018-196/2006 ZPIZ

Številka: 018-196/06-32-1822

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobava in montaža notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje KOMIN inženiring d.o.o., Gospodinjska ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.06.2006, soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št.: 961-04/2006-2620, z dne 20.04.2006.

2. Naročnik je prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobava in montaža notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ". V Uradnem listu RS, št. 26/2006, z dne 10.03.2006, pod številko objave Ob-6797/06, je naročnik objavil javni razpis po odprtem postopku. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 04.04.2006, je razvidno, da je naročnik prejel 7 pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 20.04.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). V obvestilu o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da je ponudbi prvega vlagatelja in drugega vlagatelja kot nepravilni zavrnil.

Prvi vlagatelj je dne 26.04.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik izdal dne 10.05.2006.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je prvi vlagatelj dne 19.05.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da se je naročnik pri zavrnitvi njegove ponudbe kot nepravilne zaradi izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjave banke za izdajo garancije za odpravo napak skliceval na načelo formalnosti, ki pa ga ni mogoče interpretirati tako, da je ponudnik dolžan zgolj žigosati in podpisati obrazec naročnika, temveč je ponudniku dopuščeno, da poda ponudbo na svojih obrazcih, ki so po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enaki naročnikovim. Pri tem je bilo iz naročnikovih navodil celo razvidno, da predloženi obrazec služi kot vzorec za izdajo originalne garancije banke. Pri izjavah banke za izdajo garancij gre za prilogi, katerih izdaja je odvisna od vlagateljeve banke in ne gre za obrazce, ki jih izpolnjuje sam ponudnik, zato je glede oblike obrazca, to je izjave za izdajo garancije, vsak ponudnik podrejen oziroma odvisen od pravil banke, ki garancije in izjave za izdajo garancij izdaja na svojih obrazcih, ki niti po vsebini, obliki in tekstu ne ustrezajo v celoti obrazcu, ki ga je pripravil naročnik. Pri tem naročnik (pravilno: vlagatelj) meni, da sta bili izjavi banke po vsebini in celo po obliki povsem identični obrazcu št. 8, ki ga je pripravil naročnik s tem, da je izjava banke vsebovala tudi naziv upravičenca, to je naročnika, česar obrazec naročnika ni predvideval. Upoštevati je potrebno tudi, da banke svoje dokumente, ki jih zavezujejo, številčijo in ustrezno protokolirajo, česar obrazec naročnika tudi ni predvidel. Banke svoje dokumente izdajajo na memorandumskem papirju, ki vsebuje podatke o banki (naziv, vpis v sodni register, višino osnovnega kapitala, predsednika nadzornega sveta itd., kar je navsezadnje zakonska zahteva). Prvi vlagatelj še navaja, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila ne zatrjuje, da bi bili izjavi banke po vsebini ali obliki kakorkoli različni od vzorca obrazca oziroma ne navaja, v čem naj bi se ti dve listini razlikovali. Ni pa mogoče pritrditi stališču, da ponudba prvega vlagatelja "ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije", saj so bile vse zahteve izpolnjene, prvi vlagatelj je vložil vse obrazce v vsebini in obliki enake naročnikovim, zato ni jasno, katerih zahtev iz razpisne dokumentacije ni izpolnil. Prvi vlagatelj navaja, da naročnikova odločitev nima podlage v spoštovanju načela formalnosti in gre za grobo izigravanje tega načela, ki ga ni moč tolmačiti v škodo ponudniku, zato predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se mu povrnejo stroški revizijskega postopka.

Prvi vlagatelj je dne 22.05.2006 vložil dopolnitev zahtevka za revizijo s pravnim mnenjem Nove ljubljanske banke d.d., Ljubljana, ki je izdala izjavo za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo za izdajo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Po mnenju banke izdani izjavi bistveno ne odstopata od obrazca št. 8, saj je njegova vsebina zajeta v le-teh. Na izjavah je pripis "in jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval", kar ne poslabšuje položaja ponudnika v konkuriranju z drugimi ponudniki, saj ne zmanjšuje jamstva naročniku, da bodo garancije dejansko izdane. Obe izdani izjavi pa sta po vsebini, obliki in tekstu ustaljeni z bančno prakso v primerih izdajanja takšnih izjav komitentom pri konkuriranju za javna naročila in takšne izjave niso bile nikoli sporne, niti pri istem naročniku.

Naročnik je dne 02.06.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil ter posledično zavrnil tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da 9. točka Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb (v nadaljnjem besedilu: navodila ponudnikom) določa: "Ponudba mora biti podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen OBRAZCA 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe), ki je podlaga za izdajo bančne garancije.". Iz navedenega je zaključiti, da samo OBRAZEC 7 služi kot vzorec in to za izdajo bančne garancije za resnost ponudbe. Iz določila 9. in 5.8.2. točke navodila ponudnikom in OBRAZCA 8 pa je razvidno, da so ponudniki dolžni izjavo banke podati na obrazcu razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa mora biti po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enaka obrazcu naročnika. Ponudba prvega vlagatelja je bila ocenjena za nepravilno zaradi neustrezne izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ker ni bila predložena skladno z zahtevo 9. in 5.8.2. točke navodila ponudnikom in OBRAZCEM 8. Navodila ponudnikom v 9. točki tudi določajo: "Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oz. ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, ter vse ponudbe, ki v ponudbi ne bodo ustrezale tehničnim specifikacijam, bodo po pregledu ponudbene dokumentacije izločene iz nadaljnjega postopka.". Točka 5.8.2. navodil ponudnikom pa določa vsebino izjave: "Izjavljamo, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil:
- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe;
- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.".

Naročnik navaja, da je izjavo banke, ki jo je prvi vlagatelj predložil v svoji ponudbi, ocenil za neustrezno, ker ni popolnoma enaka besedilu, določenemu v točki 5.8.2. navodil ponudnikom in naročnikovemu obrazcu 8, saj je izjavi bilo dodano besedilo, ki ga točka 5.8.2. in obrazec razpisne dokumentacije ne vsebujeta. Ker ponudba prvega vlagatelja ni bila v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, jo je bil naročnik dolžan ob upoštevanju načela strogega formalizma na podlagi 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), upoštevaje 13. točko 3. člena ZJN-1, kot nepravilno izločiti iz nadaljnjega postopka.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 07.06.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek ped Državno revizijsko komisijo. Dne 16.06.2006 je prvi vlagatelj vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, s katerim je opredeljeno navedel stroške, nastale v zvezi z revizijo, in s tem zahteval povrnitev plačane takse v višini 200.000,00 SIT.

Drugi vlagatelj je dne 24.04.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik izdal dne 08.05.2006, dne 18.05.2006 pa je naročnik drugemu vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je drugi vlagatelj dne 19.05.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil določilo prvega in drugega odstavka 76. člena ZJN-1 in 9. točko navodil ponudnikom. V obrazložitvi zahtevka za revizijo drugi vlagatelj navaja, da mu naročnik neupravičeno očita, da v predloženi prilogi predračuna ni za vse postavke vpisal vrednosti, ampak je za tri postavke vpisal, da so upoštevane v drugih: vrednost postavke 23 je upoštevana v postavki 21, postavka 02 v svetilkah in postavka 10 v postavkah 1-9. Vlagatelj je s tem izpolnil zahteve razpisne dokumentacije in naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel, da dejstvo, da vlagatelj ni v celoti izpolnil vseh postavk, ni sporno, zato navedeno ni razlog za izločitev njegove ponudbe. Med naročnikom in drugim vlagateljem tudi ni sporno dejstvo, da je drugi vlagatelj v ponudbi predložil OBRAZEC 12 - Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci in da je obrazec prečrtan. Drugi vlagatelj je še na dan javnega odpiranja ponudb poslal naročniku dodatno pojasnilo k ponudbi, v katerem pojasnjuje, da je obrazec pomotoma prečrtal, vendar ga je žigosal in podpisal ter naročnika opozoril na 54. člen ZJN-1 (dodatna pojasnila in dopustni popravki). Drugi vlagatelj glede na navedbo naročnika, da je obrazec le parafiral, pojasnjuje, da pojem podpis zajema tudi pojem parafe, saj parafa predstavlja le skrajšan podpis. Drugi vlagatelj je predložil podpisan OBRAZEC 12, ker ne nastopa s podizvajalci in obrazec pomotoma prečrtal, kar pa ne vpliva na to, da je obrazec v ponudbi predložen in je s tem izpolnjena zahteva naročnika, navedena v točki 5.11.1. navodil ponudnikom. Drugi vlagatelj je torej že s tem, da je v ponudbo vključil OBRAZEC 12 (ne pa obrazce 13 in 14) potrdil, da ne nastopa s podizvajalci. Naročnik mora v dvomu ravnati v korist ponudnika in v konkretnem primeru bi moral naročnik, v kolikor je dvomil v to, ali vlagatelj nastopa z ali brez podizvajalcev, uporabiti 54. člen ZJN-1 ter ga pozvati za dodatno pojasnilo. Glede na to, da naročnik tega ni storil, očitno ni dvomil v zatrjevano dejstvo. Drugi vlagatelj je obrazec prečrtal pomotoma in gre za očitno napako, ki jo naročnik odpravi z dodatnim pojasnilom, ali pa že takoj ob pregledu ponudb ugotovi, da je ponudba pravilna, ker izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je ponudbo drugega vlagatelja neupravičeno označil kot nepravilno.

Drugi vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel 5 podizvajalcev, od katerih 2 nista izpolnila zahteve iz razpisne dokumentacije, ker zanju ni predložil zahtevanih dokazil iz točke 5.4.2.: "Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.". V konkretnem primeru podizvajalca ne potrebujeta posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti in bi morala predložiti lastno izjavo, izbrani ponudnik pa je namesto izjave teh podizvajalcev predložil odločbe upravnih enot za opravljanje dejavnosti (iz leta 1993 in 1994), za katere danes ni pravne podlage in se ne izdajajo več oziroma jih ni mogoče več dobiti, posledično niti ne veljajo več, so brezpredmetne in niso dokazilo za izpolnjevanje omenjenega pogoja.

Drugi vlagatelj zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 20.04.2006, št.: 961-04/2006-2620, ugotovi, da je njegova ponudba pravilna, primerna in sprejemljiva ter ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, naročnik pa mu povrne stroške revizijskega postopka v višini 200.000,00 SIT plačane takse ter stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk z DDV ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 02.06.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil ter posledično zavrnil tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da ponudba drugega vlagatelja ni pravilna, ker ni predložena skladno z zahtevo 9. točke navodil ponudnikom, s katero je naročnik določil, da morajo biti vse priloge izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen OBRAZCA 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe). V navedeni točki je naročnik tudi določil, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, ter vse ponudbe, ki ne bodo ustrezale tehničnim specifikacijam, po pregledu ponudbene dokumentacije izločene iz nadaljnjega postopka. Drugi vlagatelj v prilogi Predračuna - popis materiala, del in notranje opreme ni za vse postavke vpisal vrednosti, ampak je za 3 postavke vpisal, da so upoštevane v drugih postavkah: vrednost postavke 23 je upoštevana v postavki 21, postavka 02 v svetilkah in postavka 10 v postavkah 1-9. Naročnik je tak način vpisa navedenih postavk ocenil za neustrezen, zato priloga predračuna ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije, ponudba drugega vlagatelja pa je, skladno z določili tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo, posledični nepravilna. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da dejstvo, da vlagatelj ni v celoti izpolnil vseh postavk "ni sporno", naročnik pojasnjuje, da je s tako navedbo v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila želel poudariti, da ugotovitve o neizpolnitvi priloge predračuna niso vprašljive, le ocena ustreznosti take izpolnitve je vprašljiva. Glede na zahtevo naročnika (9. točka navodil ponudnikom) in ker je iz same priloge predračuna razvidno, da je zahteval vpis podatka o ceni - vrednosti posamezne postavke, vlagateljeva izpolnitev ni mogla biti ocenjena za ustrezno in s tem pravilno.

Ponudba drugega vlagatelja tudi ni pravilna, ker vlagatelj pri pripravi ponudbe ni ravnal v skladu s 5.11. točko navodil ponudnikom, v kateri je naročnik natančno določil, kateri obrazec mora ponudnik izpolniti, če nastopa s ali brez podizvajalcev. Ker vlagatelj ne nastopa s podizvajalci, bi v svoji ponudbi moral predložiti samo OBRAZEC 12, kot je to določeno v točki 5.11.1. navodil ponudnikom in tudi v opozorilu na obrazcu: "Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci". Navedba drugega vlagatelja, da je predložil OBRAZEC 12 in ne OBRAZCEV 13 in 14, ni resnična, saj je vlagatelj v svoji ponudbi predložil tudi oba navedena obrazca in to oba prečrtana in le parafirana. Ponudbi predložen OBRAZEC 12 je naročnik ocenil za nepravilnega, ker ni bil izpolnjen v skladu z že navedeno zahtevo 9. točke navodil ponudnikom, ker ga drugi vlagatelj ni izpolnil niti podpisal, ampak ga je prečrtal in le parafiral. Ker drugi vlagatelj pred oddajo ponudbe črt, s katerimi je celoten dokument prečrtal, ni odstranil oziroma popravil na ustaljen način, naročnik ni mogel oceniti dokumenta za ustreznega. Tudi razlagi drugega vlagatelja, da je parafa le skrajšan podpis, naročnik v tem primeru ne more slediti, saj bi moral biti podpis na določenem mestu na dokumentu in ne na robu dokumenta, kot je to v primeru tega dokumenta. Glede na to, da drugi vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil nobene dokumentacije za morebitne podizvajalce, naročnik kljub temu, da sta bila v ponudbi, sicer nepravilno, predložena oba po oceni naročnika nepravilna OBRAZCA 12 in 13, ni dvomil, da vlagatelj nastopa brez in ne s podizvajalci, zato dodatno pojasnilo dokumenta, v skladu s 54. členom ZJN-1 ni bilo potrebno, saj ugotovljene nepravilnosti z morebitnim dodatnim pojasnilom ne bi bile odpravljene. Po ugotovljenem in ob upoštevanju načela strogega formalizma v postopku oddaje javnega naročila je naročnik moral ponudbo drugega vlagatelja oceniti kot nepravilno in jo zavrniti.

Naročnik ugovarja navedbam drugega vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker za dva podizvajalca ni predložil zahtevanih dokazil iz 5.4.2. točke razpisne dokumentacije: "Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila", ker njegove ugotovitve niso pravilne, saj je izbrani ponudnik v svoji ponudbi tako za sebe kot za vseh pet podizvajalcev predložil vse zahtevane dokumente in s tem izpolnil vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. V točki 5.4. navodil ponudnikom je naročnik določil: Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti na vpogled) in na dan odpiranja ponudb ne smejo biti starejši od treh mesecev razen izpiska iz 2. alinee te točke. V točki oziroma alinei 5.4.2.pa je naročnik določil, da mora ponudnik predložiti "Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.". Iz navedenega je zaključiti, da za pravilno izpolnitev zahteve iz 5.4.2. točke navodil ponudnikom zadostuje izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti ne glede na datum izdaje le-tega oziroma lastna pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi za vse podizvajalce predložil v točki 5.4.2. zahtevano dokazilo (dovoljenje za opravljanje dejavnosti oziroma lastno pisno izjavo), je naročnik njegovo ponudbo ocenil kot pravilno. Naročnik dodaja, da v kolikor drugi vlagatelj z navedbami v svojem zahtevku za revizijo ugovarja skladnosti naročnikove zahteve (iz 5.4.2. točke) z določili ZJN-1, je v tem delu skladno z določilom petega odstavka ZRPJN zahtevek vložen formalno prepozno.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 07.06.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek ped Državno revizijsko komisijo in ponovil navedbe iz zahtevka za revizijo ter priglasil stroške priprave zahteve za nadaljevanje postopka v višini 150 odvetniških točk.

Naročnik je z dopisom, št.: 961-04/2006-2620, z dne 08.06.2006, odstopil zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določili prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo prvega vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom v točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente. V točki 5.8. navodil ponudnikom je naročnik navedel dokumente, ki jih izdajajo banke in sicer bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku ter v točki 5.8.2. določil vsebino navedenih izjav naslednje:
"Izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika. (OBRAZEC 8).".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil OBRAZEC 8 "Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku", v katerem je povzel določilo točke 5.8.2. navodil ponudnikom z naslednjim besedilom:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil:
- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe;
- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 8 % od vrednosti pogodbe, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.".

Iz ponudbene dokumentacije prvega vlagatelja je razvidno, da je le-ta svoji ponudbi priložil dva dokumenta - izjavi banke za izdajo garancij, ki ju je izdala Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana in sicer:
- "Izjava banke št. 30548 za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti", v kateri je poleg obveznih sestavin navedena naslednja izjava:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8% pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe in jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval.".
- "Izjava banke št. 30549 za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku", v kateri je poleg obveznih sestavin navedena naslednja izjava:
"IZJAVLJAMO, da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 8% pogodbene vrednosti, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, določenega v pogodbi in jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval.".

Primerjava med zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom, točki 5.8.2. in OBRAZCU 8, ter izjavama banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, dokazuje, da izjavi banke, ki ju je v svoji ponudbi predložil prvi vlagatelj, vsebujeta vse elemente, ki jih je zahteval naročnik. Izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti namreč vključuje zahteve naročnika, da bo vlagatelj v banki brez zadržkov dobil bančno garancijo in to v višini 8% od vrednosti pogodbe ter da bo le-ta veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Enako tudi izjava banke za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku vključuje zahteve naročnika, da bo vlagatelj v banki brez zadržkov dobil bančno garancijo v višini 8% od vrednosti pogodbe in da bo ta garancija veljala še en dan po preteku garancijskega roka, določenega v pogodbi.

Naročnik prvemu vlagatelju sicer ne očita, da predloženi izjavi banke za izdajo bančnih garancij ne vsebujeta vseh v razpisni dokumentaciji zahtevanih elementov, navaja pa, da je izjavi banke, ki ju je prvi vlagatelj predložil v svoji ponudbi, ocenil za neustrezni, ker nista popolnoma enaki besedilu, določenemu v točki 5.8.2. navodil ponudnikom in naročnikovemu OBRAZCU 8, saj je izjavi bilo dodano besedilo, ki ga točka 5.8.2. in obrazec razpisne dokumentacije ne vsebujeta. Naročnik pa v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, ni navedel, zaradi katerega dodanega besedila je predloženi izjavi banke za izdajo garancij zavrnil kot nepravilni. Izjavi banke za izdajo bančnih garancij namreč vsebujeta naslednje dodano besedilo: da bo vlagatelj brez zadržkov dobil "nepreklicno in brezpogojno" garancijo ter da "jo bo predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval". V zvezi z navedenimi dopolnitvami besedila Državna revizijska komisija ugotavlja, da izjava banke, da bo "nepreklicno in brezpogojno" izdala bančno garancijo, pomeni celo dodatno jamstvo, da bo banka bančni garanciji izdala. Besedilo, da bo vlagatelj bančno garancijo "predložil, če jo bo upravičenec ob sklenitvi pogodbe zahteval", pa ne zmanjšuje jamstva glede izdaje bančnih garancij, saj zgolj navaja in hkrati obvezuje vlagatelja, da bo naročniku predložil bančno garancijo, če jo bo naročnik zahteval ob sklenitvi pogodbe.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da izjavi banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki ju je v svoji ponudbi predložil prvi vlagatelj, nista sestavljeni v nasprotju s četrtim odstavkom 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/2004 in 87/2004), ki določa: "Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije, vendar pa predložena bančna garancije ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico.". Priloženi izjavi banke sta, kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, vsebovali vse elemente, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik ter nista vsebovali dodatnih pogojev glede izplačila, krajših rokov ali nižjega zneska zavarovanja, kot je določil naročnik. Zgoraj navedeno dopolnitev besedila v izjavah banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki niti ne zmanjšuje možnosti izdaje garancij niti ne postavlja novih pogojev ter ne poslabšuje zahtevanih pogojev, pa ni mogoče šteti za bistveno odstopanje od zahtevane vsebine, besedila in oblike v razpisni dokumentaciji zahtevanih izjav.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z navedbo naročnika, da so postopki javnega naročanja izredno formalni in strogi, vendar v konkretnem primeru ni sledila naročnikovi odločitvi, ki je navedel, da je ob upoštevanju načela strogega formalizma izločil ponudbo prvega vlagatelja kot nepravilno iz nadaljnjega postopka. Državna revizijska komisija je upoštevaje dejstvo, da sta izjavi banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku vsebovali vse elemente, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik, dodatno besedilo pa ne spreminja s strani naročnika določenih pogojev, ocenila, da ponudbe prvega vlagatelja iz navedenih razlogov ni mogoče šteti kot nepravilne, zato je zahtevku za revizijo ugodila.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji zahtevka za revizijo prvega vlagatelja ugotovila, da so njegove revizijske navedbe utemeljene ter da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določilo 76. člena ZJN-1, je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št.: 961-04/2006-2620, z dne 20.04.2006.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno pregledati ponudbe in preveriti njihovo pravilnost ter izmed pravilnih ponudb na podlagi meril za izbiro najugodnejše ponudbe, določenih v razpisni dokumentaciji, izbrati najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Prvi vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo in sicer povračilo plačane takse v višini 200.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN prvemu vlagatelju priznala povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka in odločila, da mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, to je stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej preverila revizijske navedbe drugega vlagatelja, v katerih le-ta zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno neutemeljeno zavrnil. Naročnik je v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 20.04.2006, navedel, da je ponudba drugega vlagatelja nepravilna, ker predložena priloga predračuna - popis materiala, del in notranje opreme ni pravilno izpolnjena ter ker je predložil neizpolnjen, nepodpisan in prečrtan OBRAZEC 12 - Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v navodilih ponudnikom, točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente. V točki 5.3. je naročnik zahteval, da ponudniki predložijo "izpolnjen obrazec Predračun (OBRAZEC 4) z izpolnjenimi prilogami: popis materiala, del in notranje opreme". Naročnik je v navodilih ponudnikom v točki 9. "Oblika ponudbe" zapisal naslednje:
"Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, oziroma posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen OBRAZCA 7 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe), ki je podlaga za izdajo originalne bančne garancije. â??
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, ter vse ponudbe, ki v celoti ne bodo ustrezale tehničnim specifikacijam, bodo po pregledu ponudbene dokumentacije izločene iz nadaljnjega postopka. â??".

Naročnik je torej v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom zahteval, da ponudniki v svoji ponudbi predložijo obrazec Predračun z izpolnjenimi prilogami - popis materiala, del in notranje opreme ter da v obrazec vpišejo vse zahtevane podatke.

Pri vpogledu v ponudbo drugega vlagatelja je razvidno, da je le-ta v prilogi Predračuna - popis materiala, del in notranje opreme za 3 postavke vpisal, da so vrednosti upoštevane v drugih postavkah in sicer: vrednost postavke 23 je upoštevana v postavki 21, postavka 02 v svetilkah in postavka 10 v postavkah 1-9. Obrazec Predračun drugega vlagatelja torej ni bil v celoti izpolnjen v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji, saj drugi vlagatelj ni izpolnil vseh postavk s cenami. Drugi vlagatelj je sicer navedel, da so vrednosti za naštete tri postavke zajete v drugih postavkah, vendar je pri tem treba ugotoviti, da drugi vlagatelj s tem ni izpolnil eksplicitne zahteve naročnika, da morajo biti pri vseh postavkah v popisu materiala, del in notranje opreme navedene cene. Izpolnitev vseh postavk predračuna s cenami je potrebna tudi zaradi pregleda in analize cen predračuna ter primerjave ponudbenih vrednosti posameznih ponudnikov. Naročnik lahko ustreznost kalkulacije cen preveri le v primeru, da so pri vseh zahtevanih postavkah vpisane cene, v primeru združevanja posameznih postavk pa to ni možno. Naročnik je zato že v obvestilu o oddaji javnega naročila navedel, da pozicija 02 ne more biti zajeta v poziciji 01, ker se navedeni postavki tudi količinsko ne ujemata.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da drugi vlagatelj ni v celoti sledil zahtevam naročnika glede izpolnitve obrazca Predračun, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije avtonomen, v kolikor njegove zahteve niso v nasprotju z določili ZJN-1 in drugimi predpisi, določila razpisne dokumentacije in navodila ponudnikom pa obvezujejo tako ponudnike pri pripravi ponudbe kot naročnika v postopku oddaje javnega naročila ter pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Ponudba drugega vlagatelja zato v skladu z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 ni pravilna - pravilna je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo drugega vlagatelja pa je treba šteti kot nepravilno tudi na podlagi določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določa, da je ponudba nepravilna, če "se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije". Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik ravnal skladno z določilom 9. točke navodil ponudnikom ter z relevantnimi zakonskimi določbami, ko je ponudbo drugega vlagatelja ocenil kot nepravilno, zato mu ni mogoče očitati, da je z zavrnitvijo njegove ponudbe kršil določilo 76. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija je glede na navedeno zahtevek za revizijo drugega vlagatelja v tem delu zavrnila kot neutemeljenega.

Glede navedbe drugega vlagatelja, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno označil kot nepravilno, ker je ponudbi priložil OBRAZEC 12, ki ga je pomotoma prečrtal, obrazec pa je podpisal in žigosal, je Državna revizijska komisija najprej preverila relevantna določila razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom, točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo" določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente, med katere je v točki 5.11. vključil tudi dokumente, ki dokazujejo ne/sodelovanje s podizvajalci. V točki 5.11.1. navodil ponudnikom je naročnik zahteval predložitev "Izjave ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 12). Na OBRAZCU 12 je naročnik zapisal še posebno opombo in sicer: "Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci". Naročnik je v točki 9. navodil ponudnikom, kot je bilo že predhodno ugotovljeno, določil, da mora ponudnik vpisati v obrazce vse zahtevane podatke ter da bo ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izločil iz nadaljnjega postopka.

Iz vpogleda v ponudbo drugega vlagatelja je razvidno, da je le-ta predložil OBRAZEC 12 "Izjava ponudnika da ne nastopa s podizvajalci", obrazec pa je prečrtal. Drugi vlagatelj citiranega obrazca ni v celoti izpolnil, saj v besedilu obrazca ni vpisal v označeni prostor številke Uradnega lista RS, v katerem je bil objavljen predmetni javni razpis ter številke objave javnega razpisa. Drugi vlagatelj tudi ni vpisal podatkov o kraju in datumu izpolnitve obrazca, kot je bilo na obrazcu zahtevano. Drugi vlagatelj je OBRAZEC 12 sicer žigosal in parafiral ali podpisal, pri čemer je treba upoštevati, da je parafa le skrajšan podpis, vendar obrazca ni podpisal in žigosal na označenem mestu, ampak na spodnjem robu obrazca. Iz navedenega je povsem nedvoumno razvidno, da drugi vlagatelj OBRAZCA 12 ni izpolnil skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Ker predloženi OBRAZEC 12 ni bil izpolnjen skladno z navodili ponudnikom, določenimi v točki 9. navodil ponudnikom in navodili, določenimi na samem obrazcu, hkrati je bil celo prečrtan, ga ni mogoče šteti za pravilnega, posledično pa v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 in tretje alinee 2. člena pravilnika ponudba drugega vlagatelja ni bila pravilna.

Navedbi drugega vlagatelja, da je že s tem, da je v ponudbo vključil OBRAZEC 12 (ne pa obrazce 13 in 14), potrdil, da ne nastopa s podizvajalci, ni mogoče slediti, saj je drugi vlagatelj svoji ponudbi priložil tudi OBRAZEC 13 in OBRAZEC 14, ki ju je prav tako prečrtal ter ju parafiral oziroma podpisal in žigosal, enako kot OBRAZEC 12. Iz opisanega dejanskega stanja torej sledi, da drugi vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil dokumentov, ki bi pravilno in verodostojno dokazovali, ali nastopa oziroma ne nastopa s podizvajalci.

Očitek drugega vlagatelja, da ga naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 ni pozval za dodatno pojasnilo, s čimer bi ugotovil, da je njegova ponudba pravilna, je prav tako neutemeljen. V konkretnem primeru je bil OBRAZEC 12 nepravilno izpolnjen, zaradi česar je bila ponudba drugega vlagatelja nepravilna, zato pojasnilo tega dejstva ne bi moglo spremeniti, naročnik pa skladno z določilom 54.člena ZJN-1 ni smel dovoliti spremembe citiranega obrazca, da bi s tem iz nepravilne ponudbe naredil pravilno ponudbo.

Državna revizijska komisija je na podlagi zgoraj navedenega dejanskega stanja ugotovila, da ponudba drugega vlagatelja ni bila pravilna ter da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil razpisne dokumentacije in določil 76. člena ZJN-1 s tem, ko je njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka, zato je zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila očitek drugega vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pravilna, ker za dva podizvajalca ni predložil lastne pisne izjave v skladu s 44. členom ZJN-1, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujeta vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Naročnik je izpolnjevanje navedenega pogoja določil v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom, točki 5. "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za udeležbo", kjer je navedel, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil zahtevane dokumente, med katere je v točki 5.4. uvrstil dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije, za katere je določil, da "so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti na vpogled) in na dan odpiranja ne smejo biti starejši od treh mesecev (razen izpisek iz 2. alinee te točke)". V 2. alinei točke 5.4 oziroma v točki 5.4.2. navodil ponudnikom je naročnik zahteval naslednji dokument: "Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.". Iz citiranih zahtev razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik glede na predmet javnega naročila zahteval dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katerega je navedel, da je lahko izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, hkrati je dopustil predložitev nadomestne lastne izjave v skladu s 44. členom ZJN-1.

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta pogoj iz točke 5.4.2. navodil ponudnikom izpolnil tako, da je za dva podizvajalca predložil odločbe upravnih enot za opravljanje dejavnosti, medtem ko je za ostale podizvajalce in za lastno podjetje predložil nadomestne izjave v skladu s 44. členom ZJN-1. V zvezi s predloženimi odločbami upravnih enot pa se Državna revizijska komisija strinja z navedbo naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo drugega vlagatelja, da za pravilno izpolnitev zahteve iz točke 5.4.2. navodil ponudnikom zadostuje izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti ne glede na datum izdaje le-tega. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji, točki 5.4. navodil ponudnikom, v katerem je navedel, da predloženi dokumenti ne smejo biti starejši od treh mesecev, dovoljenje za opravljanje dejavnosti izrecno izvzel, kar nedvoumno pomeni, da je dovolil predložitev dovoljenj, izdanih v preteklem obdobju, torej tudi dovoljenj, ki so jih izdajale upravne enote.

Glede revizijske navedbe drugega vlagatelja, da v konkretnem primeru podizvajalca ne potrebujeta posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti in bi morala predložiti lastno izjavo, ter da so dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so jih izdajale upravne enote, brezpredmetna in niso dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 5.4.2. navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se te navedbe nanašajo na razpisno dokumentacijo, zato so v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozne. Drugi vlagatelj je bil z določili točk 5.4. in 5.4.2. navodil ponudnikom seznanjen od prejema razpisne dokumentacije, zato bi moral, v kolikor se z navedenimi določili ni strinjal, pravočasno oziroma najkasneje do roka, določenega za predložitev ponudb, vložiti zahtevek za revizijo.

Ker je izbrani ponudnik pripravil ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, njegove ponudbe ni mogoče šteti kot nepravilne, zato je Državna revizijska komisija tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je pri presoji revizijskih navedb drugega vlagatelja ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil razpisne dokumentacije in določil ZJN-1, ki jih zatrjuje drugi vlagatelj, zato je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 21.06.2006


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana