katere dalje je potreben javni razpis. Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa, da naročnik s svojim notranjim aktom uredi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona in Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04; v nadaljevanju: uredba). Ker so v zakonu za oddajo javnih naročil male vrednosti predvidene posebne določbe, ki za tovrstna naročila iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva posebnih formalnosti, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja, ali okoliščine konkretnega primera opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti (poglavje 3.5 ZJN-1), ali je naročnik uredil oddajo javnih naročil male vrednosti z notranjim predpisom (124. člena ZJN-1) ter če je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z navedenimi predpisi.

V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje javnega naročila z ocenjeno vrednostjo, ki ne presega z zakonom določenega vrednostnega praga 10.000.000,00 SIT za storitve, od katerega dalje je potrebno izvesti javni razpis, zato je treba ugotoviti, da je oddaja obravnavanega javnega naročila po postopku za oddajo naročil male vrednosti zakonita. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval tudi Pravilnik o pogojih in postopkih za oddajanje javnih naročil (prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: pravilnik), ki ga je sprejel dne 21.03.2005, in s katerimi je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, kot mu to nalaga 124. člen ZJN-1. Za javna naročila z vrednostjo nad 200.000,00 SIT do 1.000.000,00 SIT je v 24. členu določil, da se uporablja enostavni postopek, v katerem se sestavi poročilo o oddaji naročila, postopek pa se zaključi z izdajo naročilnice oziroma s sklenitvijo pogodbe. Iz vpogleda v dokumentacijo izhaja, da je naročnik ravnal skladno s 24. členom pravilnika, saj je vrednost naročila v okviru prej navedenega razpona.

Nadalje je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljevih trditev v revizijskem zahtevku, da izbrani ponudnik nima ustreznega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in da naročnik tega dejstva pred odločitvijo ni preveril, zaradi česar naj bi naročnik ravnal v nasprotju s predpisi.

Skladno z 2. točko tretjega odstavka 125. člena ZJN-1 mora naročnik v svojem notranjem aktu za oddajo naročil male vrednosti določiti tudi način dokazovanja izpolnjevanja pogojev glede na ocenjeno vrednost naročila. Po določbi 9. člena uredbe naročnik v notranjem aktu določi način, s katerim bo zahteval od ponudnikov, da dokažejo izpolnjevanje pogojev glede na vrsto in predmet JNMV, in sicer s predložitvijo listinskih dokazov, pisne izjave ali ustno izjavo in uradnim zaznamkom. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da mora naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti preveriti izpolnjevanje pogojev ponudnika, ne glede na to, za kakšno vrsto postopka (enostavni postopek, postopek zbiranja ponudb) gre.

Iz vpogleda v pravilnik naročnika izhaja, da je le-ta uredil način preverjanja izpolnjevanja pogojev le pri postopku zbiranja ponudb, vendar po mnenju Državne revizijske komisije to ne izključuje naročnikove obveznosti, da preveri izpolnjevanje pogojev ponudnikov tudi pri enostavnem postopku, saj je ta obveznost določena v zakonu in podzakonskem predpisu.

V konkretnem primeru gre za oddajo storitve "Periodični pregled tlačne opreme in varnostnih ventilov", katero je naročnik dolžan zagotoviti skladno z ZTZPUS in na njegovi podlagi sprejetim pravilnikom o pregledovanju, kakor to pravilno ugotavlja vlagatelj v zahtevku. Slednji v 6. členu določa, da mora uporabnik opreme pod tlakom zagotoviti periodično preverjanje opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti, tako da z organom za periodične preglede sklene pogodbo o opravljanju periodičnih pregledov te opreme. V 7. členu pa je definiran organ za periodične preglede, ki je gospodarska družba ali samostojni podjetnik, s sedežem oziroma prebivališčem v RS, ki pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, za opravljanje periodičnih pregledov opreme pod tlakom.

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo predmetnega naročila ugotavlja, da naročnik niti pri izbranem ponudniku niti pri vlagatelju ni preveril izpolnjevanje pogoja po 6. in 7. členu pravilnika o pregledovanju, čeprav bi ob upoštevanju 42. člena ZJN-1 o moral storiti, saj le-ta v 2. točki prvega odstavka določa, da mora ponudnik imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta v ponudbi sicer navedel, da ima pridobljeno pooblastilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 102-02/0106/2000-003 za izvajanje strokovnih storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, vendar le-to ni niti predloženo ponudbi, niti ne ustreza pogojem pravilnika o pregledovanju, saj bi pooblastilo moralo izdati ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Naročnik je sicer v obrazložitvi odločitve z dne 24.07.2006, s katero je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel, da je preveril izpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika po prejetem zahtevku za revizijo in ugotovil, da ima le-ta pridobljeno prej navedeno pooblastilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in da ima podjetje Biro Veritas d.o.o., ki opravlja kontrolno funkcijo izbranega ponudnika, od Ministrstva za gospodarstvo, Področje notranjega trga, odločbo št. 3265-6/2003 z dne 28.07.2004, glede imenovanja organa za periodične preglede opreme pod tlakom in da ima že vloženo prijavo za vnovično imenovanje takega organa in da sta obe odločbi v podpisovanju, vendar iz dokumentacije ne izhaja, kakšna je povezava tega podjetja z izbranim ponudnikom, razen navedbe, da podjetji sodelujeta pri izvedbi periodičnega pregleda tlačne opreme in varnostnih ventilov, prav tako pooblastilo ni priloženo. Sicer pa Državna revizijska komisija na tem mestu izpostavlja, da naročnik ne more šele po odločitvi o izbiri ponudnika preverjati izpolnjevanje pogojev. Državna revizijska komisija prav tako ne more pritrditi naročnikovi navedbi, da predpisi ne zahtevajo preverjanja pogojev oziroma, da je v postopku zadostovala le predložitev ponudb in posledično sklepanje o usposobljenosti ponudnikov.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik v predmetnem postopku ravnal v nasprotju s predpisi, ker ni preveril usposobljenosti ponudnikov za izvajanje storitve, ki je predmet naročila in za izvedbo katero je s posebnimi predpisi izrecno zahtevano posebno dovoljenje, zaradi česar je potrebno celotni postopek razveljaviti. Naročnik mora v ponovnem postopku od potencialnih ponudnikov preveriti najmanj izpolnjevanje pogojev po prvem odstavku 42. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso za revizijo v višini 100.000,00 SIT, katere mu Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN v celoti priznava.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 09.08.2006


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana
- Gaseek Center požarne varnosti d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana