018-235/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-235/2006-33-2318

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki", v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sind podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.08.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 18.05.2006, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.02.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki".

Dne 09.03.2006 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. NMV-3/AS-12/-2006.

Državna revizijska komisija je dne 12.05.2006 izdala sklep, št. 018-137/2006-32-1341, s katerim je ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 30.03.2006, in sicer tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki", "Pripomočki za intenzivne terapije", v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)", kot je izhajala iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. NMV-3/AS-12/-2006, z dne 09.03.2006, ter dokumenta "Obrazložitev odločitve o oddaji NMVâ??", z dne 23.03.2006.

Dne 16.05.2006 je naročnik izdal dokument "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti v delu, kjer se nanaša na oddajo naročila na identu 308153- drenaža, kompaktni trikomorni sist., prozorna podvodna zapora, manometer, mehanski regulator vleka (kot: 571562), razveljavi.

Dne 18.05.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil nov zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se le-temu ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do dne odločitev naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo do plačila. V obrazložitvi revizijskega zahtevka vlagatelj najprej navaja, da za izdajo odločitve, ki jo naročnik poimenuje kot "popravek odločitve", pravna podlaga ne obstoji; prvotna odločitev naročnika je bila s sklepom Državne revizijske komisije razveljavljena, zato je ni več mogoče popravljati. V nadaljevanju zahtevka vlagatelj navaja, da se z odločitvijo naročnika o razveljavitvi obravnavanega sklopa javnega naročila ne strinja; sam je namreč v celoti sledil zahtevam naročnika iz Povabila k oddaji ponudb, kar je ugotovila tudi Državna revizijska komisija, njegova ponudba pa je bila pravilna. Iz navedenega izhaja, da razlogom za razveljavitev, ki jih navaja naročnik, ni mogoče slediti. Vlagatelj izpostavlja tudi, da obrazca za ugotavljanje ustreznosti materiala in pripomočkov ("testiranje") oziroma obrazca za ugotavljanje neustreznosti dobavljenega materiala ni podpisal predstojnik oddelka za anesteziologijo in reanimacijo, kot je navedeno v sporni naročnikovi določitvi; naročnik je očitno uporabil mnenje, izdelano v drugem postopku oddaje javnega naročila. Nadalje vlagatelj navaja, da si je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti očitno napačno razlagal navodila Državne revizijske komisije in je ne da bi presojal pravilnost ponudb v skladu s postavljenimi zahtevami odločil, da izbira ni možna, kar pa ne drži. Vlagatelj izpostavlja še, da tako naročnik kot Državna revizijska komisija odločata v mejah postavljenih zahtevkov in da je predmet te revizije pravilnost ponudbe vlagatelja zahtevka za revizijo in njegova pravica, da je glede na to tudi izbran. Vlagatelj je uspel dokazati, da ga je naročnik pri dobavi blaga, kot izhaja iz Povabila k oddaji ponudbe, obravnaval neenakopravno in diskriminatorno. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija, v kolikor bo obravnavala njegov revizijski zahtevek, naročniku naloži, da izda porevizijsko poročilo, v katerem bo dolžan navesti, od koga kupuje izdelke, ki so predmet revizije, v kakšnih količinah in po kakšni ceni, vse glede na dejstvo, da naj bi naročnik kupoval blago po predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki velja do izbire po razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 116-117/2005. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo, ter v protivrednosti 300 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 2% materialnih stroškov ter 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 02.06.2006, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi svojega sklepa je svojo odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku argumentiral navajajoč le, da je pri izdaji popravka odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti ravnal v skladu z napotki iz sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-137/2006-32-1341, z dne 12.05.2006.

Državna revizijska komisija je dne 22.06.2006 sprejela sklep, št. 018-199/2006-32-1818, s katerim je naročniku naložila, da o vlagateljevem revizijskem zahtevku odloči v skladu s 16. členom ZRPJN; ugotovila je namreč, da se pri obravnavi vlagateljevega revizijskega zahtevka naročnik ni opredelil do nobene od navedb iz le-tega.

Naročnik je dne 30.06.2006 izdal sklep, iz izreka katerega izhaja njegova odločitev, da se v obravnavanem sklopu predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter da se ugodi vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in se slednjemu povrnejo stroški v višini 146.992,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da na podlagi obstoječe specifikacije za vrsto blaga, ki je predmet zahtevka za revizijo, ne more opraviti izbire za ident 308153, zato je odločil, da naročilo male vrednosti na segmentu pod tem identom razveljavi. Ker je naročnik naročilo male vrednosti za ident 308153 razveljavil, se je odločil vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 146.992,00 SIT.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 05.07.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnikov sklep, z dne 30.06.2006, ne predstavlja s 16. členom ZRPJN skladne odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku; navkljub odločitvi Državne revizijske komisije, podani v sklepu, št. 018-199/2006-32-1818, z dne 22.06.2006, se naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku namreč še vedno ni opredelil do nobene od revizijskih navedb iz le-tega. Ob zapisanem pa gre ugotoviti tudi, da je naročnik s svojim sklepom, z dne 30.06.2006, odločil zgolj o akcesornem zahtevku vlagatelja, to je zahtevku po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ni pa odločil o vlagateljevem glavnem zahtevku, to je zahtevku po razveljavitvi odločitve o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti v obravnavanem sklopu. Namesto odločitve o slednjem, je naročnik v 1. točki izreka svojega sklepa ponovno podal že predhodno sprejeto in z revizijskim zahtevkom napadano odločitev o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti v obravnavanem sklopu.

Zgoraj opisano ravnanje naročnika, ki o vlagateljevem revizijskem zahtevku (njegovem bistvenem delu) tako sploh ni odločil, gre primerjati z molkom naročnika v smislu 16. člena ZRPJN. Izhajajoč iz takšne opredelitve naročnikovih ravnanj Državna revizijska komisija, upoštevajoč pri tem tudi načelo hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka, vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 30.06.2006, ni vrnila v ponovno odločanje naročniku (kar bi bilo sicer potrebno storiti, če bi naročnik sicer odločil o vseh zahtevkih vlagatelja, pa revizijskega zahtevka ne bi meritorno obravnaval), temveč je o njem odločala sama.

Ob presoji vlagateljevega revizijska zahtevka je Državna revizijska komisija ugotovila, da le-ta ni utemeljen.
V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj najprej navaja, da naročnikova določitev, kot izhaja iz dokumenta "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", z dne 16.05.2006, temelji na napačni pravni podlagi. Poleg tega v pozitivni zakonodaji ni najti podlage za "popravek odločitve", Državna revizijska komisija pa je naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v obravnavanem sklopu razveljavila, zato te ni več mogoče spreminjati, temveč je potrebno sprejeti novo odločitev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre ne glede na poimenovanje naročnikovega dokumenta "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", z dne 16.05.2006, ter naročnikovo navedbo v le-tem, o popravljanju predhodne odločitev o oddaji javnega naročila, šteti, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v obravnavanem sklopu sprejel novo odločitev, to je odločitev o razveljavitvi obravnavanega dela predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti.

Glede pravne podlage za izdajo takšne odločitve, gre izpostaviti, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Ne glede na to, ali vodi postopek oddaje javnega naročila ali pa postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, pa je naročnik dolžan spoštovati temeljna načela javnega naročanja, kot so opredeljena v 4.- 7. členu ZJN-1, to je načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti porabe javnih sredstev ter enakopravnosti ponudnikov. To izhaja tudi iz določil prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da "naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona". Iz navedenega izhaja, da je dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti mogoče preverjati le v obsegu spoštovanja zgoraj opredeljenih temeljnih načel javnega naročanja, katerih kršitev pa vlagatelj v na tem mestu obravnavanem delu svojega revizijskega zahtevka ne navaja.


V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj navaja, da se z naročnikovo odločitvijo ne strinja tudi po vsebini; meni namreč, da razlogom za razveljavitev postopka, kot jih navaja naročnik v obrazložitvi sporne odločitve, ni mogoče slediti.

Z vpogledom v dokument "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", z dne 16.05.2006, gre ugotoviti, da je naročnik kot razlog za razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v obravnavanem delu navedel svojo ugotovitev, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more oceniti prispelih ponudb.

Državna revizijska komisija je že v svojem sklepu, 018-137/2006-32-1341, z dne 12.05.2006, izdanim v postopku revizije predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, glede sklopa "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)" zapisala:

"Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbi ponudnikov Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., ugotavlja, da sta le-ta v okviru obravnavanega sklopa ponudila artikel proizvajalca "TYCO HEALTHCARE", s kataloško številko 571562. Iz navedenega izhaja zaključek, da sta ponudnika Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., v svojih ponudbah ponudila artikel, ki ga je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe izrecno navedel kot ustreznega (to je artikel s kataloško številko 571562).

Ob zapisanem pa je hkrati potrebno ugotoviti, da se s strani omenjenih ponudnikov ponujeni artikel proizvajalca Tyco Healthcare, kataloška številka 571562 (celotna kataloška številka je sicer pravilno 8888-571562), ne ujema v celoti z preostalim opisom zahtevanega artikla "drenaža", podanim v Povabilu k oddaji ponudbe. Kot utemeljeno izpostavlja vlagatelj, iz prospekta, v katerem je opisan artikel Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, namreč nedvomno izhaja, da gre pri omenjenem drenažnem sistemu za sistem s štirimi komorami (artikel je na prospektu že poimenovan kot "Four- chamber thoracic drainage system" ali prevedeno "štirikomorni torakalni drenažni sistem"), od katerih pa je ena od komor (v prospektu poimenovana kot "Patient assesment chamber" ali prevedeno "komora za oceno stanja bolnika") v funkciji manometra. Upoštevajoč navedeno artikel Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, z zahtevami naročnika ni skladen, saj je slednji v Povabilu k oddaji ponudbe izrecno zahteval trikomorni sistem, ponujeni artikel pa je štirikomorni sistem.

Posledica zgoraj navedenih dejstev je ugotovitev, da bi bilo artikel proizvajalca Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, kot sta ga v svojih ponudbah ponudila ponudnika Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., potrebno zavrniti kot neustrezen, saj ne izpolnjuje vseh zahtev Povabila k oddaji ponudbe. Naročnik, ki artikla, ki takšnih zahtev ne izpolnjuje, ne zavrne, ravna v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki. Hkrati pa je jasno tudi, da izdelka, ki je bil v Povabilu k oddaji ponudbe izrecno označen kot ustrezen (z navedeno kataloško številko), v fazi ocenjevanja ponudb ni mogoče označiti za neustreznega. Naročnik, ki to stori, ravna v škodo ponudnika, ki je ponudil takšen izdelek, v konkretnem primeru v škodo ponudnikov Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., s tem pa ponovno v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki.

Zgoraj opisana situacija izkazuje, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije v obravnavanem sklopu ponudb ni mogoče oceniti.".

Ker je Državna revizijska komisija vprašanje zmožnosti naročnikove ocene prispelih ponudb v obravnavanem sklopu že presojala, ob čemer je v sklepu, št. 018-137/2006-32-1341, z dne 12.05.2006, ugotovila, da "na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije v obravnavanem sklopu ponudb ni mogoče oceniti", vlagatelj pa v svojem revizijskem zahtevku hkrati ne navaja dejstev ali predlaga dokazov, ki bi narekovali drugačno ugotovitev o zmožnosti ocene prispelih ponudb, gre kot utemeljeno oceniti tudi s tem povezano enako ugotovitev naročnika, zapisano v dokumentu "Popravek odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti", z dne 16.05.2006. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja je zato potrebno zavrniti kot neutemeljene.

Na podlagi ugotovitve o tem, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more oceniti prispelih ponudb, je naročnik sprejel odločitev o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je takšna odločitev naročnika neskladna s temeljnimi načeli javnega naročanja, kot tudi ne, da je neskladna z aktom, ki pri naročniku ureja oddajo javnih naročil male vrednosti. Ob zapisanem gre na tem mestu zgolj omeniti, da mora naročnik tudi skladno z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1 (katerega splošna pravila se pri oddaji javnih naročil male vrednosti, kot že navedeno, ne uporabljajo) v primeru, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Državna revizijska komisija je kot slednje zavrnila tudi revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v drugih postopkih oddaje javnih naročil; s tem povezane revizijske navedbe v predmetnem revizijskem postopku namreč niso upoštevane.

V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da naročnik ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki", v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)", z aktom naročnika, ki ureja oddajo javnih naročil male vrednosti, oziroma temeljnimi načeli javnega naročanja. Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 03.08.2006


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.