018-236/2006 RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Številka: 018-236/06-33- 2053

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 15, Trbovlje po pooblastilu partnerja IBT PIN d.o.o. Trbovlje, Opekarska 28, Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št.: Spl-št. 231 BP/06, z dne 05.06.2006.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št.: IZ-020/06/ZAP za ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov ter v Uradnem listu RS, št. 33-34/06, z dne 31.03.2006, pod številko objave Ob-9082/06 objavil javni razpis po odprtem postopku. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 09.05.2006, je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi. Naročnik je dne 05.06.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: Spl-št.231 BP/06, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3, Laško (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 12.06.2006 zahteval od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 15.06.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika pa je bil izveden dne 22.06.2006.

Dne 23.06.2006 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, ugotovi, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna ter razveljavi dosedanji postopek oddaje javnega naročila in ugotovi, da je ponudba vlagatelja najugodnejša. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in obrazložitve naročnika v spornem sklepu o oddaji javnega naročila ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna v smislu določbe 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ki določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je na podlagi pregleda dokumentacije izbranega ponudnika ugotovil, da ponudnik ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je potrebno njegovo ponudbo zavrniti kot nepravilno, vse v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1.

Vlagatelj navaja, da so bile pri ponudbi izbranega ponudnika ugotovljene naslednje nepravilnosti:
Naročnik je v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljnjem besedilu: navodila ponudnikom), poglavje 2, tč. 2.10.8. določil, da mora ponudnik ob oddaji ponudbe izpolniti, parafirati vsako stran predloga pogodbe, jo na koncu podpisati in žigosati. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pa izhaja, da izbrani ponudnik ni zadostil zahtevam iz zgoraj navedenega naročnikovega razpisnega pogoja. Izbrani ponudnik ni izpolnil in parafiral vsako stran predloga pogodbe ter jo na koncu podpisal in žigosal. Izbrani ponudnik v svoji ponudbi namreč sploh ni predložil zadnjo stran (stran 18 razpisne dokumentacije) predloga pogodbe. Izbrani ponudnik prav tako ni v celoti izpolnil predloga pogodbe, kot je bilo zahtevano v naročnikovem razpisnem pogoju, saj ni izpolnil 11. in 12. člen predloga pogodbe. Ker izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil zahtev iz razpisne dokumentacije (13.točka 3. člena ZJN-1), bi moral naročnik njegovo ponudbo oceniti kot nepravilno (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Naročnik je dne 29.06.2006 s sklepom, št.: SPL 296/06, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudbene dokumentacije opravil vse z zakonom predpisane postopke in ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika kljub manjšim formalnim pomanjkljivostim, ki niso bile bistvene pri sprejetju odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zato izbral najugodnejšega ponudnika in o izboru obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali na razpisu. Naročnik bi v primeru, da bi ugodil zahtevku za revizijo, grobo kršil 4. člen ZJN-1, saj bi ravnal kot proračunski uporabnik negospodarno, ker bi zaradi manjkajočega lista, ki nima velike vsebinske teže, izbral za izvedbo posla ponudnika, katerega ponudba je cca 40 milijonov tolarjev višja od ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik meni, da je pravilno izvedel razpis ter korektno izbral najugodnejšega ponudnika. V kolikor bo zahtevek za revizijo opredeljen kot neutemeljen, si naročnik pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.07.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter da vztraja pri pravilnosti in utemeljenosti svojih navedb iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj pa dodatno navaja, da je ponudbena cena izbranega ponudnika nenormalno nizka in bi jo bilo potrebno oceniti kot neobičajno nizko oziroma dumpinško ceno. Izbrani ponudnik je po mnenju vlagatelja ponudil nerealno oziroma dumpinško ceno pri več postavkah v svoji ponudbi in sicer:
- v postavkah 2.1.I./8., 2.2.I./8. in 2.3.I./8. ponudbenega predračuna je ponudil bistveno prenizko ceno za uro projektantskega nadzora, saj je v ceniku delovne sile prikazana cena za delovodjo 3.800,00 SIT/uro (cena za projektanta pa 4.000,00 SIT/uro!);
- v postavkah 2.1.II./4., 2.2.II:/4. in2.3.II./4. ponudbenega predračuna je ponudil prenizko oziroma nerealno ceno za ročni izkop, saj je v ceniku delovne sile prikazana cena za NK delavca 1.900,00 SIT/uro. Po vsesplošno priznanih normativih znaša poraba časa za ročni izkop kanala v zemlji III. kategorije globine 2,0 do 4,0 m 3,70 ur/m3, kar bi zneslo 7.030,00 SIT/m3 brez nakladanja na kamion in prevoza na deponijo (ponudnik je ponudil ročni izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo po ceni 2.000,00 SIT/m3!);
- ponudnik je v več postavkah ponudil nerealne cene za tuje storitve (zakoličbe, vrisi v kataster, izdelave PID, izdelave geodetskih posnetkov, nadzore upravljavcev podzemnih vodov, geološki nadzor ipd.).
Vlagatelj tudi navaja, da je bila ocena projektanta za razpisana dela preko 120 mio SIT brez DDV, kar še dodatno potrjuje njegove navedbe in ocene.

Naročnik je z dopisom, št.: Spl.312/06-IT/MT, z dne 07.07.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Z dopisom št.: Spl.313/06-IT/MT, z dne 07.07.2006, pa je naročnik navedel, da je pri obeh ponudbah ugotovil manjše formalne pomanjkljivosti, vendar ju je opredelil kot pravilni, da vlagatelj z zahtevo za nadaljevanje postopka spreminja obrazložitev zahtevka za revizijo ter Državno revizijsko komisijo zaprosil za čim hitrejšo rešitev postopka oziroma predlagal, da v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN izda sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti oddaje javnega naročila v celoti.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor o tem, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna glede na to, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil zadnje strani predloga pogodbe ter ni izpolnil 11. in 12. člena predloga pogodbe. Državna revizijska komisija je zato pri preveritvi utemeljenosti zahtevka za revizijo vpogledala v relevantna določila razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, kdaj se ponudba šteje za pravilno in določil način izpolnjevanja predloga oziroma vzorca pogodbe.

Naročnik je v razpisni dokumentaciiji, točki 2.2. navodil ponudnikom zapisal naslednje: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.".
V točki 2.6. navodil ponudnikom je naročnik navedel naslednjo zahtevo: "Ponudbe morajo biti v skladu z razpisno dokumentacijo in razpisom in sicer za celoten obseg naročila.".

V točki 2.10. navodil ponudnikom je naročnik navedel sestavne dele ponudbene dokumentacije ter v točki 2.10.8. glede izpolnitve predloga pogodbe določil naslednje: "Ob oddaji ponudbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran predloga pogodbe, jo na koncu podpisati in žigosati. Ponudnik, ki bo na osnovi razpisa izbran za izvedbo, se mora v roku 8 dni po prejemu obvestila o oddaji naročila odzvati in pristopiti k podpisu pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od pogodbe.".

Naročnik je tudi v razpisni dokumentaciji pod točko 7. "Vzorec pogodbe" dal ponudnikom naslednja navodila: "Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe in jo podpisati na zadnji strani ter žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.".

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vzorec pogodbe, ki ga je sicer delno izpolnil ter parafiral vsako stran, ni pa izpolnil 11. in 12. člena vzorca pogodbe ter ni predložil zadnje strani te pogodbe. Izbrani ponudnik torej ni izpolnil pomembnih sestavin vzorca pogodbe in sicer 11. člen, ki določa pogoje, pravice in obveznosti glede garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter 12. člen, ki določa pogoje, pravice in obveznosti glede garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Izbrani ponudnik pa svoji ponudbi ni priložil zadnje strani vzorca pogodbe, kjer so navedeni trije členi (13. člen: višja sila, 14. člen: reševanje sporov in 15. člen: prehodne in končne določbe). Zadnjo stran vzorca pogodbe bi ponudnik moral datirati, podpisati in žigosati ter s tem potrditi, kot je naročnik tudi zapisal v razpisni dokumentaciji, da se ponudnik strinja z vzorcem pogodbe.

Na podlagi opisanega dejanskega stanja Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik s predložitvijo svoje ponudbe ni v celoti izpolnil zahtev naročnikove razpisne dokumentacije, saj je ponudbi priložil pomanjkljiv vzorec pogodbe. Predloga pogodbe oziroma vzorca pogodbe, ki ni v celoti izpolnjen in predložen tako, kot je to v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, ni mogoče šteti za pravilnega. Poleg dejstva, da predlog pogodbe ni bil v celoti izpolnjen, tudi ni bil v celoti predložen, saj izbrani ponudnik zadnje strani te pogodbe ponudbi niti ni priložil, zato predlog pogodbe ni vseboval dveh najpomembnejših elementov te pogodbe, to je podpisa in žiga na zadnji strani pogodbe. Predloga pogodbe, ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, torej ni mogoče šteti za verodostojen dokument, saj ni bil predložen v obliki in vsebini, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naročnik je v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da mora biti vzorec pogodbe izpolnjen, vsaka njegova stran mora biti parafirana, zadnja stran pa mora biti podpisana in žigosana, s čimer ponudnik potrdi, da se z vzorcem pogodbe strinja, česar pa izbrani ponudnik ni izpolnil.

Ker ponudba izbranega ponudnika ni vsebovala vseh zahtev razpisne dokumentacije, je v smislu 13. točke 3. člena ZJN - 1 ni mogoče šteti za pravilno (pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije). Ponudba izbranega ponudnika pa je nepravilna tudi v skladu z določili Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), ki v tretji alinei 2. člen določa: "Ponudba je nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.".

Državna revizijska komisija ne more slediti navedbi naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da je ponudba izbranega ponudnika kljub manjšim formalnim pomanjkljivostim, ki niso bile bistvene pri sprejetju odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, kajti ugotovljene pomanjkljivosti vzorca pogodbe so bistvenega pomena. Prav tako ni mogoče slediti navedbi naročnika, da bi z zavrnitvijo ponudbe izbranega ponudnika kršil 4. člen ZJN-1, saj sme naročnik le pravilno ponudbo ocenjevati in izmed pravilnih ponudb izbirati najugodnejšo ponudbo (76. člen ZJN-1). Naročnik pa je nepravilno ponudbo izbranega ponudnika štel kot pravilno in jo izbral kot najugodnejšo, s čimer je kršil tako določila ZJN-1 kot tudi zahteve lastne razpisne dokumentacije. Naročnik je v točki 2.2. navodil ponudnikom sicer povzel določilo 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, katera ponudba je pravilna, vendar pri pregledu in ocenjevanju ponudb ni ravnal v skladu z navedenim določilom ZJN-1 in v razpisni dokumentaciji zapisanim določilom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepravilne, kršil določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1, na podlagi katerega je naročnik dolžan po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da so njegove revizijske navedbe utemeljene ter da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila ZJN-1, je zahtevku za revizijo ugodila in skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št.: Spl-št. 231 BP/06, z dne 05.06.2006.

Državna revizijska komisija pa opozarja vlagatelja na določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, v skladu s katerim je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Rok za vložitev zahtevka za revizijo se podaljša v primeru, ko ponudnik zahteva od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ko teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. V konkretnem primeru je vlagatelj zahteval od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter na podlagi svoje zahteve vpogledal v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Ker je vlagatelj z zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo dopolnjeval zahtevek za revizijo po preteku zakonsko določenega roka in navajal nova dejstva, pri čemer ni navedel objektivnih razlogov, zakaj teh navedb ni podal že v revizijskem zahtevku, Državna revizijska komisija teh novot ni obravnavala.

Naročnik je z dopisom št.: Spl.313/06-IT/MT, z dne 07.07.2006, Državno revizijsko komisijo zaprosil za čim hitrejšo rešitev postopka oziroma predlagal, da v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN izda sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti oddaje javnega naročila v celoti. Ker je Državna revizijska komisija v zakonsko določenem roku odločila o zahtevku za revizijo, pri čemer je upoštevala načelo hitrosti, določeno v 3. členu ZRPJN, ni obravnavala predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno pregledati ponudbi in preveriti njuno pravilnost ter kot najugodnejšo izbrati pravilno ponudbo ali pa zaključiti postopek na drug ustrezen način, ki ga določa ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala povračilo stroškov revizijskega postopka in odločila, da mu mora naročnik povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, to je stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne, ker vlagatelj ni opredeljeno navedel stroškov, kot to določa peti odstavek 22. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.07.2006Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje
- SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 15, Trbovlje
- AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3, Laško
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana