018-283/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-283/2006-35-2222

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava 18 operacijskih miz s pripadajočo opremo, en kos prelagalne mize ter en kos dekontaminacijske komore za: Splošno bolnišnico Murska Sobota, Splošno bolnišnico Novo mesto, Splošno bolnišnico Izola, Splošno bolnišnico Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana", vodenega po postopku s pogajanji brez predhodne objave, in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila prvi vlagatelj Medicoengineering, d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), in drugi vlagatelj Sanolabor, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po tretjem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vložena zahtevka za revizijo obeh vlagateljev ne zadržita predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer zaradi ogroženosti zdravja ljudi, dne 01.08.2006

ODLOČILA

Na podlagi naročnikove ugotovitve, da bi bilo lahko v primeru zadržanja postopka oddaje javnega naročila zaradi vloženih revizijskih zahtevkov ogroženo zdravje ljudi, ter na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije, podanega v Sklepu, šifra 43001-1/2006/5, z dne 27.07.2006, zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 14.07.2006, ter zahtevek za revizijo drugega vlagatelja, z dne 19.07.2006, ne zadržita postopka oddaje javnega naročila "dobava 18 operacijskih miz s pripadajočo opremo, en kos prelagalne mize ter en kos dekontaminacijske komore za: Splošno bolnišnico Murska Sobota, Splošno bolnišnico Novo mesto, Splošno bolnišnico Izola, Splošno bolnišnico Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana", vodenega po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Obrazložitev

Naročnik je, na podlagi pooblastil več naročnikov, s sklepom, z dne 12.06.2006, pričel s postopkom oddaje javnega naročila "dobava 18 operacijskih miz s pripadajočo opremo, en kos prelagalne mize ter en kos dekontaminacijske komore za: Splošno bolnišnico Murska Sobota, Splošno bolnišnico Novo mesto, Splošno bolnišnico Izola, Splošno bolnišnico Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana", vodenim po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik je v okviru postopka oddaje javnega naročila prejel štiri ponudbe, izmed katerih je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Soča oprema, d.o.o., Linhartova cesta 51, Ljubljana, o čemer je z obvestilom o oddaji javnega naročila, z dne 29.06.2006, obvestil vse ponudnike.

Z vlogo, z dne 14.07.2006, je prvi vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo.

Z vlogo, z dne 19.07.2006, je zahtevek za revizijo na naročnika naslovil tudi drugi vlagatelj.

Naročnik je s sklepoma, z dne 26.07.2006, revizijska zahtevka obeh vlagateljev zavrnil kot neutemeljena, ravno tako pa je zavrnil tudi zahtevi obeh vlagateljev po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, z dne 28.07.2006, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa o odpravi zadržanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila, podan na podlagi tretjega odstavka 11.a člena ZRPJN. V predlogu naročnik navaja, da so ob predmetnem javnem naročilu podani argumentirani razlogi, ki utemeljujejo nujnost takojšnje izvedbe naročila, to je dobave in montaže medicinske opreme, ki je predmet naročila, morebitna neizvedba ali časovno odložena izvedba postopka oddaje javnega naročila pa bi lahko pomenila ogrozitev zdravja ljudi. Naročnik navaja tudi, da so operacijske mize glede na predmet in namen javnega naročila nujno potrebne za izvajanje dejavnosti v zavodih, v katere bodo nameščene, in so namenjene tako v Onkološkem inštitutu Ljubljana, kot tudi v drugih zavodih, za izvajanje nujnih oziroma potrebnih operacij pacientov. Za vse zavode, ki bodo uporabniki predmetnih operacijskih miz, velja, upoštevaje dejstvo večkratnega poizkusa oddaje predmetnega javnega naročila in potek predmetnega postopka oddaje le-tega, ki je blokiran zaradi vloženih zahtevkov za revizijo, da bi nezagotovitev takojšnjega nadaljevanja postopka in izvedbe naročila lahko imela škodljive posledice za potek procesov zdravljenja ljudi v teh zavodih in lahko imela za posledico tudi ogrozitev zdravja ljudi. Naročnik svojemu predlogu prilaga sklep Vlade Republike Slovenije, šifra 43001-1/2006/5, z dne 27.07.2006, s katerim slednja na podlagi ugotovitve, da bi bilo lahko ogroženo zdravje ljudi, soglaša, da naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila nadaljuje navkljub vloženima zahtevkoma za revizijo.


Po preučitvi naročnikovega predloga ter pregledu s strani slednjega predložene dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 11.a člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil 11.a člena ZRPJN izhaja, da Državna revizijska komisija svojo odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo zaradi ogroženosti življenj ali zdravja ljudi ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, sprejme na podlagi ugotovitve, da sta v postopku kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
1. da je naročnik ugotovil, da so ali bi lahko bila v primeru zadržanja postopka oddaje javnega naročila (kot posledica vloženega zahtevka za revizijo) ogrožena življenja ali zdravje ljudi (prvi odstavek 11.a člena ZRPJN),
2. da je Vlada Republike Slovenije podala predhodno soglasje, da naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog, da se postopek javnega naročanja nadaljuje iz razloga ogroženosti življenj ali zdravja ljudi (drugi odstavek 11. člena ZRPJN).

V primeru, ko naročnik uporabi možnost iz 11.a člena ZRPJN, Državna revizijska komisija pri odločanju o (ne)zadržanju postopka oddaje javnega naročila (za razliko od primerov iz 11. člena ZRPJN) torej ne presoja razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, temveč predstavlja podlago za njeno odločitev (izključno) ugotovitev naročnika (potrjena s strani Vlade RS), da so v konkretnem primeru ter v danem trenutku nastopile okoliščine, v katerih so ali bi lahko bila ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

V predmetni zadevi Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta izpolnjena oba zgoraj opredeljena in zakonsko predvidena pogoja za ugoditev naročnikovemu predlogu; slednji je namreč ugotovil, da bi lahko bilo v primeru zadržanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila (kot posledica vloženih zahtevkov za revizijo) ogroženo zdravje ljudi, Vlada Republike Slovenije pa je s svojim sklepom, šifra 43001-1/2006/5, z dne 27.07.2006, na podlagi ugotovitve, da bi bilo lahko ogroženo zdravje ljudi, podala soglasje, da naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila nadaljuje navkljub vloženima zahtevkoma za revizijo.

Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 11.a ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 01.08.2006Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana,
- Soča oprema, d.o.o., Linhartova cesta 51, Ljubljana,
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.