018-247/2006 MJU

Številka: 018-247/06-31-2207

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za "storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije za potrebe državnih organov RS in javnih zavodov, z oznako 2005/P 05 in 2005/P 19" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložila podjetja UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana, AVTENTA.SI d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana, MARAND INŽENIRING d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana in GENIS d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12 a, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 31.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.02.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št.: 43-10/2005/2 za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, z oznako 2005/P 05 in dne 19.12.2005 sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, št.: 430-377/2005/2 z oznako 2005/P 19, po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 97. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Odločitev o oddaji javnega naročila z oznako 2005/P 05 je naročnik sprejel dne 10.02.2005, št.: 43-10/2005/3, odločitev o oddaji javnega naročila z oznako 2005/P 19 pa je naročnik sprejel dne 16.03.2006, št.: 430-377/2005/14. Iz citiranih odločitev o oddaji javnega naročila je razvidno, da je naročnik obe javni naročili oddal konzorciju v sestavi SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana, Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, Liko Pris d.o.o., Verd 100a, Vrhnika in Astec d.o.o., Tržaška cesta 118, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 19.05.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, ki so predmet javnega naročila, z oznako 2005/P 19 in prejšnje zaradi razveljavitve odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št.: 430-377/2005/14, z dne 16.03.2006 in odločitve št.: 43-10/2005/3 ter razveljavitve in ustavitve obeh postopkov s pogajanji brez predhodne objave ter razveljavitve aneksa št. 2 in aneksa št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KOZ-PU-1/02 (pravilno: KONZ-PU-1/02). Pod točko I. vlagatelj navaja, da je naročnik sprejel navedeni odločitvi o oddaji predmetnega naročila ter sklenil aneks št. 2 in aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02 na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 97. členom ZJN-1, s čimer se je vlagatelj seznanil šele s prejemom dokumentacije dne 09.05.2006 na podlagi zahteve za posredovanje informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 in 28/06) in ZJN-1 s strani naročnika. Vlagatelj navaja, da je naročnik zaradi trajanja odprtega postopka sklepal nezakonite anekse, zato bi moral v postopku s pogajanji vabiti tudi vlagatelja, saj je vedel, da je le-ta zainteresiran za izvajanje storitev oz. sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Po mnenju vlagatelja je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil načelo transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1), načelo konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), zaradi česar je bila vlagatelju povzročena škoda, saj je bil neupravičeno izključen iz možnosti sodelovanja in konkuriranja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj pod točko II. zahtevka za revizijo navaja, da morajo naročniki v postopkih oddaje javnih naročil praviloma uporabljati odprti ali omejeni postopek oddaje javnega naročila, saj se v teh postopkih z objavo razpisa zagotavlja izpolnjevanje vseh teh načel, potencialni ponudniki pa se lahko seznanijo s pogoji razpisa. Uporabo odprtega in omejenega postopka, kot postopka, ki se primarno uporablja, določa tudi drugi odstavek 17. člena ZJN-1, vsi ostali postopki pa so v ZJN-1 določeni kot izjeme, kar pomeni, da lahko naročnik tak postopek uporabi samo v primeru, da so zanj v celoti izpolnjeni pogoji. še posebej strogo pa bi naročnik moral presojati pogoje za uporabo 97. člena ZJN-1 in to opredeliti tudi v odločitvi. Ker pa naročnik ni obrazložil, na podlagi katere točke 97. člena ZJN-1 je izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave, sta odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila, št.: 430-377/2005/14, z dne 16.03.2006, in št.: 43-10/2005/3 že iz tega razloga nezakoniti (praksa DRK). Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik v napadenih postopkih uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave, čeprav zanj niso bili izpolnjeni pogoji, in ker naročnik ni obrazložil na podlagi katere točke 97. člena ZJN-1 je izvedel ta postopek vlagatelj v nadaljevanju presoja vsako točko posebej, s čimer po njegovem mnenju dokazuje, da naročnik za ta postopek dejansko ni imel podlage v 97. členu ZJN-1. Vlagatelj v nadaljevanju citira 1. točko določila 97. člena ZJN-1, ki glasi:
"Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno dodeljenem projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu del ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo:
a) ko takšnih dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali
b) ko so storitve čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila;".
Vlagatelj meni, da v konkretnem primeru ne gre za dodatne storitve, ki ne bi bile vključene v prvem javnem naročilu, saj so predmet predmetnih aneksov št. 2 in 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi št. KONZ-PU-1/02 istovrstne storitve, kot so storitve po pogodbi št. KONZ-PU-1/02, z dne 14.02.2002. Ne glede na navedeno pa naročnik tudi ne more kot razlog, da so predmetne storitve postale nepotrebne (pravilno: potrebne), torej kot nepredvidljive okoliščine, navajati vloženih revizijskih zahtevkov. Naročnik bi moral možnost vloženih revizijskih zahtevkov vkalkulirati v čas, potreben za izpeljavo odprtega postopka, in s postopkom začeti pravočasno, kar pa naročnik ni storil in si je tako sam povzročil okoliščine, da ni mogel pravočasno izbrati novega izvajalca po odprtem postopku oddaje javnega naročila. V konkretnem primeru tudi ni izpolnjen zakonski pogoj, da dodatnih storitev ne bi bilo mogoče ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika. Ker gre izključno za storitve informacijske podpore, bi lahko dosedanji izvajalec morebitnemu novemu izvajalcu predal vsa potrebna dela in informacije najpozneje v roku 1 meseca. Vlagatelj predlaga izvedbo obravnave, na kateri bo pojasnil in izkazal svojo trditev o možni predaji del oziroma postavitev izvedenca s področja informacijske tehnologije. Možnost predaje izvedbe predmetnih storitev od dosedanjega k morebitnemu novemu izvajalcu pa naročnik že celo sam priznava s tem, ko je začel nov odprti postopek, v katerem bi lahko bil izbran nov izvajalec ali prejšnji izvajalec in v katerem predvideva 3-mesečno prehodno obdobje za zamenjavo dosedanjega in novo izbranega izvajalca. Po mnenju vlagatelja je to obdobje sicer bistveno predolgo, kot je vlagatelj že zgoraj razložil, izkazuje pa, da je takšna predaja tehnično in izvedbeno povsem mogoča. Po mnenju vlagatelja predmetnih storitev tudi ni mogoče šteti kot nujno potrebnih za nadaljnje faze izvedbe, saj nadaljnje faze zaradi konstantne enakosti storitev ne obstajajo. Ker ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila, ki je bil po pogodbi št. KONZ-PU-1/02, z dne 14.02.2002, po oceni vlagatelja 1.500.000.000,00 SIT, dosedanja vrednost izvedbe pa je po njegovi oceni, ki jo je naročnik plačal izvajalcu na podlagi aneksa št. 2 in aneksa št. 113-2005/P 19/2006-03 skupaj 625.000.000,00 SIT, kar pomeni, da bo kmalu presežena vrednost 50 % zneska glavnega naročila.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja 2. točko 97. člena ZJN-1, ki glasi:
"2. če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe;".
Vlagatelj navaja, da naročnik tudi v citirani točki ni imel pravne podlage za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave in to kljub dejstvu, da bi bilo eventualno možno sprejeti obrazložitev, da gre za ponovitev podobnih storitev. Vendar pa naročnik ni izpolnil ostalih pogojev po tej točki, saj možnosti, da bo naročnik oddal tudi nadaljnje storitve, ni predvidel v javnem razpisu postopka, na podlagi katerega je naročnik oddal prvo naročilo (objava razpisa v Uradnem listu RS, št. 59-60, z dne 20.07.2001, št. objave Ob-52302). Poleg tega je bila prvotna pogodba sklenjena dne 14.02.2002, medtem ko je bil aneks št. 2 sklenjen dne 15.02.2005, zadnji napadeni aneks pa dne 04.04.2006, oba torej več kot tri leta po sklenitvi prvotne pogodbe, in že iz tega razloga naročnik ne bi smel uporabiti 2. točke 97. člena ZJN-1.

Vlagatelj citira tudi določilo 3. točke 97. člena ZJN-1, ki glasi:
"3. ko se določeno naročilo oddaja na podlagi natečaja načrtov in ga je treba dodeliti enemu kandidatu ali enemu od več uspešnih kandidatov. Če je več kandidatov, mora naročnik povabiti na pogajanja vse uspešne kandidate.".
Vlagatelj navaja, da ker v konkretnem primeru ni šlo za natečaj načrtov ampak za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, naročnik tudi ni mogel in smel uporabiti citirane točke kot podlage za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave.

Ker naročnik ni imel podlage za pogajanja v 97. členu ZJN-1 in se je pogajal vedno z istim izvajalcem, vrednost naročila pa je približno 50 mio SIT mesečno, je vlagatelj lahko utemeljeno pričakoval, da bo imel možnost sodelovati pri pogajanjih in zmagati, kot izhaja iz primerjave njegove ponudbene cene s ponudbeno ceno sedanjega izvajalca v okviru odprtega postopka, v katerem se je oddajalo naročilo za istovrstne storitve. Naročnik je iz pogajanj neupravičeno izključil konkurenco, vlagatelju pa je bila s tem nedvomno povzročena škoda, ki jo ocenjuje v višini izgubljenega dobička. Naročnik je kršil načelo konkurenčnosti in načelo gospodarnosti porabe javnih sredstev, saj je aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02 sklenil po izhodiščni ceni 10.600,00 SIT z DDV, čeprav je vedel, da lahko pri izvajalcu doseže nižjo ceno; izhodiščna cena vlagatelja za istovrstne storitve v odprtem postopku oddaje javnega naročila je bila namreč 9.800,00 SIT z DDV, kar je bilo naročniku znano. Naročnik pa je s tem, ko razpisa ni objavil, kršil tudi načelo transparentnosti porabe javnih sredstev.

Vlagatelj navaja, da je aneks, sklenjen v nasprotju s 97. členom ZJN-1, ničen (130. člen ZJN-1), zato bi moral naročnik oba napadena aneksa takoj razveljaviti in prekiniti izvajanje storitev. Ker pa je razumljivo, da naročnik predmetne storitve kljub vsemu potrebuje, bi moral naročnik odpovedati aneksa in pogodbo z odpovednim rokom največ 1 mesec. Naročnik bi lahko oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1, pri čemer bi se naročnik moral pogajati tako z dosedanjim izvajalcem kot tudi z vlagateljem

V točki III. vlagatelj navaja, da je naročnik v 2. členu aneksa št. 2 zapisal, da se pogodbeno razmerje podaljša do sklenitve pogodbe iz istovrstnega razpisa z oznako ODPU.IT-4/2005, v aneksu št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, z dne 04.04.2006, pa ni nobene določbe o veljavnosti pogodbenega razmerja, zato vlagatelj napada tudi določbo 2. člena aneksa št. 2 k pogodbi KONZ-PU-1/02, in sicer iz razloga, ker naročnik ni imel podlage v ZJN-1 za izbiro postopka s pogajanji brez predhodne objave in iz tega razloga tudi ne za sklenitev aneksa št. 2 k pogodbi KONZ-PU-1/02, niti aneksa št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, poleg tega pa je naročnik podaljšal pogodbeno razmerje za nedoločen oz. nedoločljiv čas. Tako na strani naročnika kot tudi na strani izvajalca pa je nešteto možnosti, kako trajanje pogodbenega razmerja podaljševati v nedogled. Te možnosti pa naročnik in izvajalec s pridom izkoriščata, saj je naročnik v odprtem postopku zavlačeval z izvedbo tega postopka, saj je bila objava razpisa 07.03.2005, medtem ko je bil rok za oddajo ponudb šele18.10.2005, nato je zavlačeval s pripravo razpisne dokumentacije za postopek s pogajanji po predhodni objavi, tako da je minilo 15 mesecev od izteka pogodbe iz razpisa ODPU 2001, izvajalec pa je za ta postopek vložil revizijo pred rokom za oddajo ponudb, zaradi česar se bo postopek izbire zavlekel še za dodatna 2 meseca. Po mnenju vlagatelja je mu je naročnik s svojim ravnanjem povzročil škodo in mu jo še vedno povzroča. Poleg tega mora imeti vlagatelj v pričakovanju dejanske oddaje naročila na razpolago visoko kvalificiran kader, ki ga ne more vključevati v druge projekte in mu zaradi tega nastaja škoda v višini plač za ta kader. Strošek enega inženirja je 600.000,00 SIT na mesec, za izvajanje predmetne storitve bi jih potreboval 38, in mora imeti ta kader rezerviran že 15 mesecev, zato je vlagatelju iz tega naslova nastala škoda v višini 500 mio SIT.

V točki IV. vlagatelj zahteva, da naročnik ali Državna revizijska komisija:
- razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila št. 430-377/2005/14, z dne 16.03.2006 in odločitev št. 43-10/2005/3, z dne 10.02.2005, in s tem hkrati tudi veljavnost pogodbe št. KONZ-PU-1/02, z dne 14.02.2002 ter aneks št. 2 k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02 in aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02,
- naročniku naloži, da takoj izvede postopek s pogajanji na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1, v katerega vključi tudi vlagatelja,
- razpiše obravnavo, na kateri se izvedejo predlagani dokazi,
- da vlagatelju vrne vse stroške tega revizijskega postopka po priloženem stroškovniku: sestava revizijskega zahtevka 3000 točk po OT, konferenca s stranko 100 točk po OT, materialni stroški 2 %, taksa za zahtevek 200.000,00 SIT, DDV 20 %.

Naročnik je s sklepom št.: 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagatelj je dne 05.06.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št.: 018-184/2006-32-1692, z dne 15.06.2006, ugodila in razveljavila sklep naročnika št.: 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, o zavrženju zahtevka za revizijo ter naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

Naročnik je s sklepom št.: 430-377/2005/28, z 03.07.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi povrnitev prijavljenih stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik uvodoma pojasnjuje dejansko stanje, da je zahtevek za revizijo vložen zoper dva postopka in sicer zoper postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, z oznako 2005/P 05 in zoper postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave z oznako 2005/P 19. Gre za dve ločeni oddaji naročil, ki sta se oddajali eno po prvi točki 97. člena ZJN-1 (naročilo z oznako 2005/P 19), ter drugo po drugi točki 97. člena ZJN-1 (naročilo z oznako 2005/P 05).

Glede vlagateljevih navedb pod točko II. zahtevka za revizijo se naročnik strinja z ugotovitvijo, da v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZJN-1 naročnik praviloma izbere odprti ali omejeni postopek, postopek s pogajanji pa, kadar ni mogoče uporabiti enega od teh dveh postopkov, ter dodaja, da vedno ravna v skladu s to določbo. Naročnik pa se nikakor ne more strinjati z vlagateljevo navedbo, da je odločitev o oddaji naročila nezakonita, ker v odločitvah ni navedel natančne podlage, na kateri oddaja predmetni javni naročili. ZJN-1 namreč v prvem odstavku 78. člena izrecno določa, da mora naročnik svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. Odločitev o oddaji naročila se nanaša na ugotovitve zakaj je neka ponudba pravilna, sprejemljiva in primerna ter zakaj je ocenjena kot ustrezna in s tem izbrana oziroma neustrezna in s tem neizbrana. Naročnik je v obeh odločitvah zahtevano izvedel. Sama natančna pravna podlaga in razlogi za izbiro postopka za oddajo obeh predmetnih naročil pa so bili v celoti znani naročniku, kar je verjetno bistveno glede oddaje naročil. Prav tako so bili znani ponudniku. Naročnik se pri tem sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št.: 018-82/2006-32-791, št.: 018-71/06-31-773 in št.: 018-281/04-22-2163.
Glede vlagateljevih očitkov, da pri izvedbi predmetnih javnih naročil naročnik ni imel podlage v 97. členu ZJN-1, naročnik ponovno navaja, da je po prvi točki tega člena izvedel naročilo z oznako 2005/P 19. Prva točka 97. člena ZJN-1 določa, da sme naročnik izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave, če je izpolnjeno naslednje:
- da gre za dodatne storitve, ki niso vključene v prvem javnem naročilu,
- da so le-te storitve potrebne zaradi nepredvidljivih okoliščin,
- da se naročilo odda izvajalcu storitev, ki izvaja prvotno naročilo,
- da takšnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ALI da so storitve, ki bi jih naročnik lahko oddal ločeno od izvedbe prvotnega javnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe,
- da celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila.

Naročnik navaja, da gre v konkretnem primeru za dodatne storitve in sicer za storitve po pogodbi št. 171/02, sklenjene med Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije in izvajalcem ter storitve po pogodbi št. 923-5/2003: KONZ-KSV, sklenjene med kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije in izvajalcem, kar je razvidno iz navodil kandidatu v predmetnem postopku. Do navedenega je prišlo iz razloga sprememb pristojnosti in organiziranosti Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/2001, 132/2004) ter zaradi sprememb pristojnosti in organiziranosti Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije na podlagi Sklepa o organiziranosti in delovnem področju Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/2001, 132/2004), zaradi česar je omenjena državna organa kot pogodbeno stranko nadomestilo Ministrstvo za javno upravo, tj. naročnik. Gre torej za dodatne storitve, ki niso bile vključene v prvem naročilu. Poleg tega pa so storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije sestavljene iz več vrst storitev, ki pa so za posamezen organ (naročilo, pogodbo) drugačne.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da se ne more strinjati z vlagateljevo trditvijo glede nepredvidljivih okoliščin. Naročnik je z oddajo predmetnega javnega naročila začel s sklepom št. 43-7/2005/4 že dne 01.02.2005 (objava v Uradnem listu RS, št. 10/2005, z dne 04.02.2005, številka objave Ob-2823/05). V tem obdobju naročnik, predvsem zaradi vloženih zahtevkov za revizijo (šest zahtevkov, od katerih so trije zahtevki bili vloženi s strani vlagatelja), dodatnih pojasnil k ponudbam, zahtevkov za vpogled v ponudbe, naročila še ni mogel oddati. Kot je razvidno iz postopka oddaje naročila z oznako ODPU.IT-4/2005, je naročnik možnost revizijskih zahtevkov vsekakor vkalkuliral v čas, potreben za oddajo naročila, vendar je popolnoma nepredvidljivo in nenormalno, da postopek traja več kot leto in pol.

Naročnik oporeka tudi vlagateljevemu očitku, da ni izpolnjen zakonski pogoj, da dodatnih storitev ne bi bilo mogoče ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika. Naročnik se sicer strinja z navedbo vlagatelja, da je predmetne storitve mogoče tehnično in ekonomsko ločiti od glavnega naročila, zaradi česar je tudi začel nov postopek oddaje predmetnega javnega naročila (ODPU.IT-4/2005), vendar je bistveno pri tem pogoju, da takšna ločitev predstavlja za naročnika nepremostljivo oviro - predmetne storitve so se namreč oddajale za krajši čas. Ločitev teh storitev od glavnega naročila za tako kratek čas pa za naročnika vsekakor predstavlja nepremostljivo oviro. To bi namreč pomenilo voditi dva popolnoma enaka postopka in bi (bo) lahko naročnik že zaključil z oddajo "glavnega naročila", ki se sedaj oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi z oznako 2006/POB 02, preden bi se končal postopek oddaje naročila za to vmesno obdobje. Po končanem postopku oddaje javnega naročila bi moral naročnik morebitnemu novemu izvajalcu zagotoviti še prehodno obdobje in sicer vsaj tri mesece, glede na predviden čas izvedbe postopka oddaje celotnega naročila (2006/POB 02) pa bi moral navedeno storiti še za vse ostale državne organe. Ob tem naročnik še dodaja, da vlagatelj vsekakor ne more postavljati pogojev in določati, v kolikšnem času bi bil sposoben posel prevzeti, če samega posla do potankosti niti ne pozna, zato je navedeno predvsem v domeni naročnika. Nepremostljivo oviro za naročnika predstavlja tudi lahko nastala oziroma verjetno nastala situacija, da bi se oba postopka časovno popolnoma prekrila, kar bi za naročnika lahko predstavljalo tudi kršitev določil ZJN-1, saj naročnik v takem primeru enega od razpisanih naročil sploh ne bi mogel oddati. Najpomembneje pa je, da naročnik v vmesnem obdobju še vedno ne bi imel izvajalca predmetnih storitev.

Glede vlagateljeve navedbe, da predmetnih storitev ni mogoče šteti kot nujno potrebnih za nadaljnje faze izvedbe, naročnik navaja, da naveden pogoj za izvedbo postopka s pogajanji ni potreben. Pogoja, da takšnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika in pogoja, da so storitve, ki bi jih naročnik lahko oddal ločeno od izvedbe prvotnega javnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, naročniku ni potrebno izpolnjevati kumulativno.

Glede vlagateljevega očitka, da naročnik ne izpolnjuje pogoja, da celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila, naročnik trdi, da ga izpolnjuje, ker je vlagatelj navedel napačne podatke. Drži sicer navedba glede ocenjene vrednosti celotnega naročila z oznako ODPU.IT-4/2005 in 2006/POB 02, nikakor pa ne drži podatek o ocenjeni vrednosti za naročilo, oddano postopku z oznako 2005/P 19, kjer je ocenjena vrednost predmetnega naročila 2.100.000,00 SIT, kar je razvidno iz naročnikovega sklepa o začetku postopka, zato celotna ocenjena vrednost ne presega 50 % zneska glavnega naročila.

V nadaljevanju naročnik navaja, da je naročilo z oznako 2005/P 05 oddal po drugi točki 97. člena ZJN-1, ki določa, da sme naročnik izvesti postopke s pogajanji brez predhodne objave, če je izpolnjeno naslednje:
- da gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev,
- da jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
- da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu,
- da mora naročnik že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost,
- da še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe.

Glede očitka vlagatelja, da naročnik tudi v citirani točki ni imel pravne podlage za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave, naročnik navaja, da se z navedbami vlagatelja ne more strinjati. Kot navaja tudi vlagatelj (eventualno), gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev. Predmetne storitve niso bile vključene v prvotno naročilo, gre pa v predmetnem postopku za njihovo ponovitev. Naročnik navaja, da izpolnjuje tudi naslednja dva pogoja, ki ju vlagatelj ne omenja in sicer predmetne storitve izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnje naročilo in pogoj, da storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročilo je bilo oddano po javnem razpisu (odprti postopek), prav tako pa storitve ustrezajo osnovnemu projektu.

Naročnik navaja, da je zahtevo, da mora naročnik že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost, izpolnil z objavo v prvotni razpisni dokumentaciji, s čimer so bili o navedeni možnosti obveščeni vsi ponudniki, ki so sodelovali v predmetnem postopku, prav tako je bila o tem obveščena javnost, s tem pa vsi potencialni ponudniki, saj naročnik svoje razpisne dokumentacije že vsaj sedem let objavlja tudi na svojih spletnih straneh (predmetna objava pa je bila leta 2001). Naročnik še dodaja, da je postopek oddaje javnega naročila že predhodno izpeljal in tako na prvotni razpis (z oznako ODPU.IT-4/2005) kot na ponovitev prvotnega razpisa (z oznako ODPU.IT-4/2005-2) prejel vedno samo dve ponudbi, istih konzorcijev. O naročilu so bili tako z uradnimi objavami naštetih razpisov obveščeni vsi zainteresirani ponudniki.

Očitek vlagatelja, da ni bil izpolnjen pogoj, da še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, naročnik prav tako zavrača. Naročnik navaja, da je s postopkom oddaje predmetnega naročila začel s sklepom št. 43-10/2005/2, z dne 01.02.2005, odločitev o oddaji naročila pa je sprejel dne 10.02.2005, torej pred potekom prve pogodbe, ki je začela veljati 14.02.2002 (sklenjena za tri leta).

Naročnik se do tretje točke 97. člena ZJN-1, ki jo navaja vlagatelj, ni opredeljeval, ker nobenega od predmetnih postopkov ni izvedel na podlagi te točke. Naročnik pa ponovno zavrača navedbo vlagatelja, da ni imel podlage za pogajanja brez predhodne objave v 97. členu ZJN-1, saj je predhodno navedel, da je pogajanja izvedel enkrat po prvi in enkrat po drugi točki tega člena. Naročnik tudi ni neupravičeno izključil konkurence, saj je z navedenima postopkoma reševal situacijo, ko naročila, ki ga je začel že pred časom, še ni mogel oddati, pogodbe za predmetne storitve so se mu iztekale, predmetne storitve pa so nujno potrebne. Naročnik navaja, da je s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku začel pravočasno, prejel je dve ponudbi, od katerih je bila ena nepravilna, druga pa nesprejemljiva. Po več vloženih zahtevkih za revizijo je naročniku oddajo naročila uspelo pripeljati do postopka s pogajanji po predhodni objavi (2006/POB 02), h kateremu je bil povabljen tudi vlagatelj. Glede navedb vlagatelja, da je bil neupravičeno izločen iz konkurence, naročnik navaja, da vlagatelj do pred kratkim (do 13.06.2006, ko je naročnik prejel njegovo ponudbo v postopku z oznako 2006/POB 02), ni izpolnjeval dela tehničnih pogojev, zato v predmetnih dveh postopkih pogajanj sploh ne bi mogel sodelovati. Naročnik tudi zavrača navedbe vlagatelja glede kršitve načela gospodarnosti porabe javnih sredstev, saj mora ponudnik tako v skladu z določili ZJN-1 kot tudi zahtevano kakovostjo storitev, najprej izpolnjevati določene pogoje, da se ponudba lahko vrednoti. Naročnik ugovarja tudi navedbi vlagatelja o ceni za predmetne storitve, ki so zgolj pavšalne. Naročnik tudi navaja, da je popolnoma neprimerna vlagateljeva navedba, da se je naročnik sam spravil v takšno situacijo, da za predmetne storitve nima izvajalca, ki bi bil izbran na podlagi zakonitega postopka, saj ima sklenjena zakonita aneksa k osnovni pogodbi. Naročnik pa bi rad zaključil oddajo predmetnega naročila, ki ga je začel po odprtem postopku in sedaj nadaljuje s postopkom s pogajanji po predhodni objavi, kot razloge za takšno situacijo pa navaja šest zahtevkov za revizijo, od tega je vlagatelj vložil tri zahtevke ter druga dejanja, povezana z revizijskimi postopki.

Navedbo vlagatelja, da bi naročnik lahko oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1 naročnik ocenjuje kot nekonsistentno, saj se pogoji iz navedene točke pokrivajo s pogoji iz 97. člena ZJN-1. Poleg tega ZJN-1 v 4. točki prvega odstavka 20. člena ne določa, s kom se mora naročnik pogajati, zato gre sklepati, da se pogaja s ponudnikom, za katerega meni, da je sposoben v tako kratkem času izpeljati naročilo. Naročnik dodaja, da je bistveno, da si želi oddati naročilo in njegov namen ni ohranjanje položaja dosedanjega izvajalca, zato so te navedbe neosnovane in brez dokazov.

Naročnik navaja, da ker vlagatelj v točki II. ni dokazal kršitev 6., 5. in 4. člena ZJN-1, je moral v skladu s tretjim odstavkom 16 člena ZRPJN zahtevek za revizijo v tej točki zavrniti.
Pod točko III. revizijskih navedb naročnik glede očitka vlagatelja, da je v aneksu št. 2 k pogodbi KONZ-PU-1/02 določeno, do kdaj se podaljšuje predmetno pogodbeno razmerje, v aneksu št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, pa tega ni, da predmetne določbe v drugem aneksu ni bilo potrebno spreminjati, ker se je spremenila že s prvim aneksom. Naročnik nadaljnje navedbe vlagatelja šteje kot pavšalne, brez dejanske osnove in dokazov ter se ne nanašajo na postopek oddaje naročila ampak na vsebino aneksov, ki pa ne more biti predmet tega zahtevka. Naročnik pa kljub temu odgovarja na nekatere vlagateljeve navedbe in pojasnjuje razloge za zavlačevanje oddaje naročila po odprtem postopku, ki so, kot je bilo že predhodno navedeno, pretežno zaradi revizijskih postopkov ter pojasnjuje, da je pravilen datum objave javnega razpisa 04.02.2005 (in ne 07.03.2005), zaradi revizijskih zahtevkov je bila naslednja objava dne 12.08.2005, z rokom oddaje ponudb 14.09.2005, zaradi vloženega revizijskega zahtevka je bil ponoven rok za oddajo ponudb18.10.2005. Naročnik je zato zaradi vmesnega obdobja moral izvesti predmetna postopka. Glede škode zaradi "rezerviranega" kadra, ki jo navaja vlagatelj, naročnik opozarja, da je vsako sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila poslovno tveganje. Glede na to, da je vlagatelj, kot je razvidno iz predhodno navedenih dejstev, tudi sam pripomogel k podaljšanju obdobja za sklenitev novega pogodbenega razmerja, navedeno poslovno tveganje vsekakor ne more prevaliti na naročnika. Naročnik zaključuje, da vlagatelj v tej točki ni dokazal kršitev določil ZJN-1, ki mu jih v zahtevku očita (6., 5. in 4. člen ZJN-1), zato je zahtevek v tej točki zavrnil.

SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana, je skupaj s partnerjema Astec d.o.o., Tržaška cesta 118, Ljubljana in Liko Pris d.o.o., Verd 100a, Vrhnika kot stranski intervenient (v nadaljnjem besedilu: stranski intervenient) dne 30.06.2006 naslovil na naročnika prvo pripravljalno vlogo, v kateri navaja, da se ne strinja z navedbo vlagatelja v zahtevku za revizijo, da so kršitve, ki jih je storil naročnik, takšne narave, da je zaradi njih bila vlagatelju povzročena škoda. S tako utemeljitvijo aktivne legitimacije vlagatelja se ne more strinjati glede na dejstvo, da je partner v konzorciju ponudnikov - vlagatelja tudi Marand Inženiring d.o.o., Ljubljana, ki pa je hkrati tudi eden izmed članov konzorcija, ki je kot izbrani ponudnik z naročnikom sklenil in podpisal po navedbah vlagatelja nezakonita aneksa. Marand Inženiring d.o.o., Ljubljana tudi nima interesa za dodelitev naročila glede na to, da je podpisnik dveh aneksov, katerih veljavnost izpodbija v revizijskem zahtevku, izvajanje le-teh pa mu prinaša dohodke, zato mu na tej podlagi ne more biti povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Ker morajo po tretjem odstavku 9. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo skupaj vse osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, eden izmed partnerjev pa nima aktivne legitimacije, se tudi konzorciju kot celoti ne more priznati aktivne legitimacije, zato predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrže.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.07.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša dodatne stroške revizijskega postopka in sicer
100 točk po OT za vlogo za nadaljevanje postopka, 2 % materialnih stroškov in 20 % DDV.

Naročnik je z dopisom, št.: 430-377/2005/31, z dne 12.07.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisIja je na podlagi drugega odstavka 21.člena ZRPJN z dopisom št.: 018-247/2006-31-2117, z dne 21.07.2006, zahtevala od naročnika dodatna pojasnila, ki jih je le-ta posredoval z dopisom št.: 430-377/2005/34, z dne 26.07.2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v zvezi z naslovno navedbo vlagateljevega zahtevka za revizijo, da vlaga "zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, ki so predmet javnega naročila, z oznako 2005/P 19 in prejšnje..." po proučitvi celotne dokumentacije ugotavlja, da se zahtevek za revizijo nanaša na dva postopka, izvedena po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 97. člena ZJN-1 za storitve podpore informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 in oznako 2005/P 19.

V zvezi z navedbo vlagatelja v točki I. zahtevka za revizijo, da je naročnik kršil temeljno načelo transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1), načelo konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), ker je javno naročilo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 97. členom ZJN-1, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju preverila zakonitost postopkov oddaje predmetnega javnega naročila pod oznako 2005/P 05 in oznako 2005/P 19 ter na podlagi teh ugotovitev obravnavala upravičenost navedbe glede kršitev temeljnih načel javnega naročanja.

Glede vlagateljevih navedb pod točko II. zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija uvodoma sicer pritrjuje vlagatelju, da mora naročnik pri oddaji javnega naročila praviloma uporabljati odprti ali omejeni postopek oddaje javnega naročila ter da lahko vse ostale postopke uporabi le izjemoma, kadar so zanje izpolnjeni pogoji. Državna revizijska komisija je zato, skladno z vlagateljevimi revizijskimi navedbami, preverila, ali so bili za izvedbo javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 97. členom ZJN-1, z oznako 2005/P 05 in 2005/P 19, izpolnjeni pogoji, določeni v tem členu.

Očitek vlagatelja, da naročnik v odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila št.: 430-377/2005/14, z dne 16.03.2006, in št.: 43-10/2005/3, ni obrazložil, na podlagi katere točke 97. člena ZJN-1 je izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave ter sta zato odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila nezakoniti, je Državna revizijska komisija preverila z vpogledom v navedeni odločitvi. Naročnik je za javno naročilo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 izdal odločitev o oddaji naročila št.: 43-10/2005/3, z dne 10.02.2005. V obrazložitvi izbire citirane odločitve je naročnik navedel naslednje: "Na podlagi 97. člena je naročnik pričel postopke s pogajanji za podaljšanje veljavnosti (trajanja) pogodbenega razmerja med Ministrstvom za javno upravo in Konzorcijem, ki ga sestavljajo SRC.SI d.o.o., Marand Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o., Astec d.o.o.. Ker se pogodba izteka, nov javni razpis po odprtem postopku pa je v teku, je potrebno skleniti podaljšanje pogodbenega razmerja do sklenitve nove pogodbeâ??". Naročnik je za javno naročilo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 19 izdal odločitev o oddaji naročila št.: 430-377/2005/14, z dne 16.03.2006, kjer je v obrazložitvi navedel: "Predmetno naročilo naročnik odda pozvanemu konzorciju v sestavi SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana, Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, Liko Pris d.o.o., Verd 100a, Vrhnika in Astec d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana, na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave z oznako 2005/P 19 v skladu z 97. členom ZJN-1â??.".

Iz citiranih odločitev o oddaji naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 in oznako 2005/P 19 je razvidno, da je naročnik v odločitvah o oddaji naročila navedel, da oddaja predmetno naročilo na podlagi 97. člena ZJN-1, ni pa navedel točke tega člena. Državna revizijska komisija se v zvezi z navedenim očitkom vlagatelja strinja z navedbo naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da odločitev naročnika o oddaji javnega naročila ni nezakonita, ker naročnik v odločitvah ni navedel natančne podlage (točke 97. člena ZJN-1), na kateri oddaja predmetni javni naročili. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nepravilna tudi navedba vlagatelja, da nezakonitost odločitev naročnika potrjuje praksa Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija se je namreč v več odločitvah (nekatere navaja tudi naročnik) že opredelila, da ZJN-1 ne določa vsebine in obsega obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila. ZJN-1 določa, da mora naročnik obvestiti ponudnike o odločitvi o oddaji javnega naročila, Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti ter da mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. Iz navedene dikcije sledi, da mora naročnik opraviti dve dejanji in sicer sprejeti odločitev o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti ter jo obrazložiti, o svoji odločitvi pa mora obvestiti ponudnike. Zakon pa obliko, vsebino in obseg obvestila o oddaji javnega naročila ter obrazložitev obvestila prepušča odločitvi naročnika. Navedeno potrjuje tudi določilo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, ki določa, da neizbrani ponudnik lahko zahteva, da mu naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila oziroma priznanja sposobnosti obrazloži razloge za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Ker je torej naročnik v napadenih odločitvah o oddaji naročila opravil dejanja, ki mu jih nalaga zakon, ni mogoče slediti revizijski navedbi vlagatelja, da je naročnik kršil določilo prvega odstavka 78. člena ZJN-1 oziroma da sta odločitvi naročnika o oddaji predmetnih javnih naročil nezakoniti, zato je Državna revizijska komisija v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila utemeljenost vlagateljevih revizijskih navedb, da je naročnik v postopkih oddaje javnih naročil za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 in oznako 2005/P 19 uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave, čeprav zanj niso bili izpolnjeni pogoji ter da za izvedbo teh postopkov ni imel podlage v 97. členu ZJN-1. Državna revizijska komisija je pri obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih je za oba napadena postopka oddaje javnih naročil zatrjeval, da niso izpolnjeni pogoji iz 1., 2. in 3. točke 97. člena ZJN-1, upoštevala obrazložitev naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, na podlagi katere točke tega člena je izvedel posamezen postopek. Skladno s tem je Državna revizijska komisija presojala, ali ni/so bila pri oddaji predmetnega naročila z oznako 2005/P 19 izpolnjena določila 1. točke 97. člena ZJN-1 ter pri oddaji naročila z oznako 2005/P 05 izpolnjena določila 2. točke 97. člena ZJN-1.

97. člen ZJN-1 (Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) v 1. točki določa:
"Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno dodeljenem projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročil, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu del ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo:
a) ko takšnih dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali
b) ko so storitve čeprav bi jih naročnik lahko oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila;".

Prvi pogoj, na podlagi katerega sme naročnik oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1, da gre za dodatne storitve, ki niso vključene v prvem javnem naročilu, je bil izpolnjen. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji za postopek s pogajanji brez predhodne objave z oznako 2005/P 19, z dne 09.01.2006, v navodilih kandidatu za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v točki 2. (oznaka in predmet javnega naročila) kot predmet javnega naročila navedel: "Storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije kot je razvidno iz specifikacij, ki so sestavni del razpisne dokumentacije - podaljšanje pogodb in sicer:
- Pogodbe za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. 171/02, sklenjene s Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije ter
- Pogodbe 923-5/2003: KONZ-KSV, sklenjene s Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije.".

V citirani razpisni dokumentaciji, navodilih kandidatu, je naročnik v drugem odstavku točke 3. (način oddaje javnega naročila) zapisal naslednje:
"Zaradi sprememb pristojnosti in organiziranosti Kadrovske službe Vlade RS, na podlagi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/2001, 132/2004) ter zaradi sprememb pristojnosti in organiziranosti, na podlagi Sklepa o spremembi sklepa o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/2001, 132/2004), bo omenjena državna organa kot stranko glavne pogodbe nadomestilo Ministrstvo za javno upravo (naročnik tega naročila), ter s tem tudi tega aneksa.".

Iz navedenega je razvidno, da gre v konkretnem primeru za dodatne storitve, ki niso bile vključene v prvem javnem naročilu oziroma v pogodbi št. KONZ-PU-1/02, z dne 14.02.2002 Glede povezave med pogodbo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. 171/02, sklenjene s Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije ter pogodbo št. 923-5/2003: KONZ-KSV, sklenjeno s Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije in pogodbo KONZ-PU-1/02, h kateri je naročnik sklenil aneks po pogodbi z oznako 2005/P 19, je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 430-377/2005/34, z dne 26.07.2006, naslednje dodatno pojasnilo: Pogodba KONZ-PU-1/02 je bila sklenjena med Centrom Vlade RS za informatiko in izvajalcem. Po reorganizaciji in ustanovitvi Ministrstva za javno upravo (naročnik) je Center Vlade RS za informatiiko nadomestil Direktorat za e-upravo in upravne procese kot notranja organizacijska enota naročnika, ki je tudi sedaj nosilec področja informatike pri naročniku. Naročnik je tako k obstoječi pogodbi sklenil aneks za dodatne storitve za dva manjša uporabnika (Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije in Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije), ki sta z zgoraj navedenima sklepoma (Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije in Sklep o organizaciji in delovnem področju Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije) postala del naročnika. Naročnik je na tak način zagotovil, da ima za zagotavljanje vseh predmetnih storitev eno pogodbo kot en organ in ne več pogodb po posameznih notranje organizacijskih enotah. Naročnik je zato aneks za storitve, ki jih je oddal po postopku z oznako 2005/P 19, sklenil k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02.

Določbo 1. točke 97. člena ZJN-1, da so predmetne storitve zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila, je naročnik prav tako izpolnjeval. Kot je razvidno iz naročnikove dokumentacije, je le-ta že dne 01.02.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije za potrebe državnih organov RS in javnih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa, z oznako ODPU.IT-04/2005, dne 04.02.2005 pa je objavil javni razpis po odprtem postopku (Uradni list RS, št. 10/2005). Naročnik pretežno zaradi vloženih revizijskih zahtevkov, tako s strani vlagatelja kot izbranega ponudnika, predmetnega javnega naročila ni mogel pravočasno oddati, rok, določen v pogodbi, na podlagi katere je izbrani ponudnik opravljal predmetno javno naročilo, pa se je iztekal. Naročnik ni mogel predvidevati, da predmetnega javnega naročila ne bo mogel uspešno zaključiti v roku enega leta, zato ni mogoče pritrditi vlagatelju, da vloženi revizijski zahtevki (šest revizijskih zahtevkov) niso povzročili nepredvidljivih okoliščin. Naročnik je zaradi nastale situacije, ki jo je upravičeno treba šteti kot nepredvidljive okoliščine, moral zagotoviti nemoteno izvajanje storitev, zato je dne 19.12.2005 sprejel sklep št. 430-377/2005/3 o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 97. člena ZJN-1, z oznako 2005/P 19 ter dne 09.01.2006 poslal izbranemu ponudniku povabilo k oddaji ponudbe.

Naročnik je z oddajo javnega naročila z oznako 2005/P 19 izpolnil tudi pogoj, naveden v 1. točki 97. člena ZJN-1, da sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez prehodne objave v primeru, da se naročilo odda izvajalcu del ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo. Ugotoviti pa je treba, da izpolnjevanje tega pogoja za vlagatelja niti ni sporno, poleg tega v zahtevku za revizijo naročniku očita prav to dejstvo.

V konkretnem primeru oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 19, izvedenega po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 97. člena ZJN-1, prav tako ni mogoče pritrditi vlagatelju, da ni bilo izpolnjeno določilo, da dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika. Zaradi predhodno ugotovljenega dejanskega stanja je naročnik moral javno naročilo oddati za krajši čas, do izbire najugodnejšega ponudnika po odprtem postopku, zato je prav ločitev teh storitev od glavnega naročila za tako kratko obdobje predstavljalo za naročnika nepremostljivo oviro. Predmetne storitve so za uporabnike teh storitev nujno potrebne, zato naročnik ni smel tvegati, da bi nastala situacija, ko ne bi imel izvajalca teh storitev. Naročnik pa, kot pravilno ugotavlja v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, ni mogel niti ni smel glede na določila ZJN-1 hkrati voditi dva istovrstna postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Predloga vlagatelja glede izvedbe dokaza o možni predaji dela od dosedanjega izvajalca morebitnemu novemu izvajalcu najpozneje v roku enega meseca Državna revizijska komisija ni sprejela, ker za ta postopek ni bil potreben

Očitek vlagatelja, da predmetnih storitev tudi ni mogoče šteti kot nujno potrebnih za nadaljnje faze izvedbe, kot določa 1. točka 97. člena ZJN-1, saj nadaljnje faze izvedbe zaradi konstantne enakosti storitev ne obstajajo, v konkretnem primeru ni relevanten. Pogoj, da so storitve, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, je v 1. točki 97. člena ZJN-1 določen alternativno in ga v primeru, ko je izpolnjen pogoj, da dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika, ni treba izpolnjevati. Ker je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila izpolnjeval pogoj, da dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika, mu alternativno določenega pogoja (da so storitve nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe) ni bilo potrebno izpolnjevati.

Naročnik mora pri oddaji naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1 izpolnjevati tudi pogoj, da celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila. Naročnik je v dodatnem pojasnilu Državni revizijski komisiji, št. 430-377/2005/34, z dne 26.07.2006, navedel, da je bila vrednost glavnega naročila 2.340.000.000,00 SIT. Vrednost glavnega naročila je tudi razvidna iz 15. člena pogodbe za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, št. KONZ-PU-1/02, sklenjene med Centrom Vlade za informatiko in izbranim ponudnikom, ki jo je naročnik kot dokazilo posredoval Državni revizijsko komisiji. Ocenjena vrednost predmetnega naročila z oznako 2005/P 19, določena v sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore informacijske tehnologije, št. 430-377/2005/2, z dne 19.12.2005, pa je 2.100.000,00 SIT. Iz navedenega je jasno razvidno, da je ocenjena vrednost predmetnega naročila bistveno nižja od 50 % vrednosti glavnega naročila. Naročnik torej izpolnjuje pogoj, da ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila ne presega 50 % vrednosti glavnega naročila. Očitek vlagatelja, da bo zaradi plačil izvajalcu kmalu presežena vrednost 50 % zneska glavnega naročila, je neutemeljen, tako glede vrednosti javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 19, kot glede navedbe vključenih plačil na podlagi aneksa št. 2, ki pa je bil sklenjen na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05, postopek oddaje tega naročila pa je naročnik izvedel na podlagi 2. točke 97. člena ZJN-1.

Ugotovljeno dejansko stanje glede oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 19 po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke 97. člena ZJN-1 dokazuje, da je naročnik zakonito izvedel postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila utemeljenost revizijskih navedb vlagatelja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave, čeprav zanj niso bili izpolnjeni pogoji ter da za izvedbo tega postopka ni imel podlage v 97. členu ZJN-1. Državna revizijska komisija je zakonitost postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 preverila glede izpolnjevanja pogojev iz 2. točke 97. člena ZJN-1.

97. člen ZJN-1 (Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) v 2. točki določa:
"Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
2. če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe;".

Pogoj, da sme naročnik oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 2. točke 97. člena ZJN-1, če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev, je naročnik pri oddaji javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 izpolnjeval. Naročnik je oddajo prvega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije objavil v Uradnem listu RS, št. 59-60/2001, z dne 20.07.2001, ter na tej osnovi sklenil pogodbo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02, predmet postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 pa je, kot je razvidno iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 43-10/2005/2, z dne 01.02.2005, podaljšanje pogodbe za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije. Izpolnitev navedenega pogoja pa tudi za vlagatelja ni sporna, saj je v zahtevku za revizijo navedel, "da bi bilo eventualno možno sprejeti obrazložitev, da gre za ponovitev podobnih storitev".

Naročnik je z oddajo javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 izpolnil tudi pogoj, naveden v 2. točki 97. člena ZJN-1, da sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez prehodne objave v primeru, če storitve izvaja isti izvajalec. Sicer pa tudi izpolnjevanje tega pogoja za vlagatelja ni sporno, saj v zahtevku za revizijo naročniku očita prav to dejstvo.

Naročnik pa je z oddajo javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 izpolnil tudi naslednji pogoj, naveden v 2. točki 97. člena ZJN-1, da sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez prehodne objave v primeru, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Ker gre za podaljšanje pogodbe št. KONZ-PU-1/02, katere predmet je javno naročilo za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, storitve, ki jih je naročnik oddal z oznako 2005/P 05, ustrezajo osnovnemu projektu oziroma naročilu, oddanemu na podlagi javnega razpisa v letu 2001. Ugotoviti pa je treba, da izpolnjevanje tega pogoja vlagatelj ne usporava.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala revizijsko navedbo vlagatelja, da naročnik ni izpolnil ostalih pogojev, določenih v 2. točki 97. člena ZJN-1. Vlagatelj naročniku očita, da v javnem razpisu (objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 59-60/2001), na podlagi katerega je oddal prvo naročilo, ni predvidel možnosti, da bo nadaljnje storitve oddal na podlagi 97. člena ZJN-1. V zvezi s tem vlagateljevim očitkom je Državna revizijska komisija preverila navedbo naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, da je naročnik navedeno možnost objavil v prvotni razpisni dokumentaciji, s čimer so bili o navedeni možnosti obveščeni vsi ponudniki, ki so sodelovali v predmetnem postopku, prav tako je bila po navedbah naročnika z objavo na njegovih spletnih straneh o tem obveščena javnost, s tem pa vsi potencialni ponudniki. Državna revizijska komisija je zato zahtevala od naročnika dodatna pojasnila in izročitev razpisne dokumentacije za javno naročilo - za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, izvedeno po postopku, za katerega je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v Uradnem listu RS, št. 59-60/2001. Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom št. 430-377/2005/34, z dne 26.07.2006, posredoval razpisno dokumentacijo za javni razpis po odprtem postopku z oznako ODPU.IT-6/2001. Iz razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom, je razvidno, da je naročnik v točki 1. (podlaga in namen navodil), šestem odstavku podtočke 1.3 (vsebina javnega razpisa) zapisal naslednje: "V skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če bodo dodatne storitve ustrezale osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano to naročilo.".

Iz določil razpisne dokumentacije je torej razvidno, da je naročnik za dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, če bodo le-te ustrezale osnovnemu projektu in jih bo izvajal isti oziroma izbrani izvajalec, predvidel možnost oddaje teh storitev na podlagi 97.člena ZJN-1.

Na osnovi proučitve relevantne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v objavi javnega razpisa sicer ni objavil možnosti, da bo nadaljnje storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 97. člena ZJN-1, je pa to možnost objavil v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija je, upoštevaje dejstvo, da je bil z objavo v razpisni dokumentaciji o možnosti ponovitve oddaje predmetnih storitev na podlagi 97. člena ZJN-1, dosežen namen te zakonske določbe iz 2. točke tega člena, tj. obveščenost potencialnih ponudnikov o možnosti oddaje nadaljnjih storitev po tem postopku, štela, da je naročnik izpolnil pogoj, da mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost.

Vlagatelj je očitek, da naročnik pri oddaji javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ni izpolnjeval pogoja iz 2. točke 97. člena ZJN-1, da sme naročnik oddati naročilo po tem postopku, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, utemeljeval z datumom sklenitve aneksa št. 2. Vlagatelj sicer pravilno navaja, da je bila pogodba iz prvega javnega naročila sklenjena dne 14.02.2002. Nepravilna pa je navedba vlagatelja, da je za izpolnitev pogoja, na podlagi katerega sme naročnik oddati naročilo po tem postopku, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, relevanten datum sklenitve aneksa k tej pogodbi. Državna revizijska komisija v zvezi s tem vprašanjem opozarja na dikcijo 2. točke 97. člena ZJN-1, iz katere je razvidno, da sme naročnik "oddati naročilo" po postopku s pogajanji brez predhodne objave v primeru, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe. Ker pa pojem "oddati naročilo" pomeni sprejem naročnikove odločitve o oddaji naročila, je za izpolnitev spornega pogoja relevanten datum te odločitve. Iz listinske dokumentacije naročnika je razvidno, da je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 po postopku s pogajanji brez predhodne objave sprejel z dokumentom št. 43-10/2005/3, z dne 10.02.2005. Dejstvo, da je bila prva pogodba, tj. pogodba za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU -1/02, sklenjena dne 14.02.2002, odločitev o oddaji naročila za podaljšanje izvajanja te pogodbe pa je naročnik sprejel dne 10.02.2005, torej pred potekom treh let od sklenitve prve pogodbe, dokazuje, da je naročnik izpolnil tudi pogoj iz 2. točke 97. člena ZJN-1, da naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe.

Kot izhaja iz zgoraj navedenih ugotovitev je naročnik oddajo javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 zakonito izvedel po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 2. točke 97. člena ZJN-1, zato je bilo potrebno v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je ob vsem zgoraj opisanem ugotovila, da je naročnik postopka oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 19 in 2005/P 05, ki ju je oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. in 2. točko 97. člena ZJN-1, izvedel zakonito, zato mu ni mogoče očitati kršitve temeljnih načel transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1), konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), kot navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je zato tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Glede navedbe vlagatelja, da naročnik ni imel podlage za pogajanja v 97. členu ZJN-1 in je zato iz pogajanj neupravičeno, brez pravne podlage, izključil konkurenco ter je s tem vlagatelju onemogočil sodelovanje na predmetnem razpisu, s čimer mu je bila povzročena škoda, Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik javno naročilo storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 in 2005/P 19 oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. in 2. točke 97. člena ZJN-1, zakonito. Navedba vlagatelja, da bi ponudil ugodnejšo ponudbeno ceno od izbranega ponudnika, je zato nerelevantna. Prav tako je nerelevantna tudi njegova navedba, da sta oba napadena aneksa k prvi pogodbi nična, zato bi ju moral naročnik takoj razveljaviti in prekiniti izvajanje storitev na njuni osnovi, saj je bil, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, postopek oddaje predmetnega javnega naročila izveden zakonito, na tej osnovi pa sta zakonito sklenjena tudi napadena aneksa.

Zavrniti je treba tudi vlagateljevo revizijsko navedbo, da bi naročnik glede na to, ker ni imel izvajalca predmetnih storitev, ki bi bil izbran na podlagi zakonitega postopka, lahko oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1, ki ne določa, da je treba naročilo oddati dosedanjemu izvajalcu, zato bi se naročnik moral pogajati tudi z vlagateljem. V zvezi s tem vlagateljevim očitkom je treba ponovno ugotoviti, da je naročnik oddal predmetni javni naročili na podlagi zakonitega postopka, hkrati pa je treba poudariti, da je izbira postopka oddaje javnega naročila izključno v domeni naročnika, pod pogojem, da je postopek zakonit in temelji na pravilih ZJN-1.

Do revizijskih navedb iz točke III. zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na vsebino napadenih aneksov, se Državna revizijska komisija ni opredeljevala, ker za presojo teh vprašanj ni pristojna. Glede navedbe škode iz naslova plač rezervnega kadra, ki je nastala vlagatelju, ker ni imel možnosti konkurirati za pridobitev predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da je to sestavni del poslovnega tveganja v postopkih javnega naročanja, o katerem pa je izključno odločal samo vlagatelj. Državna revizijska komisija je zato tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija ni sledila predlogu stranskega intervenienta, da zavrže vlagateljev zahtevek za revizijo, ker le-ta ne more izkazati aktivne legitimacije, saj ne more izkazati škode, ki bi mu bila povzročena zaradi naročnikovega ravnanja. Državna revizijska komisija je, kot je razvidno iz predhodnih ugotovitev, o zahtevku za revizijo odločila meritorna. Hkrati Državna revizijska komisija opozarja, da je naročnik s sklepom št.: 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006 in s sklepom št.: 430-377/2005/28, z dne 03.07.2006, vlagatelju že priznal aktivno legitimacijo.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku v postopku oddaje javnega naročila za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije z oznako 2005/P 05 in 2005/P 19, ki ju je oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 97. členom ZJN-1, ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 31.07.2006


Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12 a, Ljubljana
- SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana