018-211/2006 Dom za varstvo odraslih Velenje

Številka: 018-211/06-34-1914

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "storitve čiščenja prostorov, hišniška opravila in pomožna dela v kuhinji ter dobava in nameščanje toaletne galanterije za obdobje dveh let" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 23, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.07.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija v 10. točki 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 238.600,00 SIT , v roku 15 dni od prejema tega sklepa, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitev čiščenja prostorov, hišniška opravila in pomožna dela v kuhinji ter dobava in nameščanje toaletne galanterije za obdobje dveh let. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 07.04.2006, pod št. objave Ob-9866/06.

Vlagatelj je dne 08.05.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je 10. točka 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), ki se nanaša na zahtevo, da ima ponudnik v delovnem razmerju (redno ali pogodbeno) strokovno usposobljen kader zdravstvene ali sanitarne smeri, v nasprotju z prvim odstavkom 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), saj onemogoča pripravo pravilnih in posledično med seboj konkurenčnih ponudb, ki so podlaga za uresničitev načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, kot je opredeljeno v 4. členu ZJN-1. Vlagatelj navaja, da je termin pogodbeno delovno razmerje s pravnega vidika nejasen in sporen. Vlagatelj pravi, da sporni izraz ni nikjer omenjen v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002; v nadaljevanju: ZDR) kot temeljnemu zakonu na področju urejanja delovnih razmerij. Po mnenju vlagatelja iz določb ZDR izhaja, da so vsa delovna razmerja pogodbena, tudi redno delovno razmerje, ki je tako zajeto v pojmu pogodbenega delovnega razmerja, zaradi česar ta dva pojma ne moreta predstavljati alternativne možnosti. Ker sporni pojem nima nobene zakonske osnove, vlagatelj meni, da je nemogoče, da bi ponudnik ugotovil njegov pomen in tako izkoristil alternativno možnost, ki mu jo razpisna dokumentacija ponuja. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da bi utegnil izraz pogodbeno delovno razmerje razumeti kot začasno delovno razmerje, ki v določenih primerih predstavlja alternativo rednemu, vendar meni, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila niso podani razlogi iz prvega odstavka 52. člena ZDR, na podlagi katerih se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Vlagatelj predlaga, da se 10. točka 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razveljavi in priglaša strošek takse v višini 100.000,00 SIT in 1000 odvetniških točk za pripravo zahtevka za revizijo z 20% DDV, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je z dopisom, z dne 11. 5. 2006, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo. Vlagatelj je z dopisom, z dne 23. 5. 2006, naročniku posredoval potrdilo o vplačani taksi.

Naročnik je dne 25. 5. 2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Kot razlog je naročnik navedel, da vlagatelj ni pravočasno plačal takse za revizijo in tako ni dopolnil zahtevka za revizijo v zakonskem roku.

Državna revizijska komisija je dne 29. 5. 2006 v pristojno odločanje prejela pritožbo vlagatelja zoper naročnikov sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka zaradi prepoznega plačila revizijske takse. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-176/06-32-1589, vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju, z dne 25. 5. 2006, ter odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom št. 656/07.06.2006-02/06, z dne 14.6.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, hkrati pa zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi naročnik navaja, da si je vlagatelj sporno določilo "â??v delovnem razmerju (redno ali pogodbeno) strokovno usposobljen kader zdravstvene ali sanitarne smeriâ??" narobe razlagal, prav tako bi vlagatelj lahko glede nejasnih in spornih določil razpisne dokumentacije v skladu z določili ZJN-1 zahteval dodatna pojasnila, česar pa ni storil. Naročnik tudi dodaja, da je bila njegova (sporna) zahteva dovolj jasno opredeljena, saj so jo vsi ostali ponudniki pravilno razumeli. Glede sporne določbe naročnik pojasnjuje, da morajo ponudniki zagotavljati strokovno usposobljeno osebo, ki je lahko v rednem delovnem razmerju, lahko pa ima ponudnik sklenjeno tudi pogodbo o izvajanju storitev (delovršna pogodba) s pogodbenim partnerjem (npr.: s s.p. ali z d.o.o.). Naročnik meni, da je s tako opredeljenim spornim določilom vsem ponudnikom omogočil zagotovitev zahtevanih kadrov tudi na drugačen način (in ne samo z rednim delovnim razmerjem). Naročnik je mnenja, da predmetna razpisna dokumentacija sledi 23. členu ZJN-1 in omogoča pripravo primerljivih in konkurenčnih ponudb, saj naročnik daje vsem ponudnikom enako možnost sodelovanja. V nadaljevanju naročnik razloži, da se do vlagateljevih očitkov glede kršitve določil ZDR ne želi opredeljevati, saj meni, da je potrebno v predmetnem postopku upoštevati le skladnost ravnanj naročnika s predpisi o javnem naročanju.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.6.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ter priglasil strošek za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka v višini 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Naročnik je z dopisom, z dne 21.6.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je termin pogodbeno delovno razmerje, ki je v razpisni dokumentaciji določen kot ena izmed možnosti izbire ponudnika, s pravnega vidika nejasen in sporen, zaradi česar je 10. točka 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki ta termin določa, v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1.

ZJN-1 v prvem odstavku 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Navedeno določilo med drugim usmerja in zavezuje naročnika k pripravi takšne razpisne dokumentacije, katere vsebina ne bo le jasna, nedvoumna in razumljiva, temveč bo hkrati omogočala tudi primerljivost med ponudbami.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 10. točki 7. člena Navodil določil pogoj, ki ga morajo ponudniki izpolnjevati za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, kot sledi: "da ima zadostno število kadra za izvedbo del in ustrezne tehnične zmogljivosti; da ima v delovnem razmerju (redno ali pogodbeno) strokovno usposobljen kader zdravstvene ali sanitarne smeri zaradi mikrobiološkega nadzora in ustreznega strokovnega nadzora nad izvajanjem čiščenja - Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/98, 25/05 - odl. US, 47/07) ter Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur.l. RS, št. 74/99); da bo opravil vsa razpisana dela z delavci, ki so pri ponudniku v delovnem razmerju (redno ali pogodbeno);"
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik določil, da mora biti zahtevan kader v delovnem razmerju s ponudnikom, pri čemer je ponudniku dal možnost izbire s sklenitvijo rednega ali pogodbenega delovnega razmerja z zahtevanim kadrom. Naročnik je v Navodilih izrecno določil, da morajo imeti ponudniki strokovno usposobljen kader zdravstvene ali sanitarne smeri v delovnem razmerju, torej na podlagi pogodbe o zaposlitvi, s čimer je opredelil možne variante za sklenitev delovnega razmerja, kot jih dopušča delovnopravna zakonodaja. Kot delovno razmerje se, upoštevaje delovno pravo, šteje vsako razmerje, sklenjeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, bodisi da se le-ta sklene za nedoločen čas, za določen čas, s krajšim delovnim časom od polnega, ipd. Pri tem se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, ki pravi, da pojem pogodbenega delovnega razmerja zajema tudi pojem rednega (delovnega razmerja) in zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da ti dve možnosti ne moreta predstavljati medsebojne alternativne možnosti izbire. To izhaja, kot že zgoraj povedano, iz opredelitve pojma delovnega razmerja. Državna revizijska komisija tudi ne more slediti naročniku, ki pravi, da morajo ponudniki zagotavljati strokovno usposobljeno osebo, ki je lahko bodisi v rednem delovnem razmerju s ponudnikom bodisi jo ponudnik zagotovi na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev s pogodbenim partnerjem. Pri slednji namreč ne gre za delovno razmerje, kot je naročnik zapisal v sporni, 10. točki 7. člena Navodil, pač pa za civilnopravno obligacijsko razmerje med strankama, za katero ni upoštevno delovno pravo. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je bistveno razlikovanje med pojmom delovnega razmerja, kot ga je v Navodilih opredelil in zahteval naročnik, in pogodbenega dela, ki bi ga naročnik, v kolikor bi želel ponudnikom omogočiti izbiro za izpolnjevanje pogoja, določenega v 10. točki 7. člena Navodil, moral določiti kot eno izmed možnosti. S tovrstno opredeljenim pogojem naročnik ponudnikom ni omogočil možnosti izbire, saj je določil samo en način za izpolnjevanje pogoja (t.j. sklenitev pogodbe o zaposlitvi).
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sporno določbo v 10. točki 7. člena Navodil omogočil različno razumevanje le-te s strani ponudnikov, čemur pritrjuje tudi sam naročnik. V sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, namreč sam naročnik ugotavlja, da je vlagatelj napačno razumel postavljeno zahtevo, s čimer dodatno potrjuje, da postavljeni pogoj omogoča različne interpretacije.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na sporni pogoj, določil na način, ki ponudnikom dopušča različno in subjektivno interpretacijo tega, kaj je mogoče šteti kot (redno ali pogodbeno) delovno razmerje, s čimer gre naročniku očitati ravnanje v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1.

Ob upoštevanju ugotovljene kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavila 10. točko 7. člena Navodil, ki se nanaša na sporni pogoj.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija opominja, da je odpravljanju morebitnih nejasnosti v razpisni dokumentaciji prvenstveno namenjen tretji odstavek 25. člena ZJN-1. Potencialni ponudnik (v predmetnem postopku torej vlagatelj), ki ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovi, da je le-ta zanj v določenih delih nejasna, ima torej možnost pridobiti pojasnila od naročnika že v fazi do roka za predložitev ponudb, ne da bi pri tem zaustavil potek oddaje javnega naročila, kar je v tako v interesu naročnika, ki želi postopek oddaje javnega naročila čimprej zaključiti z izbiro pogodbenega partnerja, kot tudi v interesu tistega ponudnika, ki želi pridobiti posel.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačilo takse v višini 100.000,00 SIT, pripravo zahtevka za revizijo v višini 1000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV ter pripravo zahtevka za nadaljevanje postopka v višini 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) kot potrebne stroške priznala vlagatelju strošek za sestavo revizijskega zahtevka v zahtevani višini 1000 odvetniških točk ter strošek za pripravo zahtevka za nadaljevanje postopka v višini 50 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV-jem znaša 138.600,00 SIT. Stroški revizijskega postopka tako skupaj s priznanim stroškom plačila takse v višini 100.000,00 SIT znašajo 238.600,00 SIT.
Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 238.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 06.07.2006


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., Ljubljana
- Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 23, Velenje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana