018-224/2006 MORS

Številka:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup sredstev vojaške policije", v sklopih 1, 2, 4, 5, 6 ter 7, in na podlagi vloge, ki jo je vložil vlagatelj Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.07.2006

ODLOČILA

Vlagateljevi vlogi "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.06.2006, ki jo gre šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 31.05.2006, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, šifra 430-203/2006-33, z dne 14.06.2006.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.03.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, dne 03.04.2006 pa sklep o spremembi tega sklepa. Javni razpis, pod opisom "nakup sredstev vojaške policije", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 40, z dne 14.04.2006, pod številko objave Ob-10960/06, popravek javnega razpisa pa v Uradnem listu RS, št. 55, z dne 26.05.2006, pod številko objave Ob-14384/06.

Z vlogo, odposlano dne 31.05.2006, ob 21.26 uri (to je po poteku roka za oddajo ponudb, ki je potekel istega dne ob 12.00 uri), je vlagatelj na naročnika naslovil revizijski zahtevek. V njem zatrjuje, da je razpisna dokumentacija predmetnega postopka oddaje javnega naročila v neskladju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1); naročnik naj bi namreč kršil prvi odstavek 42. člena, v povezavi s 7. členom, prvim odstavkom 23. člena ter 5. in 7. členom ZJN-1. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zato predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v sklopih 1, 2, 4, 5, 6 ter 7 razveljavi, podrejeno pa, da se revizijski postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, ki naj revizijskemu zahtevku ugodi in razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer "takse v višini 100.000,00 SIT, svetovalni stroški (poštnina, materialni stroški, â??)".

Naročnik je dne 14.06.2006 izdal sklep, šifra 430-203/2006-33, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek kot prepozen zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da bi moral vlagatelj, skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vložiti do roka, določenega za predložitev ponudb, za kršitve ki so mu bile znane oziroma bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. Vlagatelj bi moral svoj revizijski zahtevek vložiti najkasneje dne 31.05.2006, do 12. ure, vendar ga je vložil šele navedenega dne, ob 21.26 uri. Glede na navedeno je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, ob tem pa je vlagatelju podal naslednji pravni pouk: "Vlagatelj revizijskega zahtevka lahko v roku treh dni od prejema tega sklepa zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V primeru, da vlagatelj revizijskega zahtevka v tem roku ne bo vložil pisnega zahtevka za nadaljevanje postopka bo naročnik štel, da zahtevek umika.".

Dne 27.06.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". V njej med drugim izpostavlja, da določba petega odstavka 12. člena govori o prepoznosti navajanja kršitev, ne pa o prepoznosti same vložitve revizijskega zahtevka. Slednji je namreč po mnenju vlagatelja pravočasen takrat, ko je vložen v rokih iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik enači postopkovna vprašanja pravočasnosti vložitve akta z vsebinskim vprašanjem pravočasnosti uveljavljenih kršitev. Naročnikova odločitev ni pravilna niti ne temelji na pravilni pravni podlagi. Vlagatelj je revizijski zahtevek vložil pravočasno, zato ga je mogoče meritorno obravnavati oziroma presojati.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30.06.2006, je naročnik slednji posredoval dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Posredovano dokumentacijo je dopolnil dne 04.07.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 31.05.2006, odločil tako, da je le-tega zavrgel. V sklepu, s katerim je vlagatelja seznanil s svojo odločitvijo, je podal naslednji, zgoraj že citirani pravni pouk: "Vlagatelj revizijskega zahtevka lahko v roku treh dni od prejema tega sklepa zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V primeru, da vlagatelj revizijskega zahtevka v tem roku ne bo vložil pisnega zahtevka za nadaljevanje postopka bo naročnik štel, da zahtevek umika.".

Iz določil drugega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja: "Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.". Ob upoštevanju zapisanega gre ugotoviti, da je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, podal pravni pouk, ki ni skladen z določili ZRPJN; vlagatelj v primeru zavrženja zahtevka za revizijo namreč ni upravičen do podaje zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki bi jo naslovil na naročnika, temveč je upravičen do pritožbe, ki mora biti naslovljena neposredno na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je v konkretni zadevi vpogledala v vlagateljevo vlogo, z dne 27.06.2006, poimenovano kot "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", iz vsebine katere izhaja, da želi vlagatelj postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Čeprav v nasprotju z ZRPJN, je vlagatelj svojo vlogo podal skladno s pravnim poukom, ki ga je v obrazložitev svojega sklepa o zavrženju revizijskega zahtevka zapisal naročnik. Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da napačen pravni pouk v zvezi s pravico do pravnega sredstva ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna. V skladu z določbo 25. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004) je ta pravica namreč ustavna pravica in ena izmed temeljnih človekovih pravic. Z napačnim pravnim poukom o pravici do pritožbe je stranka v eni od svojih temeljnih, ustavnih pravic, zavedena v zmoto glede možnosti vložitve pravnega sredstva, zaradi česar ne sme trpeti škodljivih posledic. Ker je naročnik vlagatelju dal možnost podati obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, slednji zaradi vložitve takšnega obvestila, v postavljenem mu tridnevnem roku, ne sme trpeti škodljivih posledic.

Skladno z zapisanim gre vlagateljevo vlogo "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.06.2006, podano v zakonskem roku treh dni od prejema naročnikovega Sklepa, z dne 14.06.2006, o zavrženju revizijskega zahtevka, šteti kot pravočasno in dopustno pritožbo po drugem odstavku 13. člena ZRPJN.


Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pritožbenega postopka presojala utemeljenost podane pritožbe, ob čemer je ugotovila, da je le-ta utemeljena.

Iz obrazložitve Sklepa, z dne 14.06.2006, s katerim je naročnik zavrgel vlagateljev revizijski zahtevek, izhaja, da je bil po mnenju naročnika slednji vložen prepozno, ker ni bil vložen pred potekom roka za oddajo ponudb, kar naj bi bilo v neskladju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Kot v svoji vlogi, z dne 27.06.2006, pravilno izpostavlja vlagatelj, v več svojih odločitvah pa je že opozorila tudi Državna revizijska komisija, je revizijski zahtevek pravočasen, če je vložen v rokih, kot jih določa prvi odstavek 12. člena ZRPJN. Pravočasnosti zahtevka za revizijo ne gre zamenjevati s presojo dopustnosti navajanja kršitev (oziroma njihovo upoštevnostjo), kot jo vzpostavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN; morebiti ugotovljeno dejstvo nepravočasnosti revizijskih navedb (v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN) na pravočasnost vložitve revizijskega zahtevka (kot jo opredeljuje prvi odstavek 12. člena ZRPJN) namreč ne more vplivati, zavrženje vlagateljeve zahteve za revizijo, iz razloga prekludiranosti v navajanju kršitev, pa je nepravilno. V primeru, ko se za revizijske navedbe ugotovi (potrebna je torej vsebinska in ne samo formalna presoja), da so v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozne, se zahtevek za revizijo namreč zavrne in ne zavrže.

S strani naročnika ugotovljena okoliščina vlagateljeve domnevne prepoznosti pri navajanju kršitev torej ne predstavlja upoštevnega argumenta za zavrženje vlagateljevega revizijskega zahtevka. Ker naročnik v svojem Sklepu, z dne 14.06.2006, za zavrženje slednjega hkrati ne navaja nobenega drugega argumenta, gre ugotoviti, da njegova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka ni utemeljena.

V posledici tega dejstva je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi vlogi "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.06.2006, ki jo gre šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 31.05.2006, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, šifra 430-203/2006-33, z dne 14.06.2006.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 04.07.2006


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.