018-185/2006 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo opreme- RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 134a, šempeter pri Novi Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, št. 252-4/05-44, z dne 11.05.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.10.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo opreme- RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 1-2, z dne 06.01.2006, pod št. objave OB. 37192/05 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti S 1-001413, z dne 04.01.2006.

Naročnik je dne 11.05.2006 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 252-4/05-44, s katerim je predmetno javno naročilo kot najugodnejšemu ponudniku oddal podjetju SIEMENS d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana (izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 22.05.2006 vložil zahtevek za revizijo, katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj je izbrani ponudnik kljub naročnikovi zahtevi, da morajo biti dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku, v ponudbi GG 117/06, na 1. in 2. strani, konfiguracijo opreme podal v angleškem jeziku. Vlagatelj tudi navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje opisa specifičnih delov aparata, iz katerih bi bilo razvidno ali aparat vsebuje zahtevano karakteristiko. Vlagatelj tako navaja, da na podlagi kosovnice v angleškem jeziku ni mogoče izvesti preizkusa izpolnjevanja tehničnih lastnosti, pač pa je kot edini izvor informacij potrebno uporabiti podatke v tehničnih in komercialnih prospektih, ki pa ne zajemajo vseh postavk kosovnice in tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.
Nadalje vlagatelj navaja, da iz tehnične brošure za aparat Axiom Artis dTA Silver ni razvidno, da bi le-ta izpolnjeval zahteve naročnika po zagotovljeni možnosti shranjevanja najmanj 100.000 slik pri matriki najmanj (1K X1K/12 bit), zahteve pri rotacijski angiografiji (rotacijski kot najmanj 240 stopinj), zahteve pri angiografski mizi (dopustna obremenitev najmanj 200 kg), zahteve po zajemanju slike in digitalne dijaskopije (pulzna flouroskopija mora biti omogočena z roadmapingom), zahteve po zagotovitvi motoriziranega in manualnega pakiranja za primer urgentnih stanj in zahteve po možnosti pozicioniranja monitorjih v polju 300 cm X 300 cm. Vlagatelj zaključuje, da je aparat Axiom Artis dTA Silver iz ponudbe izbranega ponudnika nepopolno konfiguriran in ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj predlaga, da se ponudba izbranega ponudnika zavrne kot nepravilna oziroma spremeni razpisna dokumentacija in se odločitev o oddaji javnega naročila št. 252-4/05-44, z dne 11.05.2006, razveljavi ter se izbere ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo. Vlagatelj uveljavlja vračilo vplačane takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je dne 01.06.2006 sprejel sklep, št. 252-4/05-50, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je na 13. strani razpisne dokumentacije kot sestavni del ponudbene dokumentacije določil "Ponudbo in predračun", ki ga pripravi ponudnik sam kot samostojen obrazec, kar pomeni, da naročnik ni predpisal obsega in vsebine obrazca "ponudba in predračun". Naročnik pojasnjuje, da je na 15. strani razpisne dokumentacije zahteval, da mora ponudnik ponuditi ceno z DDV za dobavo RTG aparata za periferno žilno in koronarno diagnostiko skladno z bistvenimi zahtevami naročnika, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji, za ureditev prostora za montažo aparata ter za celotno eksploatacijsko dobo in skupno ponudbeno ceno z DDV pa mora ponudnik priložiti specificirani ponudbeni predmet javnega naročila. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je v predračunu in specificiranemu ponudbenemu predračunu predmet ponudbe jasno opisan z eksplicitno podanimi vsemi zahtevanimi tehnični parametri v slovenščini, kar zadostuje naročnikovi zahtevi zapisani v razpisni dokumentaciji pod naslovom "Ponudba in predračun". Izbrani ponudnik je v rubriki "Opis" zapisal konfiguracijo ponujenega RTG aparata z navedbo lastnih imen (npr. "Tabletop/matress, long..), ki se kot lastna imena pojavijo tudi v ponudbi priloženem prospektu. Naročnik poudarja, da ponudba izbranega ponudnika ustreza zahtevi po predložitvi ponudbe v slovenskem jeziku, saj se zapis na 16/154 strani ponudbe glasi "ponudba v popolnosti ustreza zahtevam javnega naročila, ne glede na to, ali so vse točke v nadaljevanju eksplicitno navedene", ki ga je naročnik razumel na način, da tabela na str. 16/154 in 17/154 ni zapisana v ponudbi z namenom zadostiti zahtevi naročnika po specifikaciji ponudbenega predračuna, saj je tabela kot taka "pomanjkljiva", specifikacija predračuna pa je vsebovana na straneh od 18. do 22. strani. Naročnik pa dodaja, da je enako ravnal v primeru ponudbe vlagatelja, saj je tudi ta ponudil tehnično kosovnico in tehnični opis v angleškem jeziku, kakor tudi referenčni izjavi. Nadalje naročnik pojasnjuje, da ni zahteval predložitve prospektov z navedbo vseh, z razpisno dokumentacijo določenih tehničnih specifikacij, zato zavrača navedbo vlagatelja, da prospekt izbranega ponudnika ne zajema vseh podatkov o posameznih sestavinah. Naročnik nadaljuje, da je izbrani ponudnik izpolnjevanje tehničnih specifikacij-minimalnih lastnosti predmet javnega naročila izkazal s preložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki je za razliko od prospekta zavezujoča, ponudbo je zavaroval z bančno garancijo za resnost ponudbe in predmet ponudbe jasno opisal v slovenskem jeziku na straneh 18/154 do 23/154, zato zavrača navedbe vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika zaradi tabele na straneh 16/154 in 17/154 nepravilna. V zvezi z navedbami vlagatelja, da podatki iz tehnične brošure za ponujeni aparat ne ustrezajo tehničnim zahtevam, naročnik navaja, da je za presojo pravilnosti relevantna ponudba in predračun ter lastna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Naročnik zaključuje, da je presojal pravilnost ponudbe izbranega ponudnika glede na njegova zagotovila (lastno izjavo in bančno garancijo).

Vlagatelj je dne 02.06.2006 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 05.06.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi z revizijskim postopkom predmetnega javnega naročila v pristojno odločanje.

Izbrani ponudnik z dopisom, z dne 16.06.2006, prijavil v predmetni revizijski postopek stranko intervencijo. V dopisu, z dne 16.06.2006, izbrani ponudnik navaja, da je ponudba (kosovnica, kakor jo poimenuje vlagatelj) zgolj neobvezen dodatek k ponudbi, ki je priložen izključno zato, da naročniku olajša delo pri samem prejemu opreme. Izbrani ponudnik navaja, da oprema za aparat AXIOM Artis dTA izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, katerih izpolnjevanje je izbrani ponudnik izrecno tudi potrdil v slovenskem jeziku. V zvezi s priloženih prospektov izbrani ponudnik navaja, da le-ta vsebuje splošne opise tehničnih rešitev, ki niso nujne prisotne v posameznih primerih, kakor je v prospektu tudi izrecno navedeno, da morajo biti zahtevane lastnosti vsakič posebej opredeljene ob sklepanju pogodb. Izbrani ponudnik pojasnjuje tudi posamezne tehnične zahteve iz prospekta, za katere vlagatelj zatrjuje, da iz prospekta izpolnjevanje le-teh ni razvidno.


Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Uvodoma je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da ponudba izbranega ponudnika iz razloga, ker je izbrani ponudnik na 1. in 2. strani ponudbe GG 117/06, konfiguracijo opreme navedel v angleškem jeziku, nepravilna.
Na 17. strani razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo je zapisana naročnikova zahteva, "da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku. Izjema velja za prospekte ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti in za certifikate, ki so lahko predloženi tudi v tujem jeziku in sicer v angleškem ali italijanskem.".
Naročnik je dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo opredelil na 13. strani razpisne dokumentacije, kjer je med ostalimi kot ponudbeni dokument zahteval "ponudbo in predračun (ki ga izvajalec pripravi sam kot samostojen obrazec);". Iz tako zapisane zahteve razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik dopustil ponudnikom, da sami pripravijo ponudbo in predračun kot samostojen obrazec, zaradi česar gre slediti argumentaciji naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, z dne 01.06.2006, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni predpisal samega obsega in vsebine obrazca "ponudba in predračun". Državna revizijska komisija pa opozarja, da so glede na umeščenost obrazca "ponudba in predračun" med ponudbeno dokumentacijo ponudniki pri pripravi tega obrazca zavezani z zahtevo s 17. strani razpisne dokumentacije, da so vsi dokumenti v zvezi s ponudbo pripravljeni v slovenskem jeziku, razen za pridržano izjemo, ki velja za prospekte ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti in za certifikate.

Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, št. GG 117/06 AX, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta na strani 1/8 in 2/8 (oziroma, kakor ju je poimenoval naročnik, upoštevajoč spodnje oštevilčenje, strani 16/154 in 17/154) ponudbe-predračuna konfiguracijo opreme za ponujeni aparat SIEMENS AXIOM Artis dTA, v celoti navedel v angleškem jeziku. Po navedbah naročnika, kot so razvidna iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 01.06.2006, se v ponudbi pri nekaterih postavkah za konfiguracijo opreme pojavljajo nekatera lastna imena, katera se ne prevajajo in so lahko podana v tujem jeziku. Državna revizijska komisija se ni spustila v presojo, katere postavke ponujenega predmeta spadajo pod lastna imena, saj ugotavlja, da se v nekaterih postavkah ponudbe zagotovo pojavljajo izrazi, katera ni mogoče označiti kot lastna imena, npr. vessel analysis, storage extension 3, insurance 3 years, itd., in jih je kot takšne mogoče prevesti. Tako bi morali biti izrazi, ki niso lastna imena, glede na zahtevo s 17. strani razpisne dokumentacije, podani v slovenskem jeziku. Ponudba-predračun v ponudbi izbranega ponudnika sta predložena v tujem jeziku za kar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-to v nasprotju, z na 17. strani razpisne dokumentacije, opredeljeno zahtevo naročnika po predložiti dokumentov v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku.

Ob presoji pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju ZJN-1), skladno s katerim je pravilna ponudba le tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija, upoštevajoč naročnikovo zahtevo po predložitvi dokumentov v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku in dejstvo, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo v celoti v angleškem jeziku, ugotavlja, da je ponudbo izbranega ponudnika skladno z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 potrebno označiti kot nepravilno.
Upoštevajoč, da je ponudbo izbranega ponudnika iz razloga, ker je le-ta v delu, ki se nanaša na samo ponudbo v celoti predložena v slovenskem jeziku, potrebno označiti kot nepravilno, je Državna revizijska komisija sledila obravnavani revizijski navedbi in jo je označila kot utemeljeno.V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da iz tehnične brošure ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je aparat Axiom Artis dTA Silver nepopolno konfiguriran in ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, saj ne izpolnjuje zahtev naročnika po zagotovljeni možnosti shranjevanja najmanj 100.000 slik pri matriki najmanj (1K X1K/12 bit), zahteve pri rotacijski angiografiji (rotacijski kot najmanj 240 stopinj), zahteve pri angiografski mizi (dopustna obremenitev najmanj 200 kg), zahteve po zajemanju slike in digitalne dijaskopije (pulzna flouroskopija mora biti omogočena z roadmapingom), zahteve po zagotovitvi motoriziranega in manualnega pakiranja za primer urgentnih stanj in zahteve po možnosti pozicioniranja monitorjih v polju 300 cm X 300 cm.

Naročnik je 13. strani razpisne dokumentacije kot ponudbeno dokumentacijo med ostalimi opredelil "prospekt ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti;". Iz te opredelitve torej izhaja, da prospekt ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti predstavlja del ponudbene dokumentacije.
Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, z dne 01.06.2006, sicer navedel, da ni zahteval predložitve prospektov z navedbo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih specifikacij, ker prospekti ne sledijo vedno razvoju opreme, kakor so tudi zahteve posameznih naročnikov lahko zelo specifične in prospekti vseh zahtev ne zajemajo. Podobno navaja tudi izbrani ponudnik v dopisu, z dne 16.06.2006, s katerim je priglasil stransko intervencijo, da prospekt vsebuje splošne opise tehničnih rešitev, ki niso nujne prisotne v posameznih primerih, kakor je v prospektu tudi izrecno navedeno, da morajo biti zahtevane lastnosti vsakič posebej opredeljene ob sklepanju pogodb. Izbrani ponudnik tudi pojasnjuje, da oprema ni serijska/generična, temveč je vsakič prilagojena zahtevam naročnikov.
Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvi, da so prospekti namenjeni neki splošni predstavitvi posameznega proizvoda, vendar pa gre za predmetni postopek oddaje javnega naročila, upoštevajoč zahtevo naročnika na 13. strani razpisne dokumentacije, da je del ponudbene dokumentacije prospekt z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti, ugotoviti, da mora k ponudbi priložen prospekt vsebovati zahtevane bistvene tehnične lastnosti.

Pred presojo utemeljenosti revizijskih navedb, da prospekt, ki ga je v ponudbi priložil izbrani ponudnik, ne vsebuje nekaterih bistvenih tehničnih zahtev, Državna revizijska komisija ob upoštevanju zahteve, da prospekt z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti predstavlja del ponudbene dokumentacije, zavrača navedbo naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka, z dne 01.06.206, da je izbrani ponudnik izpolnil tehnične specifikacije javnega naročila, že s tem ko je predložil izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje zahteve glede predmetnega javnega naročila, ponudbo je zavaroval z bančno garancijo za resnost ponudbe in predmet ponudbe jasno opisal v slovenskem jeziku.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da iz prospekta za aparat Axiom Artis dTA Silver ne izhaja izpolnjevanje zahteve po zagotovljeni možnosti shranjevanja najmanj 100.000 slik pri matriki najmanj (1K X1K/12 bit).
Naročnik je v 6. točki Tehničnih specifikacij zajemanje slike in digitalna diaskopija (flouroskopija) zapisal, da mora biti "zagotovljena možnost shranjevanja najmanj 100.000 slik pri matriki najmanj (1K X 1K/12 bit)". Iz prospekta za aparat Axiom Artis dTA izhaja, da je spominska kapaciteta ponujenega aparata 50.000 slik pri matriki 1024²/12 bit. Tovrstno ugotovitev potrjuje tudi izbrani ponudnik v dopisu, s katerim je priglasil stransko intervencijo (dopis z dne 16.06.2006), kjer navaja, "da je ponujeni sistem opremljen s spominsko kapaciteto za 100.000 slik in ne s spominsko zmogljivostjo 50.000 slik, kot je navedeno v prospektu.".
Državna revizijska komisija, upoštevajoč zahtevo naročnika po predložitvi prospekta z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti, ugotavlja, da priloženi prospekt v delu, ki se nanaša na obravnavano tehnično specifikacijo ne izkazuje izpolnjevanja te bistvene tehnične lastnosti.

Nadalje vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da iz prospekta ne izhaja, da bi ponujeni aparat izpolnjeval zahtevo pri rotacijski angiografiji in sicer, da je rotacijski kot najmanj 240 stopinj.
Naročnik je v 12. točki Tehničnih specifikacij rotacijska angiografija zahteval, da je "rotacijski kot najmanj 240Âş". Po pregledu prospekta za aparat Axiom Artis dTA gre ugotoviti, da iz prospekta ni razvidno, da bi bil rotacijski kot najmanj 240Âş, pač pa je v prospektu navedeno, da je rotacijski kot 330Âş, kar potrjuje tudi izbrani ponudnik v dopisu, z dne 16.06.2006, s katerim je prijavil stransko intervencijo.
Državna revizijska komisija, ugotavlja, da priloženi prospekt ne izkazuje bistvene tehnične lastnosti po rotacijskem kotu kot najmanj 240Âş.

Revizijska navedba vlagatelja je tudi, da prospekt ne izkazuje zahteve pri angiografski mizi, da je dopustna obremenitev najmanj 200 kg.
Naročnik je v 2. točki Tehničnih specifikacij angiografska miza zapisal zahtevo, da je "dopustna obremenitev mize najmanj 200 kg (teža pacienta) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 100 kg (za primer oživljanja pacienta)". Na 5. strani prospekta za aparat Axiom Artis dTA je navedeno, da je standardna miza sprejme obremenitev 200 kg + 40 kg za pripomočke, dodatna obremenitev pa je mogoča za težo 100 kg.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da prospekt izkazuje bistveno tehnično zahtevo po dopustni obremenitvi mize najmanj 200 kg in revizijsko navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Po navedbi vlagatelja, naj iz prospekta ne bi bila razvidna zahteva po zajemanju slike in digitalne dijaskopije in sicer, da mora biti pulzna flouroskopija omogočena z roadmapingom.
Naročnik je v 6. točki Tehničnih specifikacij zajemanje slike in digitalna diaskopija (flouroskopija) določil, da "pulzna flouroskopija mora biti omogočena z roadmapingom (flouro road map način, trace subtracted flouro map". Iz prospekta aparata Axiom Artis dTA ne izhaja, da bi ponujeni aparata omogočal pulzna flouroskopija z roadmapingom, kar potrjuje tudi izbrani ponudnik v dopisu, z dne 16.06.2006.
Glede na zapisano, Državna revizijska komisija, ugotavlja, da priloženi prospekt ne izkazuje bistvene tehnične zahteve, da je pulzna flouroskopija omogočena z roadmapingom.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo oporeka, da prospekt izbranega ponudnika ne izkazuje zahteve po zagotovitvi motoriziranega in manualnega pakiranja za primer urgentnih stanj.
Naročnik je v 1. točki Tehničnih specifikacij angiografski sistem zapisal tehnično zahtevo, "zagotovljeno mora biti motorizirano in manualno pakiranje za primer urgentnih stanj".
Po pregledu prospekta gre ugotoviti, da je v prospektu izkazano zgolj motorizirano pakiranje (longitudinal travel of stand-motorized 280 cm), ni pa razvidno, da je mogoče tudi manualno pakiranje za primer urgentnih stanj. Ugotovljeno pritrjuje tudi izbrani ponudnik v svojem dopisu, z dne 16.06.2006, kjer je navedel, da najnovejša zmogljivost ponujenega aparata, da omogoča motorizirano in manualno pakiranje, ni opisana v prospektu.
Državna revizijska komisija tako zaključuje, da priloženi prospekt ne izkazuje bistvene tehnične zahteve, da mora angiografski sistem omogočati motorizirano in manualno pakiranje za primer urgentnih stanj.

Kot slednjo vlagatelj prereka, da iz prospekta izbranega ponudnika ni razvidno, je zagotovljena možnost pozicioniranja monitorjev v polju 300 cm X 300 cm.
Naročnik je 8. točki Tehničnih specifikacij prikazovalniki in druga oprema v preiskovalni in kontrolni sobi zapisal, da mora biti v preiskovalni sobi "zagotovljena možnost pozicioniranja monitorjev v polju 300 cm X 300 cm". Po pregledu prospekta je Državna revizijska komisija ugotovila, da tovrstna tehnična zahteva ni navedena v prospektu za aparat Axiom Artis dTA.
Državna revizijska komisija tako tudi za tehnično zahtevo po možnosti pozicioniranja monitorjev v polju 300 cm X 300 cm ugotavlja, da le-ta ni navedena v prospektu.


V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 252-4/05-44, z dne 11.05.2006, ugodila. Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 252-4/05-44, z dne 11.05.2006, razveljavila.


Glede na vse predhodno zapisano, predvsem pa glede na ugotovitev, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker je izbrani ponudnik predložil ponudbo št. GG 117/06 AX v angleškem jeziku, je Državna revizijska komisija tekom revizijskega postopka ugotovila, da ni potrebno izvajanje dokazovanja z izvedencem (ki ga je imenovala s sklepom, št. 018-185/2006-33-1790, z dne 20.06.2006). Stroški, ki so strankam nastali zaradi imenovanja izvedenca v predmetnem revizijskem postopku bodo povrnjeni.


V zahtevka za revizijo vlagatelj predlaga, da se razveljavi razpisna dokumentacija. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, skladno s katerim vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagatelj je bil z zahtevami razpisne dokumentacije seznanjen pred rokom za oddajo ponudb, zato je v zahtevi po spremembi razpisne dokumentacije v času po oddaji ponudbe prekludiran.

V zvezi z vlagateljevim predlogom, da se ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), zato s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila oziroma sprejeti druge odločitve namesto naročnika.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo in sicer strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila, zato je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala povračilo stroškov, nastalih s postopkom revizije.
Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.07.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 134a, šempeter pri Novi Gorici
- SIEMENS d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana
- dr. Igor Kocjančič, dr. med., Klinični inštitut za radiologijo, Zaloška 7, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana