018-260/2006 DARS, d.d.

Številka: 018-260/2006-33-2099

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo opreme za zalivanje reg" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Possehl d.o.o., Počehovska 25, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.07.2006

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.05.2006 sprejel sklep št. 402-8/06-255-hp o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Dobavo opreme za zalivanje reg". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 55/06, pod št. objave Ob- 14703/06 in popravek v Uradnem listu RS, št. 59-60/06, pod št. objave Ob-16452.

Vlagatelj je še pred potekom roka za oddajo ponudb dne 23.06.2006 zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je razpisna dokumentacija v nasprotju z določili 5. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj se kljub dolgoletni tradiciji in odločnih referenc za proizvodnjo opreme, ki je predmet razpisa, za trgovanje s to opremo in materiali in za izvajanje del, zaradi diskriminatornih meril in pogojev ne more prijaviti na razpis. Naročnik v poglavju "Tehnične značilnosti in pogoji za dobavo opreme za zalivanje fug" zahteva opremo, ki je pisana za določenega proizvajalca oziroma dobavitelja, poleg tega pa je zahtevek tudi pomanjkljiv in oprema neustrezna. Vlagatelj primeroma navaja, da diamantni noži po TSC za javne ceste niso dopustni, da je motorna krtača, predvidena za čiščenje reg, izpuščena, da je zahtevani kotel povsem neprimeren in drugo. Vlagatelj nadalje navaja, da so merila za ocenjevanje ponudb pomanjkljiva in omogočajo netransparentno izbiranje ponudnikov in neenakopravnost ponudnikov ter s tem kršitev 7. člena ZJN-1. Če tehnični pogoji ustrezajo le enemu ponudniku, je po vlagateljevem mnenju jasno, da bo ponujena cena tega ponudnika najugodnejša, ker ostali ne bodo zadostili pogojem iz razpisa, zaradi česar bodo njihove ponudbe neustrezne in izločene iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj nazadnje navaja, da je še posebej vprašljivo, ker je ponudbena dokumentacija v pogledu sestave in opisa ter tehničnih karakteristik zahtevane opreme sestavljena povsem nestrokovno. Vlagatelj predlaga, da se javni razpis razveljavi.

Naročnik je s sklepom, št. 402-8/06-255/hp-R1 z dne 11.07.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej ugotavlja, da so izpolnjene procesne predpostavke za vložitev zahtevka. Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na tehnične značilnosti opreme, naročnik navaja, da je podal karakteristike, ki jih je pridobil na osnovi podatkov od različnih proizvajalcev in izvajalcev del zalivanja reg ter lastnih izkušenj iz istih del na območju avtocest, katere je za naročnika do sedaj izvajal vlagatelj. Trditev vlagatelja, da so zahteve izdelane za določenega proizvajalca oziroma dobavitelja, je nesmiselna, saj bi naročnik kršil načelo zagotavljanja konkurence v primeru, da bi navedel takšne zahteve opreme, s katero je do sedaj vlagatelj opravljal zalivanje reg. Sicer pa vlagatelj v zahtevku ni navedel, za katerega dobavitelja oziroma proizvajalca naj bi bila razpisna dokumentacija prirejena. V zvezi s trditvijo vlagatelja, da diamantni noži po TSC za javne ceste niso dopustni, se naročnik sklicuje na TSC 08.311/1, poglavje "Obdelava stikov", kjer je določeno: "Robove za stikovanje je treba ostro in čim bolj navpično (70-80°) zasekati ali zagotoviti ustrezne z rezkalnikom, samo izjemoma z rezalkoâ??". Zato se v zahtevah predvideva tudi nabava diamantnih rezalk, ki omogočajo hrapavi urez razpok širine 10 do 25 mm. Enake rezalke se uporabljajo pri cestnih podjetjih, katerih dela spadajo v pristojnost Direkcije za ceste. V zvezi s trditvijo vlagatelja, da pri zahtevah stroja za rezkanje ni navedene motorne krtače za čiščenje reg, naročnik pojasnjuje, da je v zahtevah navedel le glavne karakteristike, določeni deli stroja oziroma opreme pa so samoumevni zaradi samega funkcioniranja stroja oziroma opreme, zaradi česar jih naročnik ni posebej navajal. V zvezi z merilom za izbiro najugodnejše ponudbe naročnik navaja, da merilo najnižja cena ne more biti diskriminatorno, saj je naročnik do roka za odpiranje ponudb prejel tri ponudbe različnih dobaviteljev oziroma proizvajalcev, s čimer se potrjuje tudi ustreznost tehničnih značilnosti. Nazadnje naročnik poudarja, da je imel vsak ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo možnost, da od naročnika zahteva dodatna pojasnila ali opozori na možnost različnih izvedbe opreme, česar pa vlagatelj do izteka roka za oddajo ponudb ni storil.

Vlagatelj je z dopisom z dne 14.07.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 18.07.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija skladno z določilom drugega odstavka 19. člena ZRPJN odloča v mejah postavljenega zahtevka za revizijo, in sicer o vseh očitanih kršitvah v postopku oddaje javnega naročila. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja, da iz določila 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj zatrjuje kršitev 5. in 7. člena ZJN-1, zaradi diskriminatornih meril in pogojev, pri čemer le splošno navaja, da je oprema prirejena določenemu dobavitelju oziroma proizvajalcu ter da je merilo najnižje cene pomanjkljivo in onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov, ne ponuja pa nikakršnih dokazov, ki bi utemeljevali njegove trditve.

Glede na to, da vlagatelj svojih trditev v zahtevku ni oblikoval tako, da bi jih lahko Državna revizijska komisija ustrezno vsebinsko preizkusila, saj domnevnih naročnikovih kršitev ni konkretiziral (tj. iz katerega dejanja v postopku je razviden, pa tudi s čim oziroma katerim konkretnim naročnikovim ravnanjem oziroma dejanjem je mogoče v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila utemeljiti kršitev načela zagotavljanja konkurence in enakopravnosti) kot tudi ni predložil nobenih dokazov, Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1 in je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 21.07.2006


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Dars d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Possehl d.o.o., Počehovska ul. 25, Maribor
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana