018-212/2006 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-212/06-31-1906

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za "dobavo in montažo video linije s pripadajočimi aparati", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MEVI d.o.o., Vodovodna ulica 20, Maribor, ki ga zastopa odvetniška pisarna Ketiš - Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.07.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 232.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo in montažo video linije s pripadajočimi aparati". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 116-117, z dne 23.12.2005, pod številko objave Ob- 35841/05.

Naročnik je dne 02.03.2006 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, datiran z datumom 28.03.2006, zoper odločitev o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev, z dne 20.03.2006. Vlagatelj je priglasil povračilo stroškov v višini 132.000,00 SIT za sestavo zahtevka za revizijo z 20% DDV in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Vlagatelj je dne 06.04.2006 na podlagi naročnikovega poziva, z dne 03.04.2006, podal dopolnitev revizijskega zahtevka.

Naročnik je dne 13.04.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel iz naslova ne-priznavanja aktivne legitimacije v smislu neobstoja morebitnega nastanka škode ter iz naslova prepoznosti zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je dne 19.04.2006 vložil pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.
Vlagatelj je predlagal, da se razveljavijo vsa doslej opravljena dejanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, oziroma podredno, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila ponovi, oziroma, da se razveljavi odločitev o zavrženju revizije in zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev, z dne 20.03.2006. Vlagatelj je priglasil povračilo stroškov v višini 132.000,00 SIT za sestavo zahtevka za revizijo, 132.000,00 SIT za sestavo pritožbe, z 20% DDV, in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-133/06-33-1256, z dne 04.05.2006, pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju, z dne 13.04.2006, naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN, ter da mora vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 132.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom, z dne 11.05.2006, ki ga je vlagatelj prejel 17.05.2006 (povratnica), vlagateljevemu zahtevku, prejetemu dne 30.03.2006, in njegovi dopolnitvi, prejeti dne 07.04.2006, ugodil in razveljavil odločitev o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 20.03.2006, ter odločil, da je vlagatelju dolžan povrniti stroške v višini 232.000,00 SIT v roku 15 dni od prejema sklepa, da ne bo izvršbe.

Naročnik je dne 22.05.2006 vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri pojasni, da je strokovna komisija ugotovila, da si ponudbe glede na merila, opredeljena v 10. členu razpisne dokumentacije, sledijo v vrstnem redu: 1. izbrani ponudnik (75 točk), 2. vlagatelj (72,8 točke) in 3. Olympus Slovenija d.o.o. (52 točk). Nadalje naročnik pojasni, da ob upoštevanju merila iz 10. člena razpisne dokumentacije in po pregledu najugodnejše ponudbe strokovna komisija ugotavlja, da je najugodnejši ponudnik izbrani ponudnik, katerega ponudba je pravilna, primerna in sprejemljiva. Zatem naročnik pojasni, da ponudba vlagatelja ni najugodnejša, poleg tega pa tudi ni pravilna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev iz 12. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, ki določa, da morajo biti ponudnikove listine žigosane in podpisane od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika v skladu z 32. in 33. členom Zakona o gospodarskih družbah. Naročnik je iz ponudbe vlagatelja razbral, da je edini zastopnik družbe direktor Feliks Vidovič. Naročnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da je večina listin (vključno s prvim obrazcem ponudbe in predračunom), to je 8 od 12 listin, v vlagateljevi ponudbi podpisana s strani Filipa Vidoviča. Poleg tega pa naročnik še pojasni, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje zahteve iz 4. točke 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, ki določa, da mora ponudnik vzorec izpolniti, vsako stran pogodbe parafirati in jo podpisati, saj vlagatelj vsake strani pogodbe ni parafiral.

Vlagatelj je na naročnika dne 01.06.2006 naslovil revizijski zahtevek iz razloga bistvenih kršitev postopka in nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, ki izhajajo iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.
Vlagatelj navaja, da je naročniku že večkrat v postopku predmetnega javnega razpisa pojasnil, da so vsi podpisi na njegovi ponudbi podani s strani pooblaščenih oseb, ki so v skladu z zahtevami naročnika imele pravico zastopanja ponudnika. Zakon o gospodarskih družbah dejansko določa, kdo je zakoniti zastopnik pravne osebe, vendar s temi določbami ne posega v splošne določbe Obligacijskega zakonika o pooblastilu. Vlagatelj na osnovi navedenega meni, da imajo tudi osebe, ki delujejo po pooblastilu zakonitega zastopnika družbe pravico zastopanja družbe. V navodilih naročnika ni bilo zapisano, da bi moral dokumente podpisati zakoniti zastopnik družbe, temveč je navedeno zgolj, da jih mora podpisati oseba, ki ima pravico zastopanja družbe, torej zakoniti zastopnik oziroma osebe, ki imajo veljavno pooblastilo.
Nadalje vlagatelj navaja, da ugotovitev naročnika, da vlagatelj ni ustrezno parafiral vsake strani pogodbe, ni pravilna. Vlagatelj pojasnjuje, da je vsaka stran pogodbe v spodnjem levem kotu parafirana.
Vlagatelj pojasnjuje, da kršitev, ki jih navaja naročnik, ni storil, oziroma da gre zgolj za formalne napake pri obliki in nikakor ne gre za kršitve, ki bi vplivale na vsebino in pravilnost ponudbe in kot le-take ne morejo biti podlaga za izločitev vlagatelja iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Vsled tega vlagatelj meni, da je naročnik s svojim ravnanjem diskriminiral vlagatelja in kršil načelo pravne enakosti ponudnikov, ki ga določa 7. člen ZJN-1.
Vlagatelj očita naročniku tudi, da se v dodatni obrazložitvi sploh ni spustil v vrednotenje ponudb vseh treh ponudnikov glede na posamezna dejstva v njihovi medsebojni povezavi ter ni pojasnil razlogov, ki so pogojevali oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku, čeprav mu je bilo to naloženo s sklepom Državne revizijske komisije, z dne 04.05.2006.
Vlagatelj nadalje navaja, da je dne 23.01.2006 v prostorih naročnika opravil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov, ki so sodelovali v predmetnem javnem razpisu. Tehnična specifikacija, ki je bila del razpisne dokumentacije, je kot tehnično karakteristiko aspiratorja za endoskopijo zahtevala nastavke, ki omogočajo pritrditev aspiratorja na stranski del vozička in stranski nosilec za namestitev apspiratorja (stran 23). Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta ponudil zgolj nosilce za pritrditev posode za zbiranje na endoskopski voziček in stranski nosilec za namestitev zbiralnika aspiratorja. Iz tega izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil ustrezne opreme, s katero bi se lahko aspirator pritrdil na stranski del vozička, ampak se aspirator lahko zgolj položi na voziček, pritrdi pa se lahko samo posoda za zbiranje.
Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da je bila kot naslednja od zahtev, ki je ne izpolnjuje izbrani ponudnik, karakteristika za videoduodenoskop - premer vstavnega tubusa največ 12,1 mm. Izbrani ponudnik zahtevanega podatka - premer vstavnega tubusa - ni posredoval, navedel je drug podatek, ki ga tehnična specifikacija ni zahtevala - premer distalnega dela.
Nadalje vlagatelj navaja, da iz prospektnega materiala za videoduodenoskop izbranega ponudnika ni bilo mogoče razbrati, kateri tip aparata ponuja, oziroma niso bile navedene tehnične karakteristike aparata, ki ga ponuja.
Vsled navedenega glede ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila.
Vlagatelj predlaga ugoditev zahtevku za revizijo, razveljavitev vseh do sedaj opravljenih dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in izbor ponudbe vlagatelja, podredno pa razveljavitev odločitve in ponovitev postopka oddaje.
Vlagatelj priglaša tudi stroške revizijskega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve do dneva plačila po stroškovniku (132.000,00 SIT za sestavo zahtevka za revizijo, povečano za 20% DDV, in 100.000,00 SIT za vplačano takso).

Naročnik je dne 12.06.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve podrobneje pojasni razloge za zavrnitev očitkov vlagatelja, pri čemer pa glede očitka vlagatelja, da ugotovitev naročnika, da vlagatelj ni ustrezno parafiral vsake strani pogodbe, ni pravilna, naročnik ugotavlja, da vlagatelj izpolnjuje zahtevo iz 4. točke 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, ki določa, da mora ponudnik vzorec pogodbe parafirati in jo podpisati (s temi dejanji se strinja z vsebino pogodbe), vendar jo zaradi načina vezave ponudbe in parafe v skrajnem levem kotu spodaj pri pregledu ponudbe ni videl.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 16.06.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kateri še navaja v zvezi obrazložitvijo naročnikovega sklepa o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 01.06.2006, da so navedbe naročnika glede upravičenosti za zastopanje za presojo revizijskega zahtevka, z dne 01.06.2006, irelevantne, saj naročnik vlagatelju ne očita nepopolnosti ponudbe, ki bi jo bilo potrebno kot takšno zavreči. Nadalje vlagatelj pojasni, da so nepravilne navedbe naročnika, da pogojev iz naročila ni mogoče strogo tolmačiti, saj bi bili na ta način diskriminirani proizvajalci, ker gre samo za tehnično rešitev nameščanja aspiratorja na voziček. Vlagatelj se sklicuje na odgovor naročnika na vprašanje ponudnika, kakšen aspirator želi, saj mu ni poznan proizvajalec, ki bi izdeloval aspiratorje za pritrditev na stranski del vozička. Naročnik je odgovoril "Aspirator naj bo primeren za endoskopske posege, vendar zaradi sprostitve prostora na endskopskem vozičku želimo, da je aspirator nameščen na stranski del endoskopa". Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik zahtevanih tehničnih pogojev ni izpolnil. Dalje vlagatelj tudi pojasni, da je naročnik navedel v sklepu, da je iz katalogov proizvajalca Olympus razvidno, da se za omenjen premer zunanjega plašča endoskopa navaja ime "insertion tube outer diameter", kar v neposrednem prevodu pomeni zunanji premer vstavne tube. Po mnenju naročnika sam prevod izbranega ponudnika, ki ta izraz prevaja kot premer distalnega dela, ne pomeni neizpolnjevanja zahtevanih karakteristik, ampak zgolj drugačen prevod, s čimer pa se vlagatelj ne strinja, saj je iz katalogov proizvajalca Olympus razvidno, da so sledeči podatki navedeni ločeno, pri čemer vsak podatek daje posamično informacijo, in sicer "distal end outer diameter" (premer distalnega dela) in "insertion tube outer diameter" (premer vstavnega tubusa). Izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni navedel kolikšen je premer vstavnega tubusa videoduodenoskopa kot je bilo zahtevano, saj je navedel samo premer distalnega dela, kar pa sta dva povsem različna podatka. Vlagatelj še pripominja, da je tudi navedeni premer distalnega dela napačen. Vlagatelj prilaga vlogi katalog za Olympus TJF, tip 160 VR, saj na vpogledu v dokumentacijo ponudnikov predstavniki vlagatelja niso mogli prospektnega materiala pregledati, ker je bila ponudba zapečatena, tako da tega materiala ni bilo mogoče odpreti (zloženka).

Naročnik je z dopisom, z dne 20.06.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 22.06.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.
Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-212/2006-31-1864, z dne 27.06.2006, pozvala k odstopu vse relevantne dokumentacije, vezane na predmetni postopek oddaje.
Državna revizijska komisija je od naročnika prejela zahtevano dokumentacijo dne 29.06.2006.

Državna revizijska komisija je vlagateljevega pooblaščenca odvetniško pisarno Ketiš - Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: pooblaščenec), z dopisom, št. 018-212/06-31-1859, z dne 30.06.2006, pozvala, da najkasneje v roku petih dni od prejema poziva, dopolni revizijski zahtevek tako, da ji posreduje potrdilo oziroma dokazilo o plačilu takse za revizijo.
Pooblaščenec je z dopisom, z dne 04.07.2006, Državni revizijski komisiji v roku posredoval potrdilo oziroma dokazilo o plačilu takse za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, upoštevajoč naročnikovo odločitev, z dne 12.06.2006 (s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen), da med strankama, glede izpolnjevanja zahteve iz 4. točke 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije (ki določa, da mora ponudnik vzorec pogodbe parafirati in jo podpisati - s temi dejanji se strinja z vsebino pogodbe), ni več spora. Naročnik namreč v citirani odločitvi, glede očitka vlagatelja, da ugotovitev naročnika, da vlagatelj ni ustrezno parafiral vsake strani pogodbe, ni pravilna, ugotavlja, da vlagatelj dejansko izpolnjuje citirano zahtevo, vendar jo zaradi načina vezave ponudbe in parafe v skrajnem levem kotu spodaj pri pregledu ponudbe ni videl.

Državna revizijska komisija je v predmetnem revizijskem postopku najprej presojala navedbo vlagatelja, da so vsi podpisi na njegovi ponudbi podani s strani pooblaščenih oseb, ki so v skladu z zahtevami naročnika imele pravico zastopanja ponudnika.
Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo in ugotovila, ds je naročnik v 12. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim določil, da morajo biti ponudnikove listine žigosane in podpisane od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Nadalje je naročnik na koncu obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo ("obrazec ponudbe", "obrazec predračuna z navodili za izpolnitev", "izjava št. 11", "seznam najvažnejših opravljenih dobav - reference"), navedel tekst "Žig in podpis ponudnika".
Zatem je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja za predmetno javno naročilo in ugotovila, da je vlagatelj na "obrazcu ponudbe" navedel kot zakonitega zastopnika in odgovorno osebo za podpis pogodbe direktorja Vidovič Feliksa, ki je tudi naveden na prvi ter zadnji strani vzorca pogodbe (ki je tudi sestavni del ponudbe). Na zadnji strani vzorca pogodbe je ob izvajalcu tudi podpis, ki naj bi bil od direktorja Vidovič Feliksa. V nadaljevanju je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja za predmetno javno naročilo ugotovila, da so dokumenti v le-tej kot so "obrazec ponudbe", "obrazec predračuna z navodili za izpolnitev", "seznam najvažnejših opravljenih dobav - reference" in "izjava št. 11" podpisani od druge osebe, ki je podpisala vzorec pogodbe. Glede na pripis "Filip Vidovič" na koncu dokumenta "Ponudba št. P 003/2006-VFI-šM" (s podrobnejšim opisom ponujene opreme), ki je priložen takoj za "obrazcem predračuna z navodili za izpolnitev" in podpisan prav tako s strani t.i. druge osebe, gre ugotoviti, da naj bi podpisi na dokumentih "obrazec ponudbe", "obrazec predračuna z navodili za izpolnitev", "seznam najvažnejših opravljenih dobav - reference" in "izjava št. 11", pripadali osebi Vidovič Filipu. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz rednega izpiska iz sodnega registra, izpisanega na dan 09.01.2006 (ki je sestavni del ponudbe), za vlagatelja izhaja, da je kot zastopnik vpisan direktor Vidovič Feliks, ki zastopa družbo brez omejitev.
Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni predvidel, da mora ponudnikove listine podpisati zakoniti zastopnik v smislu 32. člena oziroma prokurist smislu 33. člena relevantnega Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02, 57/04 in 139/04; v nadaljevanju: ZGD), temveč je določil zgolj, da morajo bi ponudnikove listine žigosane in podpisane od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Zastopnik ponudnika v konkretnem primeru je lahko torej zakoniti zastopnik oziroma prokurist v smislu določb ZGD ali pa tudi druga oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje v smislu relevantnega Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04). Vlagatelj je torej izpolnil zahtevo naročnika v tem delu in iz tega razloga ni mogoče trditi, da je vlagateljeva ponudba zaradi tega nepravilna. Naročnik bi lahko tudi, če je že dvomil v podpise na posameznih dokumentih ponudbene dokumentacije vlagatelja, postopal v smislu pridobitve dodatnih pojasnil v skladu s 54. členom ZJN-1.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo, kar posledično lahko vodi tudi v kršitev načela enakopravnosti ponudnikov v smislu 7. člena ZJN-1.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da se naročnik v dodatni obrazložitvi sploh ni spustil v vrednotenje ponudb vseh treh ponudnikov glede na posamezna dejstva v njihovi medsebojni povezavi ter ni pojasnil razlogov, ki so pogojevali oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku, čeprav mu je bilo to naloženo s sklepom Državne revizijske komisije, z dne 04.05.2006.
Državna revizijska komisija poudarja, da drugi odstavek 78. člena ZJN-1 določa med drugim, da mora dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila vsebovati razloge za zavrnitev ponudbe tistega neizbranega ponudnika, ki zahteva dodatno obrazložitev ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. ZJN-1 ne normira podrobnejše vsebine dodatne obrazložitve oziroma ne predpisuje, kako podrobna mora biti dodatna obrazložitev v odnosu "neizbrani ponudnik, ki zahteva dodatno obrazložitev" - "izbrani ponudnik", prav tako pa tudi ne določa, da bi moral naročnik podati razloge za zavrnitev / neizbor tudi katere druge ponudbe, razen ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Seveda pa naj bi bila dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila vsaj takšna, da je mogoče razbrati dodelitev točk po merilih oziroma merilu v smislu 51. člena ZJN-1. Slednje je še zlasti pomembno v primeru, kadar imamo opravka z merilom ekonomsko najugodnejša ponudba (nabor meril) v smislu drugega odstavka 51. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija je vpogledala v dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.05.2006, ki jo je naročnik posredoval vlagatelju, in ugotovila, da je naročnik zapisal v le-tej, da je ponudba izbranega ponudnika (tabela) v višini 12.500.000,00 SIT z DDV zbrala 75 točk, ponudba vlagatelja v višini 19.599.353,00 SIT pa 72.8 točke, ter da je ob upoštevanju merila iz 10. člena razpisne dokumentacije ponudba izbranega ponudnika najugodnejša, hkrati pa tudi pravilna, primerna in sprejemljiva. Nadalje je naročnik v citirani dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila obrazložil, da ponudba vlagatelja ni najugodnejša, poleg tega pa tudi ni pravilna, ker ne izpolnjuje v celoti zahteve iz 12. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, ki določa, da morajo biti ponudnikove listine žigosane in podpisane od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika (slednje naročnik podrobneje obrazloži), ter da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje tudi zahteve iz 4. točke 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije (parafiranje, izpolnitev in podpis vzorca pogodbe - tudi to naročnik podrobneje obrazloži).
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb predvidel nabor meril, in sicer skupna ponudbena vrednost - največje možno število točk 75, možnost mehanskega čiščenja (čiščenja s ščetkami) vseh treh kanalov v celoti (delovnega, zračnega in vodnega) - možno število točk je 10, če ponudnik temu zadosti, ter rotacija priklopnega konektorja za 180Âş, zaradi preprečevanja nastajanja zank in s tem posledično tudi gub ter zmanjšanja števila popravil - možno število točk je 15, če ponudnik temu zadosti. Nadalje je naročnik v citiranem členu določil, da se skupna ocena ponudbe izvede s seštevanjem točk po vseh merilih, ter da je ponudnik, ki zbere najvišje število točk, najugodnejši. Prav tako je naročnik v citiranem členu predvidel tudi t.i. rezervna merila za primer, če bi ponudbe ponudnikov prejele enako število točk.
Na osnovi zapisanega je Državna revizijska komisija presodila, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.05.2006, glede na nabor meril, kot ga je določil v razpisni dokumentaciji v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, s tabelo in t.i. skupnim seštevkom točk ni dovolj natančno pojasnil prednosti ponudbe izbranega ponudnika oziroma ne-prednosti vlagateljeve ponudbe v smislu točkovanja le-teh po vseh opredeljenih merilih iz razpisne dokumentacije. S tem je naročnik ravnal v nasprotju s drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, saj ni pojasnil dodelitve točk po posameznemu določenem merilu za ponudbo izbranega ponudnika in vlagateljevo ponudbo.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena v delu, ki se nanaša očitek, da se naročnik v dodatni obrazložitvi ni spustil v vrednotenje ponudb vlagatelja in izbranega ponudnika. Ob tem pa Državna revizijska komisija poudarja, da naročniku v konkretnem primeru hkrati ni mogoče očitati neizvršitve sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-133/06-33-1256, z dne 04.05.2006, kot mu je bilo naloženo v izreku citiranega sklepa.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je tehnična specifikacija, ki je bila del razpisne dokumentacije, kot tehnično karakteristiko aspiratorja za endoskopijo zahtevala nastavke, ki omogočajo pritrditev aspiratorja na stranski del vozička, in stranski nosilec za namestitev aspiratorja (stran 23), ter da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno (na podlagi vpogleda dne 23.01.2006 v prostorih naročnika v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov, ki so sodelovali v predmetnem javnem razpisu), da je le-ta ponudil zgolj nosilce za pritrditev posode za zbiranje na endoskopski voziček in stranski nosilec za namestitev zbiralnika aspiratorja, iz česar izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil ustrezne opreme, s katero bi se lahko aspirator pritrdil na stranski del vozička, ampak se aspirator lahko zgolj položi na voziček, pritrdi pa se lahko samo posoda za zbiranje.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v poglavju 8 (tehnične specifikacije) določil, da mora ponujena video linija ustrezati naslednjim tehničnim specifikacijam, in sicer glede postavke "aspirator za endoskopijo" med drugim "aspirator ima nastavke, ki omogočajo pritrditev na stranski del vozička", ter glede postavke "endoskopski voziček" med drugim "stranski nosilec za namestitev aspiratorja". Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov, ki je glasilo "glede na to, da nam ni poznan proizvajalec, ki bi izdeloval aspiratorje za pritrditev na stranski del vozička, Vas prosimo za dodatno pojasnilo kakšen aspirator želite", odgovoril, z dne 11.01.2006, "Aspirator naj bo primeren za endoskopske posege, vendar zaradi sprostitve prostora na endoskopskem vozičku želimo, da je aspirator nameščen na stranski del endoskopskega vozička".
Zatem je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta v dokumentu "Priloga k predračunu: - ponudbi P 2006-018, natančen opis ponujene opreme (tehnična specifikacija opreme)" navedel pri postavki "aspirator za endoskopijo" zgolj (glede pritrjevanja) "Nosilec za pritrditev posode za zbiranje na endoskopski voziček (1 kos)", pri postavki "endoskopski voziček" pa zgolj (glede pritrjevanja) "nosilec posode za zbiranje, ki se jo pritrdi na stranski del vozička".
Glede na navedeno je naročnik v razpisni dokumentaciji in s citiranim odgovorom jasno zahteval pritrditev aspiratorja (celotne naprave in ne le njenega dela) na endoskopski voziček. Naročnik je sicer poskušal to zahtevo razpisne dokumentacije naknadno (po preteku roka za predložitev ponudb) tolmačiti blažje, s tem ko je v obrazložitvi sklepa, z dne 12.06.2006, o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka navedel, da je izbrani ponudnik ponudil nosilce za pritrditev posode za zbiranje tekočine na endoskopski voziček in stranski nosilec za namestitev zbiralnika aspiratorja, oziroma da je slednji ponudil aspirator, katerega posoda za zbiranje tekočine se lahko namesti na stranski del vozička, in da s tehničnimi specifikacijami ni natančno določil, ali mora ves aspirator omogočati pritrditev na stranski del vozička ali zgolj njegov sestavni del, in da bi hkrati strogo tolmačenje pomenilo diskriminacijo proizvajalcev. Po naročnikovem mnenju izbrani ponudnik, s tem ko omogoča pritrditev posode za zbiranje tekočine na stranski del vozička, izpolnjuje zahtevo iz tehničnih specifikacij. Državna revizijska komisija se s takšno argumentacijo naročnika ne strinja, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji in s citiranim odgovorom glede te zahteve jasno zahteval pritrditev aspiratorja (celotne naprave in ne le njenega dela) na endoskopski voziček.
V posledici navedenih dejstev je Državna revizijska komisija presodila, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je bila kot naslednja od zahtev, ki je ne izpolnjuje izbrani ponudnik, karakteristika za videoduodenoskop - premer vstavnega tubusa največ 12,1 mm. Izbrani ponudnik zahtevanega podatka - premer vstavnega tubusa - ni posredoval, navedel je drug podatek, ki ga tehnična specifikacija ni zahtevala - premer distalnega dela.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v poglavju 8 (tehnične specifikacije) določil, da mora ponujena video linija ustrezati naslednjim tehničnim specifikacijam, in sicer glede postavke "videoduodenoskop (naj ustreza naslednjim karakteristikam" med drugim "Premer vstavnega tubusa: največ 12,1 mm". Naročnik je v obrazcu predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tudi navedel, da mora ponudnik predračunu priložiti tudi natančen opis ponujene opreme, vključno s sestavnimi deli (v slovenskem jeziku), prav tako pa mora predračunu priložiti tudi originalne prospekte za ponujeno opremo (lahko v angleškem jeziku).
Zatem je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta v dokumentu "Priloga k predračunu: - ponudbi P 2006-018, natančen opis ponujene opreme (tehnična specifikacija opreme)" navedel pri postavki "videoduedenoskop" (model TJF-160VR) med drugim "premer distalnega dela 11.3 mm", nikjer v tem dokumentu pa ni navedel podatka, ki ga je naročnik izrecno zahteval v tehničnih specifikacijah, to je glede premera vstavnega tubusa. Nadalje je izbrani ponudnik za navedeni tip videoduodenoskopa priložil prospekt, iz katerega izhaja (zloženko je bilo mogoče odpreti - o tem kasneje v tem sklepu), da je premer distalnega dela ("Distal End", "Outer diameter") 13,5 mm, premer vstavnega tubusa ("Insertion Tube", "Outer diameter") pa 11,3 mm.
Glede na dejstvo, da je naročnik izrecno zahteval tudi natančen opis ponujene opreme, ki mora biti priložen predračunu, ki pa v konkretnem primeru v ponudbi izbranega ponudnika ne zajema podatka o premeru vstavnega tubusa, temveč zgolj podatek za premer distalnega dela, je Državna revizijska komisija presodila, da je ponudba izbranega ponudnika iz tega razloga nepravilna. V posledici te ugotovitve je Državna revizijska komisija tudi presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena.

Kot zadnjo navedbo je Državna revizijska komisija presojala še navedbo vlagatelja, da iz prospektnega materiala za videoduodenoskop izbranega ponudnika ni bilo mogoče razbrati, kateri tip aparata ponuja, oziroma niso bile navedene tehnične karakteristike aparata, ki ga ponuja.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v obrazcu predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, navedel, da mora ponudnik predračunu priložiti tudi natančen opis ponujene opreme, vključno s sestavnimi deli (v slovenskem jeziku), prav tako pa mora predračunu priložiti tudi originalne prospekte za ponujeno opremo (lahko v angleškem jeziku).
Zatem je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta v dokumentu "Priloga k predračunu: - ponudbi P 2006-018, natančen opis ponujene opreme (tehnična specifikacija opreme)" navedel pri postavki "videoduodenoskop" model TJF-160VR s pripadajočimi tehničnimi specifikacijami, prav tako pa je izbrani ponudnik priložil prospekt firme Olympus z naslovom "V-System - changing the way ERCPs are performed" za videoduodenoskop (da gre za to opremo izhaja iz vlagateljeve zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri slednji navaja, da pri vpogledu v dokumentacijo, kjer so bili prisotni predstavniki vlagatelja, predstavniki naročnika, predstavnica izbranega ponudnika in predstavnik podjetja Olympus d.o.o., "prospektnega materiala za duodenoskop niso mogli pregledati, saj je bila ponudba zapečatena, tako da tega prospekta ni bilo mogoče odpreti (zloženka)" - da tega prospekta res ni bilo mogoče takrat pregledati, naročnik nikjer ne ugovarja). Prospektni material za videoduodenoskop je v ponudbi izbranega ponudnika na tisti strani, kjer je bil zvezan z vrvico, ki povezuje ponudbo, ob luknjicah pretrgan (zgolj en list prospekta), tako da je mogoče (dodatni) dve strani prospekta sedaj videti in razbrati določene tehnične karakteristike za videoduodenoskop, model TJF-160VR (ponudba je v takšem stanju prispela že na Državno revizijsko komisijo). Vendar pa je v konkretnem primeru pomembno dejstvo, da je vlagatelj očitno vedel, da se priloženi prospekt, ki ga ob citiranem vpogledu ni bilo mogoče (v celoti) odpreti, nanaša na videoduodenoskop. Glede na to, da je izbrani ponudnik v dokumentu "Priloga k predračunu: - ponudbi P 2006-018, natančen opis ponujene opreme (tehnična specifikacija opreme)" navedel pri postavki "videoduodenoskop" model TJF-160VR s pripadajočimi tehničnimi specifikacijami, in predmet konkretnega javnega naročila vsebuje le eno tovrstno napravo, in t.i. prospketni material ni predpisan po vsebini, torej ni mogoče trditi, da je ponudba izbranega ponudnika zgolj iz tega razloga nepravilna.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagateljevi predmetni navedbi in je zato slednja neutemeljena.

Vlagatelj je podal v zahtevku za revizijo, kot je že predhodno navedeno v tem sklepu, primarno zahtevo za razveljavitev vseh do sedaj opravljenih dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in izbor ponudbe vlagatelja, podredno pa razveljavitev odločitve in ponovitev postopka oddaje. Državna revizijska komisija je podlagi odstopljene dokumentacije, ki jo je prejela od naročnika na osnovi poziva, št. 018-212/2006-31-1864, z dne 27.06.2006, ugotovila, da je bila dne 29.03.2006 za predmetno javno naročilo z izbranim izvajalcem že sklenjena pogodba. Ker torej sankcija razveljavitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v tej fazi, glede na dejansko stanje, ni več mogoča, je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve do dneva plačila:
- strošek v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- stroške odvetniških storitev v višini 132.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v višini protivrednosti 1000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za odvetniške stroške priprave zahtevka za revizijo postopka, skupaj tako v višini 132.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 232.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 05.07.2006
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Odvetniška pisarna Ketiš - Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor,
- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.