018-270/2006 DARS, d.d.

Številka: 018-270/2006-34-2218

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 73/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članov Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izvedba elektro in strojne opreme predorov Barnica in Tabor ter pokritih vkopov Rebrnice I in II na odseku HC Razdrto - Vipava, Rebrnice", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik J.V.Siteep - Siteep d.d., Pivovarniška ulica 6, Ljubljana in partnerja Elef S.r.l., Via Biron di Sopra 185, Vicenca, Italija in Elpo S.r.l., Via J.G. Mahl 19, Brunico, Italija, ki jih vse po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Miha šipec, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Javni razpis za "Izvedba elektro in strojne opreme predorov Barnica in Tabor ter pokritih vkopov Rebrnice I in II na odseku HC Razdrto - Vipava, Rebrnice" je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 26/06 z dne 10.03.2006, pod št. objave Ob-6840/06 ter podaljšanje roka za predložitev ponudb v Uradnem listu RS, št. 45/06 z dne 28.04.2006, pod št. objave Ob-12232/06.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 12.05.2006 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 21.06.2006 izdal sklep št. 402-25/06-RPP/12, da se predmetno javno naročilo odda po postopku s pogajanji v skladu s 1. točko tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), iz razloga, ker so vse ponudbe nepravilne, pri čemer se pozove k oddaji ponudbe vse ponudnike, ki so predložili ponudbo v predhodno izvedenem odprtem postopku in katerih ponudbe so bile skladne z zahtevo iz 42. člena ZJN-1.

Vlagatelj je dne 03.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija citirani sklep naročnika iz razloga, ker je po mnenju vlagatelja njegova ponudba pravilna in ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo sklepa. V zvezi s prvim razlogom zavrnitve ponudbe, da so vsi trije partnerji predložili skupni seznam glavne izvajalčeve opreme, kar naj ne bi bilo v skladu s podčlenom 5.1(j) v povezavi s podčlenom 5.2(a) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), ki zahtevata, da mora ponudba za vsakega partnerja v skupini izvajalcev vsebovati posebej vsa dokazila iz podčlena 5.1, razen določenih izjem, vlagatelj meni, da je kljub dejstvu, da vsak partner ni predložil svojega seznama, zadostil materialnim in formalnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je priložil seznam glavne izvajalčeve opreme in tudi izjavil, da bo ta oprema v času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju ter tako pravilno izpolnil obrazec 5.1(j), katerega sta ostala partnerja žigosala in parafirala skladno s podčlenom 13.1(b). Partnerja nista predložila seznama, saj so ocenili, da je oprema vlagatelja zadostna. Partnerja bi lahko predložila le prazne sezname, kar pa je po mnenju vlagatelja nesmiselno. Vlagatelj še ugotavlja, da v razpisni dokumentaciji ni nobene natančnejše zahteve tem, kakšna bi morala biti oprema, zaradi česar lahko pride do situacije, da ponudniki navedejo neprimerno opremo, pa je ponudba pravilna, medtem ko je v konkretnem primeru vlagatelj navedel opremo, ki je nujno potrebna in zadostna, pa je po mnenju naročnika nepravilna zaradi pogoja treh ločenih listov papirja. Vlagatelj na tem mestu še navaja, da bi mu moralo biti ne glede na peti odstavek 12. člena ZRPJN omogočeno, da takšne diskriminatorne razpisne pogoje izpodbija s predmetnim revizijskim zahtevkom. V zvezi z drugim razlogom nepravilnosti, da partnerji niso predložili posebej za vsakega seznam ključnih kadrov, kar naj ne bi bilo v skladu s podčlenom 5.1(k) v povezavi s podčlenom 5.2(a) navodil, se vlagatelj sklicuje na enaka dejstva, ki jih je navedel že pri prvem razlogu in navaja, da gre za delavce slovenskega ponudnika, kar je razumljivo, saj bodo delavci odgovorni za sodelovanje in komuniciranje s slovenskim naročnikom. Kot zadnji razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja, da ni oddal ustreznih referenc skladno s podčlenom 5.3(b) v povezavi s podčlenom 5.1(i) navodil, vlagatelj meni, da je naročnik neutemeljeno zavrnil referenci partnerja Elef S.r.l.. V zvezi z očitkom naročnika, da pri referenci "Dobava in vgradnja opreme na predorih Monguelfo, Cardano in San Giacamo - Laives Italija", ni razvidno, ali so bila dela opravljena na hitri cesti oziroma avtocesti, vlagatelj meni, da je takšna dilema nepotrebna, saj gre za predore dolžine 1180m, 1150m in 2440 metrov in vrednost del 6.600.000 EUR, zaradi česar je zahtevnost del v navedenih predorih ustrezna zahtevnosti predmetnega naročila. Glede reference "Izgradnja južne obvoznice Vicenca in tunelov Berici Italija", iz katere naj ne bi bilo razvidno, kolikšen delež del naj bi se nanašal na predore in koliko na avtoceste, vlagatelj navaja, da je ob upoštevanju dejstva, da naročnik zahteva naročilo v višini najmanj 1.050 mio SIT, vrednost reference pa je višja, mogoče z gotovostjo trditi, da vrednost instalacijskih del na tunelu presega zahtevano vrednost iz razpisa, poleg tega pa je tudi v tem primeru dolžina predora takšna, da so dela v njem nujno morala biti takšne zahtevnosti kot v konkretnem naročilu. Ne glede na to vlagatelj meni, da bi ga moral naročnik pozvati, da ponudbo dodatno pojasni skladno s 54. členom ZJN-1 in točko 28 navodil. Kot zadnje, vlagatelj meni, da naročnik ni zadostil vsem zakonskim pogojem za nadaljevanje postopka s pogajanji po 1. točki tretjega odstavka ZJN-1, ker ni izvedel predhodne objave. Vlagatelj predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa naročnika ter dodelitev naročila vlagatelju.

Naročnik je dne 19.07.2006 sprejel sklep št. 402-44/06 2006/12/0 o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja s prilogo zapisnikom seje komisije za izvedbo postopka javnega naročila z dne 12.07.2006. Naročnik se v zvezi s predložitvijo seznama glavne izvajalčeve opreme in seznama ključnih kadrov sklicuje na podčlene 5.1(j), 5.1(k) ter 5.2(a) navodil, ki jasno določajo zahteve, katerim vlagatelj ni zadostil. Kolikor je vlagatelj menil, da so določeni pogoji razpisne dokumentacije diskriminatorni, bi lahko skladno s 25. členom ZJN-1 naročnika zaprosil za pojasnilo. V zvezi z referencami naročnik navaja, da iz predloženega seznama in potrdil naročnikov niso razvidni vsi podatki za ocenitev minimalnega pogoja. Referenca "Dobava in vgradnja opreme na predorih Monguelfo, Cardano in San Giacamo - Laives Italija" ne vsebuje navedbe, na kateri AC oziroma HC so bila dela izvedena. Glede reference "Izgradnja južne obvoznice Vicenca in tunelov Berici Italija" pa gre le deloma za istovrstno delo, vendar ne vsebuje posebej vrednosti elektro in strojne opreme predorov. V zvezi s trditvijo vlagatelja, da bi ga naročnik moral zaprositi za pojasnitev ponudbe skladno s 54. členom ZJN-1 in točko 28 navodil, naročnik navaja, da naročnik ni zavezan to storiti, ampak ima le možnost, sicer pa bi dopolnitev manjkajoče dokumentacije pomenila nedopustno dopolnitev ponudbe. V zvezi z navedbo vlagatelja glede neizpolnjenih pogojev za nadaljevanja postopka s pogajanji naročnik odgovarja, da 1. točka tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 določa izjemo od predhodne objave, kolikor naročnik v postopek s pogajanji vključi vse ponudnike, ki so predložili ponudbe v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe skladno z zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1.

Vlagatelj je z zahtevo z dne 20.07.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 24.07.2006 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
V konkretnem primeru je med strankama spor o dejstvu, ali je ponudba vlagatelja pravilna, torej, ali je ponudba izpolnila vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je v zvezi s spornim vprašanjem vpogledala v razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila in ponudbo vlagatelja. Skladno s 5. členom navodil "Pogoji za udeležbo ponudnika na javnem razpisu", morajo ponudniki, da bi bili upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, izpolnjevati pogoje, za izpolnjevanje katerih morajo dostaviti dokazila, s katerimi dokažejo sposobnost za uspešno izvedbo del po pogodbi. Obrazci oziroma navodila za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 10. Nepredložitev oziroma neizpolnitev zahtev iz Poglavja 10 bo imelo za posledico ocenitev ponudbe kot nepravilne.

1) V zvezi s prvim in drugim razlogom nepravilnosti ponudbe zaradi nepredložitve seznama glavne izvajalčeve opreme in seznama ključnih kadrov za vse partnerje, je Državna revizijska komisija ugotovila, da navodila v podčlenu 5.1(j) zahtevajo predložitev seznama glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi ter v podčlenu 5.1(k) predložitev seznama ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer na samem gradbišču in izven njega. Podčlen 5.2(a) v primeru skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, zahteva, da mora ponudba vsebovati za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej vsa dokazila iz podčlena 5.1, razen 5.1(m), 5.1(p) in 5.1(r), za katere zadošča, da jih predloži eden od partnerjev.

Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je ponudbi priložen en izpolnjen obrazec 5.1 j "Seznam glavne izvajalčeve opreme" in en izpolnjen obrazec 5.1 k "Seznam ključnih kadrov", ki sta požigosana in podpisana s strani Siteep d.d., na obeh obrazcih pa se nahajajo še žigi in podpisi ostalih dveh partnerjev. Presoja o tem, ali je ponudba vlagatelja ob upoštevanju navedenega dejanskega stanja pravilna, je glede na definicijo iz 13. točke 3. člena ZJN-1 odvisna od zahtev, ki jih je glede vsebine in načina dokazovanja pogojev za opremo in ključne kadre v razpisni dokumentaciji določil naročnik. Navodila v konkretnem primeru jasno določajo dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki, da bodo dokazali sposobnost za uspešno izvedbo del po pogodbi. Ker bi moral vlagatelj skladno z zgoraj citiranimi določili navodil za vsakega izmed partnerjev posebej predložiti seznam glavne izvajalčeve opreme in seznam ključnih kadrov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, ob tako zapisanem določilu navodil, ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja zaradi odsotnosti seznama glavne izvajalčeve opreme in seznama ključnih kadrov partnerjev Elef S.r.l. in Elpo S.r.l., kot nepravilno v tem delu zavrnil.

Državna revizijska komisija na tem mestu tudi ne more ugoditi zahtevi vlagatelja, da v tem postopku izpodbija pogoje iz razpisne dokumentacije, ki naj bi bili diskriminatorni za ponudnike, ki želijo podati ponudbo v skupini, saj je vlagatelj v tem delu prekludiran. Skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo še pred potekom tega roka, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagatelj v konkretnem postopku ni uspel dokazati, da za morebitno diskriminatornost pogojev ni mogel predhodno vedeti in samo sklicevanje na dejstvo, da ni mogel pričakovati, da bo naročnik štel ponudbo za nepravilno zaradi dveh praznih listov papirja, ne zadostuje kot dokazilo.

2) V zvezi s tretjim razlogom nepravilnosti, neustreznih referenc partnerja Elef S.r.l., je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo, podčlen 5.1(i), ki zahteva od ponudnikov predložitev seznama najpomembnejših opravljenih istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (elektro in strojna oprema predorov na AC ali HC), v zadnjih petih letih, z zneski, letom dokončanja in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Iz izpolnjenega obrazca 5.1 i "Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del" in priloženih potrdil naročnikov za partnerja Elef S.r.l., izhaja, da je Elef S.r.l. kot dokazilo navedel tri projekte, od katerih je naročnik pogoj istovrstnosti del in vrednosti priznal dvema projektoma, ki sta predmet tega spora. Iz izjave naročnika Societa Italiana za projekt "Dobava in vgradnja opreme v predorih Monguelfo, Cardano in San Giacamo - Laives" izhaja, da je Elef S.r.l. izvedel instalacijska dela za ventilacijo, razsvetljavo, signaliziranje požara, signaliziranje dima, signaliziranje radijske kontrole, protipožarne naprave, električne podpostaje, v tunelih skupne dolžine 2440m in vrednosti 6.600.000 EUR. Naročnik v izpodbijanem sklepu vlagatelju očita, da iz predloženih dokumentov ni razvidno, ali so bila dela izvedena na AC ali HC. Iz navodil in obrazca 5.1 i izhaja, da so obvezne sestavine seznama: naziv in dežela projekta, naziv investitorja, vrsta del in leto dokončanja ter vrednost pogodbe. Ob upoštevanju dejstva, da naročnik ni izrecno zahteval, da ponudnik navede, ali gre za dela na AC ali HC, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik v obravnavanem primeru dejansko lahko od vlagatelja zahteval, naj navedeno dilemo pojasni skladno s 54. členom ZJN-1, predvsem ob upoštevanju trditev vlagatelja, da gre za takšno zahtevnost in vrednost opravljenih del, ki ustrezajo naročilu v tem postopku. Vendar pa je po drugi strani potrebno upoštevati (kot pravilno opozarja naročnik), da glede na dikcijo 54. člena ZJN-1 (enako točka 28 navodil), naročnik sme (in ne "mora") od ponudnikov zahtevati, da dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili, ni pa tega dolžan storiti. V konkretnem primeru uporaba 54. člena ZJN-1 namreč ne bi pomenila nedopustne dopolnitve ponudbe, saj bi vlagatelj le razjasnil posamezne okoliščine v zvezi z že predloženimi dokumenti in ne bi spreminjal njihove vsebine.

Glede projekta "Izgradnja južne obvoznice Vicenza in tunelov Berici" iz izjave naročnika Astaldi spa. izhaja, da je Elef S.r.l. v začasnem združenju s podjetjem S.I.E.I. S.r.l. izvedel instalacijska dela za ventilacijo, cestno razsvetljavo, ugotavljanje požara in dima, protipožarne instalacije, signalizacija in radijske kontrole ter električnih podpostaj. Predmetna dela so bila del razpisa javnih del in zajemajo instalacije tunelov Berici v dolžini 1500m, cestno razsvetljavo med avtocestnimi dovozi v dolžini 10km in tehnološke instalacije stavb s pisarnami in službami nove cestninske postaje na avtocesti. Celotna vrednost navedenih del je znašala 5.683.603,77 EUR. V zvezi z navedenim projektom naročnik očita vlagatelju, da iz predložene dokumentacije ni razvidno, kolikšen delež navedenih del se nanaša na izvedbo elektro in strojnih instalacij na trasi in kolikšen delež na izvedbo elektro in strojnih instalacij v predoru. Naročnik sicer pravilno ugotavlja, da je v znesek zajeta skupna vrednost vseh del, vendar pa bi po mnenju Državne revizijske komisije naročnik tudi pri tem projektu smel od ponudnika zahtevati, da pojasni vprašanje glede vrednosti dela v predoru, ni pa to bila njegova obveznost, kakor trdi vlagatelj v zahtevku.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da naročnik s tem, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil zaradi neustreznih referenc, ni kršil predpisov oziroma da bi vlagatelj ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije lahko predložil reference v takšni vsebini, ki bi naročniku omogočila ustrezno oceno.

3) V zvezi s trditvijo vlagatelja, da naročnik ni izpolnil zakonskih pogojev za nadaljevanje postopka s pogajanji po 1. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju s predpisi, s tem, ko ni predhodno objavil možnost oddaje naročila s pogajanji. Določba 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 namreč določa izjemo od obveznosti predhodne objave, ki je sicer zahtevana v tretjem odstavku, in sicer določa: "Naročnik mora objaviti javni razpis po tem postopku, razen če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena tega zakona."

Iz izpodbijanega sklepa naročnika z dne 21.06.2006 izhaja, da je na javni razpis prispelo pet pravočasnih ponudb in da je vsem ponudnikom bila priznana sposobnost po 42. členu ZJN-1 oziroma so bile v tem delu njihove ponudbe pravilne. Naročnik je k pogajanju pozval vseh pet ponudnikov in je tako zadostil zakonskim pogojem za nadaljevanje postopka s pogajanji po 1. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe vlagatelja iz razlogov, navedenih pod 1. točko te obrazložitve, ni mogoče označiti kot pravilne, zato je bilo potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja zavrniti kot neutemeljen.
Vlagatelj je v zahtevku predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 01.08.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dars d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik mag. Miha šipec, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana