018-266/2006 DARS d.d.

Številka: 018-266/06-34-2286

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "gradnjo HC Koper-Izola, predor Markovec", na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep št. 402-41/06-29, z dne 19.07.2006, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31.01.2006 sprejel sklep, št. 000029/2006, o začetku postopka oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za oddaje javnega naročila gradnje za "HC Koper-Izola predor Markovec". Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 13/2006, z dne 10.02.2006, pod številko objave Ob- 3308/06 in v Uradnem glasilu ES, z dne 10.02.2006 (S28).

Vlagatelj je dne 30.06.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da sta prvi in zadnji odstavek Dodatka št. 3 nejasna, zato si ju ponudniki lahko razlagajo na več načinov, kar bo brez dvoma pripeljalo do dodatnih zapletov. Vlagatelj je tudi mnenja, da oddane ponudbe ne bodo v celoti primerljive med seboj. Obstaja namreč velika verjetnost, da bodo različni ponudniki upoštevali različna izhodišča, kar se bo izražalo na oblikovanju ponudbenih cen, s čimer bo kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov. Vlagatelj predlaga, da naročnik umakne Dodatek št. 3 k razpisni dokumentaciji in vlagatelju povrne stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT in strošek za sestavo zahtevka v višini 50 odvetniških točk, povečano za DDV, podrejeno pa vlagatelj predlaga, da naročnik Dodatek št. 3 ustrezno spremeni.

Naročnik je dne 19.07.2006 sprejel sklep št. 402-41/06-29, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik navaja, da je po ugotovitvi, da k zahtevku za revizijo ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse v ustrezni višini, vlagatelja z dopisom, z dne 04.07.2006, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik navaja, da vlagatelj ni dopolnil zahtevka za revizijo v roku treh dni od prejema dopisa (dne 05.07.2006), zato je zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je dne 21.07.2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep št. 402-41/06-29, z dne 19.07.2006. V pritožbi vlagatelj navaja, da je v zakonitem roku, dne 06.07.2006 ob 14.30 uri zahtevano takso vplačal na račun Ministrstva za finance, kar potrjuje z ustrezno listino in navaja, da je iz plačilnega lista v rubriki "sklic" razvidno, da se plačilo nanaša na predmetno javno naročilo. Vlagatelj navaja, da je dne 07.07.2006 o plačilu ustrezne takse naročnika obvestil po telefaksu, kar dokazuje z ustreznim izpiskom iz prenosov sporočil.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Tretji odstavek 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo; 2. naziv naročnika; 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti; 4. kršitve; 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek za revizijo dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Na podlagi navedenega je mogoče nesporno zaključiti, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, naročnik pa v primeru, če vlagatelj v danem roku treh dni ne dopolni zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

V predmetnem revizijskem postopku gre ugotoviti nesporno dejstvo, da je naročnik z dopisom št. 402-41/06/00029-II, z dne 04.07.2006, vlagatelja pozval k doplačilu takse, obenem pa ga je opozoril na pravne posledice, če ne bo sledil naročnikovi zahtevi, ko je zapisal "Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dneva prejema naročnikove zahteve za dopolnitev. Če v danem roku ne dopolnite zahtevka, bo naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.". Iz, v spisovni dokumentaciji, priložene poštne povratnice izhaja, da je vlagatelj naročnikov dopis, z dne 04.07.2006, prejel dne 05.07.2006. Glede računanja rokov se uporablja določilo 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, in 90/05; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, kjer je opredeljeno, da če je rok določen v dnevih, se v rok ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Sledeč navedenemu določilu ZPP, se je v predmetnem revizijskem postopku rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel na dan 08.07.2006.

V pritožbi vlagatelj navaja, da je naročnika o doplačilu takse obvestil po telefaksu dne 07.07.2006. Vlagatelj v potrditev svoje navedbe prilaga poročilo o oddanih telefaks sporočilih na dan 07.07.2006, iz katerega izhaja, da je bilo ob 12:41 uri oddano sporočilo na naslov naročnika (na številko 3009937- DARS teh. izv. pro.).
Pred presojo pravočasnosti dopolnitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pripominja, da se skladno z določilom drugega odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo vroči po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Iz utemeljitve vlagateljeve predmetne pritožbe izhaja, da je le-ta dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval naročniku na drug način, kot ga določa drugi odstavek 12. člena ZRPJN, saj naj bi ga posredoval po telefaksu in ne priporočeno s povratnico oz. v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Pri prenosu zahtevka za revizijo od vlagatelja na naročnika ZRPJN določa dva možna načina prenosa, kot primeroma je navedeno vročanje dokumentov naročniku po pošti s povratnico ter v elektronski obliki, overjeni s kvalificiranim potrdilom. Vendar pa je potrebno ob zapisanem poudariti, da, glede na to, da sta v 12. členu ZRPJN opisana zgolj dva možna načina prenosa zahtevka za revizijo, ni moč razlagati, da navedeni člen prepoveduje druge oblike vročanja zahtevkov za revizijo oziroma drugo vročanje dokumentacije naročniku. Poleg tega tudi iz določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/99; 96/02; 58/03; 2/04; 69/05; 90/05, 43/2006; v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, na podlagi določila petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja, nikjer ne izhaja, da gre za točno določene (numerus clausus) načine vročanja, temveč so, skladno z načelom zagotavljanja pravnega varstva, te oblike navedene zgolj primeroma. Navsezadnje lahko vlagatelj svoj zahtevek za revizijo (in njegove morebitne dopolnitve) vroči bodisi osebno pri naročniku, preko telefaksa ali v vložišču naročnika. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da določilo drugega odstavka 12. člena ZRPJN ne gre razumeti na način, da je izključena vročitev dopolnitve zahtevka za revizijo z uporabo telefaksa kot eno izmed oblik vročanja, temveč da navedeni člen poleg opredeljenih dveh načinov vročanja dopušča tudi druge oblike vročanja vlog. V zaključku velja poudariti, da ni namen določila drugega odstavka 12. člena ZRPJN onemogočati pravico ponudnikov do pravnega varstva.

V predmetni pritožbi vlagatelj zatrjuje, da je dopolnitev zahtevka za revizijo naročniku posredoval preko telefaksa dne 07.07.2006, medtem ko v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo št. 402-41/06-29, z dne 19.07.2006, naročnik zatrjuje nasprotno. Naročnik namreč navaja, da je zahtevek za revizijo zavrgel, ker v roku treh dni od vlagateljevega prejema dopisa-poziva naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo ni prejel dopolnitve zahtevka za revizijo.
Naročnik je na podlagi poziva Državne revizijske komisije (dopis, z dne 31.07.2006) posredoval izpis poročila prejetih telefaks sporočil na dan 07.07.2006. Iz izpisa prejetih telefaks sporočil na dan 07.07.2006 je razvidno, da je naročnik ob 13:52. uri prejel sporočilo vlagatelja (ID PREJEMNIKA -CESTNO PODJETJE, št. + 386 1 437 30 52 ). Iz navedenega sledi, da je v konkretnem primeru dopolnitev zahtevka za revizijo (potrdilo o vplačilu takse) iz interesne sfere vlagatelja prešel v interesno sfero naročnika dne 07.07.2006 ob 13:52 uri, to je v trenutku, ko je naročnik dopolnitev zahtevka za revizijo prevzel. Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo potem, ko je le-tega (oz. njegovo dopolnitev) prejel pravočasno in na pravilen način, zavrgel, kršil določilo drugega odstavka 12. člena ZRPJN, saj je vlagatelju onemogočil pravico do pravnega varstva oziroma omejil možnost vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Glede na ugotovljeno dejstvo, da je vlagatelj pravočasno in pravilno posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo, bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb opredeliti in vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovoriti na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN, zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v nasprotju z določili ZPRJN, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 402-41/06-29, z dne 19.07.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 02.08.2006Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška 10, Ljubljana
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana