018-262/2006 Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Številka: 018-262/06-33-2311

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga "cevi, fazoni (spojniki) in armature; univerzalni fazoni (spojniki), spojke univerzalne, navrtni zasuni z bajonetnimi spoji in integriranimi tesnili, kroglični zasuni in fitingi" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cimmex, d.o.o., Vojkova 8, Solkan (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.8.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija v poglavju 9. Tehnična dokumentacija, in sicer v delu, v katerem je povzeta določba 3.4.1.3 tehničnega pravilnika, da morajo biti cevi iz duktilne (nodularne) litine izdelane "na obojko v skladu z ISO 2531 (na standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 454:2002 minimalne mase 400 g/m2, za dimenzije nad DN 300 pa z zunanjo zaščito Zn v skladu z EN 454:2002 po ISO 8179-1 z notranjo cementno oblogo po ISO 4179 ter opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L = 6 m".
2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 59-60/06, z dne 9.6.2006, pod številko objave Ob-15904/06.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.7.2006, še pred rokom za odpiranje ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v poglavju 9 "Tehnična dokumentacija, okvirna specifikacija letne potrebe vodovodnega materiala" obvestil ponudnike, da mora biti vodovodni material iz popisa v skladu z zahtevami tehničnega pravilnika družbe, ki je dostopen na spletnem portalu naročnika. Sporna je zahteva naročnika v delu, ki se nanaša na zahteve glede izdelave cevi iz točke 3.4.1.3 poglavja 3.4 Elementi cevovodov. Cevi nazivnih premerov do DN 300, izdelane na obojko v skladu z ISO 2531 (na standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 545:2002 minimalne mase 400 g/m2 so v proizvodnji samo v skupini SAINT GOBAIN. BUDERUS sicer uvaja proizvodnjo, vendar teh cevi še vedno ne ponuja, tudi sicer pa ta proizvajalec ne bi mogel izpolniti zahteve naročnika glede obojke na standardni spoj. Naročnik v več razpisih vztraja, da imajo cevi z dimenzijo do DN 300 samo takšno zunanjo zaščito, ki je zaščitena s patentom in jo lahko ponudijo samo proizvajalci iz skupine SAINT GOBAIN. Navedeno zahtevo zunanje zaščite imajo cevi NATURAL c 40, patent je bil izdan pri evropski patentni službi pod št. EP 0686246B in objavljen dne 21.4.1999. Na ta način daje naročnik prednost samo distributerju, ki zastopa skupino SAINT GOBAIN, ostalim distributerjem pa onemogoča nastop na javnem razpisu. Tudi Državna revizijska komisija je v predhodnih revizijskih postopkih že razveljavila razpisa, v katerih je naročnik uporabil vsebinsko enake zahteve glede zunanje zaščite. Po mnenju vlagatelja je nenavadno tudi to, da obstajajo cevi s precej kvalitetnejšo zunanjo zaščito, kot jo zahteva naročnik.

Naročnik je dne 14.7.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je razpisna dokumentacija pripravljena v skladu z zahtevami iz tehničnega pravilnika družbe, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 9.5.2006. Obravnavana zahteva je določena v točki 3.4.1.3 tehničnega pravilnika. Naročnik navaja, da je pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval le svoj splošni akt, ki ga je sprejela skupščina družbe kot organ upravljanja občin ustanoviteljic družbe.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval s postopkom revizije (vloga z dne 18.7.2006), je naročnik z dopisom z dne 20.7.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v določanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

Pogoj je v skladu z 10. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. V skladu z 41. členom ZJN-1 mora naročnik v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Pri tem so v prvem in tretjem odstavku 42. člena ZJN-1 navedeni obvezni pogoji, torej pogoji, ki jih naročnik mora navesti v razpisni dokumentaciji, v 42.a členu ZJN-1 pa ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji, katerih raven lahko naročnik določa v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami, ki so v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZJN-1 obvezni sestavni del razpisne dokumentacije, naročnik opredeli predmet javnega naročila in ga objektivno predstavi, hkrati pa s tem postavi zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeno blago oz. storitev, da bi zadostilo naročnikovim potrebam.

Naročnik je (razen v primeru obveznih pogojev iz prvega in tretjega odstavka 42. člena ZJN-1) avtonomen pri odločanju, katere pogoje bo navedel in kakšne vrednostne pragove bo določil. Zlasti pa je naročnik (z vidika pravil javnega naročanja) avtonomen pri opredeljevanju predmeta javnega naročila oz. določanju tehničnih specifikacij, s katerimi ponudnikom predstavi, kakšne so njegove potrebe. Pravila javnega naročanja naročnika pri tem zavezujejo, da pogoje oz. tehnične zahteve določi na način, ki zagotavlja gospodarno porabo javnih sredstev, konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo (4., 5. in 7. člen ZJN-1), hkrati pa morajo biti zahteve določene v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 32. člena ZJN-1 naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil. Naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki bi pomenilo prednost ali izključitev za določene ponudnike, razen če predmet javnega naročila takšno določilo opravičuje. Naročnik ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov ali posebnih izvorov ali izdelave (drugi odstavek 32. člena ZJN-1).

Čeprav je pogoj izključujoči element in že po naravi stvari ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot pravilno (ustrezno), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, mora biti takšno razlikovanje oz. izločanje ponudnikov objektivno opravičljivo. Dejstvo, da določen ponudnik izpolnjuje pogoje in lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, medtem ko drugi ponudnik tega ne more, mora biti posledica objektivnih okoliščin, ki se na eni strani nanašajo na objektivno utemeljene in opravičljive potrebe naročnika, na drugi strani pa na prednosti, ki jih konkurenčno pravo dopušča in do katerih ponudniki pridejo z vlaganjem v razvoj, investicijami, raziskavami, razvijanjem novih produktov, izboljšavami, pridobivanjem referenc itd.. Ni pa dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi in pomenijo zlasti krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo, s čimer je določen ponudnik bodisi postavljen v bistveno slabši položaj bodisi je privilegiran, ne da bi za to obstajali utemeljeni razlogi.

Vlagatelj v zahtevku navaja, da je naročnik z zahtevo glede zunanje zaščite cevi dejansko identificiral blagovno znamko cevi NATURAL c 40 proizvajalca SAINT GOBAIN, s čimer je dal neupravičeno prednost njegovemu zastopniku, ostalim distributerjem pa onemogočil nastop na predmetnem javnem razpisu. Naročnik je sporno tehnično zahtevo vključil v poglavje 9 razpisne dokumentacije - tehnična dokumentacija, kjer je zapisal, da mora biti vodovodni material iz popisa v skladu z zahtevami tehničnega pravilnika naročnika. Z navedeno določbo je tehnični pravilnik postal del razpisne dokumentacije. V tehničnem pravilniku je v točki 3.4.1.3 določeno, da se cevi iz duktilne (nodularne) litine - (NL) uporabljajo za gradnjo primarnih in sekundarnih omrežij. Izdelane morajo biti na obojko v skladu z ISO 2531 (na standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 454:2002 minimalne mase 400 g/m2, za dimenzije nad DN 300 pa z zunanjo zaščito Zn v skladu z EN 454:2002 po ISO 8179-1 z notranjo cementno oblogo po ISO 4179 ter opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L = 6 m.

Kot ugotavlja že sam vlagatelj je Državna revizijska komisija podobno naročnikovo zahtevo glede zunanje zaščite vodovodnih cevi že obravnavala v zadevi št. 018-5/06. V navedeni zadevi je med strankama obstajal spor o tem, ali je zahteva naročnika po ceveh, izdelanih na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico) z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2, skladna s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena ZJN-1. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji določil, da "morajo biti cevi izdelane na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico), zaradi vgradnje v agresivne zemljine ter povečane izpostavljenosti korozivnemu delovanju (prisotnost slane vode, ter vgradnje pod vodno gladino) zahtevamo od dobavitelja, da imajo cevi zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2. Poleg ustrezne zaščite morajo imeti cevi tudi notranjo cementno oblogo ter morajo biti opremljene z odgovarjajočim tesnilom ISO 4633. Dolžina cevi mora biti enotna in sicer L=6,00 m.". Državna revizijska komisija je morala v zvezi s tem med drugim ugotoviti, ali so glede na naravo in predmet javnega naročila cevi z opredeljeno zahtevano zunanjo zaščito edine, s katerimi je mogoče zadostiti zahtevam in specifikam naročnikovega vodovodnega sistema, ter
kateri domači ali tuji proizvajalci ponujajo proizvode, ki v celoti izpolnjujejo opredeljeno zahtevo razpisne dokumentacije"

Iz strokovnega mnenja, ki ga je Državna revizijska komisija pridobila v zadevi št. 018-5/06 na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, je razvidno, da so po standardu EN 545 cevi z zunanjo protikorozijsko zaščito tipa Zn-Al (85Zn -15A1) minimalne mase 400 g/m2 (+ pokrivni premaz, s katerim je treba po standardu EN 545 zaščititi še vse kovinske prevleke na ceveh tipa Zn ali Zn+Al, čeprav je ta zahteva v razpisni dokumentaciji izpuščena) primerne za stike z večino zemljin, izjema so kisle šote, zemljine, ki vsebujejo žlindre, odpadke, pepel, ali so namočeno z odpadnimi vodami ter zemljine pod nivojem morja oziroma zemljine, pomešane s solmi iz morja in s specifično električno upornostjo manj kot 500 Î"cm. V takih korozivnih zemljinah je priporočljivo uporabiti druge tipe zunanjih protikorozijskih zaščit, ki so navedene v standardu EN 545, točki 4.4.1 (za cevi) in točki 4.5.1 (za fitinge). Glede na definirano korozivnost zemljin v razpisnih pogojih zahteve za zunanjo protikorozijsko zaščito cevi iz duktilne litine v razpisni dokumentaciji niso izbrane ustrezno, je bilo še navedeno v strokovnem mnenju. Glede vprašanja, kateri proizvajalci ponujajo proizvode z zahtevanimi karakteristikami, pa je bilo v strokovnem mnenju pojasnjeno, da zahteve iz razpisne dokumentacije naročnika za cevi DN 80 do DN 300 izpolnjujejo le cevi tipa Natural proizvajalca SAINT GOBAIN CANALIZATION PAM.

Državna revizijska komisija v celoti povzema v predhodnem revizijskem postopku pridobljeno strokovno mnenje, saj je tudi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali naročnikova zahteva glede zunanje zaščite (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2 neupravičeno diskriminira ponudnike, ki ne ponujajo cevi proizvajalca SAINT GOBAIN. Kot je razvidno iz strokovnega mnenja so tehnične specifikacije, ki se nanašajo na zunanjo zaščito cevi, prilagojene določenemu proizvajalcu, zaradi česar je ta v neupravičeno boljšem položaju, saj za takšne zahteve ni najti objektivno utemeljenih oz. opravičljivih razlogov. Poleg tega tudi naročnik v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo ni navedel nobene okoliščine, ki bi objektivno upravičevala kombinacijo oziroma nabor obravnavanih tehničnih zahtev. Zgolj dejstvo, da je obravnavana tehnična zahteva določena v tehničnem pravilniku, ki ga je sprejela skupščina družbe, ne more vplivati na presojo Državne revizijske komisije, saj je zahteva iz točke 3.4.1.3 tehničnega pravilnika glede na določilo 9. poglavja razpisne dokumentacije - Tehnična dokumentacija del same razpisne dokumentacije, razpisna dokumentacija pa mora biti v celoti sestavljena v skladu z določili ZJN-1. Določba iz splošnega akta, na katerega se sklicuje naročnik, namreč na zahteve, ki jih postavlja ZJN-1, ne more imeti nobenega vpliva.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik tehnične specifikacije za vodovodne cevi glede zunanje zaščite določil v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 32. člena ZJN-1, zaradi česar je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila razpisno dokumentacijo v delu, v katerem je povzeta določba 3.4.1.3 tehničnega pravilnika, in sicer da morajo biti cevi iz duktilne (nodularne) litine izdelane "na obojko v skladu z ISO 2531 (na standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 454:2002 minimalne mase 400 g/m2, za dimenzije nad DN 300 pa z zunanjo zaščito Zn v skladu z EN 454:2002 po ISO 8179-1 z notranjo cementno oblogo po ISO 4179 ter opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L = 6 m".


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer 100.000,00 SIT za takso. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer 100.000,00 SIT za plačilo revizijske takse.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 2.8.2006


predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper,
- Cimmex, d.o.o., Vojkova 8, Solkan,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.