018-246/2006 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-246/2006-34-2084

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo nizkonapetostnih (n.n) energetskih kablov in polizoliranih vodnikov (PIV), in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Kapis d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče, ki ga zastopa odvetniška družba Maček & Maček d.n.o., o.p., Prešernova ulica 27, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 31/06, z dne 24.03.2006, pod številko objave Ob-8470/06.

Naročnik je izdal odločitev o oddaji naročila, št. 1074/06-MB, z dne 19.06.2006, iz katerega je razvidno, da je v sklopu 1: nizkonapetostni (n.n.) energetski kabli kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Eltima d.o.o., šlandrova ul. 8A, Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (brez datuma, naročnik ga je prejel dne 28.06.2006), v katerem izpodbija ugotovitve naročnika glede nepravilnosti njegove ponudbe, po katerih naj bi imel v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 6 dni, čeprav je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da ima ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 0 dni. Vlagatelj je v zadostitev pogoja ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnika v ponudbi predložil BON-1 obrazec, iz katerega izhaja, da ima vlagatelj dva transakcijska računa pri dveh bankah, pri čemer vse plačilne transakcije izvaja pri prvi banki, pri drugi banki pa je račun neaktiven od leta 2002. Vlagatelj navaja, da ni sporno, da je bila na BON-1 obrazcu zabeležena blokada računa, odprtega pri drugi banki v višini 69.860,00 SIT, vendar pa navedeno ne vpliva na njegovo ekonomsko-finančno sposobnost in solventnost, kar izhaja iz BON-1 obrazca za prvo banko. Prav tako sama višina zneska blokade ne more vplivati na ekonomsko-finančno sposobnost vlagatelja. Ob tem vlagatelj dodaja, da je dne 08.07.2005 prejel sklep o izvršbi, katerega je v celoti poravnal, zaradi nevložitve umika izvršbe s strani upnika pa je nastala blokada računa. Ker je upnik umik izvršbe na sodišče podal šele dne 30.09.2005, je sodišče sklep o ustavitvi izdalo šele dne 18.10.2005, banka pa je dne 19.10.2005 umaknila blokado na njegovem računu. Iz navedenega po mnenju vlagatelja izhaja, da le-ta ni imel neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred odločitvijo oz. preveritvijo pogojev ponudnika pri oddaji naročila, ki je bilo dne 19.06.2006. Vlagatelj je dne 13.04.2006 zahteval obrazec, ki je zajel obdobje zadnjih 6 mesecev in iz katerega je resnično izhajala blokada računa vlagatelja, če pa bi upoštevali 6 mesecev pred odločitvijo naročnika, pa vlagatelj ne bi bil več blokiran.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na ugotovitev, da vlagatelj ni predložil pravilne ponudbe ter se ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisa in se ponovno odloča o oddaji naročila.
Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je s sklepom, št. 1424/06-IHG z dne 04.07.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo po povračilu priglašenih stroškov. Naročnik je v izrek še zapisal, da se vlagatelju, ker je predložil ponudbo le za sklop 1, prizna aktivna legitimacija samo za navedeni sklop. Naročnik ugotavlja, da je bilo iz vlagateljeve ponudbe (obrazec BON-1) razvidno, da je imel v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 6 dni. Naročnik se sklicuje na določilo Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), Priloga št. 2, tč. 17a, Ekonomsko-finančna sposobnost ter navaja, da imata TRR obeh bank status za opravljanje plačilnega prometa (v tolarjih in v tujih valutah), vlagateljeva volja pa je, preko katere bo opravljal plačilni promet. Naročnik je nesporno ugotovil, da je imel vlagatelj blokiran račun pri drugi banki 6 dni v zadnjih 6-ih mesecih, zato je njegova ponudba nepravilna.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 10.07.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 12.07.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je v Navodilih (tč. 17a: Ekonomsko-finančna sposobnost ponudnika) določil: "Ekonomsko-finančno sposobnost ponudnika bo naročnik preveril na osnovi priloženega BON-1 obrazca, oz. pri ponudniku - samostojnem podjetniku na osnovi potrdil poslovnih bank o njegovi solventnosti, vključno s podatkom o ev. blokadi njegovih TRR v zadnjih 6 mesecih in upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):
â"˘ da na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
â"˘ da je imel v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 0 dni.
Naročnik bo priznal ekonomsko-finančno sposobnost ponudniku le ob izpolnjenih navedenih pogojih.".

Pogoj je v skladu z 10. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. V skladu z 41. členom ZJN-1 mora naročnik v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku.

Ker med strankama ni spora, da je imel vlagatelj, kot izhaja iz točke E obrazca BON-1 z dne 13.04.2006, ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi kot dokazilo izpolnjevanja ekonomsko-finančne sposobnosti, v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 6 dni, izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije pa se v skladu z 41. členom ZJN-1 presoja v času oddaje ponudbe (in ne v času izdaje odločitve o oddaji javnega naročila), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju s citiranim določilom Navodil v povezavi z 10. točko 3. člena ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja iz obravnavanega razloga označil za nepravilno.

Na drugačno odločitev Državne revizijske komisije ne more vplivati vlagateljevo pojasnjevanje dejanskega stanja kot vzroka nastanka neporavnanih obveznosti, saj navedeno za presojo izpolnjevanja zahteve Navodil po predložitvi obrazca BON-1, iz katerega mora (med drugim) izhajati, da je imel ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih neporavnane obveznosti 0 dni, ni pravno relevantno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.07.2006

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana
- Odvetniška družba Maček & Maček d.n.o., o.p., Prešernova ulica 27, Celje
- Eltima d.o.o., šlandrova ul. 8A, Ljubljana-Črnuče
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana