018-226/2006 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-226/2006-33-2011

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in članice Nataše Jeršič kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev vzdrževanja ulic, trgov in cest v Mestni občini Ptuj, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Ptuj, d. d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 7. 2006 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je 9. 3. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila po pospešenem omejenem postopku, št. 344-04-115/2005-509, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 28/2006, z dne 17. 3. 2006, pod številko objave Ob-7443/06. Naročnik je javno naročilo razdelil v dva sklopa (1. sklop: letno in zimsko urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest na področju Mestne občine Ptuj, 2. sklop: letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest).

Naročnik je do roka za predložitev prijav prejel prijave štirih kandidatov, 7. 4. 2006 pa je izdal dokument "obvestilo o priznanju sposobnosti", št. 344-04-115/2005-509, v katerem je navedel, da so vse prispele prijave popolne, zato je vsem štirim kandidatom priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila in da bo skladno s tem oblikoval kandidatno listo za dobo treh let.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15. 5. 2006, ki ga je naročnik prejel 16. 5. 2006, in v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo o priznanju sposobnosti, št. 344-04-115/2005-509, z dne 7. 4. 2006, vlagatelju pa povrne stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je sprejel sklep, št. 344-04-115/2005, z dne 19. 6. 2006, v katerem je navedel, da se "zahtevku za revizijo ... ugodi in se javni razpis razveljavi". Naročnik je ta sklep poslal zgolj vlagatelju (oziroma natančneje gospodarski družbi), ne pa tudi njegovemu pooblaščencu. Vlagatelj (oziroma natančneje gospodarska družba) je ta sklep prejel 22. 6. 2006.

Vlagatelj (oziroma natančneje vlagateljev pooblaščenec) je na naročnika naslovil dopis, z dne 26. 6. 2006, ki ga je naročnik prejel 27. 6. 2006. V tem dopisu vlagatelj med drugim navaja: "Ker naročnik o zahtevku za revizijo (potrdilo o plačilu takse je naročnik prejel 5. 6. 2006, kar je razvidno iz povratnice âˆ" popoln zahtevek za revizijo) ni odločil v 20 dneh, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Ker se z odločitvijo naročnika ne strinjamo, zahtevamo nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo."

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. NVD-1042/2006-1872, z dne 28. 6. 2006, pozvala naročnika k odstopu dokumentacije. Naročnik je 29. 6. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 3. 7. 2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 14. 7. 2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 17. 7. 2006, Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v četrti alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 17. 7. 2006

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana,
- Asfalti Ptuj, d. o. o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
- Cestno podjetje Maribor, d. d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
- Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.