018-280/2006 Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-280/2006-34-2234

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku z opisom "izbira usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške opreme - osebnih računalnikov in zaslonov" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniške opreme, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.08.2006 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 18.07.2006, šifra 430-4/2006/139.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 56, z dne 10.06.2006, pod številko objave Ob-16113/05, objavil postopek oddaje javnega naročila po omejenem postopku za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme - osebnih računalnikov in zaslonov, z oznako OMRZ-1/2005-1, po sklopih.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o oddaji naročila, z dne 12.05.2006, in Popravkom odločitve o oddaji javnega naročila za javni razpis z oznako OMRZ-1/2005-1, z dne 05.06.2006, vse sodelujoče obvestil o izbiri ponudnikov po posameznih sklopih.

Dne 12.06.2006 je vlagatelj od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 28.06.2006.

Vlagatelj je dne 07.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je naknadno, po oddaji povabila v drugi fazi predmetnega postopka, za Sklop 1: ekonomični osebni računalniki, v delu tehničnih specifikacij spremenil razpisno dokumentacijo, ko je v Obrazložitvi odločitve o oddaji naročila trdil, da je zahteval vsaj 2 PCI vgradni mesti in eno PCI Express vgradno mesto. Vlagatelj navaja, da iz razpisne dokumentacije nikjer ne izhaja, da naročnik zahteva tri slote - vgradna mesta različnih vrst (t.j. PCI in PCI Express), ampak samo dva slota - vgradna mesta, ne glede na možni vrsti. Naročnik je v svoji obrazložitvi z napačno interpretacijo s strani enega od ponudnikov zastavljenega vprašanja, ki se je nanašal na višino in vrsto možne vrste slota (PCI Express slot) in ne na število zahtevanih slotov, izključil dva ponudnika, kakor tudi vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, s čimer je omejil konkurenco med ponudniki in tako kršil 5. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj meni, da naknadno spremenjena razpisna dokumentacija pomeni kršitev 25. člena ZJN-1, prvega odstavka 32. člena ZJN-1 ter kršitev drugega in tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, v povezavi s 7. členom ZJN-1. Vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je naročnik naknadno, po oddaji povabila v omejenem postopku, spremenil razpisno dokumentacijo, ter zahteva razveljavitev postopka predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na Sklop 1, ter naj se naročniku naloži, da pripravi jasno razpisno dokumentacijo na način, da bo le-ta ustrezala določilom ZJN-1. Vlagatelj je tudi priglasil strošek plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, šifra 430-4/2006/139, z dne 18.07.2006 (vlagatelj je sklep prejel dne 24.07.2006), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi naročnik navaja, da je pri preverjanju vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovil, da le-ta ni bil vložen pravočasno. Naročnik navaja, da je vlagateljev zahtevek prejel 11.07.2006, kar pomeni po roku, določenem za predložitev ponudb, ki je bil dne 13.04.2006, do vključno 14.00 ure. Ker je naročnik po pregledu vlagateljevih navedb ugotovil, da se le-te nanašajo na razpisno dokumentacijo in vprašanja povabljenih ponudnikov ter naročnikove odgovore, je sledil določbi petega odstavka 12. člena ZJN-1 in njegov zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik navaja, da so bile vlagatelju domnevne naročnikove kršitve znane že pred potekom roka za predložitev ponudb, v zahtevku pa tudi ni navedel in dokazal, da zatrjevanih kršitev ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom za predložitev ponudbe, zato bi moral zahtevek za revizijo vložiti do predmetnega roka.

Dne 27.07.2006 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil Pritožbo zoper sklep št. 430-4/2006/139, z dne 18.07.2006, o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je pravočasno podal revizijski zahtevek, saj pred rokom za predložitev ponudb ni mogel in moral vedeti, kako si naročnik razlaga svojo razpisno dokumentacijo, in je le-to izvedel šele z Obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila, ki je bila izdana po preteku roka za predložitev ponudb. V nadaljevanju obrazložitve vlagatelj ponovi svoje navedbe iz zahtevka za revizijo in predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi naročnikov sklep št. 430-4/2006/139, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, ter naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo odloča v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz naročnikovega sklepa, z dne 18.07.2006, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, izhaja, da je bil po mnenju naročnika slednji vložen prepozno, ker ni bil vložen pred potekom roka za oddajo ponudb, kar naj bi bilo v neskladju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija (kot že v več svojih odločitvah) opozarja, da je revizijski zahtevek pravočasen, če je vložen v rokih, kot jih določa prvi odstavek 12. člena ZRPJN. Pravočasnosti zahtevka za revizijo ne gre zamenjevati s presojo dopustnosti navajanja kršitev (oziroma njihovega upoštevanja), kot jo vzpostavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN. V zvezi s tem je treba poudariti, da morebiti ugotovljeno dejstvo nepravočasnosti revizijskih navedb (v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN) na pravočasnost vložitve revizijskega zahtevka (kot jo opredeljuje prvi odstavek 12. člena ZRPJN) ne more vplivati, zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo, iz razloga prekludiranosti v navajanju kršitev, pa je nepravilno. V primeru, ko se za revizijske navedbe ugotovi (potrebna je torej vsebinska in ne samo formalna presoja), da so v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozne, se zahtevek za revizijo namreč zavrne in ne zavrže.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da v sklepu, z dne 18.07.2006, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zgolj naročnikova ugotovitev, da vlagatelj domnevno prepozno navaja posamezne kršitve, ne predstavlja upoštevnega argumenta za zavrženje zahtevka za revizijo. Ker naročnik hkrati ne navaja nobenega drugega argumenta, gre ugotoviti, da njegova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka ni utemeljena.

Upoštevajoč zgoraj zapisano je zato Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi Pritožbi zoper sklep št. 430-4/2006/139, z dne 18.07.2006, ugodila in je razveljavila naročnikov sklep o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 18.07.2006, šifra 430-4/2006/139.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 01.08.2006

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniške opreme, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana