018-275/2006 Občina Majšperk

Številka: 018-275/06-33-2303

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za asfalterska dela na javnih poteh v skupni dolžini 6.335 m in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik STRABAG AG, Ortenburgerstrasse št. 27, A-9800 Spittal an der Drau, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta št. 33, Ljubljana, ki ga zastopata odvetnika dr. Damijan Terpin in dr. Janko Tischler jun, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Majšperk, Majšperk 32 a, Majšperk (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.08.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.05.2006 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo za asfalterska dela na javnih poteh v skupni dolžini 6.335 m je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 51-52, z dne 19.05.2006, pod št. objave Ob-14008/06.

Iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 19.06.2006, izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 26.06.2006 je naročnik, sklicujoč se na 54. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), pozval ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49/a, Ptuj, da v roku 3 dni od prejema obvestila poda soglasje za ugotovljeno računsko napako, po kateri naj bi bil pravilni seštevek na obrazcu REKAPITULACIJA za vse javne poti 42.729.001,00 SIT in ne 48.435.501,00 SIT (oboje brez DDV), kot je bilo zapisano v ponudbi izbranega ponudnika. Ponudbena vrednost del izbranega ponudnika bi naj ob upoštevanju 5% popusta znašala 48.711.061,14 SIT z DDV.

Izbrani ponudnik je dne 28.06.2006 dal soglasje k popravku računske napake.

Naročnik je dne 03.07.2006 sprejel Sklep o oddaji javnega naročila, št. 4301-1/2006-5, s katerim je vse sodelujoče obvestil, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49/a, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 13.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim od naročnika zahteva, da razveljavi Sklep o oddaji javnega naročila, št. 4301-1/2006-5, izloči ponudbo izbranega ponudnika ter sprejme njegovo ponudbo. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je bila kot edino merilo za oddajo javnega naročila določena najnižja cena, kot najugodnejšega izbrati vlagatelja. Vlagatelj nadalje navaja, da je bilo na naroku za odpiranje ponudb, dne 19.06.2006, s strani komisije (za odpiranje in ocenjevanje ponudb) ugotovljeno, da znaša cena vlagatelja 48.874.012,56 SIT z DDV, cena izbranega ponudnika pa 55.216.471,14 SIT, vključno popust in DDV, zaradi česar bi moral naročnik kot najugodnejšo ponudbo izbrati ponudbo vlagatelja. Čeprav iz Poročila komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb, z dne 28.06.2006, izhaja, da je bila pri ponudbi izbranega ponudnika na obrazcu REKAPITULACIJA naknadno ugotovljena računska napaka, vlagatelj meni, da ob ugotovitvi slednje komisija ni upoštevala pogojev iz razpisne dokumentacije. Skladno z le-to bi morala komisija (če bi hotela upoštevati računsko napako izbranega ponudnika) preveriti vse cene za enote pri posameznih popisih del, saj je, kot trdi vlagatelj, prišlo do napačne navedbe v rekapitulaciji iz posameznih postavk iz 6. poglavja. Vendar je komisija po vlagateljevem mnenju zgolj upoštevala podatke na obrazcu REKAPITULACIJA, kar pa je v nasprotju tudi s pogoji razpisne dokumentacije. Če bi komisija naročnika namreč pregledala vsako posamezno pozicijo iz popisov del po enotni ceni, bi morala ugotoviti, da v ponudbi izbranega ponudnika zneski, ki so bili navedeni na rekapitulaciji, nisi bili pravilno vneseni. Vlagatelj meni, da se kot računska napaka ne more šteti primer, ko ponudnik v ponudbeni predračun vpiše napačen znesek del, zato tovrstni popravki ponudbenih cen ne predstavljajo popravkov računskih napak, ampak spremembo ponudbenih cen in s tem spremembo ponudb (povzetek odločitve Državne revizijske komisije št. 018-265/01). Zato vlagatelj meni, da komisija ni ravnala v skladu s 54. členom ZJN-1 in z določili razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na spremembo in umik ponudbe, na ceno ponudbe in popravo računskih napak. Izpodbijani Sklep o oddaji naročila po mnenju vlagatelja pomeni tudi kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1), načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), kakor tudi kršitev 76. člena ZJN-1, pravnega načela vestnosti in poštenosti udeležencev, spoštovanja dobrih poslovnih običajev, enakopravnosti in zakonitosti postopka. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, specificiranih v priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 18.07.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je komisija v postopku ocenjevanja in analiziranja prispelih ponudb pri izbranem ponudniku naknadno ugotovila računsko napako pri seštevku na obrazcu REKAPITULACIJA, in zavrača vlagateljeve očitke glede napačne navedbe v rekapitulaciji iz posameznih postavk iz 6. poglavja. Naročnik pojasnjuje, da je iz izpolnjenih in priloženih obrazcev k ponudbi (popis del in predizmere) za posamezno javno pot razvidna vrednost posameznih ponujenih del, enaka vrednost za posamezno javno pot je opisana tudi v obrazcu REKAPITULACIJA. Naročnik pravi, da je komisija pregledala vsako pozicijo iz popisov del in predizmer, podatki na rekapitulaciji pa so bili pravilno vneseni in zapisani. Napačno je bil zapisan le seštevek vseh posameznih enot (javnih poti), kar je komisija pravilno ugotovila in smatrala za računsko napako. Ob upoštevanju 54. člena ZJN-1 je naročnik od izbranega ponudnika zahteval soglasje za popravek ugotovljene računske napake, ki mu ga je le-ta pisno posredoval. Naročnik zaključuje, da ni ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1, ker je popravil le seštevek, ki je ena izmed osnovnih štirih računskih operacij, zato s svojim ravnanjem ni naredil iz nepravilne ponudbe pravilno ponudbo, kot skuša dokazati vlagatelj v svojem zahtevku.

Vlagatelj je dne 21.07.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje postopek revizije javnega naročila. Naročnik je z dopisom, z dne 24.07.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Na začetku Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navajal kršitve nekaterih načel (načelo vestnosti in poštenosti udeležencev, načelo spoštovanja dobrih poslovnih običajev), za katere ni najti podlage v ZJN-1. Pri tem gre opomniti, da se z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, skladno s 1. členom ZRPJN, ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih. Ker Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih naročil, upoštevajoč določbe ZJN-1, v slednjem pa zgoraj omenjena načela niso opredeljena, se Državna revizijska komisija v presojo njihove utemeljenosti ni spuščala. Državna revizijska komisija je zato presojala (le), ali so naročnikova ravnanja v nasprotju z določbami ZJN-1.

Glede vlagateljevih navedb o tem, da naročnik pri ugotovitvi računske napake v ponudbi izbranega ponudnika ni sledil 54. členu ZJN-1 ter razpisni dokumentaciji in njenih določil glede preverjanja računskih napak, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-te niso utemeljene.

Iz vpogleda v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji kot edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika določil najnižjo ponujeno ceno. Možnost popravka računskih napak je opredelil v 9. točki 2. poglavja (Cena ponudbe, kako mora biti navedena in izražena, z navodilom, kaj mora vsebovati) in v 8. poglavju (Elementi za pripravo predračuna z navodili o izpolnitvi) razpisne dokumentacije, kjer je določil način popravka računskih napak, in sicer: "â??kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno umestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo upoštevan skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto." V Navodilih za izpolnitev predračuna, v 8. poglavju razpisne dokumentacije (Elementi za pripravo predračuna z navodili o izpolnitvi) je naročnik še določil, da se cena ponudbe oblikuje na osnovi popisa del s količinami in cen za enoto, ki jih določi ponudnik, ter na osnovi razpisne dokumentacije, da mora ponudnik izpolniti cene za vse pozicije del, opisane v popisu del s količinami, pri čemer je cena ponudbe posameznih postavk po enoti mere fiksna, ter da mora ponudbeni predračun obvezno vsebovati rekapitulacijo.

Iz primerjave cen ponudnikov, navedenih v Zapisniku o odpiranju ponudb, je razvidno, da je vlagatelj (glede na postavljeno merilo najugodnejše cene) oddal najugodnejšo ponudbo (48.874.012,56 SIT). Naročnik je naknadno, pri pregledu in analizi ponudb, pri ponudbi izbranega ponudnika ugotovil računsko napako pri seštevku na obrazcu REKAPITULACIJA, zato je s soglasjem izbranega ponudnika, ki mu ga je le-ta pisno podal na podlagi njegovega poziva, ugotovljeno računsko napako popravil. Iz Poročila komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb je razvidno, da je komisija pri računski kontroli ponujenih cen iz priloženih popisov izbranega ponudnika ugotovila računsko napako na obrazcu REKAPITULACIJA in ugotovila, da znaša pravilni seštevek za vse javne poti 42.729.001,00 SIT in ne 48.435.501,00 SIT, kot je bilo zapisano v ponudbi. Pri tem je komisija v poročilu navedla vrednosti za posamezno cesto, kot so bile zapisane v rekapitulaciji in v popisu del. Po prejemu soglasja izbranega ponudnika k popravku računske napake in po ponovni primerjavi ponudbenih cen prispelih ponudb je komisija ugotovila, da je najugodnejšo ponudbo oddal izbrani ponudnik, ki je bil s Sklepom o oddaji naročila tudi izbran kot najugodnejši ponudnik.

Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, upoštevajoč razpisno dokumentacijo, predračun izpolnil tako, da je za vse pozicije del, opisane v posameznih popisih del, določil ceno na enoto, jo pomnožil z danimi količinami, in tako dobljene cene za posamezne popise del in predizmere pravilno prepisal na obrazec REKAPITULACIJA. Vendar pa je izbrani ponudnik napačno seštel prepisane cene iz posameznih popisov del. Z oddano ponudbo je izbrani ponudnik izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, ki je zahtevala izpolnitev cene za vse pozicije del, opisane v popisu del s količinami, in priložitev obrazca REKAPITULACIJA k predračunu.

54. člen ZJN-1 določa, da: "naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb." Iz navedenega torej izhaja načelna prepoved kakršnekoli spremembe ponudbe po izteku roka za njeno predložitev. Izjemoma sicer 54. člen ZJN-1 dopušča, da sme izključno naročnik v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb. Naročnik sme torej popraviti računske napake, ki jih je ugotovil pri pregledu in kontroli ponudbene cene, vendar pa mora za popravek ponudbene cene zaradi računske napake pridobiti pisno soglasje ponudnika, s katerim le-ta nesporno izrazi voljo o višini ponudbene vrednosti. Kot računske napake, ki jih je dovoljeno popravljati, pa je možno šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačni seštevki ali zmnožki, razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, ali druge podobne primere računskih napak, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Upoštevajoč zgoraj zapisano, Državna revizijska komisija ne more slediti vlagateljevi navedbi, da je izbrani ponudnik glede na navedene cene v posameznih popisih del le-te napačno prepisal v obrazec REKAPITULACIJA, ter da komisija ni preverila vse cene za enote pri posameznih popisih del. Naročnik je v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel, da je komisija v postopku ocenjevanja in analiziranja ponudb pregledala vsako pozicijo del iz priloženih obrazcev k ponudbi, t.j. popis del in predizmere za posamezno javno pot in ugotovila, da je enaka vrednost za posamezno javno pot vpisana tudi v obrazcu REKAPITULACIJA. Vendar pa je bil napačno zapisan seštevek vseh posameznih enot (javnih poti). Ob pregledu ponudbene dokumentacije je, kot že zgoraj zapisano, tudi Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik zgolj napačno seštel sicer pravilno prepisane cene posameznih javnih poti. Naročnik je popravke računskih napak tudi predvidel v razpisni dokumentaciji, vendar gre iz ugotovljenega razbrati, da sploh ni prišlo do napake v smislu razlike med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, saj je bil tudi zmnožek cen na enoto s količinami, pravilen. Ob upoštevanju izjeme, določene v 54. členu ZJN-1, po kateri je kot računske napake možno šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, in glede na prej ugotovljeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je vzrok za različni ponudbeni ceni izbranega ponudnika zgolj napaka v osnovni računski operaciji (seštevku cen). Ker je drugačna ponudbena vrednost, kot je bila prebrana na javnem odpiranju ponudb, dopustna kot posledica poprave ugotovljene računske napake, slednja pa je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ugotovljena in popravljena, Državna revizijska komisija zaključuje, da je bila sprememba ponudbene vrednosti izbranega ponudnika dopustna. Zato Državna revizijska komisija zavrača očitek vlagatelja, da je naročnik kršil 54. člen ZJN-1 in s popravkom ponudbene cene izbranega ponudnika njegovo ponudbo spremenila iz nepravilne v pravilno.

ZJN-1 v 13. točki 3. člena pojasnjuje, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker je Državna revizijska komisija (kot izhaja iz zgoraj zapisanega) ugotovila, da je izbrani ponudnik s svojo ponudbo izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je bila njegova ponudbena cena spremenjena in posledično (s popravkom računske napake) ugotovljena kot najugodnejša, je potrebno ugotoviti, da naročnik ni kršil 76. člena ZJN-1. Zato je Državna revizijska komisija tudi ta vlagateljev očitek zavrnila kot neutemeljenega.

Ob vsem opisanem je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 03.08.2006


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik dr. Damijan Terpin, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana
- Občina Majšperk, Majšperk 32 a, Majšperk
- Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49/a, Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana