018-240/2006 Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-240/06-31-2103

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo opreme za kuhinje", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, Grosuplje, ki ga zastopa odvetniška družba Pirnat - Kovačič o.p. d.n.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.07.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Dne 21.04.2006 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo opreme za kuhinje" po odprtem postopku ter imenovanju vodje izvedbe javnega naročila in strokovne komisje za izvedbo javnega razspisa za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 48-49/06, z dne 12.05.2006, pod št. objave Ob-12915/06, in sicer razdeljeno v šest sklopov, med drugim v sklop 1 - pomivalni stroj s sistemom za sortiranje ter izhodno mizo (1 kos).

Vlagatelj je dne 09.06.2006 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 12.06.2006 (rok za sprejemanje ponudb je bil določen 12.06.2006 do 15. ure), zoper tehnične specifikacije opreme za sklop 1, v katerem navaja, da so naročnikove zahteve tudi:
- da morajo biti pomivalne roke oziroma šobe izdelane iz inoxa oziroma nerjavečega jekla,
- da mora imeti črpalka v predpomivalni coni moč min. 1,0 kW in kapaciteto min. 700 l/min,
- da mora imeti črpalka v pomivalni coni moč min. 1,5 kW in kapaciteto min. 1000 l/min,
- da mora biti izhodna miza dimenzij 2110 mm x 630 mm x 875 z možnostjo odstopanja po dolžini +/- 100 mm, širna in višina pa v skladu s pomivalnim strojem, zgoraj mora imeti valje, biti mora na mehanični pogon, po celotni dolžini mize mora biti bazen pod valji, imeti mora končno stikalo za zaustavitev celotnega sistema pomivanja, spodaj pa mora biti izdelana kot odprta konstrukcija iz inox cevi.
Vlagatelj pojasnjuje, da gre za tehnične karakteristike opreme, ki po njegovem mnenju v ničemer ne vplivajo na funkcionalnost opreme in končni rezultat delovanja, vplivajo pa na neenako obravnavo sodelujočih ponudnikov in s tem konkretno tudi vlagatelja. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnika opozoril na navedene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri tehničnih lastnostih opreme za sklop 1, in tudi zahteval dodatna pojasnila, na katera je naročnik odgovoril, vendar domnevno spornih oziroma diksriminatornih tehničnih lastnosti opreme ni spremenil. Vlagatelj meni, da so navedene tehnične specifikacije v nasprotju z 32. členom ZJN-1.
Glede pomivalnih rok oziroma šob vlagatelj pojasnjuje, da sam material ne more vplivati na rezultate pomivanja, ter da sam lahko ponudi pomivalni stroj, katerega pomivalne roke so izvedene iz posebnega nerjavečega plastičnega materiala, ki je razvit posebej za profesionalne pomivalne stroje, in je odporen na agresivna pomivalna sredstva, temperaturo, vsakodnevno uporabo, ne vpliva na življenjsko dobo stroja in ustreza standardu DIN 10510. Same pomivalne roke so enostavne za čiščenje, možno pa je nastavljati tudi njihov kot pomivanja. Čiščenje pomivalnih rok iz posebnega nerjavečega materiala je zelo redko, saj je v samem pomivalnem stroju vgrajen posebni sistem sit in sistem finega filtriranja Mediamat Cyclo, ki preprečuje vnos umazanije v pomivalno vodo in s tem posledično mašenje šob v pomivalnih rokah. Posledično ni odvijanja in razstavljanja rok in pomivalnih šob, med samim delovanjem in čiščenjem se roke ne morejo poškodovati. Ob pravilnem delovanju pomivalnega stroja se na pomivalnih rokah vodni kamen ne sme nabirati, v nasprotnem primeru pa se vodni kamen s pomivalnih rok, ki so izdelane iz omenjenega posebnega materiala, odstrani s posebnimi sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki ne vplivajo na strukturo in življenjsko dobo materiala pomivalnih rok. Vlagatelj na podlagi dodatnih pojasnil naročnika sklepa, da želi naročnik pomivalne roke iz zahtevanega materiala zaradi njihovega snemanja in čiščenja ter bojazni pred poškodbami. Vlagatelj meni, da ima posebni nerjaveči plastični material, ki ga lahko ponudi on, popolnoma enake karakteristike in učinek, ter je tudi izdelan namensko za potrebe profesionalnih pomivalnih strojev. Vlagatelj zatrjuje, da je mogoče zagotoviti enako odpornost pomivalnih rok pred poškodbami tudi v izdelavi iz drugačnega materiala in ne izključno z njihovo izvedbo v inox-u oziroma nerjavečem jeklu, za kar predlaga imenovanje neodvisnega strokovnjaka.
Podobno ugotavlja vlagatelj tudi za določitev moči in kapacitet črpalk v predpomivalni in pomivalni coni. Vlagatelj meni, da pretok črpalk nima direktnega vpliva na rezultat pomivanja pomivalnega stroja. Kvalitetno pomivanje je odvisno od več različnih dejavnikov kot so oblika pomivalnih rok, oblika pomivalnih tankov, sistem pomivalnih vodov, sistem filtrov, način pretoka pomivalne vode itd., sistem pomivanja pri vlagateljevem pomivalnem stroju zagotavlja kvaliteto pomivanja po standardu DIN 10510 - za pomivalne stroje z več pomivalnimi tanki. Vlagatelj meni, da rezultat pomivanja ni zvezno odvisen od pretočnih lastnosti pomivalnih črpalk, kar zmotno zatrjuje naročnik in v posledici česar zahteva objavljene moči in kapacitete.
Nadalje so vlagatelju povsem nerazumljive tehnične zahteve naročnika, ki se nanašajo na lastnosti izhodne mize s cevno konstrukcijo z držali za krožnike. Razen posredovanih dimenzij, skopega opisa in ročno narisane skice, naročnik potencialnim ponudnikom v zvezi s tem ni predložil nikakršnih drugih podatkov, na podlagi katerih bi si bilo lahko moč predstavljati, kako naj bi to izgledalo.
Dodatno pa je vlagatelj tudi mnenja, da posamezne tehnične lastnosti opreme za sklop 1 ustrezajo pomivalnemu stroju samo enega proizvajalca oziroma ponudnika, kar se posebej kaže pri hitrosti stroja, kapacitetah črpalke v predpomivalni coni itd., s čemer naj bi tudi bila kršena temeljna načela javnega naročanja. Vlagatelj zatrjuje, da bi naročnik v razpisni dokumentaciji lahko kot pogoj določil zahtevo po določeni stopnji odpornosti na poškodbe, ne pa tudi zahteve po konkretni tehnični rešitvi za izpolnitev tega pogoja, kar pomeni kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
Vlagatelj kot dokaz prilaga kopijo poročila o preizkusu po standardu DIN 10510, z dne 22.09.2005.
Vlagatelj predlaga primarno spremembo zahtevanih tehničnih značilnosti opreme za sklop 1, podrejeno pa za sklop 1 delno razveljavitev javnega razpisa za predmetno javno naročilo ter priglaša stroške po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 27.06.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
Naročnik obrazloži, da je podal zahtevo po materialu inox, izhajajoč iz dejstva, da se ta material že od nekdaj zelo uspešno (v smislu primernosti) uporablja za izdelavo tovrstne opreme in je preizkušen v dolgoletni uporabi, tako pri naročniku kot pri drugih uporabnikih v tovrstni branži, kar nedvoumno dokazuje tudi raziskava trga, ki jo je naročnik izvedel pred pričetkom javnega naročila in pri kateri je ugotovil, da so tovrstni pomivalni stroji večinoma (v vsaj 90%) iz nerjavečega jekla - inox-a , kakor tudi nasploh kuhinjska gostinska oprema (kotli, mize, transportni vozički ...). Naročnik je ugotovil, da večina evropsko (verjetno tudi svetovno) znanih izdelovalcev tovrstne opreme izdeluje le-to iz inox materiala (npr. MEIKO, HOBART, ELEKTROLUX ipd.). Naročnik navaja, da je v dodatnih pojasnilih pojasnil, da je, glede na dosedanje izkušnje pomivanja, potrebno kljub pravilnemu delovanju mehčalca vode in filtrom pogosto snemati roke (tudi mesečno), odviti šobe in vse skupaj očistiti umazanije in vodnega kamna, kar je nedvomno potencialni vzrok za poškodbo, poleg tega pa se vodni kamen s plastičnih materialov veliko težje odstranjuje. Pri tem je potrebno upoštevati, da se stroj kupuje za lokacijo, kjer so zelo slabi pogoji za delovanje zaradi dejstva, da je voda zelo trda ter so pogoste prekinitve vode, posledično temu pa zelo slaba kvaliteta vode. Naročnik tudi izpodbija vlagateljevo poročilo o preizkusu po standardu DIN 10510, saj ta preizkus oziroma test dokazuje zgolj rezultate in oceno pomivanja posode.
Nadalje naročnik obrazloži, da je moč in kapaciteta črpalke pomembna, saj je to podatek, ki je prikazan v prospektnem materialu posameznega pomivalnega stroja oziroma tehnični dokumentaciji. Iz poročila o preizkusu po standardu DIN 10510, ki ga vlagatelj navaja kot dokazilo njegovih navedb, gre ugotoviti, da ima proizvajalec referenčnega pomivalnega stroja vlagatelja težave z lastnimi črpalkami, saj je bila črpalka v coni splakovanja v času testiranja pokvarjena. Ob tem se naročniku utemeljeno poraja dvom o kvaliteti pomivanja posode s pomivalnim strojem vlagatelja, ki je dnevno v uporabi brez priprav za testiranje, če že pomivalni stroj vlagatelja, ki je bil pripravljen za testiranje in za katerega je vlagatelj predložil referenčno poročilo o testiranju, izkazuje take rezultate.
Zatem naročnik pojasni, da je v razpisni dokumentaciji podal tehnični opis za izhodno mizo s cevno konstrukcijo z držali za krožnike. Prav tako pa je naročnik v dodatnem pojasnilu, z dne 29.05.2006, na vprašanje vlagatelja glede cevne konstrukcije z držali za krožnike (12. vprašanje) podal ustrezen odgovor. Dalje naročnik pojasni, da je na vlagateljevo vprašanje glede posredovanja vsaj ene reference za sistem cevne konstrukcije z nosilci za krožnike dne 05.06.2006 (4. vprašanje) podal ustrezen odgovor. Ob tem pa si je vlagatelj v skladu možnostjo iz razpisne dokumentacije dne 06.06.2006 na lokaciji naročnika MNZ, Policija, SPSPZ, Rocenska 56, Tacen, ogledal predviden prostor za opremo sklopa 1 in obstoječo tovrstno opremo. Pri ogledu je bil očitno predstavniku vlagatelja opis zahtevane opreme jasen, saj ni izrazil nobene želje po dodatnih potrebnih podatkih oziroma pojasnilih.
Naročnik kot zadnje obrazloži, da so očitki vlagatelja glede tehničnih lastnosti pomivalnega stroja, ki naj bi ustrezali stroju samo enega proizvajalca oziroma ponudnika, še posebej glede hitrosti stroja, kapacitet črpalke v predpomivalni coni itd., pavšalni in nestrokovni. Ob tem, da vlagatelj citiranih očitkov ne konkretizira, jih s priloženim poročilom o preizkusu po standardu DIN 10510 celo izpodbija, saj je pod tehnično lastnostjo "Hitrost tekočega traku v m/min" razvidno, da vlagateljev stroj izpolnjuje zahteve naročnika po hitrosti, ki jo očita naročniku (180/120). Naročnik tudi pojasni, da je zahteva glede moči črpalke le minimalna zahteva, ki jo izpolnjuje več proizvajalcev tovrstnih pomivalnih strojev.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 05.07.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 10.07.2006, odstopil le-tej zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija se je najprej opredeljevala do vlagateljevega očitka, da je zahteva naročnika, da morajo biti pomivalne roke oziroma šobe izdelane iz inoxa oziroma nerjavečega jekla, sporna oziroma diksriminatorna in v nasprotju z 32. členom ZJN-1.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo, in ugotovila, da je naročnik v VI. delu (vrsta, opisi, tehnične značilnosti opreme, količina in ostale zahteve naročnika) le-te določil za sklop 1 za košarni pomivalni stroj med drugim, da morajo biti vsi deli izdelani iz inox-a, ter da morajo biti kompletni pomivalni sistem, črpalke, grelna telesa, bojlerji izdelani iz nerjavečega jekla CrNi 1.4301.
Nadalje izhaja iz več odgovorov naročnika na zastavljena vprašanja v zvezi z možnostjo po dopustitvi drugega materiala (specialni nerjaveči plastični material), da vztraja v primeru pomivalnih rok pri materialu "nerjaveče jeklo" oziroma "inox", pri tem pa utemelji razloge za takšno zahtevo.
Naročnik je v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, utemeljil zahtevo po materialu inox, izhajajoč iz dejstva, da se ta material že od nekdaj zelo uspešno (v smislu primernosti) uporablja za izdelavo tovrstne opreme in je preizkušen v dolgoletni uporabi, tako pri naročniku kot pri drugih uporabnikih v tovrstni branži, kar nedvoumno dokazuje tudi raziskava trga, ki jo je naročnik izvedel pred pričetkom javnega naročila in pri kateri je ugotovil, da so tovrstni pomivalni stroji večinoma (v vsaj 90%) iz nerjavečega jekla - inox-a, kakor tudi nasploh kuhinjska gostinska oprema (kotli, mize, transportni vozički ...). Iz spisovne dokumentacije v predmetnem revizijskem postopku izhaja, da vlagatelj dejstvu, ki ga navaja naročnik v citiranem sklepu (da so tovrstni pomivalni stroji večinoma - v vsaj 90% - iz nerjavečega jekla - inox-a, kakor tudi nasploh kuhinjska gostinska oprema - kotli, mize, transportni vozički ...), ne ugovarja. Poleg tega pa vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da so pomivalne roke iz "posebnega nerjavečega plastičnega materiala" enakovredne pomivalnim rokam iz inoxa, pri čemer pa sam priznava, da se vodni kamen iz "posebnega nerjavečega plastičnega materiala" odstrani s posebnimi sredstvi za odstranjevanje. Glede na dejstvo (ki ga vlagatelj, kot že ugotovljeno, ne izpodbija), da so tovrstni pomivalni stroji večinoma (v vsaj 90%) iz nerjavečega jekla - inox-a, gre torej ugotoviti, da "posebni nerjaveči plastični material" le ne more biti tako enakovreden, kot to zatrjuje vlagatelj, saj bi bil pri proizvajalcih tovrstnih strojev pogosteje zastopan in ne v manj kot 10%. Poleg tega pa bili ob t.i. enakovrednosti "posebnega nerjavečega plastičnega materiala" tudi morebitni drugi deli pomivalnega stroja izdelani iz omenjenega materiala, pa očitno niso. še več, naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji glede pomivalnega stroja, da so vsi deli izdelani iz inoxa, pa temu vlagatelj sploh ne nasprotuje (z izjemo materiala za pomivalne roke). Torej je material "inox" pri pomivalnih strojih očitno še vedno najbolj primeren za uporabo (tudi v primeru vlagatelja, ki preostalih zahtev po inox-u ne napada oziroma ne izpodbija).
Prvi odstavek 32. člena (Uporaba tehničnih specifikacij) ZJN-1 naročniku prepoveduje uporabo ali navajanje takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil. Drugi odstavek citiranega člena pa naročniku prepoveduje v razpisni dokumentaciji zapisati določilo, ki bi pomenilo prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen če predmet javnega naročila takšno določilo opravičuje, hkrati pa mu prepoveduje navajanje posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov ali posebnih izvorov ali izdelave.
Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je naročnik zahteval glede pomivalnih rok pomivalnega stroja, da so izdelane iz izključno materiala "inox", pri čemer pa mu v tem primeru ni mogoče očitati uporabe ali navedbe takšne tehnične specifikacije, ki bi neupravičeno dajala prednost tistim proizvajalcem oziroma ponudnikom pomivalnih strojev, ki lahko zadostijo temu pogoju.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek zavrnila kot neutemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da sta zahtevi naročnika, da mora imeti črpalka v predpomivalni coni moč min. 1,0 kW in kapaciteto min. 700 l/min, ter da mora imeti črpalka v pomivalni coni moč min. 1,5 kW in kapaciteto min. 1000 l/min, sporni oziroma diskriminatorni in v nasprotju z 32. členom ZJN-1,
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo, in ugotovila, da je naročnik v VI. delu (vrsta, opisi, tehnične značilnosti opreme, količina in ostale zahteve naročnika) le-te določil za sklop 1 za košarni pomivalni stroj med drugim, da mora biti za predpomivanje moč črpalke min. 1,0 kW in kapaciteta min. 700 l/min, ter da mora biti za pomivanje s trojnim izpiranjem moč črpalke min. 1,5 kW in kapaciteta min. 1000 l/min.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil zahteve glede moči in kapacitete črpalk za predpomivanje in pomivanje s trojnim izpiranjem z številčnimi vrednostmi in besedico pred njimi "min." (minimalno). Predmetne številčne vrednosti so torej minimalne še dopustne, navzgor pa niso omejene. Vlagatelj v zahtevku za revizijo pojasnjuje v povezavi s predmetnim očitkom, da sistem pomivanja pri njegovem pomivalnem stroju zagotavlja kvaliteto pomivanja po standardu DIN 10510 za pomivalne stroje z več pomivalnimi tanki. Ob tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj kot dokaz predložil zahtevku za revizijo poročilo o preizkusu po standardu DIN 10510 (datum preizkusa 22.09.2005), iz katerega izhaja uvodna ugotovitev (opomba) preizkuševalca, da je splakovalna črpalka v okvari. Dodatno gre ugotoviti tudi, da vlagatelj zatrjuje, da so citirane zahteve diskriminatorne, v ničemer pa ne pojasni, katerega proizvajalca naj bi neupravičeno preferirale - poudariti gre, da so domnevno sporne vrednosti omejene zgolj navzdol in ne hkrati navzgor, torej je dovoljeno ponuditi tudi pomivalni stroj, opremljen z močnejšimi črpalkami.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo predmetno navedbo oziroma očitek spoznala kot neutemeljen.
Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da so mu povsem nerazumljive tehnične zahteve naročnika, ki se nanašajo na lastnosti izhodne mize s cevno konstrukcijo z držali za krožnike.
Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v VI. delu (vrsta, opisi, tehnične značilnosti opreme, količina in ostale zahteve naročnika) le-te določil (pri čemer je uvodno določeno glede tehničnih specifikacij, da je dovoljeno odstopanje dimenzij v vseh sklopih +/- 5%, kjer ni drugače določeno) za sklop 1 za postavko "izhodna miza pomivalnega stroja" "dimenzije 2110 mm x 630 mm x 875 (odstopanje po dolžini +/- 100 mm, širna in višina skladna s strojem); zgoraj valji, mehanični pogon; pod valji bazen po celotni dolžini mize; končno stikalo za zaustavitev celotnega sistema pomivanja; spodaj odprta konstrukcija iz inox cevi", za postavko "cevna konstrukcija z držali za krožnike" pa "dolžina 1120 mm, višina 700 mm nad izhodno mizo; 5 nastavkov za držala, izdelano iz inoxa; konstrukcija, pritrjena na izhodno mizo; Držala za krožnike - izdelana iz plastificirane žice, višina držal 300 mm, 6 kosov držal premera 26 cm, 6 kosov držal za krožnike premera 19 cm, 6 kosov držal za krožnike premera 16 cm, 2 kosa držal za krožnike premera 32 cm". Naročnik je v dodatnem pojasnilu, z dne 24.05.2006, ki ga vlagatelj navaja med dokazi, na vprašanje v zvezi s projektno dokumentacijo - tehnološko rešitvijo postavitve sistema (sklop 1) za sortiranje umazane posode z vhodno mizo kot tudi za izhodno mizo, češ da ni dovolj jasno razvidno iz razpisne dokumentacije, kako bi ta sistem izgledal, podal odgovor, "da projektne dokumentacije oz. tehnološke rešitve za sklop 1 ne razpolagamo; vsa oprema za pomivalni stroj s sistemom za sortiranje ter izhodno mizo mora biti postavljena v ravni liniji (sestavljena po navedenih dimenzijah); v primeru morebitnih nejasnosti predlagamo ogled na lokaciji, kot je navedeno v točki 1. VI. in VII. dela razpisne dokumentacije.". Dalje je naročnik v dodatnem pojasnilu, z dne 29.05.2006, ki ga vlagatelj prav tako navaja med dokazi, na vprašanje vlagatelja (št. 12) glede cevne konstrukcije z držali za krožnike, ker naj ne bi bilo točno razvidno, za kateri sistem se je naročnik odločil, podal odgovor (št. 12), "da je za cevno konstrukcijo mišljen kovinski okvir (inox), pritrjen na izhodno mizo; višina tega okvirja je 700 mm (nad izhodno mizo, ker je pritrjen nanjo) in na tej višini so nastavki, kavlji na katere se obesijo držala za krožnike oz. se pri nalaganju krožnikov na voziček snamejo; sortiranja posode ni, ker je posoda v košarah in se morajo odstraniti tudi košare.". Zatem je naročnik v dodatnem pojasnilu, z dne 05.06.2006, ki ga vlagatelj prav tako navaja med dokazi, na vprašanje (št. 4) glede vsaj ene reference za sistem konstrukcije z nosilci za krožnike, kateri je nameščen na izhodni mizi pomivalnega stroja, podal odgovor, "da za lažjo predstavo v prilogi podajamo skico z izgledom cevne konstrukcije z nosilci za krožnike; dolžina kavljev mora biti od 25 do 30 cm" (skica priložena).
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji in dodatnih pojasnilih v zvezi s slednjo dovolj nazorno opredelil tehnične zahteve, ki se nanašajo na lastnosti izhodne mize s cevno konstrukcijo z držali za krožnike. Poleg tega pa ne gre spregledati, da je naročnik v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljen, objasnil, da si je vlagatelj dne 06.06.2006 tudi ogledal na lokaciji naročnika predviden prostor za opremo sklopa 1 in obstoječo tovrstno opremo, pri katerem pa je bil očitno predstavniku vlagatelja opis zahtevane opreme jasen, saj ni izrazil nobene želje po dodatnih potrebnih podatkih oziroma pojasnilih. Iz spisovne dokumentacije v predmetnem revizijskem postopku izhaja, da vlagatelj citiranemu argumentu naročnika (v povezavi z ogledom lokacije pri naročniku s strani vlagatelja v zvezi s predmetno opremo za sklop 1) ne ugovarja.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo predmetno navedbo oziroma očitek spoznala kot neutemeljen.

Kot zadnjega je Državna revizijska komisija obravnavala očitek vlagatelja, da posamezne tehnične lastnosti opreme za sklop 1 ustrezajo pomivalnemu stroju samo enega proizvajalca oziroma ponudnika, kar se posebej kaže pri hitrosti stroja, kapacitetah črpalke v predpomivalni coni itd., s čemer naj bi tudi bila kršena temeljna načela javnega naročanja.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zgolj pavšalno navaja, da posamezne tehnične lastnosti opreme za sklop 1 ustrezajo pomivalnemu stroju samo enega proizvajalca oziroma ponudnika. Vlagatelj zatrjevane predmetne domnevne kršitve v zahtevku za revizijo ne konkretizira oziroma ne pojasni, zato Državna revizijska komisija ni mogla opraviti meritorne presoje predmetnega očitka. Državna revizijska komisija poudarja, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Vlagatelj mora, skladno z določili 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06), ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Gre za t.i. pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, v zvezi s katerim posledice nedokazanosti nekega dejstva prizadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati. Upoštevaje zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi tako splošno formuliranega predmetnega očitka in z njim povezanih navedb v zahtevku za revizijo ni mogoče ugotoviti očitane kršitve naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predmetnemu očitku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, dne 24.07.2006
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Pirnat - Kovačič o.p. d.n.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.