018-241/2006 Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

Številka: 018-241/2006-33-1984

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pripravo vsebinskega scenarija, snemanja in predvajanja TV oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom "Podjetništvo danes in jutri" na lokalnih in regionalnih televizijah ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Tele 59, d. o. o., Meljska cesta 34, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 7. 2006

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006.

Obrazložitev

Naročnik je 28. 4. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila, št. 51/2006, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 46/2006, z dne 5. 5. 2006, pod številko objave Ob-12827/06.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 26. 5. 2006, je razvidno, da je naročnik prejel šest pravočasnih ponudb. Naročnik je po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006, v katerem je navedel, da se javno naročilo odda ponudniku TV Pika, Televideo, d. o. o., Mala vas 23/B, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 23. 6. 2006, v katerem navaja, da nihče od prijaviteljev ni priložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nekateri ponudniki so ponudili zgolj izjavo o bodoči bančni garanciji, kar je v nasprotju s tekstom razpisne dokumentacije in formalno-pravno ni enako. Vlagatelj nadalje navaja, da je bil v razpisnih pogojih eden izmed pogojev tudi priložitev razpisnega obrazca številka 7, torej priložitev bančne garancije, bančne garancije pa iz objektivnih oziroma formalnih razlogov ni bilo mogoče priložiti, zato je nihče izmed ponudnikov ni priložil. Vlagatelj navaja, da te bančne garancije ni predložil niti izbrani ponudnik, saj je predložil izjavo banke, da bo dala bančno garancijo, kar pa ni enako kot bančna garancija. Vlagatelj trdi, da dejstva, da bi lahko namesto bančne garancije predložil izjavo banke o nameravani izdaji bančne garancije, ni poznal, pa tudi vlagateljeva banka tega ni omenjala in je odločno izjavila, da bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne more izdati, dokler ni sklenjena pogodba z izbranim ponudnikom. Vlagatelj še navaja, da se je o spornem dokumentu oziroma njegovi izdaji, pogovarjal s kontaktno osebo naročnika, s kontaktno osebo naročnika se je pogovarjala tudi odgovorna strokovna oseba vlagateljeve banke. Vlagatelj tudi navaja, da ustreza vsem drugim kriterijem in ima kot taka za ta projekt edina sporazum z drugimi lokalnimi in regionalnimi televizijami po Sloveniji.

Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev javnega naročila in njegovo ponovitev, podrejeno pa razveljavitev odločitve razpisne komisije in ponovno odločanje, upoštevajoč vlagateljevo ponudbo kot pravilno in sprejemljivo. Vlagatelj tudi predlaga, da se pri ponovitvi naročila ukine obrazec številka 7 (bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) in se bančno garancijo nadomesti z izjavo banke o izdaji te garancije. Vlagatelj nadaljuje, da, ker je bil neupravičeno izločen zaradi kršitve postopka oddaje javnega naročila, se je znašel v neenakopravnem položaju, saj so bili favorizirani tisti ponudniki, ki sicer formalno niso izpolnjevali razpisnih pogojev, so pa, vsaj nekateri, predložili izjavo drugih bank o izdaji bančne garancije, kar pa ni enako kot bančna garancija.

Naročnik je z dokumentom "odločitev naročnika Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije o zahtevi ponudnika za revizijo postopka oddaje javnega naročila storitve priprave vsebinskega scenarija, snemanja in predvajanja TV oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom "Podjetništvo danes in jutri"" na lokalnih in regionalnih televizijah, ki je bil objavljen v uradnem listu RS, št. 46. dne 05.05.2006, vročena naročniku, dne 26.06.2006, z dne 30. 6. 2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v tem dokumentu kot točne potrjuje vlagateljeve navedbe, da dejansko nihče od ponudnikov ni predložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z obrazcem 7 razpisne dokumentacije, vendar pa je pravilno štel, da so vsi ponudniki izpolnili zahtevani pogoj iz razpisne dokumentacije na način, da so predložili k ponudbi izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik priznava, da taka izjava sicer res ni bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, vendar jo je pri vseh ponudnikih, ki so jo predložili k obrazcu garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik enako upošteval kot garancijo, saj je z njo doseženo s strani naročnika želeno zagotovilo, da bo banka v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika glede kvalitete in rokov naročniku zagotovila 10 % od pogodbene vrednosti. Naročnik tudi ugotavlja, da vlagatelj izjave banke ni predložil k svoji ponudbi, čeprav mu je tako izjavo vlagateljeva banka tudi izdala (izjava, z dne 22. 5. 2006), torej še pred iztekom roka za izdajo (pravilno: predložitev) ponudbe in bi jo v skladu z navodilom naročnika lahko predložil k svoji ponudbi tako kot vsi ostali ponudniki. S tem dejstvom se je naročnik seznanil po vpogledu te izjave, ki jo kot dokaz prilaga odgovoru na zahtevek za revizijo. Upoštevajoč navedeno vlagatelj zavrača tudi vlagateljeve očitke, da ne njemu ne odgovorni strokovni osebi vlagateljeve banke ob kontaktiranju z naročnikom ni bilo pojasnjeno, da je možno k ponudbi predložiti izjavo o nameravani bančni garanciji, saj se naročniku upravičeno zastavlja vprašanje, zakaj bi banka vlagatelju sicer izdala tako izjavo, če ne z namenom, da vlagatelj izkaže pogoj iz razpisne dokumentacije. Naročnik nadaljuje, da je mogoče pripisati opustitev pravočasne predložitve takšne izjave naročniku zgolj vlagateljevemu ravnanju in naročniku ni mogoče očitati, da je s svojim ravnanjem povzročil neenakopravni položaj vlagatelja, saj je banka vlagatelju pravočasno izdala izjavo, ki bi jo naročnik upošteval, če bi bila predložena pravočasno in bi tako tudi vlagateljeva ponudba štela za pravilno. Naročnik v celoti zavrača očitek o kršenju načela enakopravnosti ponudnikov v postopku, saj so za vse ponudnike veljali isti pogoji in enaka merila - tudi za vlagatelja, ki je bil dejansko seznanjen z dejstvom in stališčem naročnika, da bo ob predložitvi izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izpolnjen pogoj iz razpisne dokumentacije in bo takšna ponudba pravilna.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 4. 7. 2006, obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 10. 7. 2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006, in ugotovila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil, da "ni pravilna, ker k ponudbi ni priložen razpisni obrazec št. 7 (Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)". Iz naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila je razvidno, da je to edini razlog, zaradi katerega je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno.

Državna revizijska komisija je nato vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je v točki 2.2.3. (stran 5-6) navedeno "Ponudba je popolna, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži v zaprti kuverti naslednje dokumente: â?? 8. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec št. 7) â??" Iz te zahteve razpisne dokumentacije je mogoče nedvoumno ugotoviti, da je naročnik kot enega izmed pogojev za popolnost ponudbe določil to, da mora ponudnik predložiti do roka za predložitev ponudb tudi sporno bančno garancijo. Državna revizijska komisija najprej izpostavlja, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZJN-1-UPB1, v nadaljevanju: ZJN-1) pojma popolna ponudbe ne pozna, vendar glede na zahtevo, kot jo je postavil naročnik, je mogoče subsumirati, da je s predložitvijo te bančne garancije ponudba pravilna (tj. ponudba je pravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da izpolnjuje v celoti vse zahteve iz razpisne dokumentacije; tretja alinea 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo; Uradni list RS, št. 33/2004). Da gre v tem primeru naročnikovo zahtevo po popolnosti ponudbe šteti za pravilnost ponudbe, je nenazadnje tudi razvidno iz navedbe iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006, in sicer, da je vlagateljeva ponudba nepravilna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja, da sporne bančne garancije iz objektivnih oziroma formalnih razlogov v tem postopku sploh ni bilo mogoče predložiti, in da je ni predložil nihče od ponudnikov, torej tudi ne izbrani ponudnik. Slednje tudi izrecno priznava tudi naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo, vendar poudarja, da je kot pravilno štel, da so vsi ponudniki izpolnili zahtevani pogoj iz razpisne dokumentacije na način, da so predložili k ponudbi izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V zvezi s tem Državna revizijska komisija poudarja, da v skladu s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/2004, 87/2004), mora garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe, torej te garancije res ni mogoče predložiti že v trenutku predložitve ponudbe. Državna revizijska komisija ob tem naročnika opozarja, da je naročnikova dolžnost poskrbeti za pripravo razpisne dokumentacije, na podlagi katere bodo ponudniki pripravili pravilno ponudbo (prvi odstavek 23. člena ZJN-1), zato izpostavlja, da naročnik mora in bi v tem primeru sicer tudi že moral pripraviti tako razpisno dokumentacijo, ki bi vsebovala nedvoumne in jasne zahteve. Naročnik sicer izpostavlja, da je štel, da so vsi ponudniki izpolnili sporni pogoj, če so predložili izjavo banke, vendar Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo celo priznava, da "taka izjava ni bila zahtevana v razpisni dokumentaciji", pri pregledu naročnikove spisovne dokumentacije pa Državna revizijska komisija ni zasledila, da je naročnik posredoval vsem potencialnim ponudnikom tudi kakšno pisno pojasnilo ali razlago te sporne zahteve oziroma da v skladu s postavljeno zahtevo iz razpisne dokumentacije zadostuje predložitev zgolj izjave banke. Državna revizijska komisija ob tem tudi ugotavlja, da naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo tega niti ne trdi niti ne dokazuje, mogoče pa je ugotoviti, da se naročnik sklicuje na to, da je vlagatelju pojasnil, da je dovolj, če predloži zgolj izjavo banke, vendar iz odstopljene spisovne dokumentacije ni razviden noben dokument, ki bi to naročnikovo izjavo lahko tudi potrdil.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da sporno naročnikovo zahtevo niti ni mogoče izpolniti, ker je trenutek njene izpolnitve, kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, vezan na napačen čas (namreč na trenutek predložitve ponudbe in ne na trenutek po sklenitvi pogodbe). Glede na navedeno Državna revizijska komisija izpostavlja, da take naročnikove zahteve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, vlagatelj ne le da ni mogel izpolniti, ampak tudi ni utemeljeno pričakovati, da bi jo moral, kot sicer tudi nihče izmed sodelujočih ponudnikov ne, zato ugotavlja, da ni mogoče šteti kot upravičen razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne iz razloga, da vlagatelj ni predložil sporne bančne garancije. Državna revizijska komisija ob tem tudi poudarja, da zaradi navedenega razloga ni mogoče označiti kot nepravilne nobene izmed predloženih ponudb. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ker je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno iz razloga, ker ni predložil sporne bančne garancije.

Vlagatelj je kot primarno predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti in njegovo ponovitev, podrejeno pa razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in ponovno odločanje z upoštevanjem, da je vlagateljeva ponudba pravilna in sprejemljiva. Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu primarnemu zahtevku, saj je mogoče neskladja v postopku oddaje javnega naročila odpraviti že z razveljavitvijo obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006. Z razveljavitvijo obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 14. 6. 2006, se postopek pri naročniku vrne v fazo ponovnega pregleda prispelih ponudb in njihovega vrednotenja (oziroma ocenjevanja).

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral ponovno pregledati prispele ponudbe, oceniti, ali so pravilne, sprejemljive in primerne, pri tem pa bo moral naročnik upoštevati, da zahteve po predložitvi sporne bančne garancije ni bilo treba izpolniti nobenemu izmed ponudnikov, ne glede na to, da so nekateri ponudniki predložili izjavo banke, nekateri pa ne. Ker se postopek javnega naročila vrne pri naročniku v fazo preverjanja in vrednotenja ponudb, to pomeni, da lahko naročnik pri ponovnem pregledu pride do drugačnih zaključkov kot pri prvotnem pregledu (npr. zadeva, št. 018-250/2005). V primeru, da bo naročnik pri ponovnem preverjanju ponudb ugotovil, da je vlagateljeva ponudba nepravilna iz kakšnega drugega razloga, bo moral to tudi navesti v novi odločitvi o oddaji javnega naročila. Zoper novo odločitev o oddaji javnega naročila bo imel vlagatelj (kot sicer vsi drugi sodelujoči ponudniki) tudi možnost uveljavljati pravno varstvo (prvi odstavek 12. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 7. 2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
- Tele 59, d. o. o., Meljska cesta 34, 2000 Maribor,
- TV Pika, Televideo, d. o. o., Mala vas 23/B, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.