018-229/2006 Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: številka:018-229/06-33-2006

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "nakup 7 fotokopirnih strojev" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ILIR servis d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Carmen Dobnik in odvetniki, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.7.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu o oddaji naročila, št. 430-13/2006-5, z dne 18.4.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 218.800,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 28.2.2006 sprejel sklep, št. 430-13-/2006-2, o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je na podlagi Poziva k oddaji ponudbe, z dne 1.3.2006, izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 430-13-/2006-5, z dne 18.4.2005, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Copy center d.o.o., Dunajska cesta 149, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa kot nepravilno zavrnil iz razloga neizpolnitve predvidenih postavk (vseh belih polj v tabeli Predračuna, kjer nista bili izpolnjeni polji cena skupaj brez DDV in vrednost DDV za postavko 1 in 2).

Vlagatelj je dne 6.6.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ne drži, da je njegova ponudba nepravilna iz razloga neizpolnitve vseh postavk, zaradi česar naj bi bila vlagateljeva ponudba tudi neskladna s pogoji za priznanje sposobnosti. Vlagatelj navaja, da je naročnik v Pozivu k oddaji ponudbe-javno naročilo male vrednosti pod 5. točko jasno navedel, da bo izbrana tista ponudba, ki bo vsebovala najnižji znesek v predračunu v vrstici SKUPAJ (cena za 7 fotokopirnih strojev z DDV). Vlagatelj opozarja, da je naročnik v Predračunu, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije, označen kot Obrazec 2-Ponudba in predračun in je bil kot takšen predviden za izpolnjevanje s strani ponudnikov, izrecno predvidel, da se izpolnijo zgolj naslednja prazna polja: pod št. 1., količina 1 kom,. je bila predvidena izpolnitve vseh polj vodoravno, v smeri leve proti desni; pod št. 2, količina 6 kom. je bila prav tako predvidena izpolnitev vseh polj vodoravno, v smeri leve proti desni; pod rubriko Skupaj je bila za izpolnitev praznega polja predviden zgolj zapis cene skupaj (postavki št. 1. in 2.) z DDV (SIT). Vlagatelj meni, da bi morali ponudniki po izrecnem navodilu naročnika, ki je razvidno iz teksta in je zapisano v oklepaju (cena za 7 fotokopirnih strojev) pod besedo SKUPAJ, izpolniti zgolj rubriko Predračuna, ki predstavlja seštevek postavke 1. in 2. in se glasi "cena skupaj z DDV", preostali dve rubriki vodoravno iz desne proti levi (seštevek vrednosti DDV in seštevek cen skupaj brez DDV) pa bi morali pustiti prazni. Pri tem vlagatelj še opozarja, da le v primeru ko navedenega zapisa v oklepaju pod besedo SKUPAJ ne bi bilo, bi moral vlagatelj izpolniti tudi ostali prazni polji Predračuna. Ker pa je bilo dodano besedilo v oklepaju, je bila vlagateljeva dolžnost izpolnitev le zadnjega polja s skupno ceno z DDV. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik v Dodatni obrazložitvi sklepa, z dne 20.5.2006, povsem nerazumljivo in napačno navedel, da je bila zahteva po izpolnitvi vseh praznih polj v obrazcu predračuna, zahtevana v obrazložitvi 2. točke Ponudbe Predmet javnega naročila- na strani 3, za tabelo Splošni pogoji o ponujenih fotokopirnih strojih. Vlagatelj opozarja, da se navedena zahteva ne nanaša na izpolnjevanje obrazca Predračuna, temveč zgolj na predmet javnega naročila. Naročnikova zahteva za sestavo predračuna izhaja tako le iz 4. točke navedene ponudbe, iz rubrike Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb, ter iz samega obrazca predračuna. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga, da se Sklep o oddaji naročila, št. 430-13/2006-5, z dne 18.4.2006 razveljavi, ter ugotovi, da vlagateljeva ponudba v celoti izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, zato se javno naročilo odda vlagatelju in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je 20.6.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je vlagateljevo ponudbo štel za nepravilno, iz razloga neizpolnitve vseh predvidenih postav- vseh polj v tabeli Predračuna, kot je bilo to zahtevano in kot izhaja iz obrazložitve prve vrstice Opombe 2. točke obrazca 2-ponudba in predračun, na 3. strani. Naročnik pri tem poudarja, da ne drži, da je bilo potrebno ponudnikom izpolniti le skupno ceno, ki predstavlja seštevek 1 in 2 vrstice in se glasi SKUPAJ, temveč tudi še dve rubriki, ki se nahajata vodoravno iz desne proti levi (seštevek cen z DDV in seštevek cen brez DDV) obrazca Predračuna. Naročnik prav tako ugovarja, da se zahteva glede izpolnitve praznih polj nanaša le na 2. točko obrazca 2-Ponudba in Predračun, temveč se nanaša na celotni obrazec 2. Pri tem opozarja, da v kolikor se v obravnavanem primeru upošteva vlagateljevo stališče, da gre določilo zahteve po izpolnitvi belih polj interpretirati zgolj v smislu, da se to nanaša le na prvo od obeh tabel, se lahko ugotovi, da navodil za izpolnitev druge tabele ni. Navedeno bi po mnenju naročnika pomenilo, da lahko ponudnik tabelo predračuna izpolni tako, kot se mu zazdi. Posledično je zato potrebno presojati, ali bi povprečen ponudnik s skrbnostjo profesionalca tabelo izpolnil v celoti ali bi določena polja izpustil. Naročnik se ne more strinjati, da bi povprečno skrben ponudnik pri izpolnjevanju izpustil določena polja. Ponudba bi bila po vlagateljevi interpretaciji pravilna tudi, če bi ponudnik vpisal zgolj končno ceno, čeprav je iz namena priprave vseh polj razvidno, da je naročnik želel vnos vseh podatkov v posamezna polja in je povprečnemu skrbnemu ponudniku tudi brez izrecnega navodila jasno, da polja za posamezne postavke za vpis niso opcijska. Naročnik še opozarja, da v kolikor bi se sledilo postavki o skupni interpretaciji izpolnitve zgolj belih polj, je mogoče ugotoviti, da polje skupna ponudbena cena ni obarvana belo, kar bi pomenilo, da omenjenega polja ne bi smel izpolnit nihče. Naročnik pri tem poudarja, da glede na to, da ostali ponudniki niso imeli težav z razumevanjem obrazcev, izpolnitev tabele zatorej ne zahteva posebnih navodil v razpisni dokumentaciji, da jo je potrebno izpolniti izključno na en možen način, to je izpolnitev vseh polj. Na podlagi navedenega je naročnik revizijski zahtevek zavrnil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavnem primeru je med strankama sporno, ali je vlagateljeva ponudba v smislu 13. točke 3 člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) pravilna in ali so bila navodila razpisne dokumentacije v tem zvezi dovolj jasna. Določba 1. odstavka 23. člena namreč določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo lahko ponudnik na njeni osnovi pripravil pravilno ponudbo. Skladno z 2. in 8. točko 3. odstavka 23. člena ZJN-1 pa mora razpisna dokumentacija med drugim vsebovati navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe kot tudi elemente za pripravo predračuna z navodili o izpolnitvi. Državna revizijska komisija v predmetnem postopku ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določneje navedel navodil o izpolnitvi predračuna niti kakršnih koli drugih navodil v tem zvezi, zaradi česar je kršil določbe ZJN-1.

Državna revizijska komisija v obravnavnem primeru ni sledila naročnikovim navedbam, da je vlagateljeva ponudba nepravilna iz razloga, da ta pri izpolnjevanju predračuna ni postopal skladno z zahtevami v Opombah 2. točke obrazca 2-Ponudbe in Predračuna. Državna revizijska komisija v tem zvezi ugotavlja, da je iz razpisen dokumentacije jasno razvidno, da se omenjene Opombe nanašajo zgolj na 2. točko razpisne dokumentacije, ne pa tudi na sam obrazec Predračuna. Pri tem Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da se na omenjeni obrazec eksplicitno nanaša zgolj 4. točka razpisne dokumentacije, ki določa, da bo izbrana tista ponudba, ki bo vsebovala najnižji znesek v predračunu v vrstici SKUPAJ (cena za 7 fotokopirnih strojev z DDV). Iz vlagateljeve ponudbe pa je razvidno, da je vlagatelj omenjeno točko razpisne dokumentacije spoštoval. Poleg tega je tudi naročnik v svojih navedbah sprva zatrdil, da se navodila v Opombah 2. točke nanašajo tudi na izpolnitev obrazca Predračuna, nato pa v nadaljevanju priznal, da takšnih navodil pravzaprav ni, saj po njegovih ugotovitvah izpolnitev celotne tabele (vseh polj) ne zahteva posebnega navodila v razpisni dokumentaciji, kajti izpolnitev obrazca je namreč po mnenju naročnika mogoče razumeti izključno na en način, to je izpolnitev vseh polj. Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da je predvsem na naročniku obveznost pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bo lahko vlagatelj pripravil pravilno ponudbo. Pri tem pa mora razpisna dokumentacija na podlagi določb ZJN-1 prav tako vsebovati tudi pravila za izpolnjevanje predračuna, pri čemer morajo biti ta nedvoumna in ne smejo dopuščati različnih razlag. Ker v obravnavanem primeru eksplicitnih navodil v zvezi z izpolnjevanjem omenjenega obrazca ni mogoče zaslediti, gre ugotoviti, da navedeno dejstvo ne more iti v breme vlagatelja, zato so s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja utemeljene.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka,
- v protivrednosti 200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za posvet s stranko.

Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 900 točk po veljavni Odvetniški tarifi (glede na vrednost spornega predmeta), povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, skupaj tako v višini 118.800,00 SIT,

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava drugih priglašenih stroškov, saj so le-ti zajeti v stroških priprave zahtevka za revizijo. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 218.800,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.7.2006Jožef Kocuvan, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Carmen Dobnik in odvetniki, Likozarjeva 6, Ljubljana
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- Copy center d.o.o., Dunajska cesta 149, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.