018-215/2006 Občina Kamnik

Številka: 018-215/2006-33-1971

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo novega vrtca na Perovem z opisom "1. izgradnja novega vrtca, dovozne poti; 2. dobava in montaža opreme" , in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik GRADIS GPC D.D., Bukovžlak 71, Teharje, ki ga zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.04.2006 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo novega vrtca z opremo. Predmetni javni razpis je naročnik po sklopih (Sklop 1 - izgradnja novega vrtca, dovozne poti; Sklop 2 - dobava in montaža opreme) objavil v Uradnem listu RS, št. 40/2006, z dne 14.04.2006, pod št. objave Ob-10518/06, spremembo objave javnega razpisa pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 46/2006, z dne 05.05.2006, št. objave Ob-12758/06.

Naročnik je izdal Obvestilo o izidu razpisa za oddajo javnega naročila, št. 351-20/2006-1/3, z dne 25.05.2006, iz katerega je razvidno, da je v sklopu 1 kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika SGP GRADITELJ D.D., Maistrova ulica 7, Kamnik, v sklopu 2 pa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik BRUMA d.o.o., Vrhpolje 250, Kamnik.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila, z dne 07.06. 2006, vložil zahtevek za revizijo, z dne 16.06.2006, v katerem izpodbija odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne ter naročniku očita kršitev 7. in 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da naročnikova trditev, kot jo je slednji podal v Obvestilu o izidu razpisa za oddajo javnega naročila, da je "oprema kuhinje bila sestavni del sklopa A", ni z ničemer utemeljena in v nasprotju z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Vlagatelj razloži, da je bila razpisna dokumentacija, kljub svoji neurejenosti, formalni pomanjkljivosti in nepreglednosti, za ponudnike povsem razumljiva. Glede na javno objavljeni razpis, v katerem je izrecno napisano, da je predmet javnega naročila v sklopu št. 1 (ali sklopu A) izgradnja novega vrtca z dovozno potjo in v sklopu št. 2 (ali sklopu B) dobava in montaža opreme vrtca, in razpisno dokumentacijo, vlagatelj trdi, da ni bilo nobenega dvoma o tem, da oprema kuhinje ne sodi v sklop A. Zato vlagatelj meni, da dodatna pojasnila s strani naročnika o tem niso bila potrebna. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je naročnik po poteku roka za oddajo ponudb razpisno dokumentacijo nejavno spremenil s tem, da je določil, da oprema kuhinje sodi v sklop A, s čimer je kršil drugi odstavek 25. člena ZJN-1. Vlagatelj tudi sumi, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila favoriziral lokalnega ponudnika, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v sklopu A bil tudi izbran, s čimer je kršil 7. člen ZJN-1. Vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi in da svojo odločitev o izbiri za sklop A, kot izhaja iz Obvestila o izidu razpisa za oddajo javnega naročila, št. 351-20/2006-1/3, z dne 25.05.2006, v celoti razveljavi in za najugodnejšega ponudnika za sklop A izbere vlagatelja. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov postopka, in sicer odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk, administrativne in manipulativne stroške v višini 2%, vse povečano za 20% DDV ter takso v višini 200.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema odločbe, da ne bo izvršbe, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 351-20/2006-1/3, z dne 23.06.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je razpisno dokumentacijo pripravil pregledno, popisne liste v sklopu A je posebej označil kot podsklope z zaporedno številko od 1 do 17, jih posebej spel s sponko ter priložil tudi seznam podsklopov, kot si sledijo. Naročnik pravi, da je oprema kuhinje bila v okviru sklopa A označena z zaporedno številko podsklopa 9 in 10. Naročnik poudarja, da vlagatelj pri samovoljni izločitvi podsklopa št. 10 ni preveril pravilnosti svoje odločitve pri naročniku, kar mu omogoča tretji odstavek 25. člena ZJN-1, kakor tudi navodila ponudnikom. Naročnik prav tako v celoti zavrača domnevno kršitev 7. in 25. člena ZJN-1. Naročnik navaja, da je bilo iz razpisne dokumentacije razvidno, da je v njej več podsklopov, ki jih mora ponudnik v celoti izpolniti, med drugim tudi zahteva naročnika za izdelavo ponudbe za opremo in montažo kuhinje, kot je bilo obrazloženo v (pod)sklopu 9 in 10. Naročnik meni, da je izbral najugodnejšega ponudnika izključno na podlagi meril javnega razpisa ob doslednem upoštevanju zakonskih določil in Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe naročnika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 27.06.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo še dodaja, da seznam gradiv razpisne dokumentacije za sklop A, kot ga ponuja naročnik v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ni bil predstavljen niti v javni objavi naročila niti v razpisni dokumentaciji, kar potrjuje vlagateljevo domnevo o tem, da je takšen način priprave dokumentacije bil prilagojen naknadnemu prirejanju oziroma spreminjanju javnega naročila.

Naročnik je dne 29.06.2006 odstopil dokumentacijo predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji revizijskega zahtevka najprej presojala revizijsko navedbo vlagatelja, da glede na objavljeni javni razpis in razpisno dokumentacijo naročnika oprema kuhinje ni sestavni del sklopa A, temveč sodi v sklop B.

Iz Povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo "Vrtec B5 Perovo" izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na dva sklopa, kot sledi:
"Sklop A: Gradbeno obrtniška dela izgradnje vrtca z dovozno cesto
Sklop B: Dobava in montaža opreme"
V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) je naročnik v 3. točki (Način priprave ponudb), četrti alinei, določil, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, ki mora obsegati " - predračun (DOKUMENT-4)-obvezno mora biti oddan na priloženih popisnih listih;". V 7. točki (Upoštevanje ponudb po sklopih) istega dokumenta je naročnik določil, da: "ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela ali storitve iz celotnega popisa del za posamezni sklop. Ponudnik lahko ponudi sklop A ali sklop B ali sklopa A in B". V Predračunu (DOKUMENT-4) pa je navedel, da mora ponudnik obvezno: "â??izpolniti s cenami vse postavke projektantskega popisa, ki so v prilogi razpisne dokumentacije po posameznih sklopih, izdelati rekapitulacijo za vsak posamezni sklopâ?? Ponudbe, kjer ne bodo izpolnjene vse postavke ali bodo pripisane nove, bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnaveâ??" Iz razpisne dokumentacije za sklop A je razvidno, da je naročnik projektantski popis oziroma popisne liste razdelil na posamezne podsklope, jih ročno oštevilčil v zaporedju od številke 1 do 17, ter vsakega posebej spel. Med podsklopi je pod zaporedno številko 9 označil "Poročilo k delu projekta opreme kuhinje", v podsklopu 10 pa "Specifikacija tehnološke opreme", ki se nanaša na opremo kuhinje.

Delitev javnega naročila na posamezne sklope ureja določilo 26. člena ZJN-1, ki v prvem odstavku določa, da: "Naročnik, ob upoštevanju načela gospodarnosti, predmet javnega naročila lahko oblikuje v smiselno sklenjene celote (v nadaljnjem besedilu: sklope) tako, da jih je mogoče oddajati ločeno. Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila." Navedena pravna norma naročniku podeljuje možnost, da posamezno javno naročilo porazdeli na posamezne sklope oziroma naročnika v tej možnosti omejuje, v kolikor bi se s porazdelitvijo na sklope poskušal izogniti uporabi določil ZJN-1 glede uporabe mejne vrednosti (in posledično objavi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti). Iz citiranega določila 26. člena ZJN-1 torej izhaja, da je naročniku prepuščena odločitev, da ob upoštevanju načela gospodarnosti posamezno javno naročilo porazdeli na sklope, seveda le, v kolikor v primeru takšne odločitve ne bi šlo za poskus izogiba uporabi določil ZJN-1 glede mejnih vrednosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na dva sklopa, pri čemer je določil, da lahko ponudniki oddajo ponudbo bodisi za oba sklopa bodisi samo za sklop A ali sklop B. Naročnik je v razpisni dokumentaciji za sklop A natančno določil, kaj morajo ponudniki upoštevati pri pripravi svojih ponudb, da se bodo le-te upoštevale. Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja gre ugotoviti, da je slednji podal ponudbo za sklop A predmetnega javnega naročila, vendar v njej ni priložil izpolnjenega projektantskega popisa za podsklop 10, "Specifikacija tehnološke opreme".

Državna revizijska komisija poudarja, da se je vlagatelj z zgoraj navedenimi zahtevami naročnika glede opreme kuhinje (podsklop 10), določenimi v razpisni dokumentaciji za sklop A, lahko seznanil po prejemu razpisne dokumentacije, torej v času priprave ponudbe za predmetni javni razpis. Kot že povedano, je naročnikova avtonomna odločitev (ob upoštevanju načela gospodarnosti), kako bo predmet javnega naročila oblikoval. Zahteva naročnika po predložitvi ponudbe v sklopu A, ki mora vsebovati tudi izpolnjen projektantski popis za opremo kuhinje, ki spada v podsklop 10, je torej njegova avtonomna pravica, dolžnost ponudnikov pa je, da tej zahtevi sledijo na način, kot je to določil naročnik. Vlagatelj naročnikovi zahtevi glede izpolnitve projektantskega popisa za podsklop 10 tudi ni ugovarjal oziroma glede te zahteve naročnika ni vložil zahtevka za revizijo v času, ko bi eventualno zaradi utemeljenih razlogov še lahko dosegel izločitev spornega podsklopa iz razpisne dokumentacije, t.j. do roka za predložitev ponudb (arg. 5. odstavka 12. člena ZRPJN). še več, vlagatelj sam navaja, da je bila razpisna dokumentacija povsem jasna. V tej fazi postopka pa so vsa določila razpisne dokumentacije aksiom in jih je treba izpolnjevati na način, zapisan v razpisni dokumentaciji. Iz razpisne dokumentacije pa izhaja, da je oprema kuhinje sestavni del sklopa A in je določena v podsklopu 10, "Specifikacija tehnološke opreme".

ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je torej dolžan pregledati vse prispele ponudbe in jih skozi vse faze ocenjevanja presojati z vidika njihove pravilnosti. Iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1 pa izhaja naročnikova dolžnost, da mora vse ponudbe, ki niso pravilne (to ustrezno velja tudi za nesprejemljive ali neprimerne ponudbe), po opravljenem pregledu zavrniti.

Ker vlagatelj v svoji ponudbi ni v celoti izpolnil vseh postavk projektantskega popisa, ki so bile v prilogi razpisne dokumentacije po posameznih (pod)sklopih, in ni podal ponudbe za podsklop 10, ni izpolnil vseh zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Upoštevajoč vse zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, ravnal v skladu z določili ZJN-1 in določili razpisne dokumentacije. Zato Državna revizijska komisija tej navedbi vlagatelja ni sledila.

Za vlagateljev očitek, da je naročnik nejavno spremenil razpisno dokumentacijo po poteku roka za oddajo ponudb s tem, da je določil, da oprema kuhinje sodi v sklop A, s čimer je kršil drugi odstavek 25. člena ZJN-1, je potrebno ugotoviti, da je preveč pavšalen in nedoločen, da bi mu Državna revizijska komisija lahko sledila. Vlagatelj ne navaja dejstev, iz katerih izhaja domnevna kršitev, in ne ponuja dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti naknadno spremembo razpisne dokumentacije, čeprav bi to moral storiti skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, kot izhaja iz določil 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05, 150/05, 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika. Sámo sklicevanje vlagatelja na objavo javnega razpisa in nelogičnost umestitve opreme kuhinje v sklop A glede na predmet javnega naročila, kot je opredeljen v javnem razpisu, ni zadostna podlaga za ugotovitev domnevne kršitve naročnika. Vlagateljevemu očitku o naknadni spremembi razpisne dokumentacije in umestitvi opreme kuhinje v sklop A po roku, danemu za predložitev ponudb, poleg razpisne dokumentacije, v kateri so popisni listi oštevilčeni v zaporedju od 1 do 17, nasprotuje tudi ponudbena dokumentacija vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vlagatelj popisne liste, ki jih je izpolnil, prekopiral iz razpisne dokumentacije in jih izpolnil. Iz vlagateljevih fotokopiranih popisnih listov je razvidno, da so bili le-ti že oštevilčeni v razpisni dokumentaciji, kot jo je prevzel vlagatelj.

Zlasti pa je pavšalen vlagateljev očitek o favoriziranju lokalnega ponudnika, s čimer naj bi naročnik kršil 7. člen ZJN-1. Državna revizijska komisija še enkrat poudarja, da je potrebno na podlagi pravila povezanosti trditvenega in dokaznega bremena v postopku revizije domnevne kršitve, ki naj bi jih storil naročnik v postopku oddaje javnega naročila, konkretno opredeliti in zanje navesti dokaze, s katerimi se le-te dokazujejo. Zgolj vlagateljev sum za ugotovitev navedene kršitve ne zadostuje.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
- SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik
- BRUMA d.o.o., Vrhpolje 250, Kamnik.
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana