018-273/2006 Občina Lenart

Številka: 018-273/2006-34-2297

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lipa, proizvodno trgovska zadruga, z.o.o., Kraigherjeva ulica 19/b, Lenart v Slovenskih Goricah, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih Goricah (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 15-17, z dne 17.02.2006, pod številko objave Ob-3686/06, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o zahtevku za revizijo", z dne 07.07.2006, se razveljavi.

2. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 21.06.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 15-17, z dne 17.02.2006, pod številko objave Ob-3686/06, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 12.05.2006.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.01.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 15-17, z dne 17.02.2006, pod številko objave Ob-3686/06.

Dne 12.05.2006 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Gradis GP Gradnje, d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obvestila izhaja še, da so bile vse v postopku oddaje javnega naročila prejete ponudbe s strani naročnika ocenjene za pravilne, primerne in sprejemljive, v ponudbi izbranega ponudnika pa je bila ponujena najnižja ponudbena cena, to je cena 229.250.116,18 SIT, z DDV.

Dne 29.05.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila. V njem navaja, da je pri ponovnem preverjanju svoje ponudbe ugotovil, da je v le-tej prišlo do računske napake, v posledici katere je bila končna ponudbena vrednost izračunana napačno. Pravilna skupna ponudbena vrednost znaša 228.629.379,85 SIT z DDV. Vlagatelj v svoji vlogi navaja še, da bi moral naročnik pri pregledu ponudb takšno napako ugotoviti in vlagatelja pozvati k soglasju za njeno odpravo. Vlagatelj meni tudi, da bi moral naročnik njegovo ponudbo izbrati kot najugodnejšo.

Naročnik je odgovor na zgornji zahtevek vlagatelja podal v dokumentu, z dne 14.06.2006, v katerem navaja, da je navedbe slednjega natančno preučil, ob čemer je ugotovil, da je dejansko prišlo do računske napake, ki ima za posledico tudi drugačno skupno ponudbeno vrednost. Naročnik navaja še, da v zvezi z ugotovljenim dejstvom in na podlagi 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelju priznava pravilnost njegove ugotovitve in popravo računske napake.

Dne 21.06.2006 je vlagatelj po svojem pooblaščencu na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da se naročnik strinja, da je v njegovi ponudbi prišlo do računske napake, zato bi slednjo, ki je najugodnejša, moral tudi izbrati, česar pa ni storil. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji predmetnega naročila, hkrati pa zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V revizijski postopek vlagatelj priglaša naslednje stroške: za takso za revizijski postopek- 200.000,00 SIT ter za pripravo zahtevka za revizijo- 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 07.07.2006 izdal dokument "Odločitev o zahtevku za revizijo", iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi in ponovi.

Dne 19.07.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri izpostavlja, da naročnik ni v celoti sledil postavljenemu revizijskemu zahtevku. Vlagatelj je s svojo vlogo v revizijski postopek priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za zahtevo za nadaljevanje postopka.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 07.07.2006 izdal dokument "Odločitev o zahtevku za revizijo", ki pa ima ne glede na njegovo poimenovanje dvojno naravo, in sicer naravo odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku ter naravo odločitve, sprejete v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Glede slednje odločitve naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pri njenem sprejemu naročnik presegel meje vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Kot je Državna revizijska komisija opozorila že v več svojih sklepih (tako npr. v zadevi 018-231/04), naročnik po tem, ko v postopku oddaje javnega naročila sprejme odločitev o (ne)oddaji le-tega, slednje ni upravičen svojevoljno spreminjati, temveč lahko to stori zgolj v morebitnem postopku pravnega varstva zoper takšno odločitev. Kot je ravno tako v svojih sklepih že večkrat zapisala Državna revizijska komisija (tako npr. v zadevi, št. 018-167/05), pa je naročnik v postopku odločanja o zahtevku za revizijo dolžan odločati v mejah le-tega; takšno zahtevo vzpostavlja 2. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), katerega določila se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN. Iz navedenega izhaja, da naročnik ob odločanju o zahtevku za revizijo ne sme sprejeti nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, ki bi presegala meje vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V konkretni zadevi je vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku postavil zahtevo po razveljavitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, naročnik pa je ob odločanju o njegovem revizijskem zahtevku sprejel odločitev (v postopku oddaje javnega naročila), s katero je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. S sprejemom takšne odločitve je naročnik ravnal v neskladju z zgoraj opredeljeno zahtevo po odločanju v mejah zahtevka za revizijo, kot jo vzpostavlja 2. člen ZPP.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 15-17, z dne 17.02.2006, pod številko objave Ob-3686/06, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o zahtevku za revizijo", z dne 07.07.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev revizijski zahtevek, ob čemer je ugotovila, da je le-ta utemeljen.

Z vpogledom v dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 12.05.2006, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšo ponudbo (po edinem merilu- najnižja cena) izbral ponudbo izbranega ponudnika, s ponudbeno vrednostjo 229.250.116,18 SIT. Z vpogledom v dokument "Poročilo", z dne 12.05.2006, pa Državna revizijska komisija ugotavlja še, da je bila sledeč ponudbenim vrednostim prispelih ponudb, ugotovljenim s strani naročnika, druga najugodnejša vlagateljeva ponudba, z ugotovljeno ponudbeno vrednostjo 229.676.979,85 SIT.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da med strankama predmetnega revizijskega postopka ni spora o tem, da je prišlo v vlagateljevi ponudbi do računske napake, v posledici katere je bila namesto pravilne skupne ponudbene vrednosti, ki sledeč navedbam vlagatelja, ki jih naročnik ne prereka, znaša 228.629.379,85 SIT, v vlagateljevi ponudbi navedena napačna skupna ponudbena vrednost 229.676.979,85 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da se stranki tega revizijskega postopka strinjata, da je vlagatelj upravičen do odprave ugotovljene računske napake.

Iz določil drugega odstavka 76. člena ZJN-1 izhaja, da v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni izbral najugodnejše ponudbe; slednji namreč ne prereka navedbe vlagatelja, da je po odpravi računske napake, po edinem merilu za izbor najugodnejše ponudbe, merilu najnižja cena, vlagateljeva ponudba ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika. S svojim ravnanjem je naročnik prekršil drugi odstavek 76. člena ZJN-1.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 21.06.2006, in je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila "gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe šole in vrtca", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 15-17, z dne 17.02.2006, pod številko objave Ob-3686/06, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 12.05.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijski postopek- 200.000,00 SIT,
- za pripravo zahtevka za revizijo- 3000 točk po odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- za materialne stroške- 3% od zgoraj navedene protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi,
- za zahtevek za nadaljevanje postopka- 50 točk po Odvetniški tarifi.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu je naročnik dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN Državna revizijska komisija vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 200.000,00 SIT,
- za pripravo zahtevka za revizijo- stroške v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT,
- za materialne stroške- stroške v višini 2% od protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi ter 1% od presežka (2000 točk), povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 5.280,00 SIT,
- za zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo- stroške v višini 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, ker za priznanje le-tega podlage v veljavni Odvetniški tarifi ni najti. Državna revizijska komisija ravno tako ni sledila predlogu naročnika za pričetek teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške z dnem odločitev naročnika o zahtevku za revizijo, saj za upoštevanje takšnega predloga pravne podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 03.08.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih Goricah,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
- Gradis GP Gradnje, d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.